محمود ابراهیمی

آقای محمود ابراهیمی

کد ملی 4889734181
21
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1122042
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی فجر گلستان سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۰۰ شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۰۲۳۵۴
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۹/۴/۹۲ منضم بنامه وارده شماره ۱۴۹۱۲ مورخ ۲۴/۴/۹۲ این اداره در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای عبداله کریمی راد بشماره ملی ۲۰۳۱۴۹۰۶۹۹ بسمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر لک آزاد بشماره ملی ۲۰۳۰۳۵۵۳۶۴ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ آقای احمد ابراهیمی بشماره ملی ۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود ابراهیمی بشماره ملی ۴۸۸۹۷۳۴۱۸۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالقاسم جلینی کرد بشماره ملی ۲۱۲۲۰۸۵۸۹۴ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار قراردادها عقود اسلامی اسناد بانکی تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات سایر نامه‌های عادی اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۴ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۵ صورتهای مالی و تراز مالی سال ۹۰ بتصویب رسید. ش۶۶۷۶۹۰۰۰۰۱۱۱۰۲۰۲۹۵۹۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک گنبدکاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1161214
آگهی تصمیمات شرکت صنایع شیر فجر گنبد (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۷۳۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره و مجمع عمومی مورخ۲۱/۲/۹۲ منضم بنامه وارده شماره۹۴۵۳ مورخ۱۹/۳/۱۳۹۲ این اداره در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ مدیران شرکت و دارندگان حق امضاء: جناب آقای احمد ابراهیمی (کدملی ۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴) به سمت رئیس هیات مدیره و جناب آقای سلطانعلی ابراهیمی (کدملی ۵۳۱۹۵۶۴۲۰۱) به سمت نائب رئیس هیات مدیره و جناب آقای محمود ابراهیمی (کدملی ۴۸۸۹۷۳۴۱۸۱) به سمت عضو اصلی هیات مدیره و آقای احمدعلی وفادارنژاد (کدملی ۳۶۲۱۰۳۸۸۱۷) به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و برات و اوراق بهادار و قراردادها با امضای منفرد آقای احمد ابراهیمی (رئیس هیات مدیره) و یا با امضای مشترک آقایان سلطانعلی ابراهیمی (نائب رئیس هیات مدیره) و آقای محمود ابراهیمی (عضو اصلی هیات مدیره) متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار و اوراق عادی و سایر نامه‌های اداری با امضاء هریک از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل (منفردا) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۲ بازرسان شرکت: آقای عبداله کریمی راد (کدملی ۲۰۳۱۴۹۰۶۹۹) (بازرس اصلی) و آقای علی اصغر لک آزاد (کدملی ۲۰۳۰۳۵۵۳۶۴) (بازرس علی البدل) شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ترازنامه مالی و حساب سود و زیان منتهی به سالهای۱۳۹۱ به تصویب مجمع و بازرسین رسید. ۴ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ش۱۶۹۶۷۷۰ اداره ثبت اسناد و املاک گنبدکاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1712639
آگهی تغییرات شرکت خوراک دام و طیور مینو صباح سهامی خاص شماره ثبت ۳۰۸۱ گنبد کاووس و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۰۶۹۹۰
بموجب صورت جلسه مجمع عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۵/۸/۹۳ شرکت فوق تغییرات ذیل بعمل آمده است. ۱ آخرین مدیران و دارندگان حق امضاء: آقای احمد ابراهیمی کد ملی ۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴ (رئیس هیئت مدیره)، آقای محمود ابراهیمی کد ملی ۴۸۸۹۷۳۴۱۸۱ (نایب رئیس هیئت مدیره)، آقای یحیی ابراهیمی کد ملی ۲۰۳۰۰۸۲۸۸۰ (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره)، آقای سلطانعلی ابراهیمی کد ملی ۵۳۱۹۵۶۴۲۰۱ (عضو اصلی هیئت مدیره) و آقای محمد قلی ابراهیمی کد ملی ۵۳۱۹۵۶۴۲۱۱ (عضو اصلی هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و قراردادها و عقود اسلامی و اسناد بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از آقایان احمد ابراهیمی (رئیس هیئت مدیره)، محمود ابراهیمی (نایب رئیس هیئت مدیره)، یحیی ابراهیمی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) و سلطانعلی ابراهیمی (عضو اصلی هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اسناد عادی و اداری و غیر تعهدی با امضاء منفرد آقای یحیی ابراهیمی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۲ بازرسان شرکت: آقای احمد وفادارنژاد کد ملی ۳۶۲۱۰۳۸۸۱۷ (بازرس اصلی) و آقای عبداله کریمی راد ۲۰۳۱۴۹۰۶۹۹ (بازرس علی البدل) برای مدت یک سال دیگر انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه: کثیرالانتشار هدف و اقتصاد (در صورت عدم چاپ روزنامه حسبان) جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۷۹۲۰۶۰۰۰۰۱۱۱۰۰۱۷۳۷۷۲ رئیس اداره ثبت اسناد گنبد کاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12682886
آگهی تغییرات شرکت نوین ظرف صباح شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۷۶۹۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد ابراهیمی به شماره ملی۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سلطانعلی ابراهیمی به شماره ملی ۵۳۱۹۵۶۴۲۰۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود ابراهیمی به شماره ملی ۴۸۸۹۷۳۴۱۸۱ بسمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی و آقای امیر تحقیقی شربیان به شماره ملی۰۹۳۰۶۸۹۲۹۱ بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته و برات با امضای منفرد آقای احمد ابراهیمی (رئیس هیئت مدیره) و یا با امضای مشترک آقایان سلطانعلی ابراهیمی (نایب رئیس هیئت مدیره) و آقای محمود ابراهیمی (عضو هیئت مدیره) متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار و اوراق عادی و سایر نامه‌های اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل (آقای امیر تحقیقی شربیان) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۴۱۲۱۰۶۱۷۶۰۶۵۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مینو دشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12942204
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی فجر صباح جهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۶۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای ابراهیم نوذری لکزائی (کد ملی ۴۸۷۹۴۹۷۸۱۹) به سمت بازرس اصلی و آقای محمود بارانی (کد ملی ۶۲۴۹۶۸۰۴۰۳) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - ترازنامه مالی و صورتحساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۴بتصویب مجمع و بازرسین رسید. ب) اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند (تا تاریخ ۱۳۹۷/۴/۰۱) - آقای احمد ابراهیمی کدملی۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴ آقای سلطانعلی ابراهیمی کد ملی۵۳۱۹۵۶۴۲۰۱ آقای محمود ابراهیمی کد ملی ۴۸۸۹۷۳۴۱۸۱ ش۹۵۰۵۱۱۹۰۵۵۰۷۲۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12942230
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیرفجر گنبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۴ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۸۷۰۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای احمد ابراهیمی (کد ملی۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴) به سمت رئیس هیات مدیره و آقای سلطانعلی ابراهیمی باملی۵۳۱۹۵۶۴۲۰۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای محمود ابراهیمی کد ملی ۴۸۸۹۷۳۴۱۸۱ به سمت عضو اصلی هیات مدیره و آقای احمد علی وفادارنژاد به شماره شناسنامه ۶۱۶ و کد ملی ۳۶۲۱۰۳۸۸۱۷به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و هیات مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت اعم از چک و سفته و برات و اوراق بهادار و قراردادها با امضای منفرد آقای احمد ابراهیمی (رئیس هیئت مدیره) و یا با امضای مشترک آقایان سلطانعلی ابراهیمی (نایب رئیس هیئت مدیره) و آقای محمود ابراهیمی (عضو اصلی هیئت مدیره) متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار و اوراق عادی و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره (منفردا) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۵۱۱۹۲۷۳۱۲۳۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12942248
آگهی تغییرات شرکت صباح پخش فجر گنبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۱۵۴۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد ابراهیمی (کد ملی۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴) بسمت رئیس هیات مدیره و آقای سلطانعلی ابراهیمی (کد ملی ۵۳۱۹۵۶۴۲۰۱) بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمود ابراهیمی (کد ملی ۴۸۸۹۷۳۴۱۸۱) بسمت عضو اصلی هیات مدیره و آقای رضا ذوالفقاری (کد ملی ۳۳۴۱۲۲۲۳۶۷) خارج از هیات مدیره و سهامداران بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت اعم از چک، سفته و برات با امضای منفرد آقای احمد ابراهیمی (رئیس هیات مدیره) و یا با امضای مشترک آقایان سلطانعلی ابراهیمی (نایب رئیس هیات مدیره) و آقای محمود ابراهیمی (عضو اصلی هیات مدیره) متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار و اوراق عادی و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل (آقای رضا ذوالفقاری) ویا هر یک از اعضای هیات مدیره (منفردا) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۵۱۱۴۹۹۸۷۰۴۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13006066
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیر فجر صباح اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۹۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۴۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۵ آقای احمد ابراهیمی کد ملی۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴ و آقای سلطانعلی ابراهیمی کد ملی ۵۳۱۹۵۶۴۲۰۱ و آقای محمود ابراهیمی کد ملی۴۸۸۹۷۳۴۱۸۱بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای یونس ابراهیمی کد ملی ۶۲۴۹۹۴۹۶۸۲و آقای علی اصغر لک آزاد کد ملی ۲۰۳۰۳۵۵۳۶۴بترتیب بسمت بازرسان اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ش۹۵۰۶۱۵۳۰۷۱۹۳۲۲۷ اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13020594
آگهی تغییرات خیریه امید صباح گلستان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۶۷۹۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محسن ابراهیمی از سمت خود استعفا داده و آقای سعید ابراهیمی کدملی ۶۲۴۹۹۴۳۸۱۱ به عنوان عضو جدید هیات امناء انتخاب شدند. - آقای احمد ابراهیمی کد ملی ۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴ و آقای سلطانعلی ابراهیمی کد ملی ۵۳۱۹۵۶۴۲۰۱، آقای محمود ابراهیمی کد ملی ۴۸۸۹۷۳۴۱۸۱ و آقای محمود ترابی کد ملی ۴۵۹۱۶۵۸۰۶۶ و آقای حسن کاظمی قمی کد ملی ۰۳۸۰۸۰۰۴۵۴ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و خانم زینب عباسی کدملی ۴۸۸۲۲۶۳۵۴ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. - آقای ابراهیم ابراهیمی کد ملی ۲۰۳۰۰۶۴۵۲۱ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید ابراهیمی کدملی ۶۲۴۹۹۴۳۸۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۳ سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۶۲۳۴۲۸۴۷۵۳۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گنبدکاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13083435
آگهی تغییرات شرکت تولیدی فرآورده‌های لبنی گلستان صباح شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۲ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۱۳۷۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد ابراهیمی (کدملی۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴) به سمت رئیس هیات مدیره وآقای سلطانعلی ابراهیمی (کدملی ۵۳۱۹۵۶۴۲۰۱) به سمت نایب رئیس هیات مدیره وآقای محمود ابراهیمی (کدملی ۴۸۸۹۷۳۴۱۸۱) به سمت عضو اصلی هیات مدیره و آقای رمضانعلی ماهیان دارای کدملی ۲۰۳۰۸۹۵۶۱۱ بسمت مدیرعامل (خارج از هیات مدیره و سهامداران) برای مدت باقی مانده دوره فعالیت هیات مدیره (۳۰/۳/۱۳۹۷) انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته و برات با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره (آقای احمد ابراهیمی) و یا با امضاء مشترک نایب رئیس هیئت مدیره (آقایان سلطانعلی ابراهیمی) و عضو اصلی هیئت مدیره (آقای محمود ابراهیمی) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار و اوراق عادی و سایر نامه‌های اداری با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل (آقای رمضانعلی ماهیان) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. ش۹۵۰۷۲۸۸۳۴۹۰۲۴۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13333993
آگهی تغییرات شرکت صباح شیرفجر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۴ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۱۹۲۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد ابراهیمی (کد ملی ۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴) وآقای سلطانعلی ابراهیمی (کد ملی ۵۳۱۹۵۶۴۲۰۱) وآقای محمود ابراهیمی (کد ملی ۴۸۸۹۷۳۴۱۸۱) بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۲۱۱۷۲۹۲۵۰۴۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13338002
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل صباح ترابر گنبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۸۸ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۹۱۷۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد ابراهیمی کدملی۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای سلطانعلی ابراهیمی کدملی ۵۳۱۹۵۶۴۲۰۱ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمود ابراهیمی کدملی ۴۸۸۹۷۳۴۱۸۱ بسمت عضو اصلی هیات مدیره و آقای فریبرز شکیبا کدملی ۲۰۳۰۴۶۱۲۱۰ خارج از هیات مدیره و سهامداران بسمت مدیر عامل شرکت برای مدت باقی مانده تا تاریخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۷انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته و برات با امضای منفرد آقای احمد ابراهیمی (رئیس هیات مدیره) و یا با امضای مشترک آقایان سلطانعلی ابراهیمی (نایب رئیس هیات مدیره) و آقای محمود ابراهیمی (عضو اصلی هیات مدیره) متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار و اوراق عادی و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیر عامل (آقای فریبرز شکیبا) و یا هر یک از اعضای هیات مدیره (منفردا) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۱۲۱۵۵۰۲۴۴۰۵۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13360601
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی مبتکران فجر گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۷۳۳۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد ابراهیمی (۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سلطانعلی ابراهیمی (۵۳۱۹۵۶۴۲۰۱) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود ابراهیمی (۴۸۸۹۷۳۴۱۸۱) به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای بهروز خدابنده شهرکی دارای شماره ملی ۱۸۱۹۰۲۶۱۰۸ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و هیئت مدیره) برای مدت باقی مانده دوره فعالیت هیئت مدیره (مورخ ۱/۴/۹۷) انتخاب شدند مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و برات و قراردادها با امضای منفرد آقای احمد ابراهیمی (رئیس هیئت مدیره) و یا با امضای مشترک آقایان سلطانعلی ابراهیمی (نایب رئیس هیئت مدیره) و محمود ابراهیمی (عضو اصلی هیئت مدیره) متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار و اوراق عادی و سایر نامه‌های اداری با امضای آقای بهروز خدابنده شهرکی (مدیرعامل) و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره (منفردا) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۱۲۲۵۷۱۲۲۶۹۳۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آزادشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13577030
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیر فجر آساک قوچان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۷۷۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد ابراهیمی کدملی ۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴ (رئیس هیئت مدیره) آقای سلطانعلی ابراهیمی کدملی ۵۳۱۹۵۶۴۲۰۱ (نائب رئیس هیئت مدیره) آقای محمود ابراهیمی کدملی ۴۸۸۹۷۳۴۱۸۱ (عضو اصلی هیئت مدیره) آقای محمد مزیدی اعلم شاهی به شماره ملی ۲۲۶۹۵۰۶۳۱۶ به سمت مدیرعامل خارج از شرکاء و هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ (۰۳/۰۴/۱۳۹۷) تعیین گردیدند. کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و برات با امضا منفرد رئیس هیئت مدیره (آقای احمد ابراهیمی) و یا با امضا مشترک آقایان سلطانعلی ابراهیمی (نایب رئیس هیئت مدیره) و آقای محمود ابراهیمی (عضو اصلی هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضا هریک از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل (آقای محمد مزیدی اعلم شاهی) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش۹۶۰۶۰۴۷۳۱۵۰۳۷۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قوچان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13690779
آگهی تغییرات شرکت صباح پودر فجر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۱۱۲۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد ابراهیمی باکدملی ۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴ (رئیس هیئت مدیره) و. آقای سلطانعلی ابراهیمی باکدملی ۵۳۱۹۵۶۴۲۰۱ (نائب رئیس هیئت مدیره) و. آقای محمود ابراهیمی باکدملی ۴۸۸۹۷۳۴۱۸۱ (عضو هیئت مدیره) برای مدت دو سال تعیین گردیدند. و آقای روح اله ابراهیمی کدملی ۶۲۴۹۹۴۰۹۸۷ به سمت مدیرعامل خارج از شرکاء و هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردید. کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و برات با امضاء منفرد آقای احمد ابراهیمی (رئیس هیئت مدیره) و یا با امضاء مشترک آقایان سلطانعلی ابراهیمی (نائب رئیس هیئت مدیره) و محمود ابراهیمی (عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل (آقای روح اله ابراهیمی) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۸۱۱۱۵۷۷۵۳۵۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13718025
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین المللی فجر سام گلستان صباح شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۳۳۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد ابراهیمی کدملی ۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴ بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای سلطانعلی ابراهیمی کدملی ۵۳۱۹۵۶۴۲۰۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای محمود ابراهیمی کدملی ۴۸۸۹۷۳۴۱۸۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی ابراهیمی کدملی ۶۲۴۹۹۱۶۵۶۳ به سمت مدیرعامل خارج از شرکاء و هیئت مدیره انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و برات با امضاء منفرد آقای احمد ابراهیمی (رئیس هیئت مدیره) و یا با امضاء مشترک آقایان سلطانعلی ابراهیمی (نائب رئیس هیئت مدیره) و محمود ابراهیمی (عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل (آقای مهدی ابراهیمی) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13825880
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سام ایرانیان ویرا درتاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۱۷۷۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۶۱۷۳۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تولید و ارائه رایانه ، تولید و ارائه دستگاه های جانبی، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و سی دی اطلاعاتی تولید داخل، تولید توسعه خدمات کامپیوتری سخت افزاری قطعات جانبی قطعات شبکه قطعات الکتریکی و الکترونیکی مخابراتی مهندسی نقشه برداری سویچ کال سنتر دیتا سنتر و دیتا سرور تولید توسعه و مشاوره و ارائه خدمات نرم افزاری در تمامی زمینه ها از جمله سرمایه گزاری مدیریت اطلاعات بازرگانی و مدیریت دانش فن آوری تکنولوژی شبکه شبکه مجازی و غیرهارائه راهکارهای جامع نوین هوش مصنوعی پردازش داده های تکنولوژی های محاسباتی و فن آوری فعالیت در زمینه امنیت شبکه اطلاعات و حفاظت اطلاعات و مدیریت دانش تکنولوژی خدمات شبکه های اطلاع رسانی عرضه وپخش محصولات نرم افزاری و قطعات و لوازم جانبی کامپیوتر و سخت افزاری و لوازم مهندسی و نقشه برداریاجرا و نسب شبکه واجرای شبکه سرور نسب اجرای سویچ و کال سنتر و اجرای کلیه خدمات کامپیوتری سخت افزاری و نرم افزاری شرکت در مناقصات و مزایدات اخذ نمایندگی و اعطای ان برگزاری و شرکت در نمایشگاه های داخلی وخارجی اخذ وام و تهسیلات ریالی و ارزی خرید فروش و واردات صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ یوسف آباد ـ کوچه پله سوم ـ خیابان ولیعصر ـ پلاک ۲۲۲۴ ـ برج سرو ساعی ـ طبقه ۱۸ ـ واحد ۱۸۰۵ ـ کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۷۳۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانک ملی ایران شعبه پارک ساعی به شماره ۶۳۷ مورخ ۲۸/۰۹/۹۶ پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای احمد ابراهیمی به شماره ملی ۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی برقی نصفجی به شماره ملی ۳۸۷۴۶۸۶۷۱۱ به سمت مدیرعامل (خارج از هیات مدیره و سهامداران) به مدت ۲ سال آقای محمود ابراهیمی به شماره ملی ۴۸۸۹۷۳۴۱۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سلطانعلی ابراهیمی به شماره ملی ۵۳۱۹۵۶۴۲۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته و برات با امضای منفرد آقای احمد ابراهیمی (رئیس هیات مدیره) و یا با امضای مشترک آقایان سلطانعلی ابراهیمی (عضو هیئت مدیره) و آقای محمود ابراهیمی (نایب رئیس هیئت مدیره) متفقاً همراه با مهر شرکت دارای اعتبار و اوراق عادی و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل (آقای مهدی برقی نصفجی) ویا هر یک از اعضای هیات مدیره (منفرداً) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حبیب اله عارف نیا به شماره ملی ۲۰۳۰۳۲۶۱۳۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای سیروس صفرپور به شماره ملی ۶۳۱۹۵۶۷۳۵۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۰۳۰۱۰۵۵۶۱۹۴۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13897940
آگهی تغییرات شرکت صنایع قوطی سازی فجر گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۱۲۲۵۲
آگهی تغییرات شرکت صنایع قوطی سازی فجر گلستان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۹ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۹۱۲۲۵۲به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد ابراهیمی با کدملی۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سلطانعلی ابراهیمی با کدملی ۵۳۱۹۵۶۴۲۰۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود ابراهیمی با کدملی ۴۸۸۹۷۳۴۱۸۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای محمد مزیدی اعلم شاهی دارای کدملی ۲۲۶۹۵۰۶۳۱۶ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره و سهامداران برای مدت باقی مانده دوره تصدی هیات مدیره (تا مورخ۰۳/۰۴/۱۳۹۷ انتخاب شدند. کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و برات با امضا منفرد رئیس هیئت مدیره (آقای احمد ابراهیمی) و یا با امضا مشترک آقایان سلطانعلی ابراهیمی (نایب رئیس هیئت مدیره) و آقای محمود ابراهیمی (عضو اصلی هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضا هریک از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل (آقای محمد مزیدی اعلم شاهی) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۱۲۰۷۴۷۶۲۷۹۷۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مینو دشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13913053
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه غذایی سام درتاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۳۸۵۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۶۲۱۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام:گروه غذایی سام شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت :موضوع شرکت: تولید و نصب راه اندازی آشپزخانه های صنعتی و رستوران و کافه تریا و ساندویچی فست فود سلف سرویس هتل تالار اداره جات رستوران بیمارستانی و آزمایشگاها وسردخانه های ثابت ومتحرک کترینگ پخت غذا آشپزخانه های سیار ثابت و صحرایی تولید و بسته بندی انواع کالاهای مواد غذایی طبخ وتهیه انواع غذا گرم و سرد و بسته بندی آن جهت اداره تالار رستوران هتل جشنها بیمارستان ها وخدمات دهی به تمامی ارگانهای دولتی وخصوصی انجام امور تشریفاتی پذیرایی از مجالس ومهمانان ویژه وجلسات سمینارها منازل وداخل رستوران وعقد قراردادتامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت ارگانها تهیه سرویس ایاب و ذهاب انجام کلیه امور مربوط به خدمات نظافتی و شهری از قبیل نظافت اماکن رفت روب معابر نگهداری فضای سبز ارائه خدمات پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی خرید فروش صادرات واردات کلیه کالاهای مجازبازرگانی ترخیص کاالاز گمرکات کشور شرکت در مناقصات مزایدات دولتی وخصوصی شرکت در جشنواره ها ونمایشگاهای بین المللی عقدقرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی وخارجی ایجاد شعبه ونمایشگاه در سرارکشوراخذ اعطای نمایندگی به شرکتها وموسسات داخلی وخارجی اخذ وام وتسهیلات ریالی و ارزی ازکلیه بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات مالی اعتباری داخلی وخارجی وکلیه امور مجازی که با موضوع شرکت مرتبط و در روند سود دهی و اهداف شرکت موثرو با قانون تجارت مغایرت نداشته باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران-یوسف آباد-کوچه پله سوم-خیابان ولیعصر-پلاک ۲۲۲۴-برج سرو ساعی-طبقه ۱۸-واحد ۱۸۰۵ کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۷۳۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۱۰۸۵۴ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک ملی شعبه ساعی با کد۰۲۲۷ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره خانم آزاده ابراهیمی به شماره ملی ۰۹۲۰۹۶۳۱۴۵و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای احمد ابراهیمی به شماره ملی ۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمود ابراهیمی به شماره ملی ۴۸۸۹۷۳۴۱۸۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم هانیه ابراهیمی به شماره ملی ۶۲۴۰۱۴۰۸۷۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سعید ابراهیمی به شماره ملی ۶۲۴۹۹۴۳۸۱۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی باامضاء منفرد اقای احمد ابراهیمی رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء مشترک اقایان سعید ابراهیمی عضو هیئت مدیره و محمود ابراهیمی نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء منفرد خانم آزاده ابراهیمی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرسان آقای حبیب اله عارف نیا به شماره ملی ۲۰۳۰۳۲۶۱۳۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای سیروس صفرپور به شماره ملی ۶۳۱۹۵۶۷۳۵۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۲۱۳۲۵۷۳۵۸۳۰۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14115392
آگهی تغییرات شرکت گروه غذایی نگین الماس پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۷۰۷۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از: ۱. آقای احمد ابراهیمی کدملی ۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴ (رئیس هیئت مدیره) ۲. آقای سلطانعلی ابراهیمی کدملی ۵۳۱۹۵۶۴۲۰۱ (نائب رئیس هیئت مدیره) ۳. آقای محمود ابراهیمی کدملی ۴۸۸۹۷۳۴۱۸۱ (عضو هیئت مدیره) برای مدت دو سال تعیین و قبول سمت نمودند. و کلیه اعضاء هیئت مدیره به اتفاق آقای ابراهیم نوذری لک زائی کدملی ۴۸۷۹۴۹۷۸۱۹ سمت مدیرعامل خارج از شرکاء برای مدت دو سال تعیین و ایشان با امضاء ذیل این برگه قبول سمت نمودند. ب: مقرر شد که حق امضاء کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و برات با امضاء منفرد آقای احمد ابراهیمی (رئیس هیئت مدیره) و یا با امضاء مشترک آقایان سلطانعلی ابراهیمی (نائب رئیس هیئت مدیره) و محمود ابراهیمی (عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء منفرد هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل (آقای ابراهیم نوذری لک زائی) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14182407
آگهی تغییرات شرکت صنایع پوشاک مبتکران گلستان صباح شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۰۴۴۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد ابراهیمی کدملی ۲۰۳۰۹۶۷۷۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سلطانعلی ابراهیمی کدملی ۵۳۱۹۵۶۴۲۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود ابراهیمی کدملی ۴۸۸۹۷۳۴۱۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. و آقای حبیب اله عارف نیا کدملی ۲۰۳۰۳۲۶۱۳۵ به سمت مدیرعامل خارج از شرکاء و هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و برات با امضاء منفرد آقای احمد ابراهیمی (رئیس هیئت مدیره) و یا با امضاء مشترک آقایان سلطانعلی ابراهیمی (نائب رئیس هیئت مدیره) و محمود ابراهیمی (عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل (آقای حبیب اله عارف نیا) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۷۰۵۳۰۷۷۹۵۷۲۳۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آزادشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک