عیسی اسحاقی

عیسی اسحاقی

کد ملی 4898381995
10
شرکت‌ها
10
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1057208
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مسافرتی و زیارتی دور دنیا سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۴۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۱/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تلاش ارقام به ش. م ۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳ بسمت بازرس اصلی و جواد شیرکوند به ک. م ۰۴۲۰۰۶۴۲۴۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی شاهد به ش. م ۱۰۱۰۱۵۹۷۵۵۰ بنمایندگی حمیدرضا ابوطالبی به ک. م ۰۰۵۰۰۰۴۲۹۸ و شرکت فروشگاههای آزاد شاهد به ش. م ۱۰۱۰۰۹۲۶۴۸۳ بنمایندگی عیسی اسحاقی به ک. م ۴۸۹۸۳۸۱۹۹۵ و شرکت شاهد کیش به ش. م ۱۰۸۶۱۵۱۹۲۴۹ بنمایندگی مصطفی ایزدی بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۷/۹۱ عیسی اسحاقی بسمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا ابوطالبی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۴۷۲۸۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9791617
آگهی تصمیمات شرکت کیوان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۲۵۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۹/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بین المللی جهان تیراژه پارسیان به نمایندگی بیژن اسمعیلی به ش ملی ۰۰۴۲۴۴۸۴۱۷ و شرکت بین المللی گروه غذایی جهان ناز پاسارگاد به نمایندگی عیسی اسحاقی به ش ملی ۴۸۹۸۳۸۱۹۹۵ و شرکت ساختمانی دنیای طراحان آریا به نمایندگی مهناز عقبائی به ش ملی ۰۰۶۲۸۳۱۶۳۶ و شرکت دنیای شیمی پلیمر به نمایندگی سید محمود مدنی به ش ملی ۰۰۱۶۴۷۴۳۶۷ و شرکت جهان شیمی آریا به نمایندگی فاطمه عبداللهی به ش ملی ۰۰۴۱۶۱۵۵۷۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۸/۸۹ بیژن اسمعیلی بسمت رئیس هیئت مدیره و عیسی اسحاقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فاطمه عبداللهی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای مالی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9964720
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی داروگر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۹۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۰۱۹۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۱۲/۸/۸۹ و ۲۴/۸/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۹/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: شرکت سهامی عام کف شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۹۳۶ به نمایندگی محمد سالاریه کدملی ۶۵۹۹۸۹۷۷۳۸ و شرکت سهامی کیمیای ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۴۶۹۸ به نمایندگی عیسی اسحاقی کدملی ۴۸۹۸۳۸۱۹۹۵ و شرکت ارزش آفرینان سرمایه شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۲۸۱۵ به نمایندگی نیلوفر اسمعیلی کدملی ۰۰۷۰۰۸۳۶۵۷ و شرکت سرمایه گذاری بین المللی کیوان تجارت دارو شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۱۹۱۰ به نمایندگی مهناز عقبایی کدملی ۰۰۶۲۳۸۱۶۳۶ و شرکت سرمایه گذاری بین المللی البرز آریا رازی شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۵۰۶۱ به نمایندگی بیژن اسمعیلی کدملی ۰۰۴۲۴۱۸۴۱۷ انتخاب شدند. در نتیجه تعداد اعضای هیئت مدیره مرکب از ۵ نفر خواهدبود و ماده ۱۶ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح شد. بیژن اسمعیلی بسمت رئیس هیئت مدیره و عیسی اسحاقی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و نیلوفر اسمعیلی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادهای مالی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10013066
آگهی تصمیمات شرکت کف سهامی عام ثبت شده به شماره۵۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۹۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۶/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۷/۶/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو کد ملی۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت جهان شیمی آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۰۳۵۰ شرکت البرز شیمی رازی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۴۲۲۲ شرکت البرز آریا رازی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۵۰۶۱ شرکت بین المللی البرز تجارت رازی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۲۳۱۳ شرکت کیوان تجارت دارو به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۱۹۱۰. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۶/۸۹ علی نقیب کد ملی ۰۰۴۶۲۳۴۱۴۴ به نمایندگی شرکت جهان شیمی آریا به سمت رئیس هیئت مدیره و بیژن اسمعیلی کد ملی۰۰۴۲۰۰۴۴۸۴۱ به نمایندگی شرکت البرز آریا رازی به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عیسی اسحاقی کد ملی۴۸۹۸۳۸۱۹۹۵ به نمایندگی شرکت البرز شیمی رازی و نیلوفر اسمعیلی کد ملی ۰۰۷۰۰۸۳۶۵۷ به نمایندگی شرکت البرز تجارت رازی و مهناز عقبایی کد ملی۰۰۶۲۳۸۱۶۳۶ به نمایندگی شرکت کیوان تجارت دارو به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات و قراردادهای مالی با امضاء ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10946511
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی کیمیای ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۴۹۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۴۶۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۸/۸۹ و ۲۴/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: هیئت مدیره مرکب از ۵ نفر عضو می‌باشد و ماده ۱۶ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بیژن اسمعیلی به ش ملی ۰۰۴۲۴۴۸۴۱۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بین المللی البرز آریا رازی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۵۰۶۱ و عیسی اسحاقی به ش ملی ۴۸۹۸۳۸۱۹۹۵ به نمایندگی از شرکت سهامی عام کف به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۹۳۶ و مهناز عقبایی به ش ملی ۰۰۶۲۳۸۱۶۳۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بین المللی کیوان تجارت دارو به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۱۹۱۰ و نیلوفر اسمعیلی به ش ملی ۰۰۷۰۰۸۳۶۵۷ به نمایندگی از شرکت صنایع بسته بندی داروگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۰۱۹۰ و سید محمود مدنی به ش ملی ۰۳۶۴۷۴۳۴۷ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان سرمایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۲۸۱۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۸/۸۹ بیژن اسمعیلی به سمت رئیس هیئت مدیره و عیسی اسحاقی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا عظیمیان خارج از اعضاء به ش ملی ۱۳۸۰۷۸۴۰۹۲ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای مالی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11092578
آگهی تصمیمات شرکت عمران و توسعه شاهد سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۸۶۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۰۰۳
طبق صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۰/۸۹ واصل گردید: محمد بهرامی جو به ش ملی ۰۰۵۲۶۵۲۲۹۷ بجای احمد نظری مراشی به ش ملی ۴۲۸۱۵۹۹۶۵۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره و سید نصرت اله طاهری تخته چوبی به ش ملی ۴۶۸۹۴۲۹۹۲۸ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و سید حسن موسوی به ش ملی ۲۲۵۹۶۶۸۷۹۸ بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و احمد نظری مراشی به ش ملی ۴۲۸۱۵۹۹۶۵۷ و عباس میرزاابوطالبی به ش ملی ۰۳۲۱۲۳۷۵۴۴ و رسول جباری فر به ش ملی ۵۶۷۸۸۲۱۳۷۷ و عیسی اسحاقی به ش ملی ۴۸۹۸۳۸۱۹۹۵ به عنوان اعضای هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‎مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12767974
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی کشکولی با کدملی ۱۲۸۰۸۵۹۳۵۰ به نمایندگی از شرکت نفت پاسارگاد به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای حمیدرضا حدادی با کدملی۰۰۵۵۵۴۲۹۲۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره آقای جعفرعلی نوروزی با کدملی۱۲۸۷۷۶۷۸۸۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت وگاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵به عنوان عضو هیأت مدیره آقای عیسی اسحاقی با کدملی ۴۸۹۸۳۸۱۹۹۵به نمایندگی از شرکت نفت ایرانول به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای رحمت اله علیرحیمی با کدملی ۱۲۳۹۰۶۱۷۸۱ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و یا با امضای مشترک مدیرعامل و مدیرمالی شرکت (خانم معصومه مهدوی) در محدوده اختیاراتی که هیأت مدیره تعیین خواهد نمود و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشند. اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل منفردا با مهرشرکت معتبر خواهند بود. پ۹۵۰۲۰۷۸۸۷۴۲۵۸۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12877077
آگهی تغییرات شرکت روانکاران احیاء سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۷۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۱۵۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عیسی اسحاقی کدملی ۴۸۹۸۳۸۱۹۹۵ به نمایندگی شرکت نفت ایرانول شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی کاظمی کدملی ۰۰۶۲۳۳۳۷۳۹ به نمایندگی شرکت پرسی ایران گاز شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای نادر موسوی زادگان کدملی ۰۰۵۲۸۲۳۸۹۱ به نمایندگی شرکت نفت پاسارگاد شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد ماهروزاده کدملی ۰۴۵۱۰۱۷۹۴۳ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای ۱، ۳ (با توجه به آئین نامه‌های اداری شرکت)، ۴ (به استثنای تصویب بودجه)، ۶، ۱۱، ۱۰ وبند۱۴ ماده ۳۶ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. ش۹۵۰۴۰۶۸۵۴۵۴۵۸۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13577791
آگهی تغییرات شرکت نفت ایرانول شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) آقای عیسی اسحاقی با کد ملی ۴۸۹۸۳۸۱۹۹۵ بعنوان نماینده شرکت نفت پاسارگاد بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهرداد محقق زاده با کد ملی ۱۸۱۹۱۴۱۹۶۹ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ بسمت عضو هیئت مدیره آقای سیاوش افضلی با کدملی ۳۳۱۰۰۰۲۴۶۲ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمود عیدی با کد ملی ۱۰۹۰۳۶۰۹۴۰ بعنوان نماینده شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا بشناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۶۷۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید غلامرضا هاشمی با کدملی ۴۶۸۹۰۴۳۱۷۵ به عنوان نماینده شرکت صبا انرژی جهان گستر سهامی خاص بشناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۵۸۳۲ بسمت رئیس هیئت مدیره برای دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند ب) هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را طبق بند‌های ۱و۲و۳و۴ (به استثنای تصویب ساختار سازمانی) ۶ الی ۸ (در چارچوب ائین نامه‌های شرکت) ۱۲ و ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیر عامل تفویض نمود. ج) کلیه چکها بروات سفته‌ها اسناد واوراق تعهد اور و قرارداد‌ها ووام‌ها ی شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی یا اداری و یا مراسلات با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۶۰۴۱۸۴۲۹۳۵۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13653765
آگهی تغییرات شرکت ترنم تجارت اوکسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۸۷۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نیما یزدان شناس به شماره ملی ۴۴۳۱۶۷۲۹۶۶ به سمت بازرس اصلی و آقای عیسی اسحاقی به شماره ملی ۴۸۹۸۳۸۱۹۹۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کاظم عباسیان به شماره ملی ۰۷۷۹۴۴۸۲۱۹ خانم فریال تربتی به شماره ملی ۰۰۶۲۶۹۱۴۸۱ خانم مژگان احمدیان به شماره ملی ۰۰۵۴۸۹۰۵۹۴ پ۹۶۰۷۱۹۱۵۷۹۶۸۶۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک