فاطمه رجعت فر

خانم فاطمه رجعت فر

کد ملی 4839596891
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 551456
آگهی تغییرات موسسه دانش پژوهان پرشین به شماره ثبت ۲۶۹۲۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم فاطمه رجعت فر به شماره ملی ۴۸۳۹۵۹۶۸۹۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمدرضا ملاصالحی به شماره ملی ۰۰۶۴۲۵۵۸۶۷ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۹۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۹/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۱۷۱۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 677841
آگهی تغییرات موسسه طرح و خبر صبابه شماره ثبت ۲۶۹۷۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۷۳۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۳۰/۰۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم فاطمه رجعت فر به شماره ملی۴۸۳۹۵۹۶۸۹۱ با دریافت مبلغ۰۰۰/۱۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه , از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمدرضا ملاصالحی به شماره ملی۰۰۶۴۲۵۵۸۶۷ با دریافت مبلغ۰۰۰/۹۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه , از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۰۸/۰۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۵۷۰۱۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730349
آگهی تاسیس موسسه دانش پدیدان دهکده جهانی
موسسه فوق در تاریخ۲۹/۰۶/۱۳۹۱ تحت شماره۲۹۹۴۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۸۱۹۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۹/۰۶/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. ۱ـ موضوع موسسه: ارائه خدمات مشاوره ای و اجرایی در زمینه طراحی آماده سازی پیاده سازی تجهیزات و لوازم کمک آموزشی برای پنج مقطع کودکان نوجوانان جوانان بزرگسالان و خانواده ارائه خدمات مطالعاتی کمک آموزشی در زمینه تجهیزات کمک آموزشی و سیستم های نوین کمک آموزشی برای پنج مقطع کودکان نوجوانان جوانان بزرگسالان و خانواده عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ تسهیلات بانکی جهت اهداف موسسه از منابع داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی برگزاری انواع همایشها تشریفات سمینارها کنفرانسها نمایشگاه ها و جشن در راستای اهداف موسسه توسعه تعالی مدیریتی و برگزاری همایشها و کنفرانسهای مرتبط با آن ارائه کلیه خدمات سخت افزاری کامپیوتری مورد نیاز موسسه تامین نیروی انسانی مورد نیاز موسسه ارائه خدمات مشاوره ای و اجرایی در زمینه کلیه فعالیتهای موسسه . ۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی موسسه: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران سعادت آباد خیابان۱۱ پلاک۵۰۴ واحد۶ ـ کدپستی۱۴۷۳۹۹۴۹۸۱ ۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می باشد. ۵ـ اولین مدیران موسسه: ۱ـ ۵ـ خانم فاطمه رجعت فر به شماره ملی۴۸۳۹۵۹۶۸۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ ۵ـ آقای علی اصغر ملاصالحی به شماره ملی۴۸۹۹۵۲۴۱۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره. ۳ـ ۵ـ آقای علی اصغر ملاصالحی به شماره ملی۴۸۹۹۵۲۴۱۱۰ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۱۶۰۹۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730354
آگهی تاسیس موسسه بین المللی دانش پژوهان همپا
موسسه فوق در تاریخ۲۹/۰۶/۱۳۹۱ تحت شماره۳۰۰۷۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۸۲۰۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۹/۰۶/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. ۱ـ موضوع موسسه: ارائه خدمات مشاوره ای و اجرایی در زمینه ساخت طراحی تولید آماده سازی پیاده سازی و توزیع تجهیزات و لوازم کمک آموزشی برای پنج مقطع کودکان نوجوانان جوانان بزرگسالان و خانواده ارائه خدمات مطالعاتی کمک آموزشی در زمینه تجهیزات کمک آموزشی در همه رشته ها و سیستم های نوین کمک آموزشی برای پنج مقطع کودکان نوجوانان جوانان بزرگسالان و خانواده عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ تسهیلات بانکی جهت اهداف موسسه از بانکهای داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی برگزاری مشاوره مدیریت انواع همایشها تشریفات سمینارها کنفرانسها نمایشگاه ها و جشن در راستای اهداف موسسه توسعه تعالی مدیریتی و برگزاری همایشها و کنفرانسهای مرتبط با آن ارائه کلیه خدمات سخت افزاری کامپیوتری مورد نیاز موسسه تامین نیروی انسانی مورد نیاز موسسه ارائه خدمات مشاوره ای و اجرایی در زمینه کلیه فعالیتهای موسسه ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص بازاریابی انجام هرگونه فعالیت مجاز در چهارچوب مقررات جمهوری اسلامی ایران. ۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی موسسه: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران سعادت آباد خیابان۱۱ پلاک۵۰۴ واحد۶ ـ کدپستی۱۴۷۳۹۹۴۹۸۱ ۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می باشد. ۵ـ اولین مدیران موسسه: ۱ـ ۵ـ آقای علی اصغر ملا صالحی به شماره ملی۴۸۹۹۵۲۴۱۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ ۵ـ خانم فاطمه رجعت فر به شماره ملی۴۸۳۹۵۹۶۸۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره. ۳ـ ۵ـ خانم فاطمه رجعت فر به شماره ملی۴۸۳۹۵۹۶۸۹۱ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۱۵۸۱۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 746449
آگهی تغییرات موسسه بین المللی دانش پژوهان معاصربه شماره ثبت۲۸۸۹۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۴۰۹۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نام شرکت به بین المللی دهکده جهانی دانش پژوهان معاصر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.. ۲ خانم فاطمه رجعت فر به شماره ملی ۴۸۳۹۵۹۶۸۹۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم الهه ملاصالحی به شماره ملی ۰۰۵۵۱۶۰۸۹۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. درتاریخ ۱۶/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۲۹۷۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 750854
آگهی تغییرات موسسه مدیریت و توسعهکسب و کار معاصر به شماره ثبت ۲۷۰۷۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۰۰۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم فاطمه رجعت فر به شماره ملی ۴۸۳۹۵۹۶۸۹۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمدرضا ملاصالحی به شماره ملی ۰۰۶۴۲۵۵۸۶۷ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۹۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۱/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۳۵۲۰۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 913079
آگهی تاسیس موسسه بین المللی نما طرح معاصر
موسسه فوق در تاریخ ۱۷/۸/۹۱ تحت شماره ۳۰۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۱۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۸/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود. ۱ـ موضوع موسسه: خدمات مطالعاتی در زمینه طراحی، آماده سازی و پیاده سازی مشاوره فنی تهیه تجهیزات مجاز فیلم سازی، عکاسی، سینمایی پس از اخذ مجوزهای لازم و ارائه خدمات مطالعاتی و مشاوره ای در زمینه تجهیزات و سیستم های کمک آموزشی برگزاری همایشها، سمینارها، کنفرانسها و نمایشگاه های مرتبط با موضوع فعالیت موسسه. ارائه راهکارها و روش ها در زمینه موضوع فعالیت موسسه به اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی موسسه: ۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران ـ تهران ـ سعادت آبادـ خیابان ۱۱ـ پلاک ۵۰۴ـ واحد ۶ـ کدپستی ۱۴۷۳۹۹۴۹۸۱ ۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ خانم فاطمه رجعت فر به شماره ملی ۴۸۳۹۵۹۶۸۹۱ به سمت رئیس هیئتمدیره. ۲ـ۵ـ آقای محمدرضا ملاصالحی به شماره ملی ۰۰۶۴۲۵۵۸۶۷ به سمت عضو هیئتمدیره. ۳ـ۵ـ خانم فاطمه رجعت فر به شماره ملی ۴۸۳۹۵۹۶۸۹۱ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۵۶۸۵۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1146673
آگهی تغییرات موسسه بین المللی دانش پژوهان آگاه به شماره ثبت ۲۸۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۸۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه رجعت فر به ش م ۴۸۳۹۵۹۶۸۹۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم الهه ملاصالحی ب ش م ۰۰۵۵۱۶۰۸۹۱۴ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا: غلام حسن حسن نژاد ب ش م ۰۸۸۹۲۴۳۷۹۴ دارای مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۱ ریال محمدمهدی حسن نژاد ب ش م ۰۴۹۱۹۱۸۸۷۹ دارای مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۱ ریال محمدرضا حسن نژاد دارای مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۱ ریال فهیمه یاری ب ش م ۰۴۹۲۹۵۳۲۱۱ دارای مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۱ ریال محدثه حسن نژاد ب ش م ۰۴۹۳۵۷۲۰۳ دارای مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۱ ریال حانیه حسن نژاد ب ش م ۰۴۸۰۵۲۵۳۰۷ دارای مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۱ ریال فاطمه حسن نژاد ب ش م ۰۴۸۰۳۱۱۷۳ دارای مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۱ ریال. پ۱۶۸۹۵۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1197948
آگهی تغییرات شرکت بین المللی نما طرح نویسا موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۳۰۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۸۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فاطمه رجعت فر به کدملی ۴۸۳۹۵۹۶۸۹۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق موسسه، و محمدرضا ملاصالحی به کدملی ۰۰۶۴۲۵۵۸۶۷ با دریافت ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق موسسه، و از ردیف شرکاء خارج گردیدند و در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده ۴ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. و لیست شرکا پس از کاهش سرمایه بدین شرح می‌باشد محمد پرمه به کدملی ۱۸۱۷۲۳۵۸۶۹ مبلغ ۰۰۰/۹۹۰ ریال و خانم الهام دغاغله مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال پ۱۷۱۳۸۵۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397589
آگهی تغییرات شرکت بین المللی تکین تجارت داتیس بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۳۴۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۲۳۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه رجعت فر ۴۸۳۹۵۹۶۸۹۱ و آقای محمدرضا ملاصالحی ۰۰۶۴۲۵۵۸۶۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه‌های خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردیدند. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه: احد آقامحمدی ۱۵۳۰۶۰۷۲۷۲ و سعید جمشیدی ۰۵۶۹۲۱۰۳۹ و محمد آقامحمدی ۰۰۷۲۱۶۰۷۸۰ و سید امیر هاشمی اصل ۰۰۶۱۹۸۷۱۰۷ هر یک دارای مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال. پ۱۷۹۵۱۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569529
آگهی تغییرات شرکت بین المللی کارا تجارت فیکا بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۱۵۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۴۳۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین محمدی به شماره ملی ۰۰۴۳۰۴۵۵۲۹ با پرداخت مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محسن اثنی عشری اژیه به شماره ملی ۰۰۶۶۷۷۷۴۶۱ با پرداخت مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای رحیم جمالی به شماره ملی ۰۰۳۶۴۱۳۰۵۴ با پرداخت مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای علیرضا آتش زبان به شماره ملی ۰۰۸۱۳۰۱۳۴۰ با پرداخت مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه بدین شرح می‌باشد: فاطمه رجعت فر به شماره ملی ۴۸۳۹۵۹۶۸۹۱ دارای ۱۰۰۰ ریال، محمد رضا ملا صالحی به شماره ملی ۰۰۶۴۲۵۵۸۶۷ دارای ۹۹۹۰۰۰ ریال، حسین محمدی به شماره ملی ۰۰۴۳۰۴۵۵۲۹ دارای ۲۵۰۰۰۰ ریال، محسن اثنی عشری اژیه به شماره ملی ۰۰۶۶۷۷۷۴۶۱ دارای ۲۵۰۰۰۰ ریال، رحیم جمالی به شماره ملی ۰۰۳۶۴۱۳۰۵۴ دارای ۲۵۰۰۰۰ ریال، علیرضا آتش زبان به شماره ملی ۰۰۸۱۳۰۱۳۴۰ دارای ۲۵۰۰۰۰ ریال. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی چهارراه وحدت اسلامی، جنب بانک سپه، کوچه آقا محمدی، پلاک ۸، واحد ۲ کدپستی: ۱۱۹۹۶۴۳۴۱۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضاء هیئت مدیره به ۴ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ۹۳۰۵۲۱۱۹۳۸۴۱۹۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9726761
آگهی تغییرات موسسه نما نویسا فیلم به شماره ثبت ۲۶۶۹۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۴۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم فاطمه رجعت فر به شماره ملی ۴۸۳۹۵۹۶۸۹۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمدرضا ملاصالحی به شماره ملی ۰۰۶۴۲۵۵۸۶۷ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10469738
آگهی تاسیس موسسه بین المللی مدیریت و توسعه راهبرد صنعت فیلم
موسسه فوق در تاریخ۱۸/۵/۹۰ تحت شماره ۲۷۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۰۶۷۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱۸/۵/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع موسسه: ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه ساخت طراحی آماده‌سازی پیاده‌سازی تجهیزات و وسایل و ابزارآلات مجاز فیلم‌سازی عکاسی سینمایی و تجهیزات آموزشی، ارائه خدمات مطالعاتی و مشاوره‌ای در زمینه تجهیزات و سیستم‌های کمک آموزشی در همه رشته‌های بخصوص صنعت سینمایی فیلم‌سازی و تصویربرداری، توسعه خدمات مطالعاتی در زمینه تجهیزات آموزشی و ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه وسایل کمک آموزشی و سینمایی، برگزاری همایشها سمینارها کنفرانسها و نمایشگاههای مرتبط با موضوع فعالیت موسسه، ارائه خدمات مشاوره‌ای اجرایی و مطالعاتی در زمینه طراحی داخلی و محیطی در صنعت سینما و تلویزیون، اخذ تسهیلات بانکی بصورت ارزی و ریالی از بانکهای داخلی و خارجی، ارائه خدمات مشاوره‌ای و اجرایی در خصوص بازاریابی مجاز غیرهرمی غیرشبکه‌ای و غیرالکترونیکی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، ارائه راهکارها و روشها در زمینه موضوع فعالیت موسسه به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، ارائه خدمات مشاوره‌ای و اجرایی در کلیه زمینه‌های مرتبط با موضوع فعالیت موسسه، انجام هرگونه فعالیت مجاز در چهارچوب مقررات جمهوری اسلامی ایران. ۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی موسسه: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران سعادت‌آباد خ ۱۱ پ۱۵ واحد۶ ـ کدپستی۱۹۹۸۸۴۳۴۸۴. ۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیر موسسه: ۱ـ۵ ـ آقای محمدرضا ملاصالحی به شماره ملی۰۰۶۴۲۵۵۸۶۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ـ خانم فاطمه رجعت‌فر به شماره ملی۴۸۳۹۵۹۶۸۹۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۳ـ۵ـ خانم فاطمه رجعت‌فر به شماره ملی۴۸۳۹۵۹۶۸۹۱ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره بتنهایی همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10495019
آگهی تغییرات موسسه دانش پژوهان مفیدبه شماره ثبت ۲۶۹۵۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۹۹۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم فاطمه رجعت فر به شماره ملی ۴۸۳۹۵۹۶۸۹۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمدرضا ملاصالحی به شماره ملی ۰۰۶۴۲۵۵۸۶۷ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۹۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10615410
آگهی تغییرات موسسه نما طرح فیلم به شماره ثبت ۲۶۶۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۹۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم فاطمه رجعت فر به شماره ملی ۴۸۳۹۵۹۶۸۹۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمدرضا ملاصالحی به شماره ملی ۰۰۶۴۲۵۵۸۶۷ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10870088
آگهی تاسیس موسسه بین المللی طرح و تدبیر معاصر
موسسه فوق در تاریخ۲۵/۰۷/۱۳۹۱ تحت شماره۳۰۲۹۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۲۵۲۷۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۵/۰۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع موسسه: ارائه خدمات مشاوره‌ای مدیریت و مطالعاتی در خصوص راهکارهای نوین مدیریتی و فنی به اشخاص حقیقی و حقوقی در سراسر دنیا. تنظیم طرح‌های توجیهی فنی جهت واحدهای مختلف تولیدی, صنعتی, بازرگانی و خدماتی و تهیه, طراحی, پیاده‌سازی و استقرار سیستم‌های مشاوره مدیریت در صنایع. مشاوره به منظور بهبود سیستم‌ها و روش‌ها. ارائه خدمات مطالعاتی و مشاوره‌ای به اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه تجهیزات کمک آموزشی. انجام خدمات اداری شامل تایپ, تکثیر , کپی, ماشین‌نویسی جهت اشخاص حقیقی و حقوقی. عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی. برگزاری نمایشگاهها, همایشها و سمینارهای مرتبط با موضوع فعالیت موسسه. ارائه خدمات اجرایی مرتبط با موضوع فعالیت موسسه به اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ تسهیلات بانکی بصورت ارزی و ریالی. ۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی موسسه: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران سعادت‌آباد ـ خیابان۱۱ ـ پلاک۵۰۴ ـ واحد۶ ـ کدپستی۱۴۷۳۹۹۴۹۸۱ ۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران موسسه: ۱ـ ۵ـ خانم فاطمه رجعت‌فر به شماره ملی۴۸۳۹۵۹۶۸۹۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ ۵ـ آقای محمدرضا ملاصالحی به شماره ملی۰۰۶۴۲۵۵۸۶۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۳ـ ۵ـ خانم فاطمه رجعت‌فر به شماره ملی۴۸۳۹۵۹۶۸۹۱ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته‌ بروات و‌ قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14069657
آگهی تغییرات شرکت بین المللی تکین تجارت تام شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۱۵۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۴۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران دانشگاه تهران خیابان فلسطین بن بست شهید مصطفی عسگری پلاک ۵ طبقه سوم واحد ۹ کدپستی ۱۴۸۱۷۱۶۸۵۸تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. خانم الهه خدام فرزند رحیم متولد ۱۴/۰۹/۱۳۹۶ صادره از اراک به کدملی ۰۵۲۰۲۸۹۲۱۸ با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای محمدعلی ملکی فرزند مهدی متولد ۳۰/۰۶/۱۳۶۸ صادره از نهاوند به کدملی ۳۹۵۰۰۳۸۲۹۹ با پرداخت مبلغ ۹۹۹۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها به شرح ذیل می‌باشد: خانم فاطمه رجعت فر به کدملی ۴۸۳۹۵۹۶۸۹۱ دارنده ۱۰۰۰ ریال خانم الهه خدام به کدملی ۰۵۲۰۲۸۹۲۱۸ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال آقای محمدرضا ملاصالحی به کدملی ۰۰۶۴۲۵۵۸۶۷ دارنده ۹۹۹۰۰۰ ریال آقای محمدعلی ملکی به کدملی ۳۹۵۰۰۳۸۲۹۹ دارنده ۹۹۹۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۷۰۳۲۱۶۲۱۷۲۵۶۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک