عزیز دولت خواه دولت سرا

آقای عزیز دولت خواه دولت سرا

کد ملی 0048866911
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 734889
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعیسهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۳۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سعید مرتضوی به کدملی ۳۴۵۹۶۷۳۰۹۶ به نمایندگی از صندوق تامین اجتماعی و غلامحسین رضوانی به کدملی ۲۰۰۰۷۳۱۷۶۷ به نمایندگی از موسسه حسابرسی تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۱۷۷ و عزیز دولتخواه به کدملی ۰۰۴۸۸۶۶۹۱۱ به نمایندگی موسسه املاک و مستغلات سازمان تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۷۸۰۲ و عادل نژادسلیم به کدملی ۱۴۶۵۶۲۳۸۷۶ به نمایندگی شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۵۳۷۶ و بهنام پرهیزگار به کدملی ۱۰۶۴۲۸۴۶۶ به نمایندگی موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۰۰۸۹ و رحیم اسماعیلی دانا به کدملی ۰۰۵۰۳۲۹۱۹۸ به نمایندگی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۲۸۰ و محمدرضا حیدری به کدملی ۳۲۵۰۷۱۱۲۸۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۹۵۰ سعید مرتضوی به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامحسین رضوانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا حیدری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکنفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل به اتفاق یکنفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره کلیه اختیارات تفویض شده به مدیرعامل قبلی عینا به مدیرعامل جدید تفویض نمودند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۶۰۱۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351429
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۱۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رمضانعلی پورمجیب با ک. م ۲۵۹۴۸۳۰۵۶۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ آقای عزیز دولتخواه دولت سرا با ک. م ۰۰۴۸۸۶۶۹۱۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ آقای رضا آقامحمدیان با ک. م ۴۸۹۹۷۲۱۴۵۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ آقای سید کوروش هاشمی گل سفیدی با ک. م ۴۶۸۹۶۱۶۰۶۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ آقای محمدرضا محسنی با ک. م ۰۹۳۳۹۰۸۱۵۶ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات بیمه‌ای تامین آتیه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۰۴۳۶ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی تعیین شدند و آقای عزیز دولتخواه دولت سرا بسمت رئیس هیئت مدیره آقای رضا آقامحمدیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای رمضانعلی پورمجیب بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه چک‌ها، بروات، سفته‌ها، اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه قراردادهای شرکت توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره امضاء با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. و بخشی از اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۴۹ اساسنامه مشتمل بر بندهای ۱۳ ۱۲ ۸ ۷ ۶ ۴ ۱ مندرج در صفحات ۱۲ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۷۶۵۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12643736
آگهی تغییرات شرکت تجارت عصر الکترونیک البرز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۷۴۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۸۰۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عزیز دولت خواه دولت سرا به شماره ملی ۰۴۸۸۶۶۹۱۱ بعنوان نماینده شرکت گروه اقتصادی مهرگان بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۹۵۹۴ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردید پ۹۴۱۱۱۷۶۹۷۴۳۷۷۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12670672
آگهی تغییرات شرکت سیمان عمران اریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۲۲۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد مشروحه ذیل بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: گروه اقتصادی مهرگان بنمایندگی بشناسه ملی۱۰۱۰۲۷۶۹۵۹۴ آقای عزیز دولت خواه دولت سرا ۰۰۴۸۸۶۶۹۱۱ شرکت ارمغان تجارت مهرگان بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۱۹۵۹ بنمایندگی آقای تقی حاجیوند ۴۸۴۸۷۸۴۶۸۹ شرکت آوای مهرگان آسیا بشناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۱۹۲۰بنمایندگی آقای حمید فرمانی باروق ۱۴۶۱۸۲۶۵۵۱ پ۹۴۱۲۰۲۱۲۶۳۴۳۲۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12674750
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی ترازان پی ریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۱۹۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد بخشی نکو به شماره ملی ۰۰۳۴۸۴۲۹۳۴ به نمایندگی از شرکت عمارت هشتم شرق به شناسه ملی۱۰۳۸۰۵۰۶۳۱۰به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - سید حسین کربلائی به شماره ملی ۴۴۵۹۶۳۸۷۳۸ به نمایندگی از شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷به سمت رئیس هیئت مدیره - عزیزدولت خواه دولت سرا به شماره ملی ۰۰۴۸۸۶۶۹۱۱ به نمایندگی از شرکت نیرو تراز پی ریز به شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۳۲۷۷۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - جواد دلیری به شماره ملی ۲۹۰۹۷۴۰۴۱۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی و عمران سازه پی ریز به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۳۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره - عبدالمجید قیومی محمدی به شماره ملی ۱۲۴۹۶۹۲۹۹۷ به نمایندگی از شرکت ملات خشک تراز پی ریز به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۲۷۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیة و اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۴۱۲۰۴۱۵۵۴۸۹۵۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12701126
آگهی تصمیمات شرکت گردشگری شایان شار کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۳۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۴۸۵۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای فرخ کرمی با کدملی ۰۰۴۸۶۵۶۶۹۰ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل، آقای عزیز دولت خواه با کدملی ۰۰۴۸۸۶۶۹۱۱ به نمایندگی از شرکت گروه اقتصادی مهرگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۹۵۹۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای جمشید حمزه زاده قلعه جوق با کدملی ۱۶۵۲۱۴۷۶۶۷ به نمایندگی از شرکت ناجی پوشش زاهدان با شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۷۶۴۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس بیدگلی با کدملی ۰۰۶۴۱۴۱۴۷۰ به نمایندگی از مؤسسه بنیاد تعاون ناجا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۸۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت یا با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳. هیئت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه غیر از اموال منقول در بند ۹ را به مدیرعامل تفویض نمود. ش۹۴۱۲۱۸۶۲۰۷۳۰۵۵۱ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12702066
آگهی تغییرات شرکت خدمات کالای یاس امید پیشگام ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۹۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای عزیز دولت خواه دولت سرا ک م ۰۰۴۸۸۶۶۹۱۱بسمت رئیس هیأت مدیره بنمایندگی شرکت گروه اقتصاد مهرگان ش م ۱۰۱۰۲۷۶۵۹۴ - غلامرضا رازقی ک م ۳۵۲۰۳۵۵۳۳۷ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره بنمایندگی شرکت ارمغان تجارت مهرگان (سهامی خاص) بنمایندگی بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۱۹۵۹ - آقای جلیل علیزاده ک م۱۹۵۰۴۳۰۸۳۹ بسمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقودها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره متفقا همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.. پ۹۴۱۲۱۸۶۳۷۱۷۴۴۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12714578
آگهی تغییرات شرکت ارمغان تجارت مهرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۳۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۱۹۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عزیز دولت خواه دولت سرا ش م ۰۰۴۸۸۶۶۹۱۱ بعنوان نماینده شرکت گروه اقتصاد مهرگان بسمت رئیس هیات مدیره آقای احمد صلواتی ش م ۰۰۴۰۰۰۴۸۲۱ بعنوان نماینده شرکت کارگزاری آریا نوین بسمت نایب رئیس هیات مدیره آقای غلامرضا رازقی ش م ۳۵۲۰۳۵۵۳۳۷ بعنوان نماینده شرکت آوای مهرگان آسیا بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۴۱۲۲۵۶۹۵۳۸۱۴۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12764577
آگهی تغییرات شرکت صنایع آلومینیوم هزار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۶۶۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۴ الف) سمت اعضاء هیئت مدیره: - آقای عزیز دولت خواه دولت سرا به شماره ملی ۰۰۴۸۸۶۶۹۱۱ به نمایندگی از گروه اقتصادی مهرگان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۹۵۹۴ به سمت رئیس هیات مدیره - آقای محمد فخار طوسی به شماره ملی ۰۹۳۳۸۴۱۴۵۰ به نمایندگی از شرکت ارمغان تجارت مهرگان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۱۹۵۹ به سمت نائب رئیس هیات مدیره - آقای امیرحسین بشارتی با شماره ملی ۰۳۸۳۵۴۵۷۲۲ به نمایندگی از شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳ به سمت عضو هیات مدیره - آقای سعید راعی دهقی به شماره ملی ۲۲۹۹۰۸۵۰۹۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱ بسمت عضو هیات مدیره - آقای غلامعلی رضایی به شماره ملی ۱۶۰۲۰۵۸۳۳۴ به نمایندگی از شرکت آوای مهرگان آسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۱۹۲۰ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل. ب) حق امضاء: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و همراه بامهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۲۰۵۳۷۶۷۶۶۲۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12826565
آگهی تغییرات شرکت توسعه کلات دهنو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۵۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۷۲۵
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عزیز دولت خواه دولت سرا با کد ملی۰۰۴۸۸۶۶۹۱۱ بعنوان نماینده شرکت گروه اقتصاد مهرگان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۶۹۵۹۴ به سمت رییس هیأت مدیره آقای حسین مظفری با کد ملی۰۰۴۷۹۸۴۲۷۹ بعنوان نماینده شرکت ارمغان تجارت مهرگان به شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۲۱۹۵۹ به سمت نایب رییس هیأت مدیره آقای سیدعبدالصاحب تفرشی حسینی با کد ملی۱۸۱۶۶۸۷۶۶۹ بعنوان نماینده شرکت توسعه و ساختمانی آمن به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۷۶۰۲۲ به سمت عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل آقای مجید ابریشمی با کد ملی۱۴۶۵۵۸۶۵۱۲ بعنوان نماینده شرکت آرمه نو به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۲۶۵۲۳ به سمت عضو هیأت مدیره آقای سیدعلی اکبر تفرشی حسینی با کد ملی ۱۸۱۶۹۶۲۱۱۲ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) آقای سیدمحمدعلی تفرشی حسینی با کد ملی ۰۴۵۲۶۵۳۵۰۹ بسمت عضو هیأت مدیره تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس یا نایب رئیس به اتفاق مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و سایر اوراق عادی مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۳۱۰۸۵۶۸۳۴۹۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12902039
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان نهاوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۶۳۲۵
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عزیز دولت خواه دولت سرا بشماره ملی ۰۰۴۸۸۶۶۹۱۱ بعنوان نماینده گروه اقتصادی مهرگان۱۰۱۰۲۷۶۹۵۹۴ بسمت رئیس هیأت مدیره آقای تقی حاجیوند بشماره ملی ۴۸۴۸۷۸۴۶۸۹ بعنوان نماینده شرکت کارگزاری آریا نوین باشناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۴۰۰بسمت عضو هیأت مدیره آقای آقامرتضی سید صالحی بشماره ملی ۰۵۳۲۷۷۲۹۳۸ بعنوان نماینده شرکت سیمان ایلام باشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۴۳۲بسمت عضو هیأت مدیره آقای مجتبی فرونچی با کدملی۲۷۹۰۳۹۷۰۷۴ بعنوان نماینده شرکت سیمان تهران با شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۸۱۲۴۱بسمت نایب رئیس هیأت مدیره وآقای حسین اکبری با کدملی ۳۸۷۴۸۱۲۰۲۲بسمت مدیرعامل آقای سید عباس حسینی با کدملی ۲۶۵۹۸۰۵۱۳۱بعنوان نماینده شرکت سیمان هگمتان به شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۴۹۳۲۴بسمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۴۲۰۵۳۶۱۹۹۹۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12909228
آگهی تغییرات شرکت آوای مهرگان آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۱۹۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عزیز دولت خواه دولت سرا به شماره ملی۰۰۴۸۸۶۶۹۱۱ بعنوان نماینده شرکت گروه اقتصادی مهرگان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۹۵۹۴ بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای علی پورقاسم به شماره ملی ۵۰۱۰۲۷۷۰۵۰بعنوان نماینده شرکت کارگزاری آریا نوین شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۴۰۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای علی اصغر متولی به شماره ملی ۰۰۴۹۰۱۰۹۱۳ بعنوان نماینده شرکت ارمغان تجارت مهرگان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۱۹۵۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق بهادار، چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و سایر اسناد تعهدآور شرکت و هر آنچه که ذمه شرکت را مشمول و یا مبری می‌دارد به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و نامه‌ها و اوراق عادی با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۴۲۳۳۹۵۴۸۳۵۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12982857
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری آریا نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۴۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۰۷۵۳/۱۲۲مورخ۲۵/۵/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عزیز دولت خواه دولت سرا با کدملی ۰۰۴۸۸۶۶۹۱۱ بعنوان نماینده شرکت توسعه مدیریت مهرآفرین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۱۹۷۸ بسمت رئیس هیأت مدیره آقای ولی اله حاجی پور با کدملی ۵۰۹۹۶۸۹۸۳۳ بعنوان نماینده شرکت گروه اقتصادی مهرگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۹۵۹۴ بسمت عضو هیأت مدیره بسمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای ولی اله برنگی با کدملی ۴۸۹۹۶۳۸۶۹۸ بعنوان نماینده شرکت ارمغان تجارت مهرگان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۱۹۵۹ بسمت عضو هیأت مدیره آقای محمد بختیار نصرآبادی به شماره ملی۱۲۹۲۴۴۸۵۳۹ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند. نحوه امضاء: کلیه اوراق بهادار، چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و سایر اسناد تعهدآور شرکت و هر آنچه که ذمه شرکت را مشمول و یا مبری می‌دارد به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و نامه‌ها و اوراق عادی با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبرمی باشد. پ۹۵۰۶۰۲۲۰۴۵۴۵۷۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13089394
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت مهرآفرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۱۹۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عزیز دولت خواه دولت سرا به شماره ملی ۰۰۴۸۸۶۶۹۱۱به نمایندگی شرکت گروه اقتصادی مهرگان ۱۰۱۰۲۷۶۹۵۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد صلح جوی ابراهیم آباد به شماره ملی ۰۰۸۰۶۴۸۸۱۹به نمایندگی شرکت ارمغان تجارت مهرگان ۱۰۳۲۰۶۲۱۹۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره خانم فائضه امین قراگوزلو به شماره ملی ۰۴۲۱۸۸۷۰۸۷ به نمایندگی شرکت آوای مهرگان آسیا ۱۰۳۲۰۳۵۱۹۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا ذوالفقاریان به شماره ملی ۵۳۰۹۹۲۷۶۷۰ به نمایندگی شرکت توسعه و مدیریت طرح‌های مهرآفرین ۱۰۳۲۰۸۹۴۶۸۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای وحید عشق آبادی به شماره ملی ۰۳۲۲۶۱۳۰۵۱به نمایندگی شرکت تجارت عصرالکترونیک البرز ۱۰۱۰۳۰۱۸۰۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق بهادار، چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و سایر اسناد تعهدآور شرکت و هر آنچه که ذمه شرکت را مشمول و یا مبری می‌دارد به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و نامه‌ها و اوراق عادی با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۰۲۸۰۱۸۵۱۹۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13198474
آگهی تغییرات شرکت توسعه و مدیریت طرحهای مهر آفرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۲۳۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۶۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه اقتصادی مهرگان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۹۵۹۴ بنمایندگی آقای عزیز دولت خواه دولت سرا به شماره ملی ۰۰۴۸۸۶۶۹۱۱ به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت ارمغان تجارت مهرگان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۱۹۵۹ بنمایندگی آقای جمشید پیرگزی به شماره ملی ۱۰۶۳۷۳۸۹۴۶ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره شرکت آوای مهرگان آسیا شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۱۹۲۰ بنمایندگی آقای کمیل فتاحی به شماره ملی ۰۴۹۲۶۶۷۸۶۱ به سمت عضو هیأت مدیره آقای ولی اله حاجی پور کد ملی ۵۰۹۹۶۸۹۸۳۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار، چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و سایر اسناد تعهدآور شرکت و هر آنچه که ذمه شرکت را مشمول و یا مبری می‌دارد به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و نامه‌ها و اوراق عادی با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیأت مدیره شرکت کلیه اختیارات مندرج در بندهای ۱، ۶، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹ ماده ۴۲ اساسنامه را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود. پ۹۵۰۹۲۹۶۴۲۱۸۰۳۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13274538
آگهی تغییرات شرکت مهندسی عمران وتولیدی نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۵۴۵۷ به نمایندگی ناصر یزد آبادی ورنوسفادرانی کد ملی ۰۰۵۰۸۷۴۹۹۳ به سمت رئیس هیأت مدیره مؤسسه صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۴۸۰ به نمایندگی محمد جعفری هرندی کد ملی ۵۶۵۹۶۹۲۷۱۰ به سمت عضو هیأت مدیره شرکت ناجی پاس شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۳۳۹۷ به نمایندگی مهدی میرزائی برنلقی کد ملی ۱۵۳۱۲۱۴۲۴۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل موسسه خدمات تامین اقلام مصرفی پرسنل ناجا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۰۷۲۸ به نمایندگی آقای مسعود احمدی کد ملی ۶۱۷۸۷۹۶۱۰۲ به سمت عضو هیأت مدیره شرکت انبوه سازان سبزاندیشان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۰۰۱۸ به نمایندگی آقای عزیز دولت خواه دولت سرا کد ملی ۰۰۴۸۸۶۶۹۱۱ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات با امضای مدیرعامل و معاون مالی شرکت آقای (رضا تترستاقی) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب یکی از ایشان با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۱۰۵۸۴۱۷۸۸۷۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13471743
آگهی تغییرات شرکت نگین آرای آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۹۸۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمجتبی شفیعی بهنمیری به شماره ملی: ۰۰۶۲۰۳۵۸۲۷ نماینده شرکت ارمغان تجارت مهرگان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۱۹۵۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و عزیز دولت خواه دولت سرا به شماره ملی ۰۰۴۸۸۶۶۹۱۱ نماینده شرکت گروه اقتصادی مهرگان به شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۶۹۵۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و رامین احمدی صابردوست به کدملی: ۰۰۵۲۵۱۶۱۵۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد حسن آبادی به کدملی: ۰۰۷۲۸۷۹۳۳۵ نماینده شرکت آوای مهرگان آسیا به شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۳۵۱۹۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره و رضا خراسانی زاده به کدملی: ۰۰۴۱۵۸۲۴۷۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق بهادار٬ چک ها٬ سفته ها٬ بروات٬ قراردادها و عقود اسلامی و سایر اسناد تعهدآور شرکت و هر آنچه که ذمه شرکت را مشمول و یا مبری می‌دارد به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و نامه‌ها و اوراق عادی با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۳ (انعقاد انواع و اقسام قراردادها در قالب آیین نامه معاملات مصوب و با امضای مجاز تعیین شده)، ۷، ۸، ۹، ۱۳، ۱۸، (امضا چک‌ها با امضای مجاز تعیین شده) و ۲۲ ماده ۱۴ اساسنامه از زمان تصدی با رعایت کلیه آیین نامه و ضوابط مصوب شرکت به مدیرعامل مستقیما به مدیرعامل و اختیارات بندهای ۱، ۲، ۱۱، و ۱۲ ماده ۱۴ اساسنامه در قالب مفاد آیین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره تفویض گردید. پ۹۶۰۳۲۴۵۳۶۹۰۲۷۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13600451
آگهی تغییرات شرکت هلیکوپتری ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۲۹۵۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز‌های سازمان هواپیمائی کشوری به شماره ۵۴۱۹۶مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ و سازمان خصوصی سازی به شماره ۱۲۳۴۲/۴۱مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ و اداره کل امور اقتصاد مقاومتی ستاد کل نیروهای مسلح به شماره ۱۱۸۱/۵۷/۱/۲۶۱۶مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای عزیز دولت خواه دولت سرا با کد ملی ۰۰۴۸۸۶۶۹۱۱ بعنوان نماینده شرکت گروه اقتصادی مهرگان بسمت رئیس هیات مدیره اقای سید محمود آذین با کد ملی ۲۲۹۶۴۴۷۹۱۰ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری هتل‌های پارس بسمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل اقای محمد مهدی نوری آذری با کد ملی ۰۰۷۵۰۰۵۶۳۸ بعنوان نماینده بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بسمت عضو اصلی هیات مدیره اقای محمد تقی شاهپوری ارانی با کد ملی ۰۳۸۴۴۵۴۵۶۹ بعنوان نماینده شرکت ناجی پاس بسمت عضو اصلی هیات مدیره اقای سید اسماعیل دلاویز با کد ملی ۴۲۸۴۵۹۱۶۹۱ بعنوان نماینده گروه هتل‌ها و مجتمع‌های تفریحی پردیس بسمت عضو اصلی هیات مدیره اقای حسین منتظری فر به شماره ملی ۰۰۵۱۷۶۱۶۶۱ به سمت عضو علی البدل هیات مدیره اقای سعید سر سنگی علی آباد با کد ملی ۰۴۹۱۲۶۶۴۴۸ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - امضاءقراردادها و اسناد تعهداور و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک برات سفته سایر اوراق تجارتی و غیره و همچنین افتتاح حسابهای ارزی و ریالی به نام شرکت در بانکها و موسسات داخل و خارج از کشور و اخذ و پرداخت وجوه با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۶۱۹۶۴۸۸۴۹۱۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14177564
آگهی تغییرات شرکت دانش بافت البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۲۷۶۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عزیز دولت خواه دولت سرا به شماره ملی ۰۰۴۸۸۶۶۹۱۱ به نمایندگی از شرکت صنعت نصر معدن بعنوان رییس هیئت مدیره و هادی شیرزاد به شماره ملی ۰۳۸۱۲۹۵۰۴۴به نمایندگی از شرکت پدیده دیمه بعنوان نایب رییس هیئت مدیره مرتضی دین پرور به شمره ملی ۰۰۶۳۹۴۹۲۳۷ به نمایندگی از سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران به سمت عضو هیئت مدیره و حسن بابایی به شماره ملی ۰۴۵۰۰۸۱۱۶۸ به نمایندگی از سازمان مدیریت صنعتی ایران به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد خورشیدی به شماره ملی ۰۰۸۲۱۴۸۸۸۰ خارج از اعضا هیئت مدیره به عنوان منشی هیئت مدیره تعیین شدند. هیئت مدیره بندهای۶ ۷ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۴ ۲۵ و ۲۶ از ماده ۲۹ از اساسنامه مربوط به اختیارات هیئت مدیره را به مدیرعامل تفویض نمودند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور در شرکت اعم از چکها: بروات: سفته‌ها و قراردادها وسایر اوراق تعهدآور با امضا مدیرعامل ونایب رییس هیئت مدیره ومدیر مالی شرکت همراه با مهر شرکت معتبر میباشد نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتر میباشد پ۹۷۰۵۲۸۹۶۶۱۰۸۳۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14341448
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی مهرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۹۵۹۴
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی مهرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۹۵۹۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: هادی شیرزاد به کد ملی ۰۳۸۱۲۹۵۰۴۴ آقای عزیز دولت خواه دولت سرا به شماره ملی ۰۰۴۸۸۶۶۹۱۱ بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، به نمایندگی آقای حمید فرمانی باروق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۸۶۵ آقای علی پورقاسم به شماره ملی ۵۰۱۰۲۷۷۰۵۰ اقای محسن نادی به کد ملی ۰۰۴۰۷۱۹۸۵۵
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک