محبوب جلیل پور ثمرین

آقای محبوب جلیل پور ثمرین

کد ملی 0048978140
31
شرکت‌ها
31
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 618260
آگهی تصمیمات شرکت کارت ایران خودروسهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۲۱۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی راهبرد پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ به سمت بازرس اصلی و محبوب جلیل پور به کدملی ۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۰۲۹۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 670456
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه صنایع چوب گلستان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۰۵ رامیان
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور سالیانه و صورتجلسه هیئتمدیره هر دو مورخه ۱۰/۳/۹۱ تغییرات ذیل حاصل گردید: ۱ آقای غلامحسین کشاورز به نمایندگی از شرکت تخته شهید باهنر به سمت رئیس هیئتمدیره، آقای احمد پالشی به نمایندگی از شرکت کشاورزی و دامپروری ارازگل گنبد به سمت نائیب رئیس هیئتمدیره و آقای همایون نصریرازین به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر بسمت مدیرعامل و عضو هیئتمدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۲ کلیه چکها و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و برات با امضای ۲ نفر از اعضای هیئتمدیره و مهر شرکت معتبر است و اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ۳ موسسه حسابرسی راهبرد پیام به شماره ثبت ۲۰۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محبوب جلیلپور بشماره ملی ۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰ بسمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. ش۱۴۰۸۲۰۳ اداره ثبت اسناد و املاک رامیان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748871
آگهی تغییرات شرکت صرافی ملتسهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۰۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۱۲۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملی ۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ساختمانی بانک ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۱۰۴ با نمایندگی آقای شهریار کوثری و شرکت چاپ بانک ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۲۳۵ با نمایندگی خانم پری واحدی اردبیلی و شرکت بانک ملت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ با نمایندگی آقای عبدالکریم قوامی فر و شرکت بهساز مشارکتهای ملت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۶۷۰ با نمایندگی آقای سعید غفاری و شرکت بهسازان ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۶۳۱ با نمایندگی آقای محسن مشیری تا تاریخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۲۹۴۱۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1006587
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. مؤسسه راهبرد پیام به ش م ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ بسمت بازرس اصلی و محبوب خلیل پورثمرین به ک م ۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۲۲۵۷۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015426
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین الملل صنعت پارس سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۷۵۹۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۸۲۹۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام با نمایندگی آقای محبوب جلیل پورثمرین به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملی ۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۷/۱۱/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامی عام به شماره ثبت۱۳۵۶۵۸ با نمایندگی آقای ناصر بیک زاده مرزبانی و شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۱۹۲ با نمایندگی آقای علیرضا زاهدیان و شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ با نمایندگی آقای غلامعلی کیانی تا تاریخ ۷/۱۱/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۳۹۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1043783
آگهی تغییرات شرکت کاغذ نوید وصل سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۹۴۹۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملی ۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۴/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۰۲۱۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1051431
آگهی تغییرات شرکت خردپرداز اندیشه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۵۱۷۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملی ۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۴۲۶۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133413
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی دریان ساز بهمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۹۵۱۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۹۶۶۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ بازرس اصلی آقای محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملی ۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۸۳۰۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1167467
آگهی تصمیمات شرکت تخته شهید باهنر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۱ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۱۸۰۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۲ شرکت مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و یازده تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ۲ هیئت مدیره اختیارات خود در مورد بندهای (الف، پ، ت، ث، ج، چ، ح، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، غ) از ماده ۱۴ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود (توضیح اینکه در خصوص بند الف در چارچوب ائین نامه معاملات و بند پ صرفا جهت پرسنل شرکت بلامانع است) ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۱۳۹۱ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۴ موسسه حسابرسی راهبرد پیام به شماره ثبت ۲۰۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملی ۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۵ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۶ آقای ناصر بیک زاده مرزبانی به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۵۹۸۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد پالشی به نمایندگی از شرکت کشاورزی و دامپروری آراز گل گنبد به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۰۰۴۸۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ایرج طالب علی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامحسین کشاورز به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۵۵۴۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و قراردادهای خارج از چارچوب آئین نامه معاملات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۶۹۹۴۵۷ اداره ثبت اسناد و املاک گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1168815
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه چوب گلستان سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۵ رامیان و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۱۱۹۰۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمده است. ۱ بازرسان اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی راهبرد شماره ثبت ۲۰۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ بسمت بازرس اصلی و آقای محبوب جلیل پور کد ملی ۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۶۶۷۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۷۳۱۱۰۷۱ رئیس ثبت اسناد و املاک رامیان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1240627
آگهی تغییرات شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۵۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی راهبرد پیام با شماره ثبت ۲۰۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای محبوب جلیل پورثمرین با کد ملی ۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۳۱۲۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1295790
آگهی تغییرات شرکت بنا نقش کوثر سهامی خاص به شماره ثبت۱۶۰۶۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۳۲۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذش د: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ به عنوان بازرس اصلی آقای محبوب جلیل پور ثمرین به شماره ملی ۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بتصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۵۸۶۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1421064
آگهی تغییرات شرکت سپیدار نگار تین سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۳۰۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۳۴۱۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی راهبرد پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ بسمت بازرس اصلی و آقای محبوب جلیل‎پورثمرین با کدملی ۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰ بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ بتصویب رسید. پ۱۸۱۱۰۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1454778
آگهی تغییرات شرکت نگین صدر فیروزه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۶۳۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی راهبرد پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملی ۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقای محمدرضا دارابی به شماره ملی ۰۴۹۲۴۱۰۱۸۶ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خانم صفیه صداقت به شماره ملی ۰۴۹۱۳۹۷۸۱۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمدجواد دارابی به شماره ملی ۰۴۸۰۳۶۵۶۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۱۸۲۴۶۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597494
آگهی تغییرات شرکت نوین مهر نود و دو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۳۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۸۲۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام بشناسه ملی۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای محبوب جلیل پور ثمرین به شماره ملی ۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸ سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۴۴۱۹و شرکت خدمات پشتیبانی رفاه مهر ۷۸ شهریار سهامی خاص به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۰۵۰۰و شرکت مهرگستر زیاران سهامی خاص به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۹۹۳۱و شرکت حامی مهر پیشگام سهامی خاص به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۶۳۳۶۰ و شرکت سازه تدبیر مهر کاسپین سهامی خاص به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۵۸۹۳۰بعنوان اعضا هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۰۹۶۱۴۵۱۶۹۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1684050
آگهی تغییرات شرکت گسترش خدمات بازرگانی بهساز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۰۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۸۵۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی راهبردپیام شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای محبوب جلیل پور ثمرین کد ملی ۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۱۰۸۲۳۵۵۳۶۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1723174
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۸۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۰۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت راهبردپیام شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷به سمت بازرس اصلی و آقای محبوب جلیل پور به کدملی ۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی ۱۳۹۲تصویب شد روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد اعضا هیات مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل تعیین گردیدند: محسن فدوی به کدملی ۰۵۳۲۲۱۷۵۶۱ خسرو جعفرمنش به کدملی ۳۲۵۶۵۹۴۱۰۷ سیدمرتضی باطنی به کدملی ۱۲۸۱۶۰۶۵۲۹ محمدپورمختار به کدملی ۵۷۰۹۵۳۲۰۰۲ شرکت تعاونی معین آتیه خواهان به شماره ثبت ۴۲۱۲۷۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۷۰۱۷ پ۹۳۰۹۱۶۶۴۴۷۶۵۳۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9688606
آگهی تصمیمات شرکت ایران فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترش سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۶۶۱۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۳۲۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مدیریتی راه برد پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ به سمت بازرس اصلی و محبوب جلیل پورثمرین به کدملی ۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9724060
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۰۲۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملی۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۸/۳/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بانک ملت سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۰۷۷ با نمایندگی آقای محمدرضا ساروخانی و شرکت چاپ بانک ملت سهامی خاص به شماره ثبت۴۵۲۳۵ با نمایندگی آقای عباس خسروانی و شرکت ساختمانی و راهبری ملت سهامی خاص به شماره ثبت۷۰۱۰۴ با نمایندگی آقای محمدحسن مقارئی و شرکت بهسازی مشارکتهای ملت سهامی عام به شماره ثبت۷۱۶۷۰ با نمایندگی خانم مهوش لطف الهی اصل و شرکت بهسازان ملت سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۰۶۳۱ با نمایندگی آقای علیرضا ابراهیم پور تا تاریخ۲۸/۳/۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۲۹/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9791008
آگهی تغییرات شرکت جلوه صدر سبز سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۶۷۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۵۸۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملی ۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدصادق دارابی به شماره ملی ۰۴۹۱۸۶۹۵۷۶ و آقای مهدی روزبهانی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۹۹۲۹۴ و آقای محمود گلقندشتی به شماره ملی ۰۴۵۲۱۷۲۶۷۵ تا تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ در تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9826038
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی پردیس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۲۷۴۷ بسمت بازرس اصلی و محبوب جلیلی پور به کدملی ۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9936222
آگهی تاسیس شرکت مهندسی مدیریتی اوژند ابنیه سنگاب مهر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۱۰/۸۹ تحت شماره ۳۹۲۲۳۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۳۱۹۲۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۱۰/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: مهندسی و مدیریت و مشاوره طراحی اجرا نظارت فنی و مطالعاتی و اجرا خدمات فنی بر کلیه امور ساختمانی اعم از ابنیه تاسیسات راه‌سازی پلسازی و اجرای تونل و کلیه فضاهای زیست انسانی و حیوانی تولید قطعات بتنی و پیش‌ساخته و احداث کارخانه‌های تولید بتن مشارکت در ساخت و انبوه‌سازی و نوسازی و بازسازی و مرمت ابنیه و بافت‌های فرسوده و طرح و نصب کلیه پروژه‌های تاسیساتی مکانیکی الکتریکی حرارتی و برودتی و همچنین ارائه خدمات فنی و پشتیبانی در امرپروژه‌های عمرانی تاسیساتی تجهیز و احداث هتل و ایجاد فضاهای رفاهی و سازه‌های دریایی و هیدرولیکی و مقاوم‌سازی و بهسازی و مرمت بناهای قدیمی و ساختمان و ابنیه و پل‌ انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی ریالی و ارزی از بانکها و شعب داخلی و خارجی و اعتبارات گشایش حسابهای ال‌سی اخذ و اعطای نمایندگی از و به شرکتهای داخلی و خارجی طراحی انواع سازه‌های صنعتی و تامین تجهیزات و ساخت پروژه‌های کلید در دست (کنترل از راه دور) (ای‌پی‌سی) در زمینه خطوط انتقال نیرو آب تاسیسات برق تجهیزات مخابرات صنعت نفت صنایع گاز و پتروشیمی ساخت و مدیریت تولید انبوه‌سازه‌های صنعتی نظیر برج‌های انتقال نیرو سازه‌های نفتی و تجهیزات صنایع گاز و پتروشیمی و همچنین اجرای تعمیرات سازه‌های مذکور خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه اقلام مجاز بازرگانی و هرگونه عملیات بازرگانی مربوط به تجهیزات و ماشین‌آلات تولید مواد اولیه قطعات منفصله و نیمه ساخته مبادرت به انجام هرگونه فعالیت بازرگانی صنعتی و تولیدی در جهت تحقق موارد مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی به منظور پیشبرد موضوع. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت:۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ استاد نجات‌الهی شمالی ک خسرو پ۲۴ واحد ۶ ـ کدپستی ۱۵۹۸۸۱۵۵۱۹. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۶۸۹۱۰۸ مورخ ۷/۵/۸۹ نزد بانک پاسارگاد شعبه بلوار فرحزادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای بهمرد خسروی به شماره ملی ۰۰۵۰۷۶۴۴۸۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ خانم فاطمه افشارکرمانی به شماره ملی ۰۴۹۱۲۷۷۰۰۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ آقای قاسم امیری به شماره ملی ۰۰۴۶۳۰۱۱۸۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ خانم آتوسا دبستانی به شماره ملی ۰۰۳۵۴۷۶۴۱۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۵ـ۵ـ خانم زهرا امیری به شماره ملی۰۰۱۴۵۸۱۶۵۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۶ـ ۵ـ آقای قاسم امیری به شماره ملی ۰۰۴۶۳۰۱۱۸۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای محبوب جلیل‌پورثمرین به شماره ملی ۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10020530
آگهی تصمیمات شرکت قطعه سازان مهر آسان صفت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۲۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۶۸۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبردی پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ به سمت بازرس اصلی و محبوب جلیل پورثمرین به کدملی ۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: قاسم امیری به کدملی ۰۰۴۶۳۰۱۱۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مختار عرب بناچی به کدملی ۰۰۴۶۵۸۹۵۴۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سلیمان سلیمان پورهاشمی به کدملی ۱۳۷۸۸۸۹۸۸۶ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا و رسول ریخته‌گری به کدملی ۰۶۰۰۹۷۶۸۵۸ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. تعداد اعضای هیئت مدیره از ۵ نفر به ۳ نفر کاهش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10813966
آگهی تغییرات شرکت نمایندگی خدمات بیمه‌ای پوشش ملت سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۱۰۰۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۰۷۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای محبوب جلیل پورثمرین به شماره ملی ۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10995548
آگهی تصمیمات شرکت موتوژن (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۵/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۶/۸۹ که در تاریخ ۶/۸/۸۹ به این اداره واصل گردیده: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام بشماره ۲۰۹۶۲ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ و کدپستی ۱۵۹۸۸۱۵۵۳۳ بسمت بازرس اصلی و آقای محبوب جلیل پور ثمرین کد ملی ۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰ و کدپستی ۱۶۹۶۶۳۳۱۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۸۹ انتخاب و روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و ۱) شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهام عام) ۲) شرکت سیمان سپاهان (سهام عام) ۳) شرکت سرمایه گذاری آذر (سهام خاص) ۴) شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) ۵) شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا (سهامی خاص) بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و سپس آقای ناصر باقی نژاد به کد ملی ۶۳۹۹۷۶۶۳۸۹ و کدپستی ۱۹۹۷۷۷۳۷۱۴ به نمایندگی از سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) بشماره ثبت ۸۶۱۸۰ تهران بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ کدپستی ۱۹۶۹۶۱۴۵۹۵ بسمت مدیر عامل آقای بهزاد گود رزیان به کد ملی ۴۱۳۱۹۱۹۹۴۱و کدپستی ۱۴۵۷۸۹۵۳۷۳ به نمایندگی شرکت صنعتی بازرگانی غدیر (سهامی خاص) بشماره ثبت ۹۲۱۰۴ تهران بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ و کدپستی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد زرین کار به کد ملی ۰۰۴۴۴۰۲۰۵۸ و کدپستی ۱۳۹۶۷۱۳۶۴۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۶۷۱۶۷ تهران بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۷۷۴۲ و کدپستی ۱۵۸۶۸۱۷۷۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای جواد نجم الدین به کد ملی ۴۵۶۹۲۴۷۹۸۹ و کدپستی ۱۴۷۱۷۸۴۱۱۳ به نمایندگی شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۴۶۱۷ تهران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۵۳۳۶ و کدپستی ۱۹۱۹۸۱۴۶۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای بشیر ابراهیمی به کد ملی ۱۳۷۱۷۵۵۰۲۷ و کدپستی ۵۱۵۷۸۸۶۶۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۵۸۵۲۷ تهران بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۶۸۸۰ و کدپستی ۱۹۶۹۶۱۴۵۹۵ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قرار دادها و غیره با امضای مدیر عامل باتفاق هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و یا اشخاصی که توسط ایشان تعیین می‌شود معتبر خواهد بود. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11020258
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری خردمندان سهامی عام ثبت شده به شماره۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ بسمت بازرس اصلی و محبوب جلیل پور ثمرین به کد ملی ۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13113904
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۴۹۸۷۴/۹۵ مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام موسسه از «حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام» به «حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام حسابداران رسمی» تغییرو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقای کیهان مهام به شماره ملی۰۰۵۱۲۹۲۸۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای امیرجمال امیدی به شماره ملی۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محبوب جلیل پور ثمرین به شماره ملی ۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۱۶۴۷۸۳۹۷۶۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13187215
آگهی تغییرات باران کارگزاری بانک کشاورزی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۹۱۲
آگهی تغییرات صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی به شماره ثبت ۳۲۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۹۱۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۵ به استناد مجوز شماره ۱۳۰۹۹/۱۲۲ مورخ ۲/۸/۱۳۹۵مدیریت نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت فعالیت صندوق به مدت شش ماه (تا تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵) تمدید گردید و ماده ۵ اساسنامه اصلاح شد. ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردیدند. مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰به نمایندگی حسین خزلی به کد ملی۰۴۵۲۴۴۹۸۹ ضامن نقدشوندگی: شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰ به نمایندگی حسین خزلی به کد ملی۰۴۵۲۴۴۹۸۹ متولی: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیامبه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ محبوب جلیل پور ثمرین به کد ملی۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰ حسابرس: موسسه حسابرسی فریورانبه شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به نمایندگی مریم بستانیان به کد ملی ۰۴۵۱۳۱۸۰۵۶
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13314530
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های متالورژی پودر ماد صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۶۲۷۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شماره ثبت ۲۲۰۷۱وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به نمایندگی آقای مجتبی علی میرزائی به کدملی ۰۰۴۴۹۴۲۷۴۵ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت (بازرس اصلی) و مؤسسه حسابرسی راهبرد پیام به شماره ثبت ۲۰۹۶۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ به نمایندگی آقای محبوب جلیل پور ثمرین به کدملی ۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۱۱۳۰۴۲۶۳۴۶۱۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13594663
آگهی تغییرات حسابرسی فریوران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۸۴۵۵۷ / ۹۶ مورخ ۷/۵/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جوادبستانیان کدملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۵۱۲۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای محمدسعید اصغریان کدملی ۴۱۳۱۸۶۸۱۲۱ با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۵۴۴۰۰۰۰ ریال افزایش داد. خانم مریم بستانیان کدملی ۰۴۵۱۳۱۸۰۵۶ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۵۴۴۰۰۰۰ریال افزایش داد. آقای کیهان مهام بشماره ملی ۰۰۵۱۲۹۲۸۹۰ با پرداخت مبلغ ۵۴۴۰۰۰۰ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت.. آقای امیر جمال امیدی شماره ملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ با پرداخت مبلغ ۴۸۰۰۰۰۰ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت.. آقای محبوب جلیل پورثمرین بشماره ملی ۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰ با پرداخت مبلغ ۵۴۴۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت.. آقای حسین شرف خانی بشماره ملی ۰۶۳۹۲۵۹۳۸۳ با پرداخت مبلغ ۳۲۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت سرمایه مؤسسه از مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۲۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه مؤسسه اصلاح گردید. افراد مشروحه ذیل بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند: جواد بستانیان بشماره ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ محمد سعید اصغریان بشماره ملی ۴۱۳۱۸۶۸۱۲۱ کیهان مهام بشماره ملی ۰۰۵۱۲۹۲۸۹۰ محبوب جلیل پورثمرین بشماره ملی ۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰ امیرجمال امیدی بشماره ملی۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ نام مؤسسه به حسابرسی فریوران راهبرد تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه: آقای جوادبستانیان کدملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ مبلغ ۵۱۲۰۰۰۰ ریال آقای محمدسعید اصغریان کدملی ۴۱۳۱۸۶۸۱۲۱ مبلغ ۵۴۴۰۰۰۰ ریال خانم مریم بستانیان کدملی ۰۴۵۱۳۱۸۰۵۶ مبلغ ۵۴۴۰۰۰۰ریال آقای کیهان مهام بشماره ملی ۰۰۵۱۲۹۲۸۹۰ مبلغ ۵۴۴۰۰۰۰ریال آقای امیر جمال امیدی شماره ملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ مبلغ ۴۸۰۰۰۰۰ریال آقای محبوب جلیل پورثمرین بشماره ملی ۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰ مبلغ ۵۴۴۰۰۰۰ ریال آقای حسین شرف خانی بشماره ملی ۰۶۳۹۲۵۹۳۸۳ مبلغ ۳۲۰۰۰۰ ریال پ۹۶۰۶۱۳۸۲۵۴۲۵۸۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14044773
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۱۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۹۵۵
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۴۰۱۵ / ۱۲۲ مورخ ۰۴ / ۰۲ / ۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ با نمایندگی محمدصفا دهقان به شماره ملی ۰۰۴۱۳۱۳۸۹۵ برای مدت ۱ سال مالی به عنوان حسابرس صندوق انتخاب شد. موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ با نمایندگی محبوب جلیل پور ثمرین به شماره ملی ۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰ برای مدت ۱ سال مالی به عنوان متولی صندوق انتخاب شد. شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰ با نمایندگی نوراله گل بو ۰۰۴۳۵۲۱۲۴۱ به عنوان مدیر ثبت صندوق انتخاب شد. پ۹۷۰۳۰۲۸۳۴۲۷۵۷۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک