مسعود مهردادی

آقای مسعود مهردادی

کد ملی 0048700428
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 734015
آگهی تصمیمات شرکت شهریار مهستانسهامی عام به شماره ثبت۲۶۹۴۸۹و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۴۵۵۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گنجینه شایستگان به ش م ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۹۹ به نمایندگی مسعود مهردادی به ک م ۰۰۴۸۷۰۰۴۲۸ و شرکت مهر گستر یمین پارس به ش م ۱۰۳۲۰۲۲۴۰۵۰ به نمایندگی سیدمحمودرضا شهاب الدین به ک م ۰۰۴۴۴۷۳۴۹۴ و شرکت افق توسعه پاسارگاد به ش م ۱۰۳۲۰۲۳۰۸۴۵ به نمایندگی محمدرضا مدرس خیابانی به ک م ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ و شرکت توسعه اعتماد به ش م ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵ به نمایندگی عباسعلی قاسمی به ک م ۰۸۳۹۰۸۱۴۵۶ و شرکت شمس ارتباطات پارس به ش م ۱۰۱۰۳۹۸۴۰۴۸ به نمایندگی علی حاجی باقری به ک م ۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ که مسعود مهردادی به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدمحمدرضا شهاب الدین به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی حاجی باقری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح اساسنامه می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۵۷۳۱۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1114368
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی سبا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۶۴۴۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مسعود مهردادی بشماره ملی ۰۰۴۸۷۰۰۴۲۸ بنمایندگی از شرکت مهر گستر یمین پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۴۰۵۰ بسمت رئیس هیات مدیره آقای مسعود گشته به شماره ملی ۰۰۳۶۴۹۶۲۴۳ بنمایندگی از شرکت افق توسعه پاسارگاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۰۸۴۵ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای محمدرضا مدرس خیابانی به شماره ملی ۰۰۵۶۳۰۴۷۶۰ بنمایندگی از شرکت شمس ارتباطات پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۴۰۴۸ و آقای محمد حیدری به شماره ملی ۰۰۴۷۵۴۱۳۵۰ بنمایندگی از شرکت شهریار مهستان (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۵۵۵۸ و آقای محمدعلی یزدان جو بشماره ملی ۱۲۶۲۶۳۰۵۶۸ بنمایندگی از شرکت توسعه بهسان بهرامن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۴۰۵۱ به سمت اعضای هیات مدیره و آقای محمدرضا مدرس خیابانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۶۷۴۰۸۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182491
آگهی تصمیمات شرکت توسعه معادن پهنه تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۳۵۳۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۶/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: موسسه خدمات مالی پردیسان حساب به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۵۲۶۴۴ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ اله دادی به کدملی۳۷۸۱۸۷۴۱۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران و ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه بنیاد تعاون سپاه به شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۰۰۱۴۱ با نمایندگی آقای مسعود مهردادی با کدملی۰۰۴۸۷۰۰۴۲۸ , شرکت خانه سازی رزمندگان تهران به شناسه ملی۱۰۸۶۱۷۵۱۰۹ با نمایندگی آقای حسن پلارک با کدملی کدملی۳۰۵۱۹۱۰۱۶۳ , شرکت مجتمع خانه سازی رزمنده با شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۸۹۳۸۰ با نمایندگی آقای اکبر رنجیده با کدملی۰۰۵۳۳۰۷۹۳ , شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ با شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۷۸۹۲۸ با نمایندگی آقای سید احمدعلی قدسی با کدملی۲۴۹۱۰۳۷۸۰۷ , شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان با شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۹۴۰۵۸ با نمایندگی آقای مهدی صالحی با کدملی۱۰۹۰۹۵۲۲۰۱. بموجب صورتجلسه مورخ۶/۱۲/۱۳۹۱ مسعود مهردادی کدملی۰۰۴۸۷۰۰۴۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره , حسن پلارک کدملی۳۰۵۱۹۱۰۱۶۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهدی صالحی با کدملی۱۰۹۰۹۵۲۲۰۱ به سمت مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک , سفته , عقوداسلامی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و معاون مالی به همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۰۹۳۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1347604
آگهی تغییرات شرکت یکتا اقتصاد همراه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۳۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت توسعه اقتصادی آساره به شماره ثبت۴۳۴۷۰۷ به نمایندگی آقای رستم قاسمی به شماره ملی۶۵۷۹۷۲۶۹۷۰ به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و شرکت حامی سرمایه اقتصاد به شماره ثبت۴۳۴۶۸۳ به نمایندگی آقای احمد وحیددستجردی به شماره ملی۰۰۳۵۵۰۲۹۲۴ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و شرکت توسعه سرمایه بامداد به شماره ثبت۴۳۴۷۰۹ به نمایندگی آقای مسعود مهردادی به شماره ملی۰۰۴۸۷۰۰۴۲۸ به عنوان عضو هیات مدیره و شرکت توسعه عمران رهاد به شماره ثبت۳۹۰۱۳۱ به نمایندگی آقای ولی اله احمدوند به شماره ملی۴۱۳۰۴۷۲۴۷۱ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت بانی تجارت آسان به شماره۴۳۳۱۹۱ به نمایندگی آقای محمدرضا عطارزاده به شماره ملی۱۹۳۰۵۷۸۱۶۴ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند آقای عباسعلی قاسمی به شماره ملی۰۸۳۹۰۸۱۴۵۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای پیمان کیان مرزبناب به شماره ملی۱۶۸۹۵۴۲۵۰۰به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر است. و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۷۶۲۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1441836
آگهی تغییرات موسسه بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شماره ثبت ۳۱۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۱۹۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۶/۹۲ و مجوز شماره ۳/۸/۵۰۵۲/ط مورخ ۱۰/۲/۹۳ معاونت طرح و برنامه و بودجه معاون ارکان و امور مشترک ن. م اداره امور اقتصادی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جمال آبرومند با کدملی ۰۰۳۹۳۴۹۱۴۴ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سید پرویز فتاح با کدملی ۶۳۷۹۸۸۶۴۹۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای رستم قاسمی با کدملی ۶۵۷۹۷۲۶۹۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید امین اله امامی با کدملی ۴۴۸۹۲۶۰۲۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مسعود مهردادی با کدملی ۰۰۴۸۷۰۰۴۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، برات و قرارداد با امضای مدیرعامل آقای سید پرویز فتاح و معاون مالی آقای مرتضی بهمنیار با کدملی ۰۰۳۵۳۵۳۸۶۴ و در غیاب یکی از ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۰۷۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443882
آگهی تغییرات موسسه بنیاد خیریه فاطر صادق شماره ثبت ۲۶۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۳۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۲/۹۲ و مجوز ناجا بشماره ۱۴۵۳۱۳۰۲۶۴۵۹۹۵۸ مورخ ۱۵/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا فرزادی به شماره ملی ۲۰۰۲۴۴۴۲۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن قادری به شماره ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند آقای مسعود مهردادی ک م ۰۰۴۸۷۰۰۴۲۸، آقای سید یحیی حسینی ک م ۲۱۸۱۶۰۳۴۵۶، آقای محسن سجادی نیا ک م ۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲، آقای احمد وحید دستجردی ک م ۰۰۳۵۵۰۲۹۲۴، آقای عیسی شریفی ک م ۱۱۵۹۴۹۴۳۶۳ بسمت اعضای اصلی و آقای مرتضی رضائی ک م ۰۰۴۳۲۷۹۴۵۷ و آقای جمال آبرومند ۰۰۳۹۳۲۹۱۴۴ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره پ۱۸۲۳۱۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1490449
آگهی تغییرات شرکت بانک انصار شرکت سهامی عام شماره ثبت ۳۷۴۵۲۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۱ و مجوز شماره ۴۵۵۹۶ مورخه ۲۴/۲/۱۳۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین مجاهدی با شماره ملی ۰۷۹۰۳۱۲۴۲۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری یمین با شماره ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای آیت اله ابراهیمی با شماره ملی ۴۰۱۱۲۵۰۸۶۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نگین خاتم ایرانیان با شماره ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۳۱۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مسعود مهر دادی با شماره ملی ۰۰۴۸۷۰۰۴۲۸ بعنوان نماینده شرکت ارتباطات سیار ایران با شماره ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳ و آقای محمود رهنما با شماره ملی ۲۴۷۰۶۶۵۷۹۵ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری بنیان گستر کاوا با شماره ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۲۳ و آقای یحیی فروتن با شماره ملی ۱۴۶۰۰۸۷۷۹۴۲ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سیمای توسعه کار با شماره ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۴۶۷ بسمت قائم مقام مدیر عامل همگی بعنوان اعضای هیئت مدیره و آقای ابراهیم محمدی با شماره ملی ۰۰۵۶۹۵۸۲۰۱ بعنوان نماینده شرکت تعاونی مصرف کارکنان انصار با شماره ملی ۱۰۷۰۰۰۹۵۷۰۸ و سید علی رضا سعیدی مدنی با شماره ملی ۰۰۴۵۷۵۱۱۲۴۹ بعنوان نماینده شرکت تعاونی اعتبار ایثارگران ظفر با شماره ملی ۱۰۱۰۱۶۷۲۲۳۱ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیر عامل یا قائم مقام مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر بانک و نامه‌های اداری با امضای مدیر عامل یا قائم مقام مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۳۹۱۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1577067
آگهی تغییرات شرکت پردیس سبز ملل سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۲۰۱۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۲۳۳۷
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ اله داد به کدملی ۳۷۸۱۸۷۴۱۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. موسسه بنیاد تعاون به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۰۱۴۱ با نمایندگی مسعود مهردادی به شماره ملی ۰۰۴۸۷۰۰۴۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، حسن پلارک به شماره ملی ۳۰۵۱۹۱۰۱۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سید احمد علی قدسی به شماره ملی ۲۴۹۱۰۳۷۸۰۷به سمت عضو هیات مدیره، نادر قاسمی تودشکی به شماره ملی ۰۴۵۲۱۳۴۵۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره، عبداله خیراللهی به شماره ملی ۰۰۴۰۷۱۰۷۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و سایر عقود اسلامی با امضای مدیرعامل شرکت یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق محمدرضا نعمتی مدیر مالی شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر اوراق عادی، اداری و قضایی صرفا با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۸۵۹۳۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1761279
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت سلامت پردیس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۰۹۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جعفر اصلانی به ک. م ۱۲۸۸۷۳۱۹۷۶ به نمایندگی از سوی شرکت شهریار مهستان به ش. م ۱۰۱۰۳۰۴۵۵۸۸ بعنوان رئیس هیات مدیره، آقای مسعود مهردادی به ک. م ۰۰۴۸۷۰۰۴۲۸ به نمایندگی از سوی شرکت گنجینه اعتماد پارس به ش. م ۱۰۳۲۰۲۴۶۴۴۶ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره، آقای مصطفی قانعی به ک. م ۵۶۵۹۰۴۸۶۰۹ به نمایندگی از سوی شرکت افق توسعه پاسارگاد به ش. م ۱۰۳۲۰۲۳۰۸۴۵بعنوان عضو هیات مدیره، آقای ابوالفضل بنان به ک. م ۰۴۵۲۳۳۴۲۲۵ به نمایندگی از سوی شرکت مهر گستر یمین پارس به ش. م ۱۰۳۲۰۲۲۴۰۵۰ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای امیر بیات ترک به ک. م ۰۰۵۰۰۴۵۹۷۰ به نمایندگی از شرکت شمس ارتباطات پارس به ش. م ۱۰۱۰۳۹۸۴۰۴۸ بعنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره برای مدت باقی مانده دوره تصدی هیات مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل سفته، چک، برات و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است، و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است. کلیه اوراق عادی و مکاتبات و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۱۰۱۳۱۷۷۵۴۲۵۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9641189
آگهی تصمیمات شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه به شماره ثبت ۱۸۱۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۶۵۵۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۸۹ و تائیدیه شماره ۴۶۳۱۸ مورخه ۳/۷/۸۹ دفتر امور تعاونیهای نوع جدید معاونت تشکیل، توسعه و نظارت تعاونیها (وزارت تعاون) در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: صورتهای مالی سال ۸۸ به تصویب رسید. شرکت مجتمع غذایی مائده به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۶۷۳۷ به نمایندگی مسعود مهردادی به کدملی ۰۰۴۸۷۰۰۴۲۸ شرکت صنایع شیلاتی خلیج فارس به شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۱۹۷۳۷ به نمایندگی جمشید اسحاقی به کدملی ۱۷۵۳۴۳۱۰۷۷ شرکت خدمات بازرگانی حفیظ سامانه به شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۹۴۹۵۰ به نمایندگی محمود مردانی گرم دره به کدملی ۱۲۹۱۳۴۱۰۱۳ شرکت مجتمع خانه سازی سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۴۸۶ به نمایندگی سید حسام الدین نوابی به کدملی ۱۲۹۱۳۴۱۰۱۳ موسسه خدمات بازرگانی راهیان کمیل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۷۹۸۷ به نمایندگی محمدحسین نظرتوکلی به کدملی ۰۹۳۸۳۲۷۴۰۲ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت جهاد خانه سازی استان گیلان به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۶۵۲۶۶ به نمایندگی محمدرضا شهاب الدین شهمیرزادی به کدملی ۰۰۴۴۴۷۳۴۹۴ و شرکت بهاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۲۲۱۷ به نمایندگی محمد حیدری به کدملی ۰۰۴۷۵۴۱۳۵۰ بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی بنیاد تعاون به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۹۶۹۳۱ به سمت بازرس اصلی و شرکت حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۵/۸۹ مسعود مهردادی به عنوان رئیس هیئت مدیره و جمشید اسحاقی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و سید حسام الدین نوابی به عنوان منشی هیئت مدیره و محمدحسین نظری توکلی برای مدت دو سال به عنوان مدیرعامل شرکت منصوب و مقرر گردید که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9719326
آگهی تصمیمات موسسه بنیاد تعاون سپاه ثبت شده به شماره ۳۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۰۱۴۱
طبق صورتجلسه هیئت امناء مورخ۱/۸/۸۹ موسسه مزبور که در تاریخ۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: رستم قاسمی به ش ملی۶۵۷۹۷۲۶۹۷۱۰ به جای احمد وحیددستجردی تعیین شدند. سید امین اله امامی طباطبایی به ش ملی۴۴۸۹۲۶۰۲۲۹ بسمت بازرس اصلی و سعید یونس سینکی به ش ملی۰۰۴۰۱۲۰۳۶۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مرتضی رضایی به ش ملی۰۰۴۳۳۷۹۴۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید پرویز فتاح به ش ملی۶۳۷۹۸۸۶۴۹۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و جمال آبرومند به ش ملی۰۰۳۹۳۴۹۱۴۴ و مسعود مهردادی به ش ملی۰۰۴۸۷۰۰۴۲۸ و رستم قاسمی به سمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10329455
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مسعود مهردادی به شماره ملی ۰۰۴۸۷۰۰۴۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مظفر پوررنجبر به شماره ملی ۴۸۹۹۳۴۷۶۵۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا رفیعی کشتلی به شماره ملی ۲۰۶۲۸۸۷۳۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رسول سرائیان به شماره ملی ۱۲۸۱۶۸۶۷۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای وحید صدوقی به شماره ملی ۱۱۸۹۳۰۷۵۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای وحید صدوقی به شماره ملی ۱۱۸۹۳۰۷۵۷۱ به سمت مدیر عامل تا تاریخ ۲۴/۸/۱۳۹۱. ۲ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ۳ کلیه قراردادها اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور تا یک میلیارد ریال با امضاء مشترک مدیرعامل و معاون پشتیبانی (در غیاب آنان به ترتیب یک عضو هیئت مدیره و مدیر کل مالی) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و قراردادها اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بمیزان بالای یک میلیارد ریال به امضای مشترک مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره (و در غیاب مدیرعامل دیگر عضو هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10757263
آگهی تصمیمات شرکت گروه بهمن سهامی عام ثبت شده بشماره ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۶/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه‎گذاری اندیشه محوران سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ و شرکت سرمایه‎گذاری تجلی سامانه سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸ و شرکت خودروسازی دیزلی آذربایجان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۱۳۵۳ و شرکت مهندسی تحقیقات فلزات غیرآهنی سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۵۸۴ و شرکت سرمایه‎گذاری غدیر سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۶/۹۰ منوچهر منطقی به کدملی ۰۰۴۴۹۳۶۸۰۱ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی و تحقیقات فلزات غیرآهنی سهامی خاص بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا مدرس‎خیابانی به کدملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ به نمایندگی از طرف شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان سهامی خاص بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و و مسعود مهردادی به کدملی ۰۰۴۸۷۰۰۴۲۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‎گذاری تجلی سامانه سهامی عام و ناصر بیک‎زاده‎مرزبانی به کدملی ۰۰۴۷۴۷۷۵۶۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‎گذاری غدیر سهامی عام به سمت اعضای هیئت‎مدیره و محمدرضا سروش به کدملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‎گذاری اندیشه محوران سهامی خاص به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیرع تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و غیره با ۲ امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با ۲ امضای هر یک از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12984825
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه اقتصادی یاس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۰۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۶۱۵۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا ظهره وند به شماره ملی ۰۰۵۴۵۹۶۳۲۷ به نمایندگی از شرکت توسعه ارتباطات تابا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۶۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مسعود مهردادی به شماره ملی ۰۰۴۸۷۰۰۴۲۸ به نمایندگی از شرکت امید سلامت شفا با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۵۶۱۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل آقای محمد رضا مدرس خیابانی به شماره ملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ به نمایندگی از شرکت ارتباطاتی ضحی کیش با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۹۰۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، قرار دادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل، با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر برجسته شرکت و نیز مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۶۰۳۴۱۳۳۲۶۶۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13102522
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات تابا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۶۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای مسعود مهردادی به شماره ملی ۰۰۴۸۷۰۰۴۲۸ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی یاس با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۶۱۵۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا مدرس خیابانی به شماره ملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ به نمایندگی از شرکت ارتباطات هدی ارقام با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۰۰۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاشانی به شماره ملی ۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷ به نمایندگی از شرکت ارتباطاتی ضحی کیش با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۹۰۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها، و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر برجسته شرکت و نیز مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۱۰۷۰۸۶۹۳۷۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13126214
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامان مجد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۴۷۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۵ و مجوز به شماره ۱۳۶۱۵ , ۱۲۲ مورخ ۱۲/۰۸/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود مهردادی به شماره ملی ۰۰۴۸۷۰۰۴۲۸ به نمایندگی از طرف تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع)) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۶۵۵۸ به عنوان رئیس هیأت مدیره و محمود مردانی گرمدره به شماره ملی ۴۶۲۳۰۰۸۶۲۲ به نمایندگی از شرکت ثامن ارتباط عصربه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۶۲۲۰ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و بهروز امیدعلی به شماره ملی ۴۱۳۲۴۳۲۳۷۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی غدیر سپهربه شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۶۱۸ به عنوان عضو هیأت مدیره و علی مسیبی بهروز به شماره ملی ۰۳۲۰۲۳۷۵۰۸ به نمایندگی از شرکت امید سلامت شفا به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۵۶۱۹به عنوان عضو هیأت مدیره و محمد جواد سلیمی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۴۱۸۷۱ به نمایندگی از شرکت ثامن سازه عرش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۸۳۴۵ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیر عامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات بشرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: اجرای مصوبات هیأت مدیره، مگر اینکه هیأت مدیره شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد دعوت از اعضای هیأت مدیره برای تشکیل جلسه هیأت مدیره در مواقعی که برای اداره یا اجرای موضوع فعالیت شرکت، اتخاذ تصمیماتی لازم است که خارج از حوزه اختیارات مدیر عامل می‌باشد علاوه بر موارد فوق، اختیارات و وظایف ذیل از سوی هیأت مدیره به مدیر عامل تفویض می‌گرد. نظارت بر حسن اجرای اساسنامه و آیین نامه‌های مصوب تهیه و ارائه نمودار سازمانی و شرح وظایف شرکت جهت تصویب هیأت مدیره تهیه و تنظیم بودجه، ترازنامه، حساب درآمد و هزینه به همراه گزارش از وضع عملکرد مؤسسه و تسلیم آن به مراجع ذیصلاح انعکاس فعالیت‌ها و تعیین خط مشی‌های کلی مؤسسه به منظور آگاهی جامعه نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها اخذ تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس برای اجرای وظایف خود تحصیل دارایی، سرمایه گذاری، تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت و مؤسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت مدیر عامل می‌تواند قسمتی از اختیارات و حق امضای خود را در چارچوب آیین نامه‌های مصوب به کارکنان شرکت تفویض نماید اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور جاری شرکت که در این اساسنامه صراحتا جزء وظایف و اختیارات سایر ارکان مؤسسه قرار نگرفته است اقامه، تعقیب و دفاع از هر گونه دعوی اعم از حقوقی (مدنی)، کیفری، ثبتی و غیره. پ۹۵۰۸۲۴۸۳۱۶۳۱۳۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک