محمد حیدری

محمد حیدری

کد ملی 0047541350
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 671462
آگهی تصمیمات شرکت مادر تخصصی آلاله کبود کویر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۹۵۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۵۶۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه امین محاسب دقیق به ش م ۱۰۸۶۱۷۹۶۹۳۱ بسمت بازرس اصلی و محمدحسین برخوارداری به ک م ۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی صمدی به ک م ۴۰۱۰۱۰۵۵۸۵ به نمایندگی از بنیاد تعاون سپاه به ش م ۱۰۱۰۰۰۰۰۱۴۱ و محمد حیدی به ک م ۰۰۴۷۵۴۱۳۵۰ به نمایندگی از شرکت بهارستان کیش به ش م ۱۰۸۶۱۵۳۱۲۱۷ و شهرام مقدسی به ک م ۲۶۹۰۹۶۹۰۸۴ به نمایندگی از شرکت بهارستان قشم به ش م ۱۰۸۶۱۵۰۱۸۳۶ و عبدالنبی غبیشاوی به ک م ۱۷۵۲۳۳۸۹۹۵ به نمایندگی از موسسه خدمات بازرگانی و مشاوره‌ای راهیان کمیل به ش م ۱۰۱۰۰۴۶۷۹۸۷ و سید مهدی میرمحمدی به ک ۰۰۳۶۷۴۳۰۷۰ به نمایندگی از شرکت مکفش نوید بهمن به ش م ۱۰۱۰۲۲۴۷۸۶۰ و شمس اله مویدی نیا به ک م ۰۰۳۹۳۳۹۶۲۹ به نمایندگی از شرکت کفش نوید بهمن به ش م ۱۰۱۰۲۲۴۷۸۶۰ و شمس اله مویدی نیا به ک م ۰۰۳۹۳۳۹۶۲۹ به نمایندگی از شرکت مجتمع صنایع غذایی مائده به ش م ۱۰۱۰۱۲۵۶۷۳۷ و سید مهدی مصطفوی به ک م ۰۰۳۵۰۷۲۰۴۰ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت فردوس به ش م ۱۰۱۰۱۲۶۵۶۶۷ و بند ۲ ماده ۱۳ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ محمدعلی صمدی بسمت رئیس هیئت مدیره و شمس اله مویدی نیا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی واشقانی فراهانی (خارج از اعضاء) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغیر یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۸۶۰۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727780
آگهی تصمیمات شرکت کفش نوید بهمنسهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۲۶۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۸۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۱۸/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه امین محاسب دقیق به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۹۶۹۳۱ به سمت بازرس اصلی و محمدحسین برخورداری به کدملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علیرضا ربیعی به کدملی ۴۵۶۹۸۲۴۱۴۵ به نمایندگی بنیاد تعاون سپاه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۰۱۴۱ سید حجت اله قریشی به کدملی ۵۹۲۹۸۶۹۷۴۱ به نمایندگی از شرکت خدمات رفاهی لاله به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۱۲۲۳ و محمد حیدری به کدملی ۰۰۴۷۵۴۱۳۵۰ به نمایندگی از شرکت مجتمع صنایع غذایی مائده به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۶۷۳۷ و رضا بصیر به کدملی ۰۰۳۶۱۵۱۴۸۳ به نمایندگی از شرکت شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۸۹۲۸ محسن صمدی مزروئی به کدملی ۲۰۶۴۱۶۵۸۵۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهساز فراز ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۹۱۶۰ مرکز شرکت به تهران فلکه دوم صادقیه ابتدای خ ستارخان انتهای بلوار شهدای صادقیه ساختمان گلاب پ ۲ ط ۶ کدپستی ۱۴۵۱۷۱۳۳۸۴ تغییر یافت و ماده ۴ اساسنامه اصلاح شد. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۵/۹۱ علیرضا ربیعی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید حجت اله قریشی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و رضا بصیر به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و امضای متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۹۸۴۳۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 916850
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۲۷۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بنیان گستر کاوا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۲۳ به نمایندگی محمد حیدری به کدملی ۰۰۴۷۵۴۱۳۵۰ شرکت سروش گستر هیرسا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۱۹ به نمایندگی حامد حسینی راد به کدملی ۰۰۷۸۷۰۲۹۵۱ شرکت گسترش اقتصادی نفیس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۵۴۱ به نمایندگی حسن سیفیان به کدملی ۴۹۱۱۰۲۵۲۹۸ شرکت تدبیر گستر تات به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۴۹۸۰ به نمایندگی مصطفی علی پور به کدملی ۲۲۷۹۵۲۲۶۳۲ شرکت گسترش تجارت ثمرا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۲۶۷۱ به نمایندگی بهاره عامری به کدملی ۰۴۵۳۴۹۳۱۴۹ محمد حیدری به سمت رئیس هیئت مدیره و حامد حسینی راد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۷۰۷۳۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1107610
آگهی تصمیمات در شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ بنیاد تعاون سپاه بنمایندگی محمد حیدری با کد ملی ۰۰۴۷۵۴۱۳۵۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان بنمایندگی سید محمد باقر صدر پور با کد ملی ۰۵۳۰۶۰۸۱۹۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و موسسه فرهنگی خدماتی ثامن الائمه (ع) بنمایندگی احمدرضا صبری با کد ملی ۱۲۸۷۶۶۹۲۹۸ بسمت مدیرعامل و شرکت خدمات رفاهی لاله بنمایندگی علی آذین به کد ملی ۱۲۸۶۶۸۵۱۱۷ و شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ بنمایندگی ناصر رحیمی به کد ملی ۰۰۴۲۸۰۹۹۷۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ سهراب تقی پور آهنگر با کد ملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ و محمد حسین برخورداری با کد ملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۲۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل در تاریخ ۱۷/۴/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۰۴۳۶۳۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1116715
آگهی تغییرات موسسه توسعه انرژی پایوران به شماره ثبت ۸۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۷۶۲
به استناد صورتجلسه صورتجلسه هیات امنا مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد حیدری به کدملی ۰۰۴۷۵۴۱۳۵۰ به نمایندگی شرکت بهساز فراز ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۹۱۶۰ و آقای حمیدرضا مرادیان به کدملی ۰۰۴۳۳۵۸۰۷۱ به نمایندگی از شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۸۹۲۸ و آقای سید مهدی میرمحمدی به کدملی ۰۰۳۶۷۴۳۰۷۰ به نمایندگی از شرکت خدمات رفاهی لاله به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۱۲۲۳ و هم چنین آقای سهراب تقی پورآهنگری به کدملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسین برخورداری به کدملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۷۴۹۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1366436
آگهی تغییرات شرکت حامی سرمایه اقتصاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۲۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند: شرکت یکتا اقتصاد همراه به شماره ثبت ۴۳۴۶۸۳ به نمایندگی آقای احمد وحید دستجردی به شماره ملی ۰۰۳۵۵۰۲۹۲۴ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه اقتصادی آساره به شماره ثبت ۴۳۴۷۰۷ به نمایندگی آقای محمد حیدری به شماره ملی ۰۰۴۷۵۴۱۳۵۰ بسمت نایب رئیس، شرکت توسعه سرمایه بامداد بشماره ثبت ۴۳۴۷۰۹ به نمایندگی آقای حمیدرضا حاتمی به شماره ملی ۳۷۸۳۲۸۵۰۸۸ بسمت عضو هیئت مدیره، شرکت توسعه عمران رهاد به شماره ثبت ۳۹۰۱۳۱ به نمایندگی آقای مرتضی بهمنیار به شماره ملی ۰۰۵۳۵۳۸۶۴ بسمت عضو هیئت مدیره، شرکت توسعه ارتباطات تابا به شماره ثبت ۳۷۵۶۲۱ به نمایندگی آقای سید محمدرضا پسندیده به شماره ملی ۰۰۴۱۸۲۳۰۱۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۸۵۹۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544904
آگهی تغییرات شرکت سروش امید پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۱۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد حیدری با کدملی ۰۰۴۷۵۴۱۳۵۰ به نمایندگی از موسسه توسه انرژی پایوران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۷۶۲، جواد رجب پور با کدملی ۰۹۰۱۰۶۳۸۰۰ به نمایندگی از شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۸۹۲۸، سید حجت اله قریشی با کدملی ۵۹۲۹۸۶۹۷۴۱ به نمایندگی از شرکت کفش نوید بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۸۶۰، محسن صمدی مزرونی با کدملی۲۰۶۴۱۶۵۸۵۱ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت فردوس با شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۶۵۶۶۷، عباسعلی قاسمی با کدملی ۰۸۳۹۰۸۱۴۵۶ به نمایندگی از شرکت پیام طبیعت البرز با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۵۷۵۲ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقای سهراب تقی پور آهنگر به کدملی ۲۰۶۰۷۰۱۱۶۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین برخورداری به کدملی ۰۰۶۵۱۶۴۲۸۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۵۰۵۱۴۴۱۶۶۷۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1578626
آگهی تغییرات شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۲۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۸۹۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حیدری۰۰۴۷۵۴۱۳۵۰ به نمایندگی از بنیاد تعاون سپاه ۱۰۱۰۰۰۰۱۴۱ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای سیدمهدی میرمحمدی ۰۰۳۶۷۴۳۰۷۰به نمایندگی ازشرکت جهاد خانه سازی رزمندگان ۱۰۱۰۱۳۹۴۰۵۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، علیرضاربیعی۴۵۶۹۸۲۴۱۴۵ به نمایندگی از شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان تهران۱۰۸۶۱۷۵۱۰۹۰ به سمت مدیرعامل، برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدشرکت ازجمله چک، سفته وبروات وقراردادها باامضاء ثابت مدیرعامل وامضاء متغیر یکی ازاعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل ومهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۵۲۸۹۳۵۱۶۵۷۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589820
آگهی تغییرات شرکت شهریار مهستان سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۵۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه اقتصادی سبا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۶۴۴۶ به نمایندگی آقای مسعود مهردادی به کدملی ۰۰۴۸۷۰۰۴۲۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت مهر گستر یمین پارس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۴۰۵۰ و به نمایندگی آقای محمدرضا مدرس به کدملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت افق توسعه پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۰۸۴۵ و به نمایندگی آقای مسعود گشته با کدملی ۰۰۳۶۴۹۶۲۴۳ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت توسعه بهسان بهرامن با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۴۰۵۱ و به نمایندگی آقای محمد حیدری با کدملی ۰۰۴۷۵۴۱۳۵۰ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت شمس ارتباطات پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۴۰۴۸ و به نمایندگی آقای علی حاجی باقری با کدملی ۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک برات قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۴۴۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9641189
آگهی تصمیمات شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه به شماره ثبت ۱۸۱۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۶۵۵۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۸۹ و تائیدیه شماره ۴۶۳۱۸ مورخه ۳/۷/۸۹ دفتر امور تعاونیهای نوع جدید معاونت تشکیل، توسعه و نظارت تعاونیها (وزارت تعاون) در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: صورتهای مالی سال ۸۸ به تصویب رسید. شرکت مجتمع غذایی مائده به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۶۷۳۷ به نمایندگی مسعود مهردادی به کدملی ۰۰۴۸۷۰۰۴۲۸ شرکت صنایع شیلاتی خلیج فارس به شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۱۹۷۳۷ به نمایندگی جمشید اسحاقی به کدملی ۱۷۵۳۴۳۱۰۷۷ شرکت خدمات بازرگانی حفیظ سامانه به شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۹۴۹۵۰ به نمایندگی محمود مردانی گرم دره به کدملی ۱۲۹۱۳۴۱۰۱۳ شرکت مجتمع خانه سازی سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۴۸۶ به نمایندگی سید حسام الدین نوابی به کدملی ۱۲۹۱۳۴۱۰۱۳ موسسه خدمات بازرگانی راهیان کمیل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۷۹۸۷ به نمایندگی محمدحسین نظرتوکلی به کدملی ۰۹۳۸۳۲۷۴۰۲ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت جهاد خانه سازی استان گیلان به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۶۵۲۶۶ به نمایندگی محمدرضا شهاب الدین شهمیرزادی به کدملی ۰۰۴۴۴۷۳۴۹۴ و شرکت بهاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۲۲۱۷ به نمایندگی محمد حیدری به کدملی ۰۰۴۷۵۴۱۳۵۰ بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی بنیاد تعاون به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۹۶۹۳۱ به سمت بازرس اصلی و شرکت حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۵/۸۹ مسعود مهردادی به عنوان رئیس هیئت مدیره و جمشید اسحاقی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و سید حسام الدین نوابی به عنوان منشی هیئت مدیره و محمدحسین نظری توکلی برای مدت دو سال به عنوان مدیرعامل شرکت منصوب و مقرر گردید که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12031525
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی سبا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۶۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت مهر گستر یمین پارس بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۴۰۵۰ به نمایندگی آقای محمد حیدری به شماره ملی۰۰۴۷۵۴۱۳۵۰به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت افق توسعه پاسارگاد به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۳۰۸۴۵به نمایندگی آقای مسعود گشته به شماره ملی ۰۰۳۶۴۹۶۲۴۳ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره شرکت توسعه بهسان بهرامن به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۴۰۵۱ به نمایندگی آقای محمد علی یزدان جو به شماره ملی ۱۲۶۲۶۳۰۵۶۸ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای محمد رضا مدرس خیابانی به شماره ملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیأت مدیره) امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی ازاعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۱۱۲۵۶۲۹۲۵۹۶۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12714150
آگهی تغییرات شرکت بهساز فراز ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۹۱۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ /۰۱/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. آقایان: محمد حیدری با کد ملی ۰۰۴۷۵۴۱۳۵۰ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت فردوس به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۵۶۶۷و محمدرسول لنگری با کد ملی ۰۰۴۲۸۳۴۰۴۱به نمایندگی از شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۸۹۲۸وسعیدمحمد با کد ملی ۰۰۴۱۸۸۳۰۱۲ به نمایندگی از موسسه آموزشی آماد و پشتیبانی دستواره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۷۹۸۷بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۴۱۲۲۵۸۶۲۷۰۳۲۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12723384
آگهی تغییرات شرکت گیتی تجارت گلفروز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۱۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۱۱۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت توسعه اقتصادی سبا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۶۴۴۶ به نمایندگی آقای محمد حیدری به شماره ملی ۰۰۴۷۵۴۱۳۵۰ به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت شهریار مهستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۵۵۸۸به نمایندگی آقای بابک افقهی به شماره ملی ۰۵۳۲۳۳۲۹۹۷ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت افق توسعه پاسارگاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۰۸۴۵ به نمایندگی آقای محمود سلیمی به شماره ملی ۰۳۸۴۲۱۱۰۴۶ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و یا سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و یا یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۱۱۴۸۵۱۴۸۶۲۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12800470
آگهی تغییرات شرکت مبین سازه پارند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۱۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۸۷۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حیدری کدملی ۰۰۴۷۵۴۱۳۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و به نمایندگی از شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۵۶ و آقای غلامرضا اسماعیلی کدملی ۰۳۸۲۹۷۰۵۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پردازش تصویر رایان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۱۶۴۸ و آقای محمدرضا مدرس خیابانی کدملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت شرکت حامی تجارت الماس شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۶۰۵۶۲ و آقای علیرضا نجف پور کردی کدملی ۴۹۸۸۹۳۳۵۶۳به سمت عضو هیئت مدیره وبه نمایندگی از شرکت رسام نگار جاوید شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۱۸۳۱ و آقای عبدالمجید مزینی کدملی ۱۸۱۶۹۸۷۵۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت رسا تجارت مبین شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۱۷۶۰ انتخاب گردیدند هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی، نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها (بر اساس آئین نامه مصوب شرکت)، مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع، دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات، تعهد، ظهرنویسی، قبولی و واخواست اوراق تجارتی، اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد، تعیین میزان استهلاک‌ها، تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از دو نفر مزبور، با امضاء ثابت یکی از دو نفر مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره، به همراه امضاء عضو دیگری از هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی، با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۲۲۷۲۶۹۴۹۹۶۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13202205
آگهی تغییرات شرکت سامان تجارت مجد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۶۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت توسعه اقتصادی سبا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۶۴۴۶ به نمایندگی آقای محمد حیدری با کدملی ۰۰۴۷۵۴۱۳۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت شهریار مهستان به شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۴۵۵۸۸به نمایندگی آقای مصطفی علی پور با کدملی ۲۲۷۹۵۲۲۶۳۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مهر گستر یمین پارس به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۲۴۰۵۰به نمایندگی آقای علی حاجی باقری با کدملی۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی حاجی باقر با کدملی ۰۰۱۰۰۹۳۸۸۵ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک برات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا به همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای به تنهایی همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضای انفرادی هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۰۰۱۱۰۲۸۳۴۷۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13267089
آگهی تغییرات شرکت گروه اعتماد مهر پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه اقتصادی سبا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۶۴۴۶ شماره ثبت ۳۷۵۸۲۹ به نمایندگی اقای محمد حیدری با کدملی ۰۰۴۷۵۴۱۳۵۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت شمس ارتباطات پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۴۰۴۸ و شماره ثبت ۳۵۲۳۱۷ به نمایندگی اقای علی حاجی باقری با کدملی ۰۰۵۰۲۸۰۵۱۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری وثوق عصر گنجینه با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۸۵۱۰ و شماره ثبت ۳۸۹۷۰۰ به نمایندگی اقای محمد شفیع عبداله پور با کد ملی ۲۲۱۹۳۴۱۶۷۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حسین سعیدی با کدملی ۰۶۸۰۴۳۱۷۴۸ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهد اور از قبیل چک برات قراردادها و.. با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۵۱۱۰۲۳۴۸۶۸۳۹۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13299370
آگهی تغییرات شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا ظهره وند کد ملی ۰۰۵۴۵۹۶۳۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره؛ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی یاس شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۶۱۵۰۷ آقای محسن سجادی نیا کد ملی ۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل؛ به نمایندگی از شرکت نوین تجارت مبین آرکا شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۳۶۹۵ آقای محمد حیدری کد ملی ۰۰۴۷۵۴۱۳۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره؛ به نمایندگی از تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۶۵۵۸ آقای مرتضی جمشیدیان کد ملی۱۲۸۲۶۵۳۳۳۴ به سمت قائم مقام مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی، نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها (بر اساس آئین نامه مصوب شرکت)، مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع، دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات، تعهد، ظهرنویسی، قبولی و واخواست اوراق تجارتی، اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد، تعیین میزان استهلاک‌ها، تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت، کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل یا قائم مقام وی و یکی از اعضاء هیئت مدیره با دو امضاء ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا قائم مقام وی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۱۱۹۱۶۲۹۴۰۱۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13488255
آگهی تغییرات شرکت ایمن سیر پرستو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۹۰۲۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند: سید محمد علی قریشی به شماره ملی ۰۳۸۰۹۱۴۶۶۲ به سمت رئیس هیات مدیره علی جهانگیری به شماره ملی ۱۵۸۰۱۴۲۰۹۵ به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره جعفر کاویانی به شماره ملی ۲۱۲۰۳۳۷۱۴۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره محمد حیدری به شماره ملی ۰۰۴۷۵۴۱۳۵۰ به سمت عضو هیات مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، اسناد تجاری قولنامه‌ها مبایعه نامه‌ها خرید، فروش و یا هر سند بهاداری که نیاز به امضا دارد با امضای ثابت آقای سید محمد علی قریشی (رئیس هیات مدیره) و یکی از امضای آقایان علی جهانگیری (مدیرعامل) یا جعفر کاویانی (نائب رئیس هیات مدیره) به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. و نیز اوراق عادی شرکت با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۶۰۴۰۷۹۹۵۳۲۳۶۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13515434
آگهی تغییرات شرکت ایمن سیر هویزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۸۸۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۵۵۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره مرکب از افراد ذیل و به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - آقای محمد حیدری به شماره ملی ۰۰۴۷۵۴۱۳۵۰ - آقای جعفر کاویانی به شماره ملی ۲۱۲۰۳۲۷۱۴۴ - آقای علی جهانگیری به شماره ملی ۱۵۸۰۱۴۲۰۹۵ - آقای سید محمد علی قریشی به شماره ملی ۰۳۸۰۹۱۴۶۶۲ - آقای محمد حیدری به سمت رئیس هیات مدیره و آقای جعفر کاویانی به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای علی جهانگیری به سمت عضو هیات مدیره و آقای سید محمد علی قریشی به سمت عضو هیات مدیره و آقای هادی چگنی علی آبادی به شماره ملی ۳۹۳۲۹۰۰۱۵۴ به سمت مدیر عامل (خارج از هیات مدیره و سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت از قبیل چک برات سفته ضمانتنامه‌ها قراردادها و عقود اسلامی با دو امضای متفق رئیس هیات مدیره به عنوان امضای ثابت و یک نفر اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نیز اوراق عادی با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. آقای محمد رضوی به شماره ملی ۶۴۴۹۷۱۹۹۶ به سمت بازرس اصلی و آقای سید احمد قریشی به شماره ملی ۰۳۷۱۰۵۴۸۱۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۴۲۵۹۳۷۱۹۶۳۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13826851
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اندیشه سازان نگین مهر درتاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۱۸۱۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۶۳۸۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:انجام کلیه فعالیت های بازرگانی و تجاری مجاز داخلی و خارجی، واردات و صادرات انواع کالا و خدمات مجاز، شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه سازمانها، نهادها و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی و نیز اشخاص حقیقی مجاز، اعم از داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و ایجاد شعبه در داخل و یا خارج از کشور و مشارکت با کلیه موسسات و شرکتهای مجاز تولیدی، بازرگانی، خدماتی، فنی و مهندسی، آموزشی و دانش بنیان، انجام خدمات مشاوره ای، مدیریت پیمان، خدمات مهندسی و نرم افزاری، طرح ریزی و سازماندهی بنگاهها، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری، اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و مؤسسات و مراکز مالی و اعتباری دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی، گشایش اسناد اعتباری برای کلیه فعالیتهای مرتبط با موضوع شرکت .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-سعادت آباد-خیابان شکوفان ۲-بلوار دریا-پلاک ۲۲۵-طبقه اول-- کدپستی ۱۹۹۸۹۱۵۳۱۴ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد و مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۸۹۴/۹۶ص/۲۰۲ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ بانک پاسارگاد شعبه بلوار خوردین واریز گردیده و الباقی در تعهد سهامداران میباشد اولین مدیران:آقای محمد حیدری به شماره ملی ۰۰۴۷۵۴۱۳۵۰ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای کسری صادقی زاده به شماره ملی ۰۴۵۱۶۲۴۸۰۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سید هادی آهوئی به شماره ملی ۵۱۳۹۷۵۶۴۶۳ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا:کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت واوراق عادی واداری به امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای حمید احمدی به شماره ملی ۰۰۵۲۷۵۴۰۷۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی فاطر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۰۳۰۳۱۵۳۱۹۹۷۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک