محمد کرمی قلی کندی

آقای محمد کرمی قلی کندی

کد ملی 0480152365
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12677647
آگهی تغییرات شرکت نیکران لاستیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۱۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مستقل اندیشان پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۵۲به نمایندگی آقای محمد تقی رستمی به شماره ملی ۰۰۷۳۷۱۲۴۲۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد کرمی قلی کندی به شماره ملی ۰۴۸۰۱۵۲۳۶۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال مالی تعیین گردیدند. پ۹۴۱۲۰۵۵۶۶۹۷۲۵۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12677654
آگهی تغییرات شرکت ناوبران تجارت پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۲۳۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی مستقل اندیشان پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۵۲ به عنوان بازرس اصلی و محمد کرمی قلی کندی به شماره ملی ۰۴۸۰۱۵۲۳۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۴۱۲۰۵۲۷۳۱۵۰۹۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12681475
آگهی تغییرات شرکت فراساز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۶۲۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مستقل اندیشان پارس با شنا سه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۵۲ به سمت بازرس اصلی و محمد کرمی قلی کندی به شماره ملی ۰۴۸۰۱۵۲۳۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۴ انتخاب شدند. پ۹۴۱۲۰۹۶۷۸۸۸۳۸۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12791732
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی کاسپین کارتن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مستقل اندیشان پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۵۲ به عنوان بازرس اصلی و محمد کرمی قلی کندی به شماره ملی ۰۴۸۰۱۵۲۳۶۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. / ش۹۵۰۲۲۲۸۷۵۱۱۷۸۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12817401
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کاغذسازی راشا کاسپین ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۳۶۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۲۹۱۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مستقل اندیشان پارس بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۵۲وآقای محمد کرمی قلی کندی بشماره ملی۰۴۸۰۱۵۲۳۶۵ بترتیب بسمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۳۰۵۸۹۵۹۶۸۸۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12875912
آگهی تغییرات شرکت سفید گوشت هامون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۴۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۴به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مسقل اندیشان پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۵۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد کرمی قلی کندی با کدملی ۰۴۸۰۱۵۲۳۶۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند آقای سیداسمعیل طاهری با کدملی ۴۵۷۹۲۴۷۹۰۶ بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و آقای محمدتقی محمد زاده رودکیان با کدملی ۱۳۷۶۳۹۵۱۷۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم ژینویس صدیق با کدملی ۰۰۵۶۵۸۱۰۴۱ بسمت نایب ریئس هیئت مدیره وخانم ربیعه خلیق اخلاقی با کدملی ۲۸۹۹۷۹۵۷۸۳ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور از قبیل چک و سفته وبروات و عقد قرارداد و عقود اسلامی واوراق عادی واداری با امضا مدیرعامل و ریئس هیئت مدیره هرکدام به تنهائی همراه با مهرشرکت معتبر میباشد پ۹۵۰۴۰۵۶۰۹۹۹۰۳۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12885530
آگهی تغییرات شرکت کاشی میلاد یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۲۶۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مستقل اندیشان پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۵۲ و شماره ثبت ۳۱۰۸۹ به نمایندگی آقای محمدتقی رستمی به شماره ملی ۰۰۷۳۷۱۲۴۲۶ به عنوان بازرس اصلی وآقای محمد کرمی قلی کندی به شماره ملی ۰۴۸۰۱۵۲۳۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۴۱۰۸۲۹۵۲۳۵۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12897303
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه سازه های فولادی آرین درتاریخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۴۷۹۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۸۳۶۵۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام واردات، صادرات و امور بازرگانی پروژه های صنعتی، مشاوره، طراحی، تولید و اجرای پروژه های کلید در دست انتقال نیرو، تهیه و تامین و اجاره مواد اولیه، ماشین آلات، تجهیزات و انجام خدمات گالوانیزه گرم، تولید دکلها و ملحقات دکلهای انتقال نیرو، روشنایی، مخابراتی و کمک ناوبری واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کالاهای بازرگانی و عقد قرارداد مشاوره و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ و اعطاء نمایندگی و ایجاد شعب از شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات و اخذ وام و اعتبار تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور و کلیه اموری که بطور مستقیم و غیر مستقیم به موضوع شرکت مرتبط باشد پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خ مطهری، خ قائم مقام فراهانی شمالی، کوچه دوم، پلاک هشت، واحد دو کدپستی ۱۵۸۶۸۱۵۱۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۵۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۰/۶۵۸۲ مورخ ۲۶/۰۳/۹۵ نزد بانک ملت شعبه سرو سعادت آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: داریوش وجدانی حبیب زاده ۰۰۶۱۶۰۸۶۲۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مدیرعامل و محمود اصحابی ۲۹۴۹۵۵۹۰۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاءمدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: زیور دشتی اراللوی بزرگ به شماره ملی ۰۰۷۶۸۴۵۶۵۶ به عنوان بازرس اصلی و محمد کرمی قلی کندی به شماره ملی ۰۴۸۰۱۵۲۳۶۵ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۴۱۵۷۶۹۹۹۷۷۷۰ اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12945084
آگهی تغییرات شرکت پاک گستر پرند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۲۷۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی مستقل اندیشان پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۵۲ به عنوان بازرس اصلی و محمد کرمی قلی کندی به شماره ملی ۰۴۸۰۱۵۲۳۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۵۱۲۱۹۹۸۶۱۸۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13027404
آگهی تغییرات شرکت تامین کالای نوین نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۵۸۸۳
آگهی تغییرات شرکت تامین کالای نوین نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۵۸۸۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی مستقل اندیشان پارس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۵۲ به سمت بازرس اصلی و محمد کرمی قلی کندی به شماره ملی ۰۴۸۰۱۵۲۳۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. - اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: مریم مشهدی فراهانی به شماره ملی ۰۰۷۲۷۸۶۸۱۷ به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره. نسرین یوسفی هچرودی به شماره ملی ۲۶۹۰۳۱۴۴۰۱ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره. حسین مشهدی فراهانی به شماره ملی ۰۰۵۶۵۰۱۷۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13056236
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بازرگانی پارمین جامه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۲۰۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مستقل اندیشان پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۵۲ به سمت بازرس اصلی و محمد کرمی قلی کندی به کد ملی ۰۴۸۰۱۵۲۳۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۷۱۴۹۵۴۸۱۸۳۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13132741
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فن آوری سازه های فولادی فیدار در تاریخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۱۶۲۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۵۷۹۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی، ساخت و نصب انواع سازه های فولادی سنگین اعم ازتجهیزات نفت وگاز وپتروشیمی، پل، دکلهای مخابراتی، رادیو تل ـ ویزیونی، انتقال نیرو وروشنایی. مشاوره، مشارکت وان ـ جام پروژه های کلید دردست صنعتی، عمرانی و ساختمانی بلند مرتبه، خرید وفروش اموال منقول و غیرمنقول صادرات و واردات، تهیه و تامین مواد اولیه و ماشین آلات پروژه ها و کارخانجات (انجام موضوعات فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ فرمانیه ـ خیابان رضا سعیدی ـ پلاک ۳۶ ـ طبقه سوم شرقی کدپستی ۱۹۵۴۸۴۳۴۵۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۰۰/۱۰۹۵ مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۵ نزد بانک پارسیان شعبه مطهری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: امیرمحسن حایری به شماره ملی ۱۳۷۸۰۶۵۸۲۴به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید رضا حایری به شماره ملی ۱۳۷۸۰۲۴۷۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای علیرضا قاسمی هشترودی به سمت سهام دار همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای علیرضا قاسمی هشترودی به سمت سهام دار همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مستقل اندیشان پارس حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۵۲ به عنوان بازرس اصلی و محمد کرمی قلی کندی به شماره ملی ۰۴۸۰۱۵۲۳۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۸۲۶۳۳۶۱۴۴۶۷۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13149238
آگهی تغییرات شرکت حقیقت فلز اردکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۵۵۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به نمایندگی آقای ولی الله کریمی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد کرمی قلی کندی به شماره ملی ۰۴۸۰۱۵۲۳۶۵بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ش۹۵۰۹۰۳۲۵۲۶۴۲۸۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردکان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13247617
آگهی تغییرات شرکت پویا تجارت ترنم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۷۹۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دانش میر حسینی قمصری شماره ملی ۱۲۶۰۸۲۹۰۳۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سید بهرام میر حسینی قمصری به شماره ملی ۱۲۶۲۶۱۷۰۳۰ بسمت رئیس هیئت مدیره سید مرتضی میر حسینی قمصری به شماره ملی ۱۲۶۲۵۵۷۲۴۰بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی قراردادها اوراق عادی اداری شرکت با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مستقل اندیشان پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۵۲ به سمت بازرس اصلی و محمد کرمی قلی کندی به شماره ملی ۰۴۸۰۱۵۲۳۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۰۱۹۱۴۲۴۰۱۷۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13560168
آگهی تغییرات شرکت کاوش کارمعدن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۳۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت سال مالی۱۳۹۵مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت مستقل اندیشان پارس (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۳۱۰۸۹ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۵۲ به سمت بازرس اصلی وآقای محمد کرمی قلی کندی (کدملی ۰۴۸۰۱۵۲۳۶۵) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. آقای علی مسگرزاده با کدملی (۱۳۸۰۸۷۱۶۵۴) به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای آرش پیشداد با کدملی (۰۰۶۷۳۷۲۹۸۸) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء آقای علی مسگر زاده با کدملی (۱۳۸۰۸۷۱۶۵۴) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۶۰۵۲۴۵۷۱۴۵۱۳۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13565911
آگهی تغییرات شرکت پایا آمین مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۷۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۲۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۰۶ به عنوان بازرس اصلی و محمد کرمی قلی کندی به شماره ملی ۰۴۸۰۱۵۲۳۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۵۲۸۹۷۵۹۳۴۴۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14300670
آگهی تغییرات شرکت نیرو فران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۵۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۹۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مستقل اندیشان پارس شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۵۲ به سمت بازرس اصلی وآقای محمد کرمی قلی کندی (کد ملی ۰۴۸۰۱۵۲۳۶۵) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ۹۷۰۸۱۴۳۰۰۹۱۹۲۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک