محمدتقی سمنانی

محمدتقی سمنانی

کد ملی 0048057517
27
شرکت‌ها
27
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 566876
آگهی تاسیس شرکت آبکوه بستر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲/۲/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۲۳۱۳۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۵۵۵۳۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲/۲/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: خرید سهام در شرکتهای تجاری جهت شرکت و انجام فعالیت های تجاری مجاز در زمینه های صنعتی و سرمایه گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی مورد نیاز منجمله عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای مشاوره و یا سایر قراردادهائیکه منحصرا جهت تحقق اهداف شرکت ضروری میباشد خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شهید دکتر لواسانی ـ آبکوه ۴ ـ پلاک ۶ ـ کدپستی ۱۹۳۶۶۴۶۹۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۱۲۰ ریال منقسم به دوازده هزار و شصت سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد دوازده هزار و شصت سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۱۲۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۰۰۰۵۱۴۳۴۷ مورخ۲۴/۱/۱۳۹۱ نزد بانک کار آفرین شعبه فرماینه پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای محسن خلیلی عراقی به شماره ملی۰۰۳۷۶۷۴۴۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ ۵ـ آقای سعید خلیلی عراقی به شماره ملی۰۰۳۷۶۷۴۴۱۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ ۵ـ خانم منصوره خلیلی عراقی به شماره ملی۰۰۳۰۵۱۰۲۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ آقای پیمان خلیلی عراقی به شماره ملی۰۴۵۲۱۹۴۳۲۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: هرگونه اسناد تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیئت مدیره ذیل مهر شرکت معتبر خواهند بود. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملی۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملی۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱ به عنوان بازرس علی البدل. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۲۵۴۶۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 939270
آگهی تغییرات شرکت پیمان آبکوه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۲۵۵۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۵۳۱۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۰۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملی۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم گیتا نادری به شماره ملی۰۰۵۰۸۵۹۹۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملی۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم گیتا نادری به شماره ملی۰۰۵۰۸۵۹۹۵۱ به سمت مدیرعامل. ۲ هرگونه اسناد تعهدآور شامل قراردادها , چک , سفته , برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۸۲۱۲۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1030972
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی بوتان سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شاهین خلیلی عراقی به کد ملی ۰۰۳۸۶۰۹۷۶۲ و سعید خلیلی عراقی به کد ملی ۰۰۳۷۶۷۴۴۱۲ و نازیلا نادری به کد ملی ۰۰۳۵۳۴۲۲۲۶ و فردوس منوچهریان به کد ملی ۰۴۵۰۹۵۸۵۴۱ و شرکت آبکوه سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸ به نمایندگی محمدتقی سمنانی به کد ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ به عنوان اعضای اصلی و گیتا نادری به کد ملی ۰۰۵۰۸۵۹۹۵۱ و حمید خلیلی عراقی به کد ملی ۰۰۳۸۵۷۹۷۷۴ به عنوان اعضا علی البدل بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ شاهین خلیلی عراقی بسمت رئیس هیئت مدیره، نازیلا نادری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، سعید خلیلی عراقی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۳۱۱۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1211963
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین الملل سی بی ران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۲۶۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا رمزگویان به کدملی ۰۰۵۳۰۰۸۰۲۲ به نمایندگی از شرکت ابزار سرا به ش ملی ۱۰۱۰۱۶۴۰۴۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدتقی سمنانی به کدملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم ناهید همدانی زاده به کدملی ۳۸۷۴۷۵۰۹۸۱ به نمایندگی از شرکت کانادین برینگز (Canadian Bearings) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مشترکا با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر خواهدبود. پ۱۷۲۱۶۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351306
آگهی تغییرات شرکت کیان آبکوه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملی ۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱ به عنوان بازرس علی البدل و آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ بتصویب رسید. پ۱۷۷۶۳۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1568520
آگهی تغییرات شرکت کاشی کرد شرکت سهامی عام شماره ثبت ۶۵۵۰ شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۹۹۵۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶ با نمایندگی آقای مهدی چنگیزی آشتیانی دارای شماره ملی ۰۰۵۰۸۹۹۸۷۲ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت چینی کرد (سهامی عام) دارای شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۲۵۱۵۸ با نمایندگی آقای مسعود حسین مردی دارای شماره ملی ۰۰۴۷۶۹۶۷۹۶ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت گروه کرد (سهامی عام) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰ با نمایندگی آقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت توسعه قطعات الیکا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۱۴۹۳ با نمایندگی آقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی ۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره، شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۵۳۳۸ با نمایندگی آقای بهنام منجزی دارای شماره ملی ۱۹۷۱۸۷۴۷۶۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و بروات باامضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب ایشان باامضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات اداری شرکت باامضای مدیرعامل و در غیاب ایشان باامضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۶۳۴۳۸۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۲۱۵۲۷ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1568524
آگهی تغییرات شرکت چینی کرد شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۱۷۷ شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۲۵۱۵۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶ با نمایندگی آقای مهدی چنگیزی آشتیانی دارای شماره ملی ۰۰۵۰۸۹۹۸۷۲ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت کاشی کرد (سهامی عام) دارای شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۹۹۵۸ با نمایندگی آقای مسعود حسین مردی دارای شماره ملی ۰۰۴۷۶۹۶۷۹۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه کرد (سهامی عام) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰ با نمایندگی آقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ بسمت عضو هیئت مدیره، شرکت توسعه قطعات الیکا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۱۴۹۳ با نمایندگی آقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی ۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره، شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۵۳۳۸ با نمایندگی آقای بهنام منجزی دارای شماره ملی ۱۹۷۱۸۷۴۷۶۰ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای رضا مرادی علی عربی دارای شماره ملی ۱۲۸۳۵۳۱۸۶۰ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات باامضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات اداری شرکت باامضای مدیرعامل و در غیاب ایشان باامضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۶۳۴۳۸۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۲۱۶۳۲ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9393468
آگهی تغییرات شرکت آبکوه سایه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۱۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم گیتا نادری دارای شماره ملی ۰۰۵۰۸۵۹۹۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا عابدی میران دارای شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۵۶۶۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم آذین سلوکی دارای شماره ملی ۰۰۴۵۱۳۷۳۰۷بسمت عضو هیئت مدیره وآقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره وآقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی ۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره و خانم مریم کشوری با کدملی به شماره ۰۰۳۰۷۵۱۸۴۵ به عنوان مدیرعامل شرکت (خارج از اعضا هیئت مدیره) انتخاب گردیدند هرگونه اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و اداری نیز با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۱۰۲۹۲۷۱۷۰۰۶۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10116745
آگهی تصمیمات شرکت گروه کرد سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۵۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمید خلیلی عراقی به ک م ۰۰۳۸۵۷۹۷۷۴ سعید خلیلی عراقی به ک م ۰۰۳۷۶۷۴۴۱۲ محمدتقی سمنانی به ک م ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره و روزبه خلیلی عراقی به ک م ۴۷۲۲۶۵۳۲۲۴ بسمت رئیس هیئت مدیره، شاهین خلیلی عراقی به ک م ۰۰۳۸۶۰۹۷۶۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، میکائیل بنایی به ک م ۵۰۵۹۳۲۶۲۰۹ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10124329
آگهی تاسیس شرکت یاران آب کوه سهامی‌خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۴/۲/۱۳۹۰ تحت شماره ۴۰۳۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۴۴۲۰در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۲/۱۳۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود. ۱ـ موضوع شرکت: سرمایه‌گذاری و خرید سهام در شرکتهای تجاری و سرمایه گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی مورد نیاز شامل عقدهرگونه قرارداد اعم از قراردادهای مشاوره و یا سایر قراردادهایی که منحصراً جهت تحقق اهداف شرکت ضروری می‌باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شهید دکتر لواسانی خ آبکوه چهارم پ۶ ـ کدپستی ۱۹۳۶۶۴۶۹۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یک‌‌‌‌هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یک‌‌‌‌ سهم با‌نام، تعداد نهصدونودونه سهم بی‌نام، تعداد یک سهم ممتاز می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۵۹/۰۰۰۵/۸۹ مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۹ نزد بانک کارآفرین شعبه فرمانیه پرداخت گردیده است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم فردوس منوچهریان به شماره ملی ۰۴۵۰۹۵۸۵۴۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ ـ خانم شادی هانزاخلیلی‌عراقی به شماره ملی ۴۷۲۲۶۵۸۱۴۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره. ۳ـ۵ ـ شرکت فروز پی‌ادبار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۶۲۸ با نمایندگی آقای پیمان خلیلی‌عراقی به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۴ـ۵ـ خانم مژده خلیلی‌عراقی به شماره ملی ۰۴۵۲۱۱۷۳۸۰ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملی ۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10254442
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اندوخته فردا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۷۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۰۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. محمدتقی سمنانی به کدملی۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ بسمت بازرس اصلی و مسعود ابراهیمی به کدملی۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10457863
آگهی تاسیس شرکت خانواده محسن سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۰ تحت شماره ۴۰۳۰۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۳۲۵۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ ـ موضوع شرکت: سرمایه‌گذاری و خرید سهام در شرکتهای تجاری برای شرکت و سرمایه‌گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی مورد نیاز شامل عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای مشاوره مدیریتی و یا سایر قراردادهایی که منحصراً جهت تحقق اهداف شرکت ضروری میباشد . ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران شهر تهران خ شهید دکتر لواسانی خ آبکوه چهارم پ۶ کدپستی ۱۹۳۶۶۴۶۹۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۱۰ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام تعداد یک سهم ممتاز می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسن طی گواهی بانکی شماره ۵۵۱/۰۰۰۵/۸۹ مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۹ نزد بانک کارآفرین شعبه فرمانیه پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای محسن خلیلی عراقی به شماره ملی ۰۰۳۷۶۷۴۴۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای پیمان خلیلی عراقی به شماره ملی ۰۴۵۲۱۹۴۳۲۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ خانم مژده خلیلی عراقی به شماره ملی ۰۴۵۲۱۱۷۳۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ خانم مژده خلیلی عراقی به شماره ملی ۰۴۵۲۱۱۷۳۸۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـبازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای محمد تقی سمنانی به شماره ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملی ۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10863288
آگهی تاسیس شرکت خانواده هما سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۰/۱۲/۸۹ تحت شماره ۳۹۸۵۵۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۸۸۹۱۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۰/۱۲/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: سرمایه‌گذاری و خرید سهام در شرکتهای تجاری و سرمایه‌گذاری با رعایت شرایط و مقررات اساسنامه حاضر شامل انجام کلیه اقدامات قانونی مورد نیاز شامل عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای مشاوره و یا سایر قراردادهایی که منحصرا جهت تحقق اهداف شرکت ضروری باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شهید دکتر لواسانی خ آبکوه چهارم پ ۶ ـ کد پستی ۱۹۳۶۶۴۶۹۱۱. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با‌نام تعداد یک سهم ممتاز می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۹۰۰۰۵۵۵۶ مورخ ۱۲/۴/۸۹ نزد بانک کارآفرین شعبه فرمانیه پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ خانم هما خلیلی‌عراقی به شماره ملی ۰۰۳۷۶۷۹۰۰۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ خانم مریم رقیه‌اصغرزاده به شماره ملی ۴۷۲۲۹۱۰۱۲۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ ـ خانم لیلی اصغر‌زاده‌اردوبادی به شماره ملی ۴۷۲۲۶۵۸۲۲۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ خانم لیلی اصغرزاده‌اردوبادی به شماره ملی ۴۷۲۲۶۵۸۲۲۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق بانکی و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملی۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملی ۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12966077
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۵۳۳۸
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/۹۵ شرکت مزبور به واصله مورخ ۱۹/۰۴/۹۵ که در تاریخ ۱۰/۰۵/۹۵ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) با نمایندگی آقای مهدی چنگیزی آشتیانی به شماره ملی ۰۰۵۰۸۹۹۸۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، توسعه قطعات الیکا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مسعود ابراهیمی به شماره ملی ۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، بوتان یکتا بیتا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد تقی سمنانی به شماره ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا غنجی فشکی به شماره ملی ۵۴۴۹۳۸۰۴۸۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ صورتهای مالی شرکت منتهی به عملکرد سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۴ موسسه حسابرسی آرمان راه برد به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۵ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. د۹۵۰۵۲۴۹۱۱۴۸۱۲۱۳ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983313
آگهی تغییرات شرکت سرویگاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۱۵۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد تقی سمنانی به شماره ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ به نمایندگی از شرکت آبکوه سامان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای شهریار خاشع به شماره ملی ۳۲۳۰۶۹۵۳۹۹ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع ساختمانی بهار با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۹۵۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای شهریار ربیعی به شماره ملی ۰۰۵۱۳۱۲۱۹۰ به نمایندگی از شرکت صنعتی تولا با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۵۳۳۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره تواما و مهمور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۶۰۳۴۵۷۱۳۶۱۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086225
آگهی تغییرات شرکت آبکوه سامان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن خلیلی عراقی دارای شماره ملی ۰۰۳۷۶۷۴۴۰۴ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای شاهین خلیلی عراقی دارای شماره ملی ۰۰۳۸۶۰۹۷۶۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت کیان آبکوه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۱۷۱ به نمایندگی آقای محمد تقی سمنانی با شماره ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. هرگونه اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و اداری نیز با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۰۱۸۶۰۷۳۳۲۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13195209
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و بازرسی فنی مخازن آلیاژدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۹۵۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت آبکوه سامان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸ بنمایندگی محمدتقی سمنانی ک. م ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه قطعات الیکا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۱۴۹۳ بنمایندگی شهریارخاشع ک. م ۳۲۳۰۶۹۵۳۹۹ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنعتی تولا شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۵۳۳۸ بنمایندگی مجید رحمانی ک. م ۰۰۵۹۵۶۴۲۱۰ بعنوان مدیرعامل و عضوهیئت مدیره. انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و عقوداسلامی و قراردادها با مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضا هیئت مدیره معتبر خواهد بود و امضا کلیه اوراق و مکاتبات عادی و اداری نیز با مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر است. پ۹۵۰۹۲۹۷۶۳۱۴۷۱۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13427919
آگهی تغییرات شرکت معدنی مهر خاک دامغان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۳۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۲۲۱۵
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیأت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت زمردسرام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۳۳۲ به نمایندگی آقای محمدتقی سمنانی دارای شماره ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ بسمت رئیس هیأت مدیره وآقای مسعود حسین مردی دارای شماره ملی ۰۰۴۷۶۹۶۷۹۶ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره وآقای علیقلی شهیدی دارای شماره ملی ۰۰۴۷۶۰۹۶۴۸ بسمت عضو هیأت مدیره وخانم مریم عظیمی دارای شماره ملی ۰۰۶۴۶۶۹۷۵۰ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند هرگونه اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و اداری نیز با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۲۲۴۷۴۳۴۱۵۲۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13552544
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کرد کرمانشاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۹۶۷۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت زمردسرام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۳۳۲ به نمایندگی آقای علی اکبر زند با شماره ملی ۰۴۹۱۴۸۸۲۱۱ و شرکت آوین کرد با شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۷۰۵۱۷ به نمایندگی آقای محمدتقی سمنانی با شماره ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ وشرکت کاشی کرد با شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۹۹۵۸ به نمایندگی آقای مسعود حسین مردی با شماره ملی ۰۰۴۷۶۹۶۷۹۶ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۵۱۸۲۹۳۸۲۷۱۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562237
آگهی تغییرات شرکت بوتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محسن خلیلی عراقی به شماره ملی ۰۰۳۷۶۷۴۴۰۴ به نمایندگی از شرکت آبکوه سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خسرو کاردگر به شماره ملی ۶۵۹۹۷۸۲۵۵۸ به نمایندگی از شرکت بوتان ران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۳۱۹۶ به سمت عضوء هیئت مدیره و محمد تقی سمنانی به شماره ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ به نمایندگی از شرکت بوتان یکتا بیتا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۳۷۲۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامحسین داود آبادی به شماره ملی ۰۳۸۱۵۸۲۸۹۲ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع ساختمانی بهار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۹۵۳۹ به سمت عضوء هیئت مدیره و فاتح برایی به شماره ملی ۳۷۶۰۱۲۸۰۰۹ به نمایندگی از شرکت صنعتی تولا به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۵۳۳۸ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. و کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۲۵۵۸۴۵۲۰۴۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13750030
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع گاز مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۰۳۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه فرآورده‌های گازی با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۵۱۴۲ به نمایندگی شهریار خاشع به شماره ملی ۳۲۳۰۶۹۵۳۹۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت گروه صنعتی انرژی سبز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۰۳۷۹ به نمایندگی غلامحسین داودآبادی با شماره ملی ۰۳۸۱۵۸۲۸۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت بوتان با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰ به نمایندگی محمد تقی سمنانی به شماره ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره تواما" و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۹۱۹۴۱۷۶۰۱۹۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13780699
آگهی تغییرات شرکت بوتان ران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۶۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۳۱۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز به شماره ۵۵۴۲۰/۱۱ مورخ ۲۲/۰۹/۹۶ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بوتان با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰ به نمایندگی محمد تقی سمنانی به شماره ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت صنعتی تولا با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۵۳۳۸به نمایندگی مسعود ابراهیمی به شماره ملی ۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خسرو کاردگربه شماره ملی ۶۵۹۹۷۸۲۵۵۸ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۰۰۴۸۵۴۷۱۲۲۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13973152
آگهی تغییرات شرکت توسعه قطعات الیکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۱۴۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷به نمایندگی از طرف گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مسعود حسینمردی دارای شماره ملی ۰۰۴۷۶۹۶۷۹۶به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۵۳۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد رضا عابدی میران دارای شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۵۶۶۵به نمایندگی از طرف بوتان یکتا بیتا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۳۷۲۶ به سمت عضوهیئت مدیره، آقای علیرضا غنجی فشکی دارای شماره ملی ۵۴۴۹۳۸۰۴۸۸به نمایندگی از طرف گروه توسعه بوتان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای قاسم مصطفوی دارای شماره ملی ۲۲۰۰۶۴۶۷۲۰ به نمایندگی از طرف شرکت بوتان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی ۱۲۸۷۹۹۸۴۶۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره بتنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۱۲۱۹۳۲۸۷۸۷۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13985842
آگهی تغییرات شرکت آذر چرخش فولاد البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۰۵۹۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا رمزگویان به شماره ملی ۰۰۵۳۰۰۸۰۲۲ و شرکت ابزار سرا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۰۴۶۴ و شماره ثبت ۱۲۰۵۱۳ به نمایندگی خانم سحر فرهادی اسکی به شماره ملی ۰۰۷۴۸۱۷۶۸۱ و شرکت بازرگانی بین المللی سی بی ران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۲۶۸۴ و شماره ثبت ۱۵۰۴۴۶ به نمایندگی آقای محمدتقی سمنانی به شماره ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ و شماره ثبت ۲۲۱۵۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ و شماره ثبت ۱۹۵۵۴ به عنوان بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و صورت‌های مالی (حساب سود و زیان) شرکت منتهی به سال ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۷۰۱۲۹۶۹۴۱۶۹۷۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14227803
آگهی تغییرات شرکت ابزار سرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۰۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بشرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت گروه توسعه بوتان دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۰۶۸ آقای محمد تقی سمنانی به شماره ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ آقای علیرضا رمزگویان به شماره ملی ۰۰۵۳۰۰۸۰۲۲ آقای محمد تقی سمنانی با شماره ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ به سمت ریئس هیئت مدیره آقای مسعود حسینمردی با شماره ملی ۰۰۴۷۶۹۶۷۹۶ به نمایندگی شرکت گروه توسعه بوتان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا رمزگویان با شماره ملی ۰۰۵۳۰۰۸۰۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای تعیین سمت گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاءهیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضاءدو نفر از اعضاءهیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۷۰۲۲۴۲۱۹۷۲۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14308413
آگهی تغییرات شرکت زمرد سرام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۳۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تا تاریخ (۲۳/۰۳/۹۹) تعیین گردیدند: آقای محمدتقی سمنانی به کدملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷به نمایندگی شرکت گروه کرد (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مسعود حسینمردی به شماره ملی ۰۰۴۷۶۹۶۷۹۶به نمایندگی شرکت کاشی کرد (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۶۹۹۵۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای روزبه خلیلی عراقی به شماره ملی ۴۷۲۲۶۵۳۲۲۴ عضو اصلی هیات مدیره ۲ آقای قاسم مصطفوی به شماره ملی ۲۲۰۰۶۴۶۷۲۰ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردید. ۳ اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای رئیس هیئت مدیره باتفاق نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و اداری نیز با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۸۲۱۵۰۷۳۸۹۱۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14344142
آگهی تغییرات شرکت بوتان یکتا بیتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۳۷۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به ترتیب ذیل انتخاب گردیدند گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶ با نمایندگی آقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی ۰۰۴۸۰۵۷۵۱۷ شرکت توسعه قطعات الیکا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۱۴۹۳ با نمایندگی آقای مسعود حسینمردی دارای شماره ملی۰۰۴۷۶۹۶۷۹۶ شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۵۳۳۸ با نمایندگی آقای مهدی چنگیزی آشتیانی دارای شماره ملی ۰۰۵۰۸۹۹۸۷۲ پ۹۷۰۹۱۴۲۵۸۷۹۱۶۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک