صابر میرزائی

آقای صابر میرزائی

کد ملی 0048785253
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 694562
آگهی تغییرات شرکت مدیریت توسعه برهان مبین (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۵۴۰۰۸و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۱۲۲۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۷/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای صابر میرزائی به شماره ملی۰۰۴۸۷۸۵۲۵۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا شاه میرزائی به شماره ملی۱۲۸۶۹۶۶۱۷۵ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه فناوری برهان سهامی خاص با نمایندگی اقای مهدی صفری به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امین کلاه دوزان به شماره ملی۱۲۸۷۳۷۴۳۳۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۳۰/۴/۱۳۹۲. در تاریخ۱۵/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۳۰۵۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 991000
آگهی تغییرات شرکت مهندسی کارا فن پویان شریف با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۵۴۶۹۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۱۶۹۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۵/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی بی تعب به شماره ملی۲۲۹۱۱۰۶۶۲۷ به شماره شناسنامه۱۱۰۸۲۸ تاریخ تولد۲۸/۶/۶۲ فرزند حمید با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۵ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای سید محمدصادق مرتضوی اشکذری به شماره ملی۰۰۶۳۶۶۲۹۸۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۸ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۹ ریال افزایش داد. آقای صابر میرزائی به شماره ملی ۰۰۴۸۷۸۵۲۵۳ به شماره شناسنامه ۳۳۰۷ تاریخ تولد۸/۱۰/۳۹ فرزند حسین با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی رعنائی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۷۵ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: طراحی ساخت در زمینه اجرای سیستمهای مکانیکی انجام طرح‌های مطالعاتی پژوهشی صادرات و واردات کلیه اقلام مجاز بازرگانی خرید و فروش پخش شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات بانکی ارزی و ریالی ایجاد شعب در داخل و خارج عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و هرگونه خدمات مجاز مطابق با قانون تجارت که در راستای موضوع فعالیت شرکت می‌باشد تهیه و تولید محصولات شیمیایی و قطعات و تجهیزات مکانیکی راه اندازی خط تولید کارخانجات تولیدی. ۳ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران شهرآرا نرسیده به اداره گذرنامه نبش کوچه ابوذر پلاک۷۴ ط سوم کدپستی۱۴۴۳۸۵۳۴۵۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۴ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۴ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده به تصویب رسید. ۲۴ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال منقسم به یک هزار و پانصد سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد هشتصد و بیست و چهار سهم بانام، تعداد ششصد و هفتاد و شش سهم بی نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۴ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای علی بی تعب به شماره ملی ۲۲۹۱۱۰۶۶۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید محمدصادق مرتضوی اشکذری به شماره ملی۰۰۶۳۶۶۲۹۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی رعنائی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سید محمدصادق مرتضوی اشکذری به شماره ملی ۰۰۶۳۶۶۲۹۸۱ به سمت مدیرعامل ۴ ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵۴ آقای علی کاظمی پورپاپکیاده به شماره ملی۰۳۲۳۱۸۰۹۸۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای شاهرخ فریدوند به شماره ملی۲۹۰۹۸۵۳۵۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۴ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ۶/۱۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۳۶۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069963
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان (سهامی خاص) بشماره ثبت۴۱۷۲۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۵/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای صابر میرزائی به شماره ملی۰۰۴۸۷۸۵۲۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید علی اکرمی فر به شماره ملی۵۲۲۸۰۰۹۲۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی بی تعب به شماره ملی۲۲۹۱۱۰۶۶۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی رعنائی به شماره ملی۱۲۸۶۰۱۳۵۱۸ به سمت مدیرعامل (خارج ازاعضاء هیئت مدیره). ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با دو امضا یکی امضای ثابت آقای مهدی رعنائی (مدیرعامل) و دیگری امضای متغیر آقای صابر میرزائی با کدملی۰۰۴۸۷۸۵۲۵۳ (رئیس هیئت مدیره) یا اقای ابراهیم حاج ابراهیمی (نائب رئیس هیئت مدیره) با کدملی۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶ یا آقای علی بی تعب (عضو هیئت مدیره) باکدملی۲۲۹۱۱۰۶۶۲۷ مجتمعا با مهرشرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهرشرکت معتبرمیباشد. در تاریخ۶/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۵۳۱۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1223908
آگهی تغییرات شرکت گروه پژوهشی اقتصاد فناوری دانش بنیان برهان موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۲۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۱۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسن پاسوار با کدملی۰۰۴۴۹۴۶۳۷۶ به عنوان مدیر گروه برای مدت دو سال و آقای صابر میرزایی با کدملی۰۰۴۸۷۸۵۲۵۳ به عنوان رئیس هیئت موسس و آقای محمدحسن پاسور با کدملی۰۰۴۴۹۴۶۳۷۶ و سعید سرکار به کدملی۶۱۹۹۳۲۱۵۱۰ به عنوان اعضای هیئت موسس انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و بروات قراردادها و عقوداسلامی و سایر مکاتبات عادی و اداری موسسه با امضاء مدیر گروه یا یکی از اعضاء هیئت موسس همراه با مهر گروه معتبر می‌باشد. پ۱۷۲۴۴۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351395
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۲۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۸۶۵۰۰۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز مالی و تصویب صورت‌های مالی منتهی به سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار کیهان برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی داوران حساب با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ بسمت بازرس اصلی و عبدالمجید مرشیدی با شماره ملی ۰۴۵۱۱۴۸۸۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردید: ابراهیم حاج ابراهیمی با کد ملی ۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶ بنمایندگی از موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۳۳۵ و علی جباررشیدی با کد ملی ۶۴۱۹۸۷۸۰۸۱ بنمایندگی از مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری با کد ملی ۱۴۰۰۲۸۲۱۲۹ صابر میرزایی با کد ملی ۰۰۴۸۷۸۵۲۵۳ و سید علی اکرمی فر با کد ملی ۵۲۲۸۰۰۹۲۵۶ و علی بی تعب کد ملی ۲۲۹۱۱۰۶۶۲۷. پ۱۷۷۷۴۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1413750
آگهی تغییرات موسسه خدمات فناوری تا بازار ایرانیان شماره ثبت ۳۱۳۵۳ شناسه ملی۱۴۰۰۰۲۹۴۴۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در مورخ ۲۶/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد افشاری بشماره ملی۰۰۶۰۶۰۳۶۱۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای صابر میرزایی بشماره ملی ۰۰۴۸۷۸۵۲۵۳ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم حاج ابراهیمی (خارج از شرکا) بشماره ملی ۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر نجیمی کرهرودی (خارج از شرکا) بشماره ملی ۰۵۳۴۲۴۳۴۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای میر جواد نگارنده (خارج از شرکا) بشماره ملی۰۰۴۷۵۷۴۷۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و آقای علی اصغر نجیمی کرهرودی (عضو هیئت مدیره) متفقا همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ۱۸۰۸۷۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1421636
آگهی تغییرات موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان شماره ثبت ۳۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۳۳۵
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۲ که با حضور کلیه شرکاء در محل موسسه تشکیل و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید. ۱ انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان شماره ثبت ۱۷ با پرداخت ۰۰۰/۷۰۰/۹ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۹۰۰/۹ ریال افزایش داد. ۲ آقای صابر میرزایی به شماره ملی ۰۰۴۸۷۸۵۲۵۳ به عنوان نماینده جدید انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان در هیئت امناء و هیئت رییسه موسسه معرفی گردید بنابراین نمایندگان انجمن در هیئت‌های موسسه به ۲ نفر افزایش یافت. ۳ آقای سیدحسین ساجدی به شماره ملی ۴۸۴۹۴۳۳۸۳۹ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. ۴ در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۱۹ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح و جهت اطلاع عموم آگهی می‌شود. ش۱۸۱۰۸۱۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586712
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص چکاد نوآوران عصر اطلاعات در تاریخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۴۱۶۴۵ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: مشاوره، ارائه طرح، نظارت فنی، پیاده سازی، توسعه، پشتیبانی فنی و اجرا در زمینه کلیه سیستمها و پروژه های سخت افزاری، مشاوره و طراحی سیستمهای رایانه ای و شبکه های رایانه ای مجاز، ساخت و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه تجهیزات رایانه ای و قطعات شبکه های رایانه ای و لپ تاپ و کامپیوترهای خانگی پی سی و نیز تجهیزات جانبی آنها، ارائه کلیه خدمات سرویس ـ تعمیر ـ نگهداری ـ نصب و راه اندازی انواع سیستمهای سخت افزاری و الکتریکی و الکترونیکی و نیز ایجاد و تشکیل هر گونه فروشگاه جهت فروش و توزیع کالاهای شرکت و خدمات پس از فروش آنها، بازاریابی مجاز (غیرهرمی و غیرشبکه ای و غیر الکترونیکی) و هر گونه مشاوره مدیریتی و بازرگانی مرتبط، خدمات برگزاری و شرکت در سمینارها، همایشها، گردهمایی های تخصصی و نمایشگاه های داخلی و خارجی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، ارائه کلیه فعالیتهای مشاوره ای و مدیریتی مجاز در زمینه طرح ها و پروژه های رایانه ای مجاز، نظارت فنی و تخصصی و صنعتی و بازرگانی و خدمات فنی مهندسی در کلیه گرایش های مجاز در صورت لزوم در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات در زمینه لوازم و تجهیزات کمک آموزشی مربوطه، اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور، شرکت در مزایدات و مناقصات و نمایشگاههای داخلی و بین المللی، و اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، ستارخان، حبیب اللهی، تقاطع سروش یکم، پلاک ۹۶ کدپستی: ۱۴۵۵۶۹۳۴۱۵ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال نقد منقسم به ۵۰۰ سهم یکصد هزار ریالی که تعداد ۵۰۰ سهم بانام می باشد. مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۲۵/۱۴۳/۹۳ مورخ ۲۰/۵/۹۳ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه ستارخان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای صابر میرزائی به کدملی ۰۰۴۸۷۸۵۲۵۳ نماینده موسسه طرح و توسعه فن آوری ایرانیان بشناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۱۸۳۳۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای مسعود عبدی به کدملی ۰۰۵۵۱۱۶۴۵۰نماینده شرکت فناور جهان رویش به شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۷۶۰۶۸۴ بسـمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای کاظم کیال به کدملی ۰۸۵۹۸۹۸۰۳۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و کلیه مکاتبات عادی و مراسلات و نامه های اداری باامضای مدیرعامل منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ مصطفی رادمرد به شماره ملی ۰۸۵۹۸۹۰۵۹۷ به عنوان بازرس اصلی. ـ کاظم زارعی قشلاق به شماره ملی ۰۴۵۰۵۸۹۲۵۰ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ نام روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی های شرکت: ابرار پ۹۳۰۶۰۳۶۸۴۶۸۲۹۹۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677357
آگهی تغییرات شرکت نانو ژاو دارو بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۰۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۷۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند حسن کبودی به شماره ملی ۰۰۳۶۰۱۴۰۰۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وموسسه سامان سرمایه نانو شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۶۱۲۵ به نمایندگی ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶به سمت رئیس هیئت مدیره وسید مهدی رضایت سرخ آبادی به شماره ملی ۰۷۰۲۳۹۵۲۲۶به سمت عضو هیئت مدیره وسعید سرکار به شماره ملی ۶۱۹۹۳۲۱۵۱۰به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وصابر میرزائی به شماره ملی ۰۰۴۸۷۸۵۲۵۳به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۸۰۴۸۶۳۴۶۰۵۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9826247
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری برهان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۸۵۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مجتبی مرادی خلفلو به شماره ملی ۰۰۵۴۴۷۴۸۸۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید نیک منش به شماره ملی ۰۰۶۳۸۲۶۶۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۶/۱۱/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای صابر میرزائی به شماره ملی ۰۰۴۸۷۸۵۲۵۳ و آقای سعید سرکار به شماره ملی ۶۱۹۹۳۲۱۵۱۰ و آقای علیرضا شاه میرزائی به شماره ملی ۱۲۸۶۹۶۶۱۷۵ و موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شماره ثبت ۱۳۶۹۰ با نمایدگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی و موسسه توسعه فناوری نخبگان به شماره ثبت ۱۴۲۴۰ با نمایندگی آقای مسعود عبدی تا تاریخ ۶/۱۱/۱۳۹۲. در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10666018
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری پالایش پرگان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۳۵۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۳۱۹۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۰۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مواد۲۳ , ۳۸ به شرح صورتجلسه اصلاح گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۴/۰۸/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی بی تعب به شماره ملی۲۲۹۱۱۰۶۶۲۷ و آقای صابر میرزائی به شماره ملی۰۰۴۸۷۸۵۲۵۳ و موسسه پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان با نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی تا تاریخ۱۴/۰۸/۱۳۹۳ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی بی تعب به شماره ملی۲۲۹۱۱۰۶۶۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای صابر میرزائی به شماره ملی۰۰۴۸۷۸۵۲۵۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و موسسه پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان با نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمودرضا زواره طباطبایی به شماره ملی۰۰۸۰۰۴۲۶۱۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۱۴/۰۸/۱۳۹۳ ۵ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ ستارخان خ شهرآرا نبش ابوذر پ۷۴ ط۲ کدپستی۱۴۴۳۸۵۳۴۵۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از دو امضای نایب رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. در تاریخ۲۷/۰۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029858
آگهی تغییرات شرکت کار آفرینی و فن آوری ایران کفا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۰۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای صابر میرزایی به شماره ملی۰۰۴۸۷۸۵۲۵۳ به نمایندگی مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ش م ۱۴۰۰۲۸۲۱۲۹۰ آقای محمد شهاب سیدجلالی به شماره ملی ۰۰۳۹۵۰۸۰۵۶ به نمایندگی موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان ش م۱۰۱۰۰۵۱۸۳۳۵ و آقای سیدمهدی سادات حیاتشاهی به شماره ملی ۰۰۳۲۹۹۳۰۰۵، به ترتیب به عنوان رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات اداری و قراردادهای پرسنلی با امضای مدیرعامل منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۶۲۹۵۷۴۱۴۷۲۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13044328
آگهی تغییرات انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۴۶۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۷۶۶۰۲ مورخ ۱۶/۰۶/۱۳۹۵ اداره کل امور سازمان‌های مردم نهاد - وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید جواد ساداتی نژاد به شماره ملی ۶۱۹۹۳۴۹۹۷۰ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به صندوق مؤسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: آقایان قربانعلی دری نجف آبادی به شماره ملی ۱۰۹۰۸۰۸۹۲۵ و سعید سهراب پور به شماره ملی ۰۰۴۱۴۰۸۵۶۱ و سید محمود رضا سجادی به شماره ملی ۰۰۴۹۶۲۱۲۹۷ و سعید سرکار به شماره ملی ۶۱۹۹۳۲۱۵۱۰ و صابر میرزائی به شماره ملی ۰۰۴۸۷۸۵۲۵۳ و مهدی صفاری نیا به شماره ملی ۰۳۸۴۱۴۵۰۲۷ هرکدام دارنده ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال سهم الشرکه و آقای سید جواد ساداتی نژاد به شماره ملی ۶۱۹۹۳۴۹۹۷۰ دارنده ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه. ش۹۵۰۷۰۷۵۴۲۴۰۵۹۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13169708
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۳۰۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۴۴۰۶۵ به نمایندگی آقای سعید سرکار به کد ملی ۶۱۹۹۳۲۱۵۱۰، موسسه توسعه فناوری نخبگان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۴۵۶۹ به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به کد ملی ۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶، شرکت کارآفرینی و فناوری ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۰۰۹۹۰ به نمایندگی آقای صابر میرزائی به کد ملی ۰۰۴۸۷۸۵۲۵۳، موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۳۳۵ به نمایندگی آقای میرجواد نگارنده به کد ملی ۰۰۴۷۵۷۴۷۲۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره صندوق برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین حسنی به کد ملی ۳۸۷۴۷۰۴۲۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۹۱۵۸۴۰۷۹۷۵۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13392722
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه همکاری های بین المللی فناورانه ایرانیان درتاریخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۲۴۷۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۱۵۴۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. باستناد مجوز های شماره ۱۲۶۲۳/۹۶ مورخ ۲۱/۰۱/۹۶ بانک مرکزی و ۱۸۶۱۳,۱۲۲ مورخ ۱۴/۱۲/۹۵ سازمان بورس و ۲۶۸۷/۱۰۴/۹۶ مورخ ۲۷ /۰۱/۹۶ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی ثبت و آگهی بلامانع است: موضوع: ارائه خدمات مالی و تسهیلاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت یارانه، تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت، پرداخت تمام یا بخشی از سودتسهیلات و جرایم متعلقه، ارائه خدمات ضمانت نامه‏ ای، پیش خرید و یا خرید محصولات برای اجرای طرح های پژوهشی، فناوری، نوآوری، تولید و تجاری سازی نتایج پژوهش ها و مبادلات فناورانه. جذب و یا هدایت کمک ها و منابع مالی دولتی، بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز و سایر صندوق ها و بخش های دولتی و غیردولتی در راستای اهداف و وظایف و اختیارات صندوق. هرگونه سرمایه گذاری و سرمایه گذاری خطر پذیر (vc) در طرح های پژوهشی، فناوری و صنعتی. مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد، توسعه، راهبری و توانمندسازی شرکت های پژوهشی و فناوری و دانش بنیان و صندوق های تخصصی و واحدهای خدماتی و تولیدی مرتبط. تضمین پرداخت تعهدات و اقساط طرح های پژوهشی و فناوری در قرارداد به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح ها و قراردادها و توثیق و ترهین اموال و دارایی ها به منظور جلوگیری از وقفه در اجرای طرح ها. همکاری با مؤسسات و نهادهای داخلی و خارجی، ایجاد شعب تخصصی در داخل و خارج کشور و عضویت در مجامع تخصصی مرتبط در راستای اهداف صندوق. اخذ و اعطای کارگزاری و عاملیت منابع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی در حوزه پژوهش و فناوری و مبادلات مربوط به آن. ارائه خدمات ارزیابی و امکان سنجی طرح های کسب وکار و نظارت، ارزش گذاری پروژه ها و طرح های پژوهشی و فناوری و مبادلات مربوط به آن. مشارکت در تدوین سیاست ها و اولویت ها و مقررات مرتبط با اهداف صندوق ها درکشور و کمک به ساماندهی و هم افزایی حمایت های موجود در کشور. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آذربایجان شرقی ـ میانه ـ ترانزیت ـ کوچه دانشجو ـ خیابان ترانزیت ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۵۳۱۵۸۳۶۵۱۱ نشانی کامل شعب وکدپستی شرکت ونام مدیران آن: ـ تهران ـ ونک ـ خیابان سئول ـ خیابان اوستا ـ پلاک۹ ـ طبقه همکف کدپستی ۱۹۹۵۸۵۹۷۱۱ مدیرشعبه: حمیدرضا دارستانی فراهانی شماره ملی ۰۰۵۰۹۲۷۱۵۹ ۲ ـ زنجان ـ گاوازنگ ـ بلوار استاد یوسف ثبوتی ـ خیابان اسفند فرعی ـ پلاک۰ ـ طبقه همکف کدپستی ۴۵۱۳۷۶۵۶۷۲ مدیرشعبه: علیرضا شجاع مرادی شماره ملی ۰۰۷۸۴۵۸۸۶۲ سرمایه شرکت: مبلغ سی میلیارد ریال نقد منقسم به ۳۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۳۰۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ سی میلیارد ریال بابت سرمایه شرکت توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵۹/۱۱۰/۱۰ مورخ ۱۴/۱۰/۹۵ نزد بانک قرض الحسنه رسالت مرکز بانکداری اجتماعی متمرکز (بام) پرداخت گردیده است. اولین مدیران: صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری نانو به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۳۰۷۵۱ و به نمایندگی صابر میرزائی به شماره ملی ۰۰۴۸۷۸۵۲۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۸۶۵۰۰۹۵۷ و به نمایندگی احمد روزساز به شماره ملی ۰۰۳۷۳۰۹۶۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت صادرات فناوری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۴۲۸۴۵ و به نمایندگی حمیدرضا دارستانی فراهانی به شماره ملی ۰۰۵۰۹۲۷۱۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری های نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۹۸۵۱ و به نمایندگی اکبر قنبر پور به شماره ملی ۰۳۸۴۹۰۸۸۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۸۲۱۲۹۰ و به نمایندگی علیرضا شجاع مرادی به شماره ملی ۰۰۷۸۴۵۸۸۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره محمد مهدی رحیمی رضویه به کدملی ۳۰۵۲۱۷۹۲۹۲ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکاء) برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی و هرگونه اسناد تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علیرضا عسکری به شماره ملی ۰۴۹۳۵۲۶۷۲۲ به سمت بازرس اصلی محمدحسن ملکیان به شماره ملی ۲۰۶۴۸۵۳۹۵۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۱۲۹۱۷۷۶۸۹۷۷۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13397100
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تامین اطمینان فناوران پردیس درتاریخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۸۶۸۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۲۲۱۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: سرمایه گذاری در کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از نهادهای پولی و مالی، مشارکت در توسعه و توانمندسازی شرکت های مطالعاتی، فناور و نهادهای تخصصی حوزه فناوری در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم، انجام طرح های مطالعاتی در کلیه حوزه ها اعم از مطالعات مرتبط با توسعه، اقتصاد، فناوری و نوآوری، ارتقا، اکتساب و انتقال فناوری، تولید، تجاری سازی و توسعه بازار، مبادلات فناورانه و ارائه کلیه خدمات مرتبط اعم از مشاوره تخصصی، ارزیابی و امکان سنجی طرح های کسب وکار و نظارت، محاسبه انواع مخاطرات اعم از مخاطرات اعتباری، ارزش گذاری پروژه ها و طرح های مطالعاتی و فناوری و مبادلات مربوط به آن مستقیماً یا از طریق عقد قرارداد همکاری با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تولید، توزیع، بسته بندی، خریدوفروش کلیه کالاها و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ارائه کلیه خدمات اعم از خدمات پس از فروش، خدمات بازاریابی(غیرهرمی و غیرشبکه ای) و مدیریت شبکه توزیع، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی و عاملیت منابع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی در کلیه حوزه ها، عضویت در مجامع تخصصی مرتبط در راستای اهداف شرکت، ضمانت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی نزد اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و اعتبارات اسنادی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی، ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور، برگزاری همایش و هم اندیشی، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های معتبر داخلی و خارجی، پشتیبانی از اشخاص حقوقی از طریق پرداخت تمام یا بخشی از هزینه ها به صورت معوض یا غیرمعوض، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمان ها اعم از دولتی و غیردولتی و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران-شهر تهران-ونک-خیابان سئول-خیابان اوستا-پلاک ۹-طبقه همکف-- کدپستی ۱۹۹۵۸۵۹۷۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۸۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشدو تعداد ۸۰۰۰ سهم آن بانام می باشد و بموجب گواهی شماره ۱۶۹/۱۱۰/۱۰مورخ ۲۱/۱/۹۶بانک قرض الحسنه رسالت شعبه سعادت آباد مبلغ ۲۸۰۰۰۰۰۰ریال پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد سهامداران می باشد . اولین مدیران: ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره هادی عباسی اصل به شماره ملی ۰۰۶۱۰۵۲۷۵۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۳۳۵ و به نمایندگی صابر میرزائی به شماره ملی ۰۰۴۸۷۸۵۲۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲دو سال انتخاب گردیدند . دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سیدمهدی بنی طباکوپائی به شماره ملی ۱۲۷۰۲۴۴۴۰۱ به سمت بازرس اصلی و محمدحسن ملکیان به شماره ملی ۲۰۶۴۸۵۳۹۵۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پ۹۶۰۲۰۲۴۴۷۶۵۵۷۴۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13519965
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نانو حسگر سازان سلامت آریا درتاریخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۲۵۶۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۱۸۴۹۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:تتحقیق و توسعه انواع حسگرها وتولید نانو سنسورها و دستگاه های تشخیص و درمان سرطان و سایر بیماریهای قابل تشخیص و توسعه کاربردهای آن در حوزه پزشکی و سلامت و نه محدود به تشخیص و درمان سرطان، بیماریهای ریوی ویروسی و طراحی , ساخت , تولید تجهیزات پزشکی , خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و پزشکی , شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی , برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی , اخذ وام و اعتبارات و تسهیلات از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی , مشارکت و انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران شهر تهران-جمالزاده-بزرگراه شهید دکتر چمران-خیابان باقرخان-پلاک ۰-مجتمع بیمارستانی امام خمینی-طبقه همکف-- کدپستی ۱۴۱۹۷۳۳۱۳۰ سرمایه شخصیت حقوقی:۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا:آقای محمد عبدالاحد به شماره ملی ۰۰۶۳۱۸۹۳۴۸ دارنده ۳۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه طرح و توسعه فن آوری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۳۳۵ و به نمایندگی صابر میرزائی به شماره ملی ۰۰۴۸۷۸۵۲۵۳ دارنده ۲۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه سامان سرمایه نانو به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۶۱۲۵ و به نمایندگی سعید سرکار به شماره ملی ۶۱۹۹۳۲۱۵۱۰ دارنده ۴۹۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه اولین مدیران:موسسه سامان سرمایه نانو به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۶۱۲۵ به نمایندگی سعید سرکار به شماره ملی ۶۱۹۹۳۲۱۵۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و موسسه طرح و توسعه فناوری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۳۳۵ به نمایندگی صابر میرزایی به شماره ملی ۰۰۴۸۷۸۵۲۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد عبدالاحد به شماره ملی ۰۰۶۳۱۸۹۳۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد علی بحرینی به شماره ملی ۰۰۵۶۳۰۳۷۳۴ خارج از شرکا به سمت عضو هیئت مدیره و حسین شکی به شماره ملی ۲۲۶۹۵۰۰۷۰۹ خارج از شرکا به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک – سفته – برات- اسناد تعهدآور و قراردادها با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی:طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۴۲۷۴۷۵۱۵۷۹۹۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13711055
آگهی تغییرات توسعه فناوری نخبگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۳۳۵ به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی بشماره ملی ۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ ۱۶۶۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای صابر میرزایی بشماره ملی ۰۰۴۸۷۸۵۲۵۳ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ ۱۶۸۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۱۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اعضاء هیئت امناء موسسه از ۱۲ نفر به ۹ نفر کاهش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. لیست شرکاء موسسه بعد از افزایش سرمایه به شرح دیل می‌باشد: موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۳۳۵ دارنده۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای صابر میرزایی بشماره ملی ۰۰۴۸۷۸۵۲۵۳ دارنده: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۸۲۴۸۳۲۹۷۲۳۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13793323
آگهی تغییرات سامان سرمایه نانو موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۶۱۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه طرح و توسعه فن آوری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۳۳۵ با پرداخت مبلغ ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. لیست صاحبان سهم الشرکه بعد از افزایش به شرح ذیل می‌باشد: آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به ش م ۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶ به مبلغ ۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای صابر میرزائی به ش م ۰۰۴۸۷۸۵۲۵۳ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای نادر علیزاده جهقی به ش م ۰۰۴۳۷۹۰۱۶۱ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال موسسه طرح و توسعه فن آوری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۳۳۵به مبلغ ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آدرس موسسه به نشانی جدید: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران دریان نو خیابان شهید مسعود سروش (یکم) خیابان شهیددکترمحمدعلی حبیب اله پلاک ۱۹۵ ساختمان امین طبقه همکف کدپستی: ۱۴۵۵۹۱۳۱۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. هیئت مدیره موسسه مرکب از ۲ الی ۵ نفر خواهد بود که توسط مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکا یااز خارج انتخاب میشوند وماده ۱۴ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. پ۹۶۱۰۱۱۳۵۲۳۲۲۳۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13965174
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری بنیاد غیردولتی علم و فناوری مصطفی درتاریخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۴۳۷۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۹۵۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: اهداف بنیاد عبارتند از: الف)کلیات بنیاد علم و فناوری مصطفی در رویکردهای کلان خود به منظور توسعه علمی و فناوری در جهان تلاش خواهد کرد. فعالیتهای این بنیاد در جهت تشویق و ترغیب نخبگان، پژوهشگران و دانشمندان جهان به خصوص جهان اسلام، در جهت تولید هرچه بیشتر علم و فناوری تبیین شده و تلاش خواهد کرد تا ارزش های علم و فناوری و فلسفه گرایش به آن را در جوامع اسلامی نهادینه کند. این بنیاد با تمرکز برهم افزایی و همگرایی و همکاری بین دانشمندان جهان به خصوص جهان اسلام در حوزه های مختلف علم و فناوری در راستای ارتقای علم و فناوری در جهان با تاکید بر کشورهای اسلامی خواهد کوشید.. اهداف بنیاد در ۶ بخش تعریف شده و به شرح زیر می باشند: ارتقای آگاهی عمومی در علم و فناوری. آشنا کردن جوامع با اهمیت علم و فناوری ترویج فرهنگ شناخت از علوم آموخته شده در جوامع. شکل دهی جوامعی علاقه مند به علم و فناوری بهبود فضای پویای آموزشی و پژوهشی.ترویج پژوهش در کنار آموزش در علم.یافتن استعدادهای دانش آموزی و اشتیاق آفرینی در آن ها.ارتقای سطح خودباوری و همکاری در دانش آموزان.هویت بخشی به استعدادهای دانش آموزی و پرورش آن ها.توسعه و حمایت از ایده ها و دستاوردهای فناورانه آشنا کردن استعداد های دانشجویی با زیست بوم نخبگانی.ایجاد نگرش فناورانه در محیط علمی دانشگاه.مسیر دهی استعداد ها به سمت شکوفایی نخبگان حمایت از توسعه علم وفناوری.حمایت از طرح های علمی ـ فناورانه.حمایت از همکاری تعامل و حرکت جمعی بین متخصصین و دانشمندان جهان اسلام.بدست آوردن سهمی در بهبود شرایط جامعه شناسایی دانشمندان برتر جهان اسلام و بهره مندی از پتانسیل ایشان در راستای رفاه بشریت.تقدیر و تشویق دانشمندان جهان اسلام.الگوسازی دانشمندان جهان اسلام.بهره مندی از دانشمندان جهان اسلام در جوامع اسلامی توسعه همکاری های علمی و فناوری.ارتقاء همکاری و هم افزایی دانشمندان. ارتقای کیفی آثار علمی در کنار ارتقای سطح امکانات و آموزش در مراکز علمی ـ تحقیقاتی کشورهای اسلامی.ارتقای سطح علم و فناوری کشورهای کمتر توسعه یافته به خصوص در جهان اسلام ب:روش اجرای هدف ایجاد مراکزی به منظور گسترش فرهنگ ابتکار عمومی.تولید برنامه های علمی ـ آموزشی ـ ترویجی در حوزه های علم و فناوری و تمدن نوین اسلامی.برگزاری نمایشگا ه های علم و فناوری برگزاری رویدادهای هنری. برگزاری رویدادها، جشنواره ها و مسابقات دانش آموزی.درگیر کردن مراکز آموزشی و مدارس در برنامه های دانش آموزی.ایجاد مراکز علمی برای دانش آموزان و دانشجویان.برگزاری رویدادها، جشنواره هاو مسابقات دانشگاهی.ایجاد باشگاه سفیران مصطفی (مبلغین بنیاد مصطفی).ایجاد جامعه المصطفی (واقفین بنیاد مصطفی).ایجاد فرصت های مطالعاتی در مراکز علمی بین المللی.برگزاری رویدادهای علمی و فناورانه حمایت ازپروژه های علمی ـ فناورانه ما بین کشورهای اسلامی به منظور بهره مندی کشورهای کمتر توسعه یافته.اعطای نشان عالی علم و فناوری با نام جایزه مصطفی تبلیغ، اطلاع رسانی و الگو سازی از فعالیت های علمی دانشمندان به خصوص برگزیدگان جایزه در جوامع اسلامی.زمینه سازی جهت همکاری دانشمندان برجسته موافقت مرجع صدور پروانه با انجام فعالیت های مذکور در اهداف و شیوه های اجرایی، به معنای اجازه فعالیت در خصوص مواردی که نیازمند کسب مجوز از دستگاههای خاص می باشد نیست، بدیهی است انجام هر گونه اقدام در راستای اجرای نمودن مواردی از اهداف و شیوه های اجرایی که مستلزم اخذ موافقت دستگاه خاص باشد منوط به دریافت مجوز از آن مرجع است. شماره مجوز ۱۴۹۲۴۸ تاریخ مجوز ۱۴/۰۹/۱۳۹۶ مرجع صادرکننده وزرات کشور مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ میرداماد ـ خیابان آزیتا ـ خیابان هشتم ـ پلاک ۲ ـ ورودی دو ـ طبقه همکف ـ واحد غربی کدپستی ۱۹۱۱۹۷۳۴۱۳ اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: اولین مدیران: آقای علی بیت اللهی به شماره ملی ۰۰۴۷۵۵۱۳۲۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای صابر میرزائی به شماره ملی ۰۰۴۸۷۸۵۲۵۳ و به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت ۲ سال آقای سیدمحمودرضا سجادی به شماره ملی ۰۰۴۹۶۲۱۲۹۷ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶ و به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت ۲ سال آقای مهدی صفاری نیا به شماره ملی ۰۳۸۴۱۴۵۰۲۷ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای حسن ظهور به شماره ملی ۱۲۸۵۳۵۲۰۴۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سعید سرکار به شماره ملی ۶۱۹۹۳۲۱۵۱۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال بازرسین برای مدت یک سال بشرح ذیل انتخاب شدند ـ حسین صابری زفرقندی به کد ملی ۰۰۳۷۱۶۱۶۶۰ بعنوان بازرس اصلی انتخاب شد. سیدعلی عمرانی به کد ملی ۰۰۷۵۳۶۹۸۳۴ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شد. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر بنیاد معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ۹۷۰۱۱۸۶۵۲۱۷۴۸۰۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک