مجید کشورپژوه لنگرودی

آقای مجید کشورپژوه لنگرودی

کد ملی 4839632812
32
شرکت‌ها
32
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 689139
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان سهامی خاص شماره ثبت ۸۸۴۰ ۲۴/۱۲/۸۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۵/۲/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۴/۳/۹۱ شرکت فوق که به این اداره واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی شراکت بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بسمت بازرس اصلی و آقای مجید کشور پژوه لنگرودی به کد ملی ۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌ها تعیین شد. ۴ آقای احمد جریان به جانشینی آقای علیرضا رجبی به نمایندگی از شرکت صنایع شیر ایران باستناد حکم شماره ۲۴۰۶ ۲۷/۲/۹۱ به کد ملی ۰۰۳۶۷۷۶۲۵۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد علی هاشمی به نمایندگی از شیر پاستوریزه پگاه تهران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالمطلب امینیان به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت دو سال تا تاریخ ۲۵/۸/۹۱ تعیین گردیدند. ۵ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک و سفته و بروات و غیره با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره باتفاق مدیر مالی با مهر شرکت و سایر مکاتبات با امضای مدیر عامل با مهر شرکت دارای اعتبار است. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۸۹۵۰۳۱۸۶ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 996874
آگهی تغییرات شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۵۹۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۵۵۸۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۸/۰۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شراکت به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید کشورپژوه لنگرودی به شماره ملی۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۸/۰۹/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فیصل حسنی به شماره ملی۰۸۲۹۳۲۴۱۹۴ و آقای رضا خادم به شماره ملی۰۳۸۱۶۰۹۲۱۹ و آقای ناصر فاتحی به شماره ملی۱۴۶۲۳۱۳۴۹۳ و شرکت لیزینگ ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۱۴۸۵۸۶ با نمایندگی آقای علی حاجی کاظم لواسانی و شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شماره ثبت۱۴۸۵۸۶ با نمایندگی آقای ابراهیم غلامی تا تاریخ۰۸/۰۹/۱۳۹۳ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای فیصل حسنی به شماره ملی۰۸۲۹۳۲۴۱۹۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا خادم به شماره ملی۰۳۸۱۶۰۹۲۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر فاتحی به شماره ملی۱۴۶۲۳۱۳۴۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو با نمایندگی آقای ابراهیم غلامی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت لیزینگ ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای علی حاجی کاظم لواسانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فیصل حسنی به شماره ملی۰۸۲۹۳۲۴۱۹۴ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و غیره با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یا امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اوراق عادی و کلیه مکاتبات و مراسلات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۵ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. در تاریخ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۵۱۶۲۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1045760
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی شراکت به شماره ثبت۲۰۳۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: به موجب سند صلح حقوق شماره ۱۳۵۴۵۳ مورخ ۲۶/۱/۹۲ تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی ۴۸ تهران: سیروس گوهری به ش ملی ۳۷۸۳۱۹۲۹۶۹ مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۵۲ ریال از سهم الشرکه خود را به مجید کشورپژوه لنگرودی به ش ملی ۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲ و مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۴۵ ریال از سهم الشرکه خود را به دوریتا ریحانیان به ش ملی ۰۰۵۹۴۳۳۰۱۹ میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰ ریال کاهش داد. میزان سهم الشرکه شرکاء پس از انتقالات بشرح ذیل میباشد: سیروس گوهری به ش ملی ۳۸۷۳۱۹۲۹۶۹ دارنده ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰ ریال سهم الشرکه و مجید کشورپژوه لنگرودی به ش ملی ۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲ دارنده ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰ ریال و محمدعلی اکباتانی به ش ملی ۳۹۳۲۴۴۰۲۱۸ دارنده ۰۰۰/۵۰۰/۱۷ ریال سهم الشرکه دوریتا ریحانیان به ش ملی ۰۰۵۹۴۳۳۰۱۰۹ دارنده ۰۰۰/۵۰۰/۵۲ ریال سهم الشرکه پ۱۶۴۰۶۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049179
آگهی تغییرات شرکت همگام خانه روز آریانا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۹۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شراکت به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید کشورپژوه لنگرودی به شماره ملی ۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۴۲۸۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1075168
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه سلماس سهامی خاص شماره ثبت ۸۰۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۲۲۷۵
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۱/۲/۱۳۹۲ شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه سلماس سهامی خاص تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۱ تصویب شد. ۲ موسسه حسابرسی شراکت شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مجید کشور پژوه لنگرودی کد ملی ۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۲ انتخاب شدند. ۳ شرکت صنایع شیر ایران و شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران و شرکت سرمایه گذاری آتیه پگاه بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۵ آقای ابراهیم حق جو کد ملی ۲۸۵۰۹۰۲۰۲۰ بنمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۳۲۴ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای یعقوب گل نهالی کد ملی ۲۸۵۱۲۲۶۷۲۱ بنمایندگی از طرف صنایع شیر ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۲ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد باقر صیاد نژاد کد ملی ۱۸۸۱۵۲۹۲۷۴ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری آتیه پگاه شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ۶ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب هر یک از آنان با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۷ اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱ ۷ ۱۳ ۱۵ ۱۶ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید. ۸ امضای ذیل دفتر ثبت مربوطه در تاریخ ۲۹/۲/۹۲ تکمیل شد. ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۶۶۸۶۲۱ مسئول ثبت شرکت‌های ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156578
آگهی تغییرات شرکت سازه و ساختمان ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۵۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید کشورپژوه به شماره ملی ۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۶۹۴۵۷۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362497
آگهی تاسیس موسسه غیرتجاری صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
در تاریخ۲۳/۱۱/۱۳۹۲ به شماره ثبت۳۳۳۷۲ به شناسه ملی۱۴۰۰۳۸۹۴۵۵۴ ثبت, و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران, اوراق بهادار با درآمد ثابت, سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هریک از آنها در امیدنامه ذکر شده است. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت سه سال مرکز اصلی صندوق: تهران خیابان آفریقا خیابان۲۵ ساختمان۲۹ طبقه هفتم کدپستی۱۵۱۷۹۴۴۸۱۱ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر می باشد. نمایندگان ارکان صندوق: شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص) به نمایندگی حمیدرضا مهرآور به شماره ملی۰۶۵۱۷۳۶۱۱۰ بعنوان مدیر بیمه سامان (سهامی عام) به نمایندگی احمدرضا ضرابیه به شماره ملی۰۰۵۹۹۷۳۷۴۹ بعنوان ضامن نقدشوندگی موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به نمایندگی علیرضا شایان به شماره ملی۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷ بعنوان متولی موسسه حسابرسی شراکت به نمایندگی مجید کشورپژوه لنگرودی به شماره ملی۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲ بعنوان حسابرس دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور صندوق از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک دو نفر از سه نفر آقایان محمود عبداللهی نمین, یوسف علی شریفی و حمیدرضا مهرآور به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای حمیدرضا مهرآور و مهر صندوق معتبر میباشد. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید. بموجب مجوز شماره۲۴۷۸۳۴/۱۲۱ مورخ۲۳/۹/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی شد. پ۱۷۸۱۸۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381416
آگهی تاسیس موسسه غیرتجاری
صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه در تاریخ ۲۸/۱۱/۹۲ به شماره ثبت ۳۳۴۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۰۲۰۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع صندوق: سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است. خصوصیات دارایی های موشوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است. ـ مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت سه سال. ـ مرکز اصلی صندوق: تهران، خیابان میرداماد، بین خیابان نفت و شمس تبریزی، پلاک ۲۰۷ طبقه ۴ ـ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است و سرمایه صندوق در زمان تاسیس ۰۰۰/۱۰ میلیون ریال میباشد. ـ ارکان صندوق: شرکت کارگزاری بورسیران (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۰۴۵۷۷ به نمایندگی آقای اکبر حامدی میخوش به شماره ملی ۱۶۷۱۸۹۲۹۳۳ بسمت مدیر بانک خاورمیانه (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۳۰۷۹۵ به نمایندگی آقای جواد جوادی بشماره ملی ۱۶۲۱۵۸۵۳۳۶ بسمت ضامن نقدشوندگی بانک خاورمیانه (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۳۰۷۹۵ به نمایندگی آقای محمدتقی احسان زاده بشماره ملی ۲۲۴۸۷۶۴۳۸۳ بسمت مدیر ثبت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره ثبت ۵۸۹ به نمایندگی آقای خسرو واشقانی فراهانی بشماره ملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ به سمت متولی موسسه حسابرسی شراکت به شماره ثبت ۲۰۳۲ به نمایندگی آقای مجید کشورپژوه لنگرودی به شماره ملی ۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲ به سمت حسابرس برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها عقود اسلامی با امضای مشترک دو نفر از بین آقایان محمدرضا امیری، فرهنگ قراگوزلو، جواد جوادی، علی شیخی ده چناری و رضا سلطان زاده به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای محمدرضا امیری همراه با مهر صندوق معتبر میباشد. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید. پ۱۷۹۴۱۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1498700
آگهی تغییرات شرکت تعاونی کارکنان پتروشیمی شازند شماره ثبت ۸۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۸۲۹۹۳
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت سوم) مورخه ۲۷/۲/۹۳ و مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) مورخه ۲۷/۲/۹۳ که پس از تائید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شازند در تاریخ ۷/۳/۹۳ به این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت تعاونی در سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. ۲ مبلغ سرمایه شرکت تعاونی از ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۱/۳ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۹۶/۶۵ ریال افزایش یافت. ۳ موسسه حسابرسی شراکت به شماره ثبت ۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید کشور پژوه لنگرودی به کد ملی ۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۴ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعاونی تعیین شد. ۵ اصلاح بندهای ۷ و۱۱ ماده ۲۶ اساسنامه و بندهای ۱و۳ ماده ۴۶ اساسنامه به شرح صورتجلسه ارسالی مورد تصویب قرار گرفت. ۶ اساسنامه جدید شرکت تعاونی مشتمل بر ۵۲ ماده و ۲۶ تبصره تدوین و تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش۱۸۴۲۱۹۴ رئیس ثبت اسناد و املاک شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1507699
آگهی تغییرات شرکت گشت و صنعت و دامپروری پگاه سلماس سهامی خاص
به شماره ثبت ۸۰۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۲۲۷۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱_ ترازنامه و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲_ موسسه حسابرس شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان حسابرسی و بازرس اصلی و آقای مجید کشورپژوه لنگرودی به شماره ملی ۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲ به عنوان بازرس علیالبدل برای سال مال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۳ انتخاب گردید. ۳_ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۰۴/۰۳/۹۳ تکمیل شد. ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۱۲۶۱۴۸۴ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509458
آگهی تغییرات شرکت پتروکاران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۱۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۵۶۴۹
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۳ تغییرات ذیل در شرکت فوق به عمل آمد که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان مالی سال ۱۳۹۲ شرکت مورد به تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید کشورپژوه لنگرودی به کدملی ۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲ به عنوان بازرس علیالبدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ شرکت تعاونی کارکنان پتروشیمی شازند به شماره ثبت ۸۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۸۲۹۹۳، شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵ و شرکت پلیپروپیلن جم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۳۲۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۲۷۲۷ به عنوان اعضای هیئتمدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۴ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. و همچنین به موجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخه ۱۶/۰۲/۱۳۹۳، آقای مجید باواخانی به کدملی ۳۳۷۹۷۸۹۹۰۹ به نمایندگی از شرکت تعاونی کارکنان پتروشیمی شازند به عنوان رئیس هیئتمدیره آقای محمد علی اکبری به کدملی ۲۲۶۸۸۵۷۵۷۳ به نمایندگی از طرف شرکت پلیپروپیلن جم به سمت نائبرئیس هیئتمدیره و آقای مرتضی جانبخش به کدملی ۱۲۸۵۳۸۲۱۲۹ به نمایندگی از طرف شرکت پتروشیمی شازند به سمت مدیرعامل و عضو هیئتمدیره انتخاب شد. کلیه تعهدات از قبیل چک، سفته، برات و سایر اوراق بهادار شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از عضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۵ مدیرعامل مجری مصوبات هیئتمدیره میباشد. ش۸۹۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۲۵۹۵۳۷۴ رئیس ثبت اسناد و املاک شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1518371
آگهی تغییرات شرکت توزیع داروهای دامی دارو پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۰۸۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شراکت ۱۰۱۰۰۴۵۲۸۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجید کشور پژوه لنگرودی ۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ۹۳۰۴۱۸۸۱۷۳۳۱۹۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530460
آگهی تغییرات شرکت فروش خودرو ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بازرس اصلی و آقای مجیدکشور پژوه لنگرودی به شماره ملی ۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۳۰۴۲۴۲۲۵۹۷۷۹۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569670
آگهی تغییرات شرکت خدمات مشاوره‌ای حامی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۰۹۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید کشور پژوه لنگرودی به شماره ملی ۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۵۲۱۹۲۶۸۸۲۱۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636618
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب مجمع قرارگرفت. مؤسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی، مجید کشور پژوه لنگرودی به شماره ملی ۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری تبریز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698472
آگهی تغییرات شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شماره ثبت ۱۴۸۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۴۵۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۳ و تاییدیه شماره ۸۸۹۱۲ مورخ ۱۳/۵/۹۳ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم غلامی به شماره ملی ۰۴۳۹۷۴۲۹۲۷ آقای محمدنیکفر به شماره ملی ۰۰۴۶۳۴۴۳۵۷ آقای سید مهدی جلالی به شماره ملی ۰۰۵۳۰۰۸۱۳۸ آقای محمدرضاانتظاری مقدم به شماره ملی ۰۹۳۳۸۸۴۰۰۱ آقای جمشید حیدرکندری به شماره ملی ۰۰۳۶۰۲۷۸۵۵ بعنوان اعضای اصلی و آقایان رضا شیخی به شماره ملی ۱۲۴۹۶۶۳۹۵۴ و علی شیخی به شماره ملی ۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱ بعنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ به تصویب رسید. سرمایه شرکت به مبلغ ۸۲۹/۱۴۴/۱۲۷/۱۸۳/۳ریال کاهش یافت. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید کشور پژوه لنگرودی به شماره ملی ۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۸۲۵۱۲۸۵۹۵۵۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1770105
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پاساد دانا ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۲۳۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شراکت شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید کشور پژوه لنگرودی به شماره ملی ۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند پ۹۳۱۰۲۰۷۱۱۲۸۶۴۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413313
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی الوارس سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۴۴۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۵۳۱۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۹/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی شراکت با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجید کشور پژوه لنگرودی با کد ملی ۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد کیش جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۱۹۰۱۹۷۵ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9677791
آگهی تصمیمات شرکت اوزان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۲۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بسمت بازرس اصلی و مجید کشورپژوه لنگرودی به کد ملی ۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9878311
آگهی تصمیمات شرکت آژند امجد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۵۶۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به سمت بازرس اصلی و مجید کشورپژوه به کدملی ۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10015525
آگهی تصمیمات شرکت گسرش تجارت کالای ایرانیان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بسمت بازرس اصلی و مجید کشورپژوه لنگرودی به کد ملی ۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10074324
آگهی تصمیمات شرکت زر گوشت سهامی خاص به شماره ثبت۱۰۶۳۸۳و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۰۲۵۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی شراکت (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بسمت بازرس اصلی و مجید کشورپژوه لنگرودی به کدملی ۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10642807
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ ایرانیان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۹۲۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۰۲۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بسمت بازرس اصلی و مجید کشورپژوه لنگرودی به کدملی۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10997530
آگهی تغییرات شرکت فرا گستر تجارت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۲۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۴۰۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شراکت به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید کشورپژوه لنگرودی به شماره ملی ۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۵/۷/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11000486
آگهی تغییرات شرکت فرایند گستر تامین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۰۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۴۴۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شراکت به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید کشورپژوه لنگرودی به شماره ملی ۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۳/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری مواد اولیه دارویی تامین سهامی خاص و شرکت کلر پارس سهامی خاص و شرکت شیمیایی ره آورد تامین سهامی خاص تا تاریخ ۱۶/۳/۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۴/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11084631
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سیما شیمی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۹۶۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۰۵۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بسمت بازرس اصلی و مجید کشورپژوه به ش ملی ۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11126313
آگهی تغییرات شرکت گاز سیز صنعت شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۳۰۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۲۴۹۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شراکت به عنوان بازرس اصلی، اقای مجید کشورپژه لنگرودی به شماره ملی۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۹/۰۲/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران سهامی عام به شماره ثبت۱۱۷۵۰۷ با نمایندگی آقای مهدی ریاحی پور و شرکت ایمن خودرو شرق سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۸۷۵ با نمایندگی آقای محمدحسین زعفری و شرکت الکتریک خودرو شرق سهامی عام به شماره ثبت۱۱۸۶۵ با نمایندگی آقای محمدعلی زحمت کش تا تاریخ۱۹/۰۲/۱۳۹۲. در تاریخ۱۸/۰۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12683370
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی عقاب افشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۵۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی هیات مدیره عبارتند از: آقای هادی اکبری راد به شماره ملی ۰۰۳۳۲۲۲۶۸۱ وآقای عبداله اکبری راد به شماره ملی۰۰۳۰۱۲۷۲۱۱ وآقای حمید رضا اکبری راد به شماره ملی۰۰۵۲۴۵۹۰۶۳ وعضوعلی البدل آقای علی اکبری راد به شماره ملی ۰۴۵۳۵۷۵۵۶۰ برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی شراکت با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به نمایندگی مجید کشور پژوه لنگرودی به شماره ملی ۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایارهیافت با شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰به نمایندگی خسرو واشقانی فراهانی به شماره ملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۴۱۲۱۰۸۸۶۴۶۹۲۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12762984
آگهی تغییرات شرکت صنایع برق زنگان پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ۲. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶با نمایندگی آقای عباس هشی دارای کد ملی ۱۲۸۸۵۶۹۹۷۱به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت، حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰با نمایندگی آقای مجید کشور پژوه لنگرودی کد ملی ۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیر الانتشار ابرارجهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۲۰۵۴۷۷۹۱۸۷۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12981169
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت اعتماد ملل درتاریخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۹۴۵۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۰۷۱۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است. مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت ۳ سال مرکز اصلی صندوق: : تهران- سهروردی شمالی- نرسیده به آپادانا- کوچه شریف- پلاک ۲۸- طبقه سوم کدپستی ۱۵۵۸۶۳۳۶۳۴ سرمایه صندوق :متغیر است که در زمان تاسیس مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد ارکان صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار ۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴ به نمایندگی وداد حسینی ۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳به سمت مدیرصندوق - شرکت سبدگردان هدف ۱۰۳۲۰۸۵۰۹۷۳ به نمایندگی عباسعلی حقانی ۶۴۴۹۳۷۷۷۶۳ به سمت متولی - موسسه حسابرسی شراکت ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰به نمایندگی مجید کشور پژوه لنگرودی ۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲ به سمت حسابرس-شرکت کارگزاری عمران فارس ۱۰۵۳۰۳۰۶۰۶۳ به نمایندگی علی متولی ۵۰۳۹۴۷۲۴۶۳ به سمت مدیر ثبت انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته، قراردادها و عقود اسلامی با امضای دونفر از آقایان وداد حسینی و سعید جمشیدی فر و امیر محمد سلامتی و مهر صندوق و مکاتبات اداری با امضای آقای وداد حسینی همراه با مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید پ۹۵۰۶۰۲۷۱۳۳۵۹۱۳۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13696912
آگهی تغییرات شرکت فن آوران اعتماد راهبر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۵۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - افراد مشروحه ذیل بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - شرکت خدمات انفورماتیک راهبر (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۲۹۳۵ - شرکت توسعه سامانه بهنگام غدیر (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۰۴۰۹ - شرکت سامانه‌های رهگیری یکپارچه راهبر سریر (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۶۶۳ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج و نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. - موسسه حسابرسی هدف همکاران بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به نمایندگی آقای محمدعلی رادمان بشماره ملی ۴۴۳۱۳۹۷۳۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به نمایندگی آقای مجید کشور پژوه لنگرودی بشماره ملی ۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۸۱۵۳۵۳۵۱۷۴۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13741948
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۳۲۵۲ / ۱۲۲ مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی شراکت با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به نمایندگی آقای مجیدکشور پژوه به شماره ملی ۴۸۳۹۶۳۲۸۱۲ به عنوان حسابرس به مدت یک سال انتخاب گردید. ارکان صندوق به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کارگزاری بورسیران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۴۷۰۸ به نمایندگی آقای بابک صولتی به شماره ملی ۰۰۳۶۱۶۶۳۸۳ به سمت مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی، شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱ به نمایندگی آقای محمد رضا امیری به شماره ملی ۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱ به سمت ضامن، مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به نمایندگی آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به سمت متولی صندوق. پ۹۶۰۹۱۲۲۹۷۳۷۶۵۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک