فاطمه شکاری ابراهیم آباد

فاطمه شکاری ابراهیم آباد

کد ملی 0480528942
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1569719
آگهی تغییرات شرکت فیدار ترنج بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۶۵۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۱۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم دنیا سنگسری باکدملی ۰۰۱۵۸۴۹۳۹۲ با دریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ ۰۰۰ , ۵۰۰ ریال ازصندوق شرکت، ازردیف شرکاء خارج گردید. خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد باکدملی ۰۴۸۰۵۲۸۹۴۲ با دریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال ازصندوق شرکت، ازردیف شرکاء خارج گردید. درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال کاهش یافت. بدین ترتیب ماده مربوطه اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء بشرح زیرمی باشد: آقای فرهاد میرزائی آلونی دارنده مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه شماره ملی ۱۲۹۰۹۴۲۰۳۱ خانم آزیتا سهرابی بختیاری دارنده مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه شماره ملی۴۶۶۹۸۲۱۴۲۳ پ۹۳۰۵۲۱۲۱۷۸۵۹۶۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677761
آگهی تغییرات شرکت فیدار ساباط بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۰۲۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۸۷۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت عبارت است از: موضوعات امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، سازه‌های ساختمانی، محوطه‌های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده روها و امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه‌ها و ساخت راه‌های اصلی و فرعی و راه‌های ریلی و باند فرودگاه و تونله و پلها و امور پیمانکاری مربوط به بند‌ها، سد هاو ساختمان نیروگاه آبی، سازه‌های هیدرولیکی و تونل‌های آب، مخازن آب و شبکه‌های توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب و فاضلاب وامور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه‌ها، شبکه‌های برق و تاسیسات برقی، پست‌های توزیع و امور پیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سد‌ها، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه خانه‌های نفت و ایستگاه‌های تقویت فشار گاز، سازه‌های دریایی نفت و گاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح ارائه کلیه خدمات پیمانکاری حفظ و نگهداری و تعمیرات جایگاه‌های انتقال سوخت اضافه گردید و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. آدرس شرکت به: تهران کیانشهر بلوار امام رضا پلاک ۴۷ طبقه ۲ کد پستی ۱۸۵۳۷۶۳۳۳۳تغییر پیدا کرد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقای کمال محمدی فرزند اسماعیل صادره ازری ش ش ۱۴۹۷ ت ت ۰۱/۰۳/۱۳۶۰ کدملی ۰۴۹۲۶۴۸۴۰۹ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ریال به صندوق شرکت درردیف شرکاء قرارگرفت. آقای بابک محمدی فرزند اسمعیل صادره ازتهران ش ش ۰ ت ت۱۳/۱۰/۱۳۷۰ کدملی۰۰۱۴۲۱۶۸۸۴ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ریال به صندوق شرکت درردیف شرکاء قرارگرفت. درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۱/۴ ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. پس ازافزایش سرمایه میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء بشرح زیرمی باشد: خانم ساناز امینی کد ملی ۴۹۶۰۰۸۲۴۴۵ دارنده مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد کد ملی ۰۴۸۰۵۲۸۹۴۲دارنده مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای کمال محمدی کد ملی ۰۴۹۲۶۴۸۴۰۹ دارنده مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال سهم الشرکه آقای بابک محمدی کد ملی ۰۰۱۴۲۱۶۸۸۴ دارنده مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال سهم الشرکه تعداد اعضای هیئت مدیره بین ۲ الی ۴ نفرتعیین گردید. ماده مربوطه دراساسنامه تغییرواصلاح گردید. حق امضا و کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، و بروات وقراردادهای اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره هرکدام به تنهایی همراه با مهر شرکت تغییر یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. پ۹۳۰۸۰۴۵۰۷۵۱۹۱۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1714101
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران فراز آدنیس درتاریخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۴۲۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۷۹۰۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی ، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده روها و امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها و ساخت راه های اصلی و فرعی و راه های ریلی و باند فرودگاه و تونله و پلها و امور پیمانکاری مربوط به بند ها ، سد هاو ساختمان نیروگاه آبی ، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب ، مخازن آب و شبکه های توزیع آب ، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب ، خطوط انتقال آب و فاضلاب وامور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع و امور پیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری ، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سد ها ، سیستم های سرد کننده ساختمان ، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب ، گاز، برق و فاضلاب ) و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت و گاز ، تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های تقویت فشار گاز ، سازه های دریایی نفت و گاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : تهران خیابان شهید مهران سجده ای ۱۲۵ خیابان شهید محمد خانی ۱۹۰ شرقی پلاک ۵۲ طبقه ۴ واحد جنوبی کد پستی ۱۶۵۵۸۵۶۶۵۱ سرمایه شرکت : مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۳۶ مورخ ۲۰/۸/۹۳نزد بانک ملی شعبه شاد آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت : . فاطمه امانی به شماره ملی ۰۰۸۰۸۲۶۲۰۲به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ . دنیا سنگسری به شماره ملی ۰۰۱۵۸۴۹۳۹۲به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای دنیا سنگسری به سمت مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای دنیا سنگسری به سمت مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : مریم علیزاده به شماره ملی ۰۰۱۱۵۸۹۵۴۱ به عنوان بازرس اصلی . فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملی ۰۴۸۰۵۲۸۹۴۲ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشارشرکت:ابرار پ۹۳۰۹۰۸۸۰۲۲۳۶۶۶۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727825
آگهی تغییرات شرکت عمران دژ دیبا بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۳۴۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۴۵۳۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه امانی با کد ملی۰۰۸۰۸۲۶۲۰۲ با دریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ ۵۰۰ , ۰۰۰ ریال ازصندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد با کد ملی۰۴۸۰۵۲۸۹۴۲ با دریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ ۵۰۰ , ۰۰۰ ریال ازصندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ ۴ , ۰۰۱ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال به ۴ , ۰۰۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال کاهش یافت. بدین ترتیب ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. پس ازکاهش سرمایه میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء بشرح زیرمی باشد: آقای خیر اله ترک چین به شماره ملی ۳۹۹۱۰۳۲۷۱۶ دارنده مبلغ ۳ , ۹۰۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال آقای شهرام یوسفی با کدملی شماره ملی ۲۸۷۱۰۶۳۵۴۰ دارنده مبلغ ۱۰۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال پ۹۳۰۹۱۹۸۷۰۷۰۵۵۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1767632
آگهی تغییرات شرکت عمران فراز سوشیانت بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۳۵۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۴۸۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر کیا لاشکی به کد ملی ۴۸۳۹۷۷۹۸۹۹با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. خانم سپیده نعمتی به کد ملی ۰۰۸۱۶۱۲۶۰۵با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت ازمبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید سرمایه و میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء پس ازافزایش بشرح زیرمی باشد: خانم فاطمه امانی کد ملی ۰۰۸۰۸۲۶۲۰۲دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد کدملی ۰۴۸۰۵۲۸۹۴۲ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای امیر کیا لاشکی کد ملی ۴۸۳۹۷۷۹۸۹۹ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه خانم سپیده نعمتی کدملی۰۰۸۱۶۱۲۶۰۵دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه تعداداعضای هیئت مدیره بین ۲الی۴ نفرتعیین گردید. ماده مربوطه دراساسنامه تغییرواصلاح گردید. ماده ۱۴ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. (حق امضاء و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد) پ۹۳۱۰۱۶۸۵۳۷۵۳۳۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12647217
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پالیز نگین پارسه در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۶۹۱۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۰۲۳۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور. عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی. اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور. ترخیص کالا از گمرکات کشور (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان فاطمی غربی بعد از چهارراه امیراباد کوچه پروین کوچه نادر پلاک ۱۵ طبقه همکف واحد جنوبی کدپستی ۱۴۱۸۶۴۳۹۶۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۰۲/۹۴ ص / ۲۷۲ مورخ ۲۹/۱۰/۹۴ نزد بانک پاسارگاد شعبه سیدخندان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: خانم زینب زمانپور به شماره ملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملی ۰۴۸۰۵۲۸۹۴۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک سفته و بروات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مونا حضرتی به شماره ملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم آنا احمدزاده میمندی به شماره ملی ۰۰۷۵۳۲۰۴۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۴۱۱۱۸۲۶۲۳۱۵۵۳۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12668214
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صدرا فراز ماندگار درتاریخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۷۵۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۳۷۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور ـ عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ ترخیص کالا از گمرکات کشور در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان فاطمی غربی بعد از چهارراه امیراباد کوچه پروین کوچه نادر پلاک ۱۵ طبقه همکف واحد جنوبی کد پستی ۱۴۱۸۶۴۳۹۶۱ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۵۸مورخ ۲۹/۱۰/۹۴ نزد بانک سپه شعبه سید خندان تماما"پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت:. زینب زمان پور ک م ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وآنا احمدزاده میمندی ک م ۰۰۷۵۳۲۰۴۰۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل بشرح ذیل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند: خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملی ۰۴۸۰۵۲۸۹۴۲ به عنوان بازرس اصلی. خانم آیدا شهبازی فرد به شماره ملی ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد پ۹۴۱۲۰۱۱۷۶۲۸۸۲۴۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12717520
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دیبا مهر آسمان در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۹۲۱۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۱۱۷۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده روها و امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها و ساخت راه های اصلی و فرعی و راه های ریلی و باند فرودگاه و تونله و پلها و امور پیمانکاری مربوط به بند ها، سد هاو ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب و فاضلاب وامور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع و امور پیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سد ها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های تقویت فشار گاز، سازه های دریایی نفت و گازعقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام وتسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی خرید و فروش و ورادات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان رامین جنوبی خیابان رز غربی پلاک۸ طبقه همکف واحد۲ کدپستی:۱۴۸۱۷۳۴۸۶۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۲۴/۱۰۸۸ مورخ ۱۸/۱۲/۹۴ نزد بانک پارسیان شعبه سیدخندان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: خانم ایدا شهبازی فرد ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد۰۴۸۰۵۲۸۹۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل به مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای منفرد مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. بازرس اصلی و علی البدل: خانم مونا حضرتی به شماره ملی ۰۰۸۲۳۹۵۰۶۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم ارغوان فردی پور به شماره ملی ۱۹۶۰۳۴۴۹۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۴۱۲۲۶۳۳۰۶۸۰۷۹۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12869475
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرتا فراز آسمان درتاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۳۹۷۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۴۶۱۱۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها و ساخت راه های اصلی و فرعی امور پیمانکاری مربوط به سد ها تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب و فاضلاب وامور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیروو تاسیسات برقی، امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت و گاز، سازه های دریایی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی خرید و فروش وتولیدو توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان رامین جنوبی خیابان رز غربی پلاک ۸ طبقه همکف واحد ۲ کدپستی ۱۴۸۱۷۳۴۸۶۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶/۹۵, ۱۰۹ مورخ۱۹/۰۳/۱۳۹۵ نزد موسسه اعتباری توسعه شعبه سهروردی پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: کبری رحمانی به شماره ملی ۰۸۲۹۸۱۶۲۸۳ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملی ۰۴۸۰۵۲۸۹۴۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک،سفته و بروات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاءمنفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ساناز امینی به شماره ملی ۴۹۶۰۰۸۲۴۴۵ به عنوان بازرس اصلی و سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی ۰۰۸۲۴۰۲۹۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۴۰۱۶۹۳۶۶۸۵۲۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12912784
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پویان اطلس بهاران در تاریخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۵۱۸۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۰۳۴۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها و ساخت راه های اصلی و فرعی امور پیمانکاری مربوط به سد ها تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب و فاضلاب وامور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیرو تاسیسات برقی، امور پیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت و گاز، سازه های دریایی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی خرید و فروش وتولیدو توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران رامین جنوبی خیابان رز غربی پلاک ۸ طبقه همکف واحد ۲ کدپستی۱۴۸۱۷۳۴۸۶۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۲/۹۵ص/۳۲۰ مورخ ۱۹/۴/۹۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه خ خرمشهر پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: محبوبه آقا علی خان بزار به کدملی ۰۰۶۸۱۴۴۰۰۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل زینب زمان پور به کدملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملی ۰۴۸۰۵۲۸۹۴۲ به عنوان بازرس اصلی. ایدا شهبازی فرد به شماره ملی ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۴۲۶۱۷۳۸۲۷۱۲۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12923022
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص جهان سرای ماندگار درتاریخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۵۵۴۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۷۶۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها و ساخت راه های اصلی و فرعی امور پیمانکاری مربوط به سد ها تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب و فاضلاب وامور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیروو تاسیسات برقی، امور پیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت و گاز، سازه های دریایی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی خرید و فروش وتولیدو توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:.تهران رامین جنوبی خیابان رز غربی پلاک ۸ طبقه همکف واحد ۲ کدپستی۱۴۸۱۷۳۴۸۶۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۰/۹۵/۰۲۵۱ مورخ ۱۹/۴/۹۵ نزد بانک آینده شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: زینب زمان پور شماره ملی ۰۰۱۹۴۲۵۵۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ سحر احمد زاده میمندی شماره ملی۰۰۱۲۰۰۰۸۳۳ به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت به امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملی ۰۴۸۰۵۲۸۹۴۲ به عنوان بازرس اصلی و آیدا شهبازی فرد به شماره ملی ۰۰۱۵۶۶۴۲۷۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ۹۵۰۴۳۰۳۶۱۵۱۵۱۱۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13031157
آگهی تغییرات شرکت صدرا مهر آسمان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۹۹۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۵۴۲۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت منحل گردید و فاطمه شکاری ابراهیم آباد به کدملی ۰۴۸۰۵۲۸۹۴۲ به آدرس: تهران خیابان رامین جنوبی خیابان رز غربی پلاک ۸ طبقه همکف واحد ۲ کدپستی ۱۴۸۱۷۳۴۸۶۳ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. پ۹۵۰۶۳۱۹۱۸۵۴۱۶۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13048694
آگهی تغییرات شرکت خاک پی دیبا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۶۵۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۷۳۲۴۳
آگهی تغییرات شرکت خاک پی دیبا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۶۵۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۷۳۲۴۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملی ۰۴۸۰۵۲۸۹۴۲ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. ارغوان فردی پور به شماره ملی ۱۹۶۰۳۴۴۹۵۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک پس از کاهش سرمایه: محمد رسول بیات به شماره ملی ۰۳۲۳۹۲۹۸۳۴ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه امیر عباس اسفندیاری به شماره ملی ۰۰۶۲۷۹۲۳۸۵ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14025110
آگهی تغییرات شرکت هیوا سام یار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۸۵۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۰۷۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فاطمه شکاری ابراهیم آباد به کدملی ۰۴۸۰۵۲۸۹۴۲ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. ارغوان فردی پور به کدملی ۱۹۶۰۳۴۴۹۵۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء پس از کاهش سرمایه بشرح زیرمی باشد: سامان عبدالمالکی دارنده مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه کدملی ۵۸۴۰۰۱۸۵۰۳ سالار عبدالمالکی دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه کدملی ۵۸۴۹۳۶۳۱۹۱ پ۹۷۰۲۲۲۵۴۴۴۷۲۱۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14203662
آگهی تغییرات حقوقی عدالت صالحان پایتخت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۹۶۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۸۰۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید پیر سوارانی کد ملی ۰۰۶۷۳۰۴۶۲۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد کد ملی ۰۴۸۰۵۲۸۹۴۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند امضاء و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.. پ۹۷۰۶۱۴۹۲۳۶۴۹۹۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14203667
آگهی تغییرات حقوقی دانش عدالت بینش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۲۵۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۴۶۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد به کد ملی ۰۴۸۰۵۲۸۹۴۲با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه موسسه ازمبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء بشرح زیرمی باشد آقای حمید پیر سوارانی دارنده مبلغ ۹۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه کد ملی ۰۰۶۷۳۰۴۶۲۱ آقای حامد پیر سوارانی دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه کد ملی ۰۰۷۰۹۱۵۷۲۵ خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه کد ملی ۰۴۸۰۵۲۸۹۴۲ پ۹۷۰۶۱۴۹۹۳۶۵۱۴۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14206879
آگهی تغییرات شرکت کاوش راه کسری شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۹۴۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۵۰۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملی ۰۴۸۰۵۲۸۹۴۲ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه تغییر و اصلاح گردید. پس ازافزایش سرمایه میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء بشرح زیرمی باشد: زهرا برزگر پیرالقر کدملی ۰۰۱۵۷۰۰۳۹۹ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه الهام مالکی کدملی ۰۰۱۷۴۱۵۶۵۹ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه فاطمه شکاری ابراهیم آباد کدملی ۰۴۸۰۵۲۸۹۴۲ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه تعداد اعضای هیئت مدیره بین ۲الی ۴ تعیین گردیدو بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه تغییر و اصلاح گردید. حق امضاء و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد وماده مربوطه دراساسنامه تغییر و اصلاح گردید. پ۹۷۰۶۱۸۳۵۹۹۹۳۷۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک