عطاءاله فروغیان آرانی

آقای عطاءاله فروغیان آرانی

کد ملی 0048000000
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 10441935
آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی چسب پارس با مسئولیت محدود ثبت شده بشماره۹۸۵۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۹/۴/۸۲ و سند صلح شماره۱۳۴۱۴۹ - ۲۴/۴/۸۲ دفترخانه شماره۷۷ تهران مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۹/۴/۸۲ تصمیمات ذیل اخذ گردید: خانم شهیندخت عرب با واگذاری۲۰۰۰۰۰۰ریال از سهم الشرکه خود به آقای امیرمهدی صفوی سهم الشرکه خود را بمبلغ۵۰۰۰۰۰۰۰ریال کاهش داد. خانم شکوفه میکری با واگذاری۴۸۰۰۰۰۰۰ریال به آقای امیرمهدی صفوی از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی را ندارد و خانم ویدا درودی با واگذاری مبلغ۱۵۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه خود را به آقای امیرمهدی صفوی از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و ستی را ندارند در نتیجه در سرمایه شرکت هیچگونه تغییری حاص نگردید سهم الشرکه و اسامی شرکا بشرح ذیل است: آقای حسین صفوی دارای۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال آقای بیژن درودی دارای۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال. امیر مهدی صفوی دارای۶۵۰۰۰۰۰۰ریال و خانم شهره فرحزا دارای۸۵۰۰۰۰۰۰ریال و خانم شهیندخت عرب دارای۵۰۰۰۰۰۰۰ریال و آقایان حسین صفوی و بیژن درودی بسمت مدیرعامل و قائم مقام شرکت منصوب گردیده‌اند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء آقایان حسین صفوی و بیژن درودی و امیر مهدی صفوی بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد آقای حسین صفوی با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان۲۵۰۰۰۰۰۰۰ریال اقزایش داد آقای بیژن درودی با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان۲۵۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد خانم شهره فرحزا با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان۲۵۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد آقای امیرمهدی صفوی با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت سهم الشرکه خود را بمیزان۲۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12781119
آگهی تغییرات شرکت سبز گستر بیکران تهران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۷۰۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۵۳۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جواد باغبان صبور فرزند حبیب اله متولد ۱۳۵۸ به کدملی ۱۲۸۹۵۳۷۶۹۰ با پرداخت مبلغ ۱۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرارگرفت آقای محمدعلی باغبان صبور به کدملی ۱۲۸۹۱۶۹۶۲۴ با پرداخت مبلغ ۱۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرارگرفت در نتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۸۴۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره از دو نفر به چهار نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسانامه اصلاح شد. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل میباشد: آقای محمد مهدی درویش مفرد کاشان دارای ۱۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد جواد باغبان صبور دارای ۱۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمدعلی باغبان صبور دارای ۱۱۲۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای مرتضی درویش مفرد کاشان دارای ۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۲۱۸۶۸۸۳۸۱۳۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12877097
آگهی تغییراتاموزشی غیرانتفاعی پرتو دانشمندان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۶۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۹۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خسرو سلجوقی ک م ۰۰۴۶۳۴۹۹۳۶ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج شد سرمایه موسسه از مبلغ ۱۸۱۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکا پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل میباشد: آقای محمود امیری خورهه دارای مبلغ ۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سیدحسین مدرسی دارای مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علی اصغر دیلمقانی دارای مبلغ ۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سعید شعبانی دارای مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم مرضیه حسینعلی دارای مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمود جواهریان دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای احمد سنائی پور دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای غلامعلی سوزنده دارای مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم پروین ارونقی جدید دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علی امیری خورهه دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم مونا امیری خورهه دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حبیب ا … عبادی راد دارای مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۴۰۶۶۸۸۸۱۴۴۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12905369
آگهی تغییرات شرکت خزر چوب آستارا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۹۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۸۶۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بموجب سند مصالحه شماره ۶۰۰۲۸ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ دفترخانه شماره ۱۰۹ آستارا، آقای بهزاد درخشش دارنده ۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه، مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال از سهم الشرکه خود را به آقای هادی فرزام به شماره ملی ۲۶۱۹۶۵۰۵۴۲ و مقدار ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال از سهم الشرکه خود را به خانم افسانه فرزام به شماره ملی ۲۶۱۰۰۹۰۰۹۹ منتقل و از شرکت خارج شد همچنین آقای بهرنگ درخشش دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه، کلیه سهم الشرکه خود را به آقای حامد فرزام به شماره ملی ۲۶۱۰۱۲۸۵۰۹ منتقل و از شرکت خارج شد. همچنین آقای رامین صالحی که دارنده ۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه، کلیه سهم الشرکه خود را به آقای هادی فرزام به شماره ملی ۲۶۱۹۶۵۰۵۴۲ منتقل و از شرکت خارج شد و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارند. بدین ترتیب لیست شرکاء شرکت به قرار ذیل می‌باشند: آقای هادی فرزام دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم افسانه فرزام دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حامد فرزام دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ش۹۵۰۴۲۱۶۷۱۸۶۲۵۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آستارا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12922922
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی اطلس فناور گیتی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۹۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۸۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران یوسف آباد میدان سلماس خیابان فتحی شقاقی پلاک ۱۳۳واحد۴ کد پستی ۱۴۳۳۵۱۴۲۵۸تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. آقای محمد آصفی یزدی با شماره ملی ۰۳۲۰۶۱۶۳۵۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه از ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۵۲۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک پس از کاهش سرمایه: آقای مجید بساک به کد ملی ۰۰۱۰۳۳۱۰۳ مبلغ ۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال آقای محسن ابراهیمی به کد ملی ۰۰۷۶۷۳۵۷۲۹ مبلغ۴۸۰۰۰۰۰۰ریال آقای محمد ملاابراهیمی به کدملی۰۰۷۷۰۳۲۶۴۰ مبلغ۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال آقای میلاد آصفی یزدی به کد ملی ۰۰۸۳۲۷۳۳۹۵ مبلغ۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال آقای حامد آصفی یزدی به کد ملی ۰۳۲۱۷۲۴۱۱۹ مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۵۰۴۳۰۹۰۶۲۱۹۷۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13014584
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری مطالعات توسعه راهبردی اقتصاد مقاومتی درتاریخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۹۶۰۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۶۳۸۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: ترویج فرهنگ جهادی و اقتصاد مقاومتی در راستای تحقق اهداف این الگوی جامع؛ مدل سازی و طراحی روش های نوین عملیاتی و اجرائی در جهت احصاء و پیاده سازی ظرفیت های و اهداف مصرح و مستتر در منشور عزت آفرین سیاست های اقتصاد مقاومتی؛ ایجاد زمینه ی رقابتی در میان تولید کنندگان کالاهای داخلی برای دستیابی به بهره وری در اقتصاد؛ الگوسازی برای حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز به ویژه در حوزه های نفتی مشترک که در راستای این هدف وابستگی اقتصاد کشور به نفت کاهش و اثر گذاری در بازار جهانی نفت و گاز افزایش می یابد.؛ کاهش ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز؛ مدلسازی در جهت توسعه صادرات کشور، ایجاد ثبات و پاسخگویی به نیاز های اقتصاد ملی؛ فعالسازی کلیه امکانات و منابع و سرمایه های انسانی و علمی کشور با هدف توسعه کار آفرینی و به حد اکثر رساندن مشارکت آحاد مردم در فعالیت های اقتصادی؛ کمک به پیشتازی اقتصاد دانش بنیان با اهداف ارتقا جایگاه جهانی کشور، هرگونه اقدام مؤثر جهت افزایش خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه و در نهایت انتقال تولیدات علمی و مدل های عملیاتی به سایر کشورها با هدف ارتقای بهره وری در بخش های مختلف اقتصاد کشور به خصوص بخش انرژی؛ تمرکز بر شناسایی، طراحی، تکمیل و توسعه زنجیره های ارزش اقتصادی مزیت دار کشور؛ طراحی و توسعه مدل های اقتصادی، متکی بر پتانسیل ها و استعدادهای مردمی و توان داخلی؛ طراحی مدل های اقتصادی برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت؛ طراحی الگوهای عملیاتی جهت براورده ساختن اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله؛ ارائه مدل بومی و اسلامی بمنظور تامین رشد پویا وامنیت پایدار اقتصادی؛ جهت دادن منابع مؤثر کشور به بخش واقعی اقتصاد و محورهای مرجح در آن با هدف دستیابی به توسعه و شکوفایی پایدار اقتصادی کشور؛ شناسایی تهدیدهای اقتصادی و طراحی مدل های مهندسی عملیاتی بمنظور پیشگیری، جلوگیری و مقابله(پدافند اقتصادی) و طراحی ساختارهای سازمانی برای دوری از فساد، در بخش های مختلف اقتصاد کشور. برگزاری نشست ها و کنفرانس های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع فعالیت مؤسسه؛ شرکت در مناقصه ها و مزایده های داخلی و خارجی، اخذ و اعطاء نمایندگی های داخلی و خارجی، تأسیس شعب داخلی و خارجی، اخذ هرگونه وام و اعتبارات بانکی از مؤسسات مالی، اعتباری و بانک های داخلی و خارجی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، برگزاری نمایشگاه ها و همایشهای داخلی و خارجی، همکاری با دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی و برگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی و اساساً هرگونه اقدام قانونی که منطبق و مرتبط با موضوع فعالیت مؤسسه باشد.(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.)مدت موسسه: ازتاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران، بلوار نلسون ماندلا، بالاتر از شهید دستگردی، کوچه بابک مرکزی، پلاک۱۲کدپستی ۱۹۱۷۷۱۳۹۱۴ سرمایه موسسه: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هزیک بشرح ذیل می باشد: مؤسسه مرکز مطالعات و بررسی های اقتصادی و بازرگانی خاورمیانه به نمایندگی آقای حسین صدر دارای ۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه -شرکت پشتیبانی تجهیز و توسعه ارتباطات و فن آوری اطلاعات تدبیر به نمایندگی آقای حسین عیوض لو دارای ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه-آقای مهدی صادقی شاه دانی دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقا علی اکبر عرب مازار دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه - حسین عیوض لو دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه-سیدمحمد پژمان دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. اولین مدیران موسسه: مهدی صادقی شاه دانی به شماره ملی ۱۲۸۴۵۹۹۳۹۶ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. حسین صدر به شماره ملی ۴۹۱۰۸۶۴۳۹۳ به نمایندگی از مؤسسه مرکز مطالعات و بررسی های اقتصادی و بازرگانی خاورمیانه به سمت رئیس هیأت مدیره دارای ۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. علی اکبر عرب مازار به شماره ملی ۰۰۴۷۹۱۷۵۳۹ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. حسین عیوض لو به شماره ملی ۲۸۰۳۱۴۳۷۱۲ به سمت عضو هیأت مدیره ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. سیدمحمد پژمان به شماره ملی ۰۹۳۷۶۳۷۷۳۴ به سمت عضو هیأت مدیره دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیّه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۶۲۰۳۸۴۹۸۸۱۰۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13051214
آگهی تغییرات پردیس سلامت همراه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۱۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۸۸۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد افضلی ک. م ۴۵۷۹۸۵۶۴۱۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه، از موسسه خارج گردید. خانم فاطمه غنودی ک. م ۲۰۹۲۰۰۳۵۶۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه، از موسسه خارج گردید. شرکت فاوا هزاره کیش ش. م ۱۰۹۸۰۱۹۵۱۶۸ با دریافت مبلغ ۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال از سهم الشرکه خود، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح شد. موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: طراحی، تولید وساخت، تهیه، فروش واجرا، نظارت فنی، توسعه، انتقال تکنولوژی، نصب وراه اندازی، نگه داری فنی، پشتیبانی فنی، برنامه ریزی راهبردی، کنترل پروژه مطالعه آنالیز شتابدهی ایده‌ها، تحلیل و استقرار و پیاده سازی و طراحی و فراهم کننده راه کارهای الکترونیک مبتنی بر نرم افزار و سخت افزار و تحقیقات و پژوهش و مکانیزه و راه حل و خدمات اجرایی و عملیاتی و فنی و مهندسی و انتشار و انتقال تکنولوژی و نرم افزار رایانه و موبایل، سیستم‌های رایانه‌ای و الکترونیکی و مخابراتی و ارتباطی، برگزاری همایش و نمایشگاه در زمینه تجارت الکترونیک و اطلاع رسانی و انفورماتیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات و انفورماتیک پزشکی و دورا سلامت و سلامت همراه، شرکت در نمایشگاه‌های داخلی، خارجی، اخذ، اعطای نمایندگی از و به شرکت‌های داخلی و خارجی، دریافت وام، تسهیلات مالی، اعتباری اعم از ارزی و ریالی از بانک‌ها، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی، شرکت در مناقصات ومزایدات بخش خصوصی و بخش عمومی و دولتی و وزارت خانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت، انعقاد قرارداد‌های همکاری و مشارکت با شرکت‌های داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت موسسه و ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت موسسه در داخل و خارج از کشور در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز‌های لازم. لیست شرکاء پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: شرکت فاوا هزاره کیش ش. م ۱۰۹۸۰۱۹۵۱۶۸ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه موسسه مطهر نت پارس ش. م ۱۰۳۲۰۸۶۰۸۶۶ دارنده مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۷۱۲۷۹۷۲۲۴۷۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13123498
آگهی تغییرات شرکت سینای مهرفجرمازندران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۲۹۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۰۸۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) آقای محمد رضا مهدوی امیری مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال از سهم الشرکه خودراطی سند صلح شماره ۵۴۸۷۹مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ دفتر اسناد رسمی ۱۱۸ ساری به آقای رضا ربیعی فرزندربیع ش ش ۱۱۹۵ صادره از چهاردانگه به کدملی۲۱۶۱۴۰۹۴۶۸ انتقال دادو مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال از سهم الشرکه خودراطی سند صلح شماره ۵۴۸۷۹مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ دفتر اسناد رسمی ۱۱۸ ساری به آقای سید رضا اندرخور فرزندسیدطاهر ش ش ۲۸۲ صادره از ساری به کدملی۲۰۹۱۳۳۸۰۰۱ انتقال داد درنتیجه شرکاء ومیزان سهم الشرکه پس از انتقال هریک بشرح زیرمی باشد: ۱ آقای محمد رضا مهدوی امیری دارای۴۸۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه ۲ آقای مهراد مهدوی امیری دارای۲۵۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه ۳ آقای ماهان مهدوی امیری دارای۲۵۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه ۴ آقای رضا ربیعی دارای۱۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه ۵ آقای سید رضا اندرخور دارای۱۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه ب) تعداد اعضای هیئت مدیره از سه نفر به سه الی پنج نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید ج) فعالیت در زمینه خدمات بهداشتی و درمانی به موضوع الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید ش۹۵۰۸۲۲۶۸۹۸۰۷۶۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13271197
آگهی تغییرات شرکت قماش آرکا پارسیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۸۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۸۳۱۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی کندال به کد فراگیر ۹۹۲۲۳۲۶۵ با دریافت مبلغ ۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از ردیف شرکاء خارج گردید. فرهات بوزکورت به کد فراگیر ۹۹۰۰۰۷۶۲ با دریافت مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۲۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از کاهش به شرح ذیل است: حامد آسیابان به شماره ملی ۰۰۶۳۱۸۳۰۴۸ دارنده ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه هادی آسیابان به شماره ملی ۰۰۶۲۱۷۲۰۴۲ دارنده ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه هیئت مدیره شرکت مرکب از ۲ نفر خواهد بود و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. پ۹۵۱۱۰۴۹۲۲۷۴۳۷۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13292007
آگهی تغییرات شرکت آذر معین جام شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۰۴۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۹۹۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود انجم شعاع با دریافت مبلغ ۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا از مبلغ ۴۹۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به ۵۲۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح می‌گردد. ش۹۵۱۱۱۶۴۵۰۶۵۴۵۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13294748
آگهی تغییرات شرکت مهندسی گیتی سازان تاو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۹۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۴۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بابک متقی نوبریان به شماره ملی ۱۳۸۰۳۴۴۳۵۲ با پرداخت مبلغ ۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ریال به ۱۹۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه آنان پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای مجتبی اذانی دارای ۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مسعود اذانی دارای ۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای بابک متقی نوبریان دارای ۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای بهمن قاسمی خراسانی دارای ۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سیدبهزاد اوجاقی دارای ۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. ش۹۵۱۱۱۷۳۴۲۵۶۰۶۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13355961
آگهی تغییرات شرکت سنگبری صخره تفت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۶۸۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۴/۱۱/۹۵و بنابر سند صلح۱۳۱۵۰ مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۵ دفتر اسناد رسمی ۷۰ تفت آقای حسین عادلی میرزائی دارای ۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه می‌باشد که کلیه سهم الشرکه خود را به آقای علیرضا عادلی میرزائی کدملی ۴۴۳۳۵۷۵۹۶۸ فرزند محمد منتقل نمود و از شرکت خارج شد لذا میزان سهم الشرکه هریک از شرکا به قرار ذیل می‌باشد: آقای محمد عادلی میرزائی دارای ۲۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم فروزنده موثقی مقدم دارای۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علیرضا عادلی میرزائی دارای ۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ش۹۵۱۲۲۴۷۹۸۷۷۷۸۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تفت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13373360
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری پیشگیری صبح امید وطن درتاریخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۷۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۸۸۳۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع: گسترش فرهنگ پیشگیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی و فراهم کردن کلیه زمینه های مساعد جهت ارتقا سطح فرهنگ و سلامت اجتماعی و پیشگیری از بروز عوامل ایجاد کننده آسیب و معلولیت در جامعه (موضوع فعالیت شرکت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمیباشد) ـ مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی: اسدآباد، میدان امام، بلوار دکتر بهشتی، جنب بانک انصار، جنب گل فروشی کدپستی ۶۵۴۱۸۱۸۷۸۶ ـ سرمایه شرکت: ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال می باشد. ـ اسامی وسهم الشرکه شرکاء: آقای سعید سبوری دارای مبلغ ۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه وخانم سوسن نوری دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه وآقای وحید صبوری دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و خانم مرضیه نوری دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه وخانم راضیه نوری دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. ـ اولین مدیران: آقای سعید سبوری به شماره ملی ۴۰۰۰۰۴۰۷۶۶ به سمت مدیرعامل ورئیس هیات مدیره و خانم سوسن نوری به شماره ملی ۴۰۰۰۰۵۳۸۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای وحید صبوری به شماره ملی ۴۰۱۱۸۷۹۴۷۹ به سمت منشی هیات مدیره وخانم مرضیه نوری به شماره ملی ۴۰۱۰۱۰۸۳۰۴ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره وخانم راضیه نوری به شماره ملی ۴۰۱۰۱۴۵۹۱۹ به سمت عضوعلی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهاداروعادی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ بازرسین اصلی وعلی البدل: آقای مجتبی ارجمند به شماره ملی ۴۰۱۱۴۲۱۱۱۱ به سمت بازرس اصلی و خانم نسیم سرشکی شندی به شماره ملی ۰۰۸۱۸۸۵۲۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. به استناد مجوزشماره ۵۰۶۰ مورخ ۲۶/۱۱/۹۵ اداره بهزیستی شهرستان اسدآباد آگهی گردیده است. ش۹۶۰۱۱۶۴۱۷۷۹۴۱۷۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسدآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13887425
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی میعاد ر اه شرق شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۱۴۸۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۶۹۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۹/۱۳۹۶ و نامه شماره ۱۷۳۸۲ , ۱۲۸ , ۹۶۲ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۶ اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم نجمه شیرقاضی دلویی شماره ملی۰۹۲۰۳۴۱۰۳۹ با واریز مبلغ ۹۶۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت به ردیف شرکاء شرکت قرارگرفت. آقای جواد شیرقاضی دلویی شماره ملی۰۹۴۵۰۷۴۸۶۳ با واریز مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت به ردیف شرکاء شرکت قرارگرفت.. در نتیجه ماده چهار اساسنامه شرکت از مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. در نتیجه سهم الشرکه هر یک از شرکاء به شرح ذیل می‌باشد: خانم نجمه شیرقاضی دلویی دارای۹۶۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه. آقای جواد شیرقاضی دلویی دارای ۲۴۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای سیدمهدی ماه رخسار دارای ۴۸۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه خانم معصومه جوانمرد دارای ۱۲۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه ش۹۶۱۲۰۲۸۲۱۳۷۸۳۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13911423
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی پاک راهان ترابر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۵۴۹۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۶ و مجوز شماره۳۸۶۱۴/۲۶ ۹/۱۱/۹۶ اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای استان آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: برابر سند مصالحه بشماره ۴۰۴۰۹ ۱۱/۹/۹۶ تنظیمی دفتر خانه شماره ۲۲۳ تبریز آقای ولی عظیمی دیزج مبلغ ۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال از سهم الشرکه خودرا به آقای میراصغر میرصالحی هریس به کدملی ۱۵۸۱۳۴۴۰۲۳ واگذار و مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال از سهم الشرکه خود را به خانم معصومه میرصالحی هریسی به کدملی ۱۵۷۰۲۵۲۳۰۰ واگذار و از شرکت خارج گردید. اسامی آخرین شرکاء و میزان سهم الشرکه: آقای میراصغر میرصالحی هریس دارای ۱۰۸۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم معصومه میرصالحی هریسی دارای ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه تعداد اعضای هیئت مدیره از ۶ نفر به ۵ نفر اصلاح گردید و ماده ۱۴ در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۶۱۲۱۲۵۳۴۲۷۴۳۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14099457
آگهی تغییرات شرکت کیمیا همیار فارس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۹۸۳۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم جمیله رضائی هزار دره با دریافت ۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج شد ودیگردرشرکت هیچ حق وحقوق وسمتی ندارد. ۲ آقای محمد هادی سهام پور با دریافت ۱۰۰۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج شد ودیگردر شرکت هیچ حق وحقوق و سمتی ندارد. وسرمایه شرکت از مبلغ ۹۹۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی به ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت وماده ۴ اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد. ماده ۴ اصلاحی: سرمایه شرکت ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی است که تماما به صورت نقد پرداخت ودر اختیار مدیران شرکت قرار گرفت. لیست شرکاء شرکت و میزان سهم الشرکه هر یک بعد از کاهش سرمایه بدین شرح می‌باشد: ۱ خانم لیلا رضائی هزار دره دارنده ۴۹۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۲ آقای امیر اسداله سهام پور دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه امضاء ش۹۷۰۴۰۹۹۹۸۸۸۰۶۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14200303
آگهی تغییرات تجلی فرهنگ سیراف زمین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۳۰۱۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس جمالی فرد با کدملی ۳۵۷۹۶۶۵۴۴۸ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق مؤسسه در زمره شرکاء قرار گرفت در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۵۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک بدین شرح می‌باشد خانم معصومه اسلامی نسب دارای مبلغ ۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای سیداحمد شمس العلماء دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و خانم حلیمه منصوری دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای عباس جمالی فرد دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال ش۹۷۰۶۱۳۹۶۴۵۱۵۳۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک