امیرحسین نریمانی خمسه

آقای امیرحسین نریمانی خمسه

کد ملی 0047972394
44
شرکت‌ها
44
آگهی‌ها

شرکت های امیرحسین نریمانی خمسه

فنی و مهندسی در کاوش
فنی و مهندسی در کاوش
1
صانع
صانع
1
یراق آوران پویا
یراق آوران پویا
1
آتیه مس آذربایجان
آتیه مس آذربایجان
1
حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرسی هوشیار ممیز
1
خدمات مسافرت هوائی پرشین گلف
خدمات مسافرت هوائی پرشین گلف
1
فر آوران ذغالسنگ پابدانا
فر آوران ذغالسنگ پابدانا
1
گسترش و نو سازی معادن خاورمیانه
گسترش و نو سازی معادن خاورمیانه
1
بابک مس ایرانیان
بابک مس ایرانیان
1
ساختمانی گسترش و نو سازی صنایع ایرانیان مانا
ساختمانی گسترش و نو سازی صنایع ایرانیان مانا
1
دارویی پخش رازی
دارویی پخش رازی
1
صنعتی و معدنی آریاناران سرچشمه
صنعتی و معدنی آریاناران سرچشمه
1
کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه
کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه
1
کفش ملی
کفش ملی
1
سنگ آهن گهر زمین
سنگ آهن گهر زمین
1
مجتمع جهان فولاد سیرجان
مجتمع جهان فولاد سیرجان
1
تعمیرات انتقال نیروی شمال
تعمیرات انتقال نیروی شمال
1
خدمات رفاهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
خدمات رفاهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
1
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین
1
صنایع و معادن مس کرمان زمین
صنایع و معادن مس کرمان زمین
1
حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان
حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان
1
توسعه بازرگانی پخش رازی
توسعه بازرگانی پخش رازی
1
تولیدی لوله های دوجداره قدر
تولیدی لوله های دوجداره قدر
1
تامین آتیه کارکنان بانک آینده
تامین آتیه کارکنان بانک آینده
1
گروه پزشکی حکمت
گروه پزشکی حکمت
1
مدیریت و توسعه ملی
مدیریت و توسعه ملی
1
فولاد بوتیای ایرانیان
فولاد بوتیای ایرانیان
1
بازار بین الملل شاهد
بازار بین الملل شاهد
1
سرمایه گذاری شاهد انرژی
سرمایه گذاری شاهد انرژی
1
بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه
بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه
1
توسعه فن افزار توسن
توسعه فن افزار توسن
1
کارگزاری مهر آفرین
کارگزاری مهر آفرین
1
سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس
سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس
1
یاران غدیر
یاران غدیر
1
فناوران فرا افزار
فناوران فرا افزار
1
صندوق سرمایه گذاری بین المللی مهر آفرین پارس
صندوق سرمایه گذاری بین المللی مهر آفرین پارس
1
اختصاصی بازارگردان صنعت مس
اختصاصی بازارگردان صنعت مس
1
مشترک سرمایه دنیا
مشترک سرمایه دنیا
1
عمران و توسعه داراب
عمران و توسعه داراب
1
آوای ثروت کیان
آوای ثروت کیان
1
امید شهروندان آینده ساز
امید شهروندان آینده ساز
1
آذر سنگ بیرجند
آذر سنگ بیرجند
1
دو هزار و چهارصد و پنجاه و یک تولید سولفات پتاسیم
دو هزار و چهارصد و پنجاه و یک تولید سولفات پتاسیم
1
مصرف کارکنان زغالسنگ البرز شرقی
مصرف کارکنان زغالسنگ البرز شرقی
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 563290
آگهی تصمیمات شرکت فنی و مهندسی در کاوشسهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۹۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۳۵۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱/۹۱ واصل گردید: موسسه هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶ به سمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی به کدملی ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. تعداد اعضای هیئت مدیره ۷ نفر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا اشرف سمنانی به کدملی ۰۰۴۲۰۲۷۸۹۶ محمد فیاض به کدملی ۰۰۷۴۸۰۵۴۴۴ بهرام سبحانی به کدملی ۱۲۸۴۴۶۹۲۷۱ محمد کارگر به کدملی ۳۱۴۹۲۳۳۷۲۰ شهناز نوائی به کدملی ۲۵۲۹۵۸۶۹۲۶ به سمت اعضای هیئت مدیره علی اصغر پورمند به کدملی ۲۱۲۱۲۷۹۱۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی پالیزدار به کدملی ۰۰۴۶۰۱۸۸۸۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا غلامرضائی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از ایشان یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره جایگزین عضو غایب خواهدشد همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۱۶۱۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706927
آگهی تصمیمات شرکت صانع سهامی عام شماره ثبت ۱۱۹۴ و شناسه ملی۱۰۲۰۰۰۶۶۶۱۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۹۱ که در تاریخ ۱۲/۵/۹۱ به این اداره واصل گردیده: صورتهای مالی شرکت شامل: ترازنامه صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب و موسسه حسابرسی هوشیار میز شماره ثبت ۱۱۰۲۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ و کدپستی ۱۹۶۹۹۴۴۴۱۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیر حسین نریمانی به کد ملی ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ و کدپستی ۱۴۱۱۱۷۱۵۶۵۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۴۰۵۸۴۶۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712753
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی یراق آوران پویا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۵۵۲۲۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۹۷۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی به کد ملی ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۳۱۸۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726238
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آتیه مس آذربایجانسهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۰۵۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۳۸۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ایران» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۶۶۱۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 975041
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شماره ثبت۱۱۰۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۴/۵/۹۱ مهدی محمدی فرزند محمد به ش. ش ۷۰۰ به ک م ۰۰۴۳۳۸۷۳۷۳ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. عباس نویدی به ک م ۰۶۰۰۲۱۷۴۸۵ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال افزایش داد. محمد سلطانی به ک م ۰۰۶۰۰۶۹۸۹۹ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۹ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال افزایش یافت و شرکا بشرح زیر میباشند: امیرحسین نریمانی خمسه به ک م ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ مبلغ ۰۰۰/۴۵۰/۳ محسن رضایی به ک م ۴۳۲۱۹۸۷۷۸۴ مبلغ ۰۰۰/۴۵۰/۳ ریال محمدجواد هدایتی املشی به ک م ۰۰۳۹۸۶۲۲۳۲ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ محمد حسینی منش به ک م ۰۴۵۰۹۴۴۱۱۵ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ عباس نویدی مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال و مظفر شفیعی به ک م ۱۲۶۰۷۴۶۴۷۱ مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ محمد سلطانی مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال مهدی محمدی به ک م ۰۰۴۳۳۸۷۳۷۳ مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال میباشد. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۷۷۴۱۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 984934
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پرشین گلف سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۷۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به ک م ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی به ک م ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۵۵۵۸۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 995353
آگهی تغییرات شرکت فراوران ذغالسنگ پابدانا سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۳۴۰۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۹۱۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۴۸۹۶۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1017096
آگهی تغییرات شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۲۷۷۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1041519
آگهی تغییرات شرکت بابک مس ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۹۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۲۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۴/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۹۵۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1066000
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۸۹۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۵۱۴۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1093060
آگهی تغییرات شرکت فوریتهای دارویی پخش رازی (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۱۸۰۶۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۶۵۴۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هوشیارممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۲۶/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۶۳۵۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1103957
آگهی تغییرات شرکت صنعتی معدنی آریا ناران سرچشمه سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۸۹۱۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ ۱ بتصویب رسیدن صورت‌های مالی سال ۱۳۹۱ ۲ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس اصلی و آقای امیر حسین نریمانی کد ملی ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال تعیین گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار استقامت جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۸۱۸۶۰ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1112940
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۱۷۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی شماره ملی ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۷۴۰۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1115798
آگهی تغییرات شرکت کفش ملی سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۱۹۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ مؤسسه حسابسری هوشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی ۳ آقای امیرحسین نریمانی خمسه با کدملی ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به عنوان روزنامه شرکت برای آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۶۷۵۷۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1119020
آگهی تصمیمات شرکت سنگ آهن گهر زمین سهامی خاص ثبت ۱۷۳۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۲ شرکت فوق الذکر: ۱ عملکرد شرکت و صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست آن برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. ۲ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای امیرحسین نریمانی خمسه ش ملی ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۲ انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‎های شرکت انتخاب شد. ۴ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت. ۵ برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۲ شرکت آقایان علیرضا حیدرآبادی پور نماینده شرکت مدیریت توسعه گوهران امید بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا کرمی شاهرخی نماینده شرکت معدنی و صنعتی گل گهر بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان ناصر سبحانی گاوگانی نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر و مصطفی پرتوافکنان نماینده شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و سید عبدالحمید ثمره هاشمی نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای علی پاینده نجف آبادی بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته اوراق بهاءدار و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۶۷۶۳۱۱ ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1162183
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۹۱ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۱۶۴۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۳/۹۲ شرکت فوق الذکر: ۱ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی بتاریخ ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب گردید. ۲ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس اصلی، آقای امیر حسین نریمانی شماره ملی ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۲ انتخاب شدند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد و نشریه نگارستان سیرجان برای درج آگهیهای شرکت انتخاب شد. ش۶۰۱۳۱۰۰۰۰۱۱۱۲۱۲۷۱۸۳۶ مسئول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1212700
آگهی تغییرات شرکت تعمیرات انتقال نیروی شمال (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۷۱۹ و شماره شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۶۱۲۹۱ ثبت ساری به کدپستی ۴۸۱۵۶۱۷۱۴۴
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۳/۴/۹۲ شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: الف موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ ثبت تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ و کدپستی ۱۹۶۹۹۴۴۴۱۵ با نمایندگی آقای امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ و کدپستی ۱۴۱۱۷۱۵۶۵۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای محسن رضائی به شماره ملی ۴۳۲۱۹۸۷۷۸۴ و کدپستی ۱۶۶۱۶۶۵۶۹۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند. ب ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ج روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی داخلی شرکت تعیین شد. ش۱۷۲۲۱۹۵ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1223879
آگهی تغییرات موسسات خدمات رفاهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۳۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۹۶۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۰۵/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت۱۰۱۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس قانونی و آقای امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. هیات مدیره موسسه برای یک دوره۳ ساله به شرح ذیل انتخاب گردیدند: ۴ ۱ شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱ ۴ ۲ شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۵۷۸۳۲ ۴ ۳ شرکت کشتیرانی والفجر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹ ۴ ۴ شرکت توسعه فن آوری اطلاعات دریایی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۵۷۹۳۰ ۵ ۴ موسسه آموزشی کشتیرانی به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۲۲۷۸۷ پ۱۷۲۴۵۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282753
آگهی تغییرات شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۳۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۷۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاران فناوری توسن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰ شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴ شرکت تدبیرگران فناوری توسن ایرانیان (سهامی خاص) به شماسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۶۵ شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۰۹۷۶ شرکت داده کاوان هوشمند توسن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۸۷۴۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های تعیین گردید. پ۱۷۵۶۶۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1446792
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص صنایع و معادن مس کرمان زمین در تاریخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۳ شماره ثبت ۱۳۲۰۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۳۶۸۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن و فلزات، تولید محصولات پر عیار شده سنگهای معدنی و فلزات و تصفیه آنها و محصولات فرعی و وابسته به آنها، توزیع و فروش محصولات در بازارهای داخلی و خارجی، واردات مواد اولیه، محصولات واسطه، محصولات اصلی، قطعات و لوازم یدکی، اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، واردات، صادرات خرید و فروش فلزات به صورت قراضه و شمش، انجام کلیه عملیات و معاملات مالی، تجاری، صنعتی، معدنی و خدماتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق اعم از داخلی و خارجی مربوط باشد، انجام موارد مربوط به امور بازرگانی، سرمایه گذاری اقتصادی، احداث ساختمان، تاسیسات و سایر موارد در داخل و خارج از کشور، سرمایه گذاری در کلیه موارد مربوط به صنایع، معادن و فلزات در خارج از کشور، مشارکت و جلب مشارکت در طرحهای سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتها از طریق تعهد سهام شرکتهای جدید و موجود و یا خرید تعهد سهام شرکتهای موجود در بورس های داخل و خارج از کشور، مشارکت در امر تولید، توزیع، خرید و فروش و سایر موارد به صورت حق العمل کاری در ارتباط با محصولات اصلی و جانبی در داخل و خارج از کشور، ایجاد و یا مشارکت در موسسات مالی و اعتباری و بیمه ای، تحقیق، مطالعه و آموزش در ارتباط با امور تولیدی، صنایع و معادن امور بازرگانی و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت، طراحی ساخت نصب و راه اندازی کارخانه جات مربوط به بخش صنایع و معادن در داخل و خارج کشور، ارائه و انجام کلیه خدمات مشاوره ای مربوط به بخش صنایع و معادن در داخل و خارج از کشور، شرکت در کلیه مناقصات و مزایده های مربوط به موضوع شرکت در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات سرمایه گذاری انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی داخلی و خارجی اعم از خرید و فروش انواع اموال منقول و غیر منقول و اوراق بهادار، کارگزاری، حق العمل کاری، دلالی و غیره پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، بعد از پل راه آهن، نرسیده به بلوار هوانیروز، موسسه صندوق بازنشستگی ۴ـ سرمایه شرکت: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۸/۲۲۰۲۰/۶۹ مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۳ نزد بانک تجارت شعبه جمهوری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱. شرکت مس مزرعه به نمایندگی عطااله شریفیان پا قلعه به سمت عضو هیئت مدیره، عضو اصلی ۲. شرکت صنعتی و معدنی مولیبدن مس آذربایجان به نمایندگی محمدرضا مس فروش مشهد به سمت مدیرعامل ۳.شرکت صنعتی و معدنی مولیبدن به نمایندگی محمدرضا مس فروش مشهد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، عضو اصلی ۴. شرکت ملی صنایع مس ایران به نمایندگی احمد مراد علیزاده به سمت رئیس هیئت مدیره، عضو اصلی ۵. موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به نمایندگی محمود خاقانی به سمت عضو هیئت مدیره، عضو اصلی ۶. شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیر آهنی به نمایندگی وحید سلطانی به سمت عضو هیئت مدیره، عضو اصلی به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و عضو مالی و در غیاب ایشان یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای / خانم موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی. آقای / خانم امیر حسین نریمانی به شماره ملی ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ به عنوان بازرس علی البدل ش۱۸۲۲۸۰۶ رئیس ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1472261
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۷۴ شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۶۹۵۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۲/۹۱ شرکت فوق الذکر: ۱ صورت‌های مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی هشیار ممیز شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس اصلی و آقای امیر حسین فریمانی کد ملی ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتصاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره شرکت بشرح آگهی شماره ۶۱۴۵۷/۹۱ ۱/۹/۹۱ برای مدت دو سال دیگر در سمت‌های خود ابقاء شدند. ۴ روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۶۰۲۸۶۰۰۰۰۱۱۱۰۲۱۷۰۷۶۵ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1534371
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی پخش رازی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۹۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۲۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و امیر حسین نریمانی خمسه به کد ملی۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری شفا دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۱ شرکت پخش رازی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۱۹۱ شرکت داروسازی جابرابن حیان ۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱ شرکت داروسازی اسوه به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰ شرکت صنعتی کیمیدارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸ پ۹۳۰۴۲۹۷۶۹۱۳۴۳۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561813
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لوله‌های دوجداره قدر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۱۳۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی هشیار ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و آقای امیر حسین نریمانی با کد ملی ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ و شرکت تولیدی گازلوله شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۹۹ و شرکت شیمیایی فرآورد قشم شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۵۶۵۹ و شرکت سرمایه گذاری هامون کیش شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ و شرکت صنایع کیمیای غرب گستر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۲۶۲۹۳ به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۵۱۸۶۹۸۲۶۹۱۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1690442
آگهی تغییرات شرکت تامین آتیه کارکنان بانک آینده سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۱۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و آقای امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۸۱۸۷۸۸۴۵۷۴۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1764025
آگهی تغییرات شرکت گروه پزشکی حکمت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز ش م ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین نریمانی ک م۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۱۰۱۴۵۰۴۵۵۲۷۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9599939
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت و توسعه ملی سهامی خاص به شماره ثبت۵۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۹۳۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی خمسه به کدملی۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9640491
آگهی تغییرات شرکت فولاد بوتیای ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۷۲۳۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۵۸۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ۱۵/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9657278
آگهی تغییرات شرکت بازار بین الملل شاهد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۲۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9735957
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شاهد انرژی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۵۱۳۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۲۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد محمدپور پارچه بافی به شماره ملی ۰۰۳۶۸۱۴۲۵۳ و آقای صمصام غنیان به شماره ملی ۵۳۰۹۸۲۰۷۱۱ و شرکت ذخیره شاهد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۹۱۰ با نمایندگی آقای کاظم اکبری تا تاریخ ۳۱/۴/۹۱. در تاریخ ۸/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9856887
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۵۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۸۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مرتضی صدقیان کاشی به شماره ملی ۰۳۸۰۸۳۱۷۰۸ و آقای سید علی اکبر هاشیمان به شماره ملی ۰۰۴۳۲۰۸۶۷۳ و آقای علی پالیزدار به شماره ملی ۰۰۴۶۰۱۸۸۸۳ و آقای اصغر شریفیان به شماره ملی ۰۴۹۱۰۱۴۹۹۶ و شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام تا تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱. در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9884322
آگهی تغییرات شرکت توسعه فن افزار توسن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۰۹۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۷/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید ولی الله فاطمی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۵۹۴۹۳۲ و شرکت کیش ویر سهامی خاص و شرکت سامانه‌های نرم افزاری نگین سهامی خاص تا تاریخ ۲۹/۷/۹۳. در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9977660
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری مهر آفرین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۳۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۱۲۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی به ش ملی ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اسماعیل فوادیان به ش ملی ۴۵۷۹۰۵۰۴۷۹ و ولی اله حاجی پور به ش ملی ۵۰۹۹۶۸۹۸۳۳ و شاهین چراغی به ش ملی ۳۲۵۷۵۹۴۵۳۴ و شرکت سرمایه گذاری شریف به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۱۳۰۵ و شرکت سرمایه گذاری سپهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۷۵۶۷. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10010261
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی خمسه به کدملی ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10075274
آگهی تصمیمات شرکت یاران غدیرسهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۷۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۱۵۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی به کدملی ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت خدمات فرودگاهی شاهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۴۰۵۰ شرکت فروشگاههای آزاد شاهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۶۴۸۳ سیامک افشاری به کدملی ۰۰۵۰۸۷۱۸۱۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۹/۹۰ محمد نبی پیرحیاتی به کدملی ۳۹۳۲۵۶۶۱۰۶ به نمایندگی فروشگاههای آزاد شاهد به سمت رئیس هیئت مدیره و کیارش میرآفتاب به کدملی ۰۰۷۰۵۹۷۹۳۶ به نمایندگی از شرکت خدمات فرودگاهی شاهد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10535520
آگهی تغییرات شرکت فناوران فرا افزار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۱۷۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۴/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهروز غلامرضایی به شماره ملی ۵۴۰۹۸۰۸۳۹۸ و آقای محمدرضا زارع پورحیدری به شماره ملی ۱۷۱۷۴۴۵۹۹۳ و آقای فرامرز اویسی به شماره ملی ۲۷۵۳۵۸۴۴۸۶ تا تاریخ ۳۰/۴/۹۲. در تاریخ ۲۸/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12833956
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری مهر شریعه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۲۸۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۴ ومجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۷۲۲۵ , ۱۲۲ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۲/۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ارکان صندوق به شرح زیر است: اسمعیل فئوادیان کدملی ۴۵۷۹۰۵۰۴۷۹ به نمایندگی از شرکت کارگزاری مهرآفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۱۲۵۵ به سمت مدیر صندوق حسین شیخی کدملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷به نمایندگی از موسسه حسابرسی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت متولی امیرحسین نریمانی خمسه کدملی ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ به نمایندگی موسسه حسابرسی هوشیار ممیزبه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت حسابرس اسمعیل فئوادیان کدملی ۴۵۷۹۰۵۰۴۷۹به نمایندگی از شرکت کارگزاری مهرآفرین، به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۱۲۵۵ به سمت ضامن نقدشوندگی روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید. پ۹۵۰۳۱۶۵۳۱۴۰۷۴۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12942946
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس درتاریخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۹۲۶۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۴۳۵۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: بازار گردانی اوراق بهادار مشخص طبق امید نامه،سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار دارای مجوز از سازمان بورس،اعم از سهام،حق تقدم،اوراق ‏مشارکت،اوراق،صکوک و سایر انواع اوراق بهادار و سرمایه گذاری در انواع اوراق مشارکت دارای ‏مجوز از سوی دولت،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سازمان بورس و اوراق بهادار و ‏سایر اوراق ی که خصوصیات آن ها در امیدنامه ذکر شده است.‏ مدت صندوق: از تاریخ ثبت برای مدت ۳ سال می باشد مرکز اصلی صندوق: تهران میدان آرژانتین بلوار بیهقی خ چهاردهم غربی پلاک ۶ کد پستی: ۱۵۱۴۷۵۵۷۱۱ سرمایه صندوق: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال متغییر است و مشتل بر ۱۰۰۰۰۰واحد سرمایه گذاری ممتاز ۱۰۰۰۰۰۰ریالی بانام می باشد ارکان صندوق برای مدت سه سال به شرح ذیل تعیین شدند: مدیرصندوق: شرکت تامین سرمایه آرمان با شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ با نمایندگی آقای محمود رضا خواجه نصیری با ک.م ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ با نمایندگی آقای امیرل حسین ن ریمانی خمسه با ک.م ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳با نمایندگی آقای مجتبی الهامی با ک.م ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ دارندگان امضا مجاز: محمود رضا خواجه نصیری نام پدر: احمد کد ملی: ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ آرمان اسدی نام پدر: عبدالحسین کد ملی: ۲۹۹۰۶۳۷۷۶۱ مسعود سلیمی نام پدر: مجید کد ملی: ۰۰۱۰۴۱۰۰۷۴ اشخاص مذکور با امضا این صورتجلسه قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس و مقررات مربوطه به وظایف خود در صندوق عمل نمایند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و.... با امضاء دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای محمود رضا خواجه نصیری و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها انتخاب شد این اگهی به استناد مجوز شماره ۸۱۶۲,۱۲۲ مورخ ۲۲/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد پ۹۵۰۵۱۱۴۸۰۳۲۳۸۴۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12995489
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا درتاریخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۹۵۱۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۶۹۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده های بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حدنصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است. مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت سه سال مرکز اصلی صندوق: تهران، خ حافظ، ک کامران صالح، پ ۲۰ کدپستی۱۱۳۵۶۱۶۵۱۵ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغییر است در زمان تاسیس ۲۰۷۳۸ میلیون ریال میباشد ارکان صندوق: حسنعلی بشارت احسانی کدملی ۱۵۳۲۴۲۵۱۵۵به نمایندگی ازشرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۶۲۹۱ مدیر صندوق حسنعلی بشارت احسانی به نمایندگی ازشرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۶۲۹۱مدیر ثبت حسنعلی بشارت احسانی به نمایندگی ازشرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۶۲۹۱ بسمت ضامن نقدشوندگی حمزه کاظمی محسن آبادی کدملی ۰۳۲۱۷۶۹۶۰۰ به نمایندگی ازشرکت سبدگردان آسمان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴ بسمت متولی صندوق امیرحسین نریمانی خمسه کدملی ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ به نمایندگی از موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت حسابرس صندوق بمدت ۳ سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک سفته بروات با امضای دو نفر از آقایان حسنعلی بشارت احسانی میررضا صادقی اصل و محسن خطیب به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای حسنعلی بشارت احسانی همراه با مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه بموجب نامه شماره ۱۰۱۰۹,۱۲۲ مورخ ۱۰/۵/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ۹۵۰۶۰۹۴۸۵۲۵۱۴۰۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13024284
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه داراب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۰۷۵۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ.۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: –صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ قرائت و مورد تصویب مجمع واقع گردید. موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به شماره ثبت ۲۱۲۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۱۴۸۵بعنوان حسابرس و بازرس اصلی به نمایندگی آقای عبدالهادی بحرانی اصل با کدملی ۱۸۱۶۸۱۲۹۱۹و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵بعنوان بازرس علی البدل به نمایندگی آقایان محمد جواد هدایتی املشی با کدملی.۰۳۹۸۶۲۲۳۲و امیر حسین نریمانی خمسه با کدملی.۰۴۷۹۷۲۳۹۴برای سال مالی آتی انتخاب گردیدند روزنامه خبر جنوب بعنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ انتخاب گردید. اشخاص ذیل برای مدت دو سال به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند شرکت سیمان داراب (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۸۵۱۳ تهران سال ۱۳۶۶ شرکت تعاونی مصرف دنا کارکنان سیمان داراب به شماره ثبت ۴۳۷داراب سال ۱۳۸۲ شرکت تعاونی مسکن سیمان داراب به شماره ثبت ۴۴۵ داراب سال ۱۳۸۳ شرکت تعاونی کشاورزی پنبه کاران داراب به شماره ثبت ۱۰۶داراب سال ۱۳۶۷ آقای کاظم گودرزیان بعنوان عضو اصلی و آقایان ابوالقاسم صابری و محمد حسن انصاری بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۶۲۷۶۹۲۳۹۵۷۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری داراب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13241455
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری آوای ثروت کیان درتاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۰۵۶۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۶۹۰۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امیدنامه ذکر شده است. مدت: از تاریخ ثبت به مدت یکسال مرکز اصلی: تهران میدان آرژانتین ـ خ الوند پ ۱۹ طبقه ۴ کدپستی ۱۵۱۴۹۴۴۸۳۴ سرمایه صندوق: متغیر می باشد که در زمان تاسیس ۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. ارکان صندوق: شرکت کارگزاری بورس آثل به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۸۵۱۰ به نمایندگی محمود آشورزاده به شماره ملی ۰۹۴۲۲۷۵۶۰۸ به سمت مدیر صندوق موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به نمایندگی امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ به سمت متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به نمایندگی علی امانی به شماره ملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷ به سمت حسابرس صندوق دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته و برات...، با امضاء دونفر از آقایان ناصر توکلی، محمود آشورزاده و حسین نصیری به همرا ه مهر صندوق معتبر می باشد. سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای محمود آشورزاده و مهر صندوق معتبر می با شد. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب مجوز شماره ۱۵۸۰۱,۱۲۲ مورخه ۰۶/۱۰/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار اداره امور نهاده های مالی آگهی گردید. پ۹۵۱۰۱۵۵۸۷۷۷۲۸۳۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13408550
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت تعاونی امید شهروندان آینده ساز درتاریخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۸۹۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۳۹۰۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ـ ۱ ـ انجام کلیه معاملات تجاری، عملیات بازرگانی داخلی و خارجی با رعایت مقررات جاری کشور از نظر اقتصادی و توزیع کالا. ـ ۲ ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت در سایر شرکت ها ـ ۳ ـ انجام خدمات مشاوره مالی و مدیریتی مورد نیاز شرکت و اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت افزایش کارایی آن ها ـ ۴ ـ انجام کلیه امور پروژه های ساختمانی شامل ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی ـ ۵ ـ خرید و فروش، اجاره دادن و اجاره گرفتن کالا و اموال منقول (در صورت اخذ مجوز مربوطه) ـ ۶ ـ خرید و فروش کلیه دستگاه ها، ملزومات و تجهیزات مربوط به بانکداری الکترونیکی اعم از سرور ـ رایانه پی او اس ـ پین پد لوازم یدکی و ملزومات مربوط به آن ـ ۷ ـ شناسایی منابع انتقال تکنولوژی داخل و خارج از کشور و تنظیم قرارداد های مربوط به آن ـ ۸ ـ تامین نیرو جهت شرکت های طرف قرارداد بانک در حرفه های خدماتی، اداری و امور عمومی ـ ۹ ـ انجام خدمات پیمان مدیریت جهت انجام پروژه های تجاری و غیر تجاری ـ ۱۰ ـ انجام کلیه خدمات مربوط به بازاریابی غیر شبکه ای و غیر الکترونیکی و غیر هرمی، انتخاب و تهیه محل نصب و پشتیبانی مربوط به دستگاه های آی تی ام ـ پی او اس ـ ۱۱ ـ انجام کلیه امور مربوط به تجهیز شعب بانک ها اعم از خرید، نصب و نگهداری فنی ـ ۱۲ ـ ارائه خدمات پشتیبانی، اداری و امور عمومی قابل واگذاری به بخش خصوصی ـ ۱۳ ـ اخذ و اعطا نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی با تصویب هیئت مدیره ـ ۱۴ ـ شرکت و برپایی نمایشگاه ها، همایش ها در داخل و خارج از کشور۱۵ ـ افتتاح انواع حساب و سپرده های مختلف و تودیع وجوه نزد بانکها و یا بانک توسعه تعاون۱۶ ـ درج آگهی، ثبت نام و برگزاری آزمون جهت بانک ها (در صورت اخذ مجوز مربوطه) ـ ۱۷ ـ اخذ تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز، بانک توسعه تعاون، اشخاص حقیقی و حقوقی ـ ۱۸ ـ اخذ کمک و هدایای نقدی و غیر نقدی از مراکز دولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی ـ ۱۹ ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی ها بر اساس آیین نامه مصوب مجمع عمومی ۲۰ ـ سرمایه گذاری وخرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه ویا سهام سایرشرکتها و مؤسسات عمومی، تعاونی و یا خصوصی ـ ۲۱ ـ مشارکت دادن اعضا، به ویژه مدیران تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای ارتقاء سطح توانمندی ـ ۲۲ ـ انجام سایر خدمات مرتبط با فعالیت های تعاونی مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) ـ پلاک ۱ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۵۱۳۸۳۵۹۱۱ سرمایه شرکت: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.که تماما طی گواهی بانکی شماره ۲۰۵۲/۲۰۱/۹۵ مورخ ۹/۱۱/۹۵ بانک آینده شعبه مستقل مرکزی ۲۰۱ پرداخت گردیده است اولین مدیران: آقای مرتضی شاکری سیاوشانی به شماره ملی ۰۰۴۲۱۱۷۶۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم معصومه یوسفی سیاهکلرودی به شماره ملی ۰۰۶۱۵۶۹۵۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدابوالفضل حسینی به شماره ملی ۰۰۶۵۲۴۳۶۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای داریوش رشیدی به شماره ملی ۲۲۵۹۲۴۶۴۸۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره عباس نظری کد ملی ۴۱۷۱۹۴۴۰۰۷ بسمت منشی هیئت مدیره خانم سارا فخریان به شماره ملی ۰۰۷۲۸۱۰۵۴۸ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای غلامرضا خلیلی به شماره ملی ۱۲۱۹۲۴۳۰۰۰ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای زعفر یاحقی به شماره ملی ۲۲۱۸۷۴۸۵۲۵ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای عبدالجواد نورائیان به شماره ملی ۴۵۶۹۲۴۵۸۴۶ به سمت مدیرعامل بمدت سه سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای (رئیس هیئت مدیره یانایب رئیس هیئت مدیره) باتفاق مدیرعامل و همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای(مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی وعلی البدل: مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵با نمایندگی اقای امیر حسین نریمانی خمسه کد ملی۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ (بازرس اصلی) مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شماره ثبت ۲۸۶۵۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ با نمایندگی اقای احمد خالقی بیگی کد ملی۰۷۰۰۳۵۲۳۶۸(بازرس علی البدل) برای یک سال مالی انتخاب گردیدند بموجب نامه شماره ۲۱۲۸۷/۱۵,۹۴۲ مورخ ۳۰/۱/۹۶ اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان تهران آگهی گردید پ۹۶۰۲۱۱۱۹۸۴۳۰۷۵۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13543567
آگهی تغییرات شرکت آذر سنگ بیرجند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۰۸۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۲۷۶۴ و به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۶۹۵۰با نمایندگی آقای دانیال دنک کوب یزدی به شماره ملی ۰۹۴۰۹۸۱۳۹۴ وشرکت پیشتازان تامین مسکن سخا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۳۷۰۹۵ و به شناسه ۱۰۱۰۳۷۷۴۹۵۰ با نمایندگی آقای حسینعلی حدادی هرندی به شماره ملی ۵۶۵۹۶۷۸۰۹۲ وشرکت مهندسی تاسیسات انرژی تامین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۳۹۶۰و به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۵۵۵۴ با نمایندگی آقای بهرام حاتمی به شماره ملی ۵۱۷۹۱۵۴۸۰۴ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ۲ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ با نمایندگی آقای امیر حسین نریمانی خمسه به شماره ملی ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ با نمایندگی مهدی بیرجندی به شماره ملی به شماره ملی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۵۱۲۸۰۳۲۲۷۳۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13859230
آگهی تغییرات شرکت دو هزار و چهارصد و پنجاه و یک تولید سولفات پتاسیم شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۰۹۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۷ بشرح ذیل تعیین گردیدند. حسینعلی فرح آبادی بشماره ملی ۱۲۴۹۶۲۸۷۷۶ عضو اصلی هیئت مدیره علی خمانی قلعه بشماره ملی ۰۰۴۵۷۱۵۱۰۶ عضو اصلی هیئت مدیره محمد فرح آبادی بشماره ملی ۰۰۸۰۲۵۴۶۰۸ عضو اصلی هیئت مدیره شرکت افق کالای خاورمیانه بشناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۹۴۸۸ بنمایندگی ازوحید فرح آبادی بشماره ملی ۰۴۵۱۱۶۵۳۷۳عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ساختمانی ایوان طلایی ایرانیان بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۶۳۸۶ بنمایندگی از حسن کریمی منفرد بشماره ملی ۰۳۸۲۱۱۸۷۱۵ عضو اصلی هیئت مدیره شرکت حافظین سرمایه آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۹۰۲۰ بنمایندگی از حسینعلی فرح آبادی بشماره ملی ۱۲۴۹۶۲۸۷۷۶ عضو علی البدل هیئت مدیره معصومه اهرامی بشماره ملی ۰۰۷۲۷۲۶۷۳۳ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره ۲ موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ بنمایندگی ازفرزین حاجی محمدعلی بشماره ملی ۲۶۴۹۲۱۴۴۸۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بنمایندگی از امیرحسین نریمانی خمسه بشماره ملی ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۱۱۱۶۱۴۹۹۳۲۳۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایوان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14054049
آگهی تغییرات شرکت مصرف کارکنان زغالسنگ البرز شرقی شرکت تعاونی به شماره ثبت ۷۹ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۰۷۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه حمایت (علی البدل) و کار و کارگر بعنوان روزنامه اصلی کثیرالانتشار و جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. موسسه حسابرسی هوشیار ممیزشماره ثبت ۱۱۰۲۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به نمایندگی امیرحسین نریمانی خمر به کدملی ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ و یعقوب یعقوبی به کدملی ۴۵۹۱۶۸۱۶۵۳ و محمدتقی مددی به کدملی ۲۵۳۹۵۸۹۱۴۶ به سمت بازرس اصلی و صفرعلی غفاری به کدملی ۴۸۷۹۷۶۲۰۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۷۰۳۰۷۳۷۰۵۱۵۱۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک