علی اکبر شیرازی

آقای علی اکبر شیرازی

کد ملی 4848970776
2
شرکت‌ها
2
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12689418
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به نمایندگی آقای علی اکبر شیرازی شماره ملی: ۴۸۴۸۹۷۰۷۷۶ بسمت رئیس هیات مدیره وشرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به نمایندگی آقای علیرضا بیگی شماره ملی: ۴۳۲۳۳۷۴۵۷۷ بسمت مدیرعامل ونائب رئیس هیات مدیره وشرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به نمایندگی آقای محمد تقی گرمابی به شماره ملی: ۰۷۹۱۱۸۵۶۴۸ بسمت مدیر مالی وعضو هیات مدیره وبنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به نمایندگی آقای محمد مهدی مقیمی قادیکلائی به شماره ملی: ۲۱۶۱۳۹۳۸۲۰ بسمت عضو هیات مدیره وشرکت بازرگانی پیشگامان پایدار تجارت پردیس ایرانیان به نمایندگی آقای جواد ترابی شماره ملی: ۰۷۰۳۵۸۹۸۷۳ بسمت عضو هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ ۱۷/۱۲/۹۵ انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت خواهد بود. ش۹۴۱۲۱۳۸۵۶۷۹۸۸۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13885473
آگهی تغییرات شرکت باغداری و زراعت مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۲۶۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر شیرازی کدملی ۴۸۴۸۹۷۰۷۷۶ به نمایندگی از طرف شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم جمشیدی کدملی ۲۵۳۹۶۵۱۰۲۱ به نمایندگی از طرف شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا بعنوان عضو هیئت مدیره آقای علی نوروزی باروق کدملی ۴۸۳۹۷۴۶۰۱۱ به نمایندگی از طرف شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان بعنوان عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا عباسلو کدملی ۲۹۹۱۵۷۶۵۶۱ به نمایندگی از طرف شرکت ره نگار خاور میانه پارس بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا کیومرثی کدملی ۰۹۳۰۶۸۵۳۶۹ به نمایندگی از طرف بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست در ۱۶ بند تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک وسفته و بروات با مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۱۳۰۸۹۲۴۵۵۲۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک