ناصر نقدی

آقای ناصر نقدی

کد ملی 0047474874
7
شرکت‌ها
7
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 687534
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات دارو پخشسهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۳/۴/۹۱ حسین نادری منش به ک م۵۴۹۹۰۷۳۹۲۹ به نمایندگی از شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش به ش م۵۴۹۹۰۷۳۹۲۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی اصغری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به ش م۱۶۰۱۰۳۹۴۰۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و ناصر نقدی به ک م۰۰۴۷۴۷۴۸۷۴ به نمایندگی از شرکت داروپخش به ش م۰۰۴۷۴۷۴۸۷۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی الماسی زفره ئی به ک م۰۰۴۵۵۴۲۵۳۸ به نمایندگی از شرکت گسترش بازرگانی داروپخش به ش م۰۰۴۵۵۴۲۵۳۸ و حمیدرضا راسخ به ک م۲۹۹۱۳۹۰۴۶۸ به نمایندگی از شرکت توزیع دارو پخش به ش م۲۹۹۱۳۹۰۴۶۸ به سمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۸۶۵۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701036
آگهی تصمیمات شرکت تولید مواد اولیه داروپخش سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۹۲۱۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به نمایندگی سید مهدی موسوی به کد ملی ۱۲۸۰۸۱۵۵۷۴ شرکت داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۵۲۸۶ به نمایندگی حسن کرجالیان چایخانی به کد ملی ۲۶۹۰۵۸۶۹۴۰ شرکت کارخانجات داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷ به نمایندگی علی باغبانیان به کد ملی ۱۲۳۹۷۹۸۷۰۹ شرکت شیمی دارویی داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳ به نمایندگی ناصر نقدی به کد ملی ۰۰۴۷۴۷۴۸۷۴ شرکت توزیع داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ به نمایندگی جواد عنایتی به کد ملی ۰۳۸۰۷۶۷۵۴۶ حسن کرجالیان چایجانی بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مهدی موسوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور به غیر قراردادهای استخدامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۵۴۸۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 737017
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری دارویی تامینسهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۶/۹۱ ناصر نقدی به کدملی ۰۰۴۷۴۷۴۸۷۴ به جای سید مهدی رضایتسرخآبادی به نمایندگی شرکت سرمایهگذاری صبا تامین به سمت نایب رئیس هیئتمدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۷۶۷۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1706947
آگهی تغییرات شرکت دارو پخش سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا شانه ساز پور شوشتری به کدملی ۰۰۴۳۹۴۰۱۵۳ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای سید حمید خوئی به کدملی ۴۷۲۲۸۴۵۳۴۴ به نمایندگی شرکت داروسازی اکسیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۹۶۵۹ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای ناصر نقدی به کدملی ۰۰۴۷۴۷۴۸۷۴ به نمایندگی شرکت کارخانجات داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی وطنی به کدملی ۴۵۶۹۶۲۵۴۹۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا شیخ الملوکی به کدملی ۳۹۳۲۳۵۱۶۳۰به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضائ دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیات مدیره بخشی از اختیارات خود بشرح ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود:. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و مجامع عمومی عادی شرکتهای گروه.. پیشنهاد تحصیل دارائی، سرمایه گذاری، تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت و مؤسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت به هیئت مدیره جهت تصویب.. پیشنهاد انتخاب اعضاء هیئت مدیره و همچنین افزایش سرمایه در شرکتهای سرمایه پذیر به هیئت مدیره جهت تصویب.. تهیه وتنظیم و پیشنهاد آیین نامه‌های جدید و تقاضای اصلاح و تغییر آیین نامه‌های موجود به هیئت مدیره.. بکارگیری، نصب و عزل کلیه کارکنان و مأموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی براساس آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب هیئت مدیره.. تهیه و تنظیم و ارائه بودجه‌های پیشنهادی برای اداره شرکت به هیئت مدیره.. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و بهره و متفرعات.. پیشنهاد ساختار سازمانی به هیئت مدیره.. واخواست اوراق تجارتی.. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر در چارچوب بودجه‌های مصوب.. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، شامل حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، تعیین جاعل، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم.. پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.. همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود. پ۹۳۰۹۰۲۷۸۵۷۲۳۲۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12795167
آگهی تغییرات شرکت پالایش و پژوهش خون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳۴۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۶۲۰۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز سازمان خصوصی سازی به شماره ۲۱۰۶/۴۱ مورخ ۷/۲/۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمیدرضا بهشتی کدملی ۴۴۳۱۶۰۲۴۸۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی آذرنوش کدملی ۰۰۴۳۲۵۶۷۴۰ به نمایندگی از شرکت ایران داروک به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۷۶۱۷۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید وحیدرضا بهشتی کدملی ۴۴۳۲۸۶۰۱۷۰ به نمایندگی از شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر نقدی کدملی۰۰۴۷۴۷۴۸۷۴ به نمایندگی از شرکت روزدارو به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای فردین بلوچی کدملی ۴۵۰۱۱۷۴۵۶۰ به نمایندگی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۸۶۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای ابولفضل ساغری چی کدملی۰۰۴۳۷۵۱۸۹۱ (خارج از اعضا هیأت مدیره) بعنوان مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اسناد و مدارک تعهداورو اوراق بهاء دار از قبیل چک، سفته و برات و عقود و قراردادها با امضا متفق یکی از آقایان سیدحمیدرضا بهشتی و سید وحیدرضا بهشتی و با امضای یکی از آقایان مرتضی آذرنوش و ناصر نقدی همراه با مهرشرکت و یا با امضای رئیس هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۲۲۵۷۶۱۴۷۴۶۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13260788
آگهی تغییرات شرکت باختر بیو شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۳۱۲۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: با عنایت به استعفای آقای بهمن برازش مرگانی از عضویت هیئت مدیره، آقای ناصر نقدی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۷۴۸۷۴ برای مدت زمان باقی مانده دوره تصدی اعضای هیئت مدیره طبق صورتجلسه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۰۲۸۹۵۲۷۳۹۲۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13740115
آگهی تغییرات شرکت رویان زیست تک پژوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۳۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۷۶۰۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالحسین شاهوردی با کدملی۰۵۸۹۶۵۷۱۵۱ به نمایندگی جهاد دانشگاهی پژوهشگاه رویان به شناسه ملی ۱۴۰۰۱۹۰۶۰۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای مرتضی ضرابی باکدملی۰۴۵۲۲۵۹۶۷۳ به نمایندگی شرکت دانش پژوهان سلامت رویان به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۰۳۴۸۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای ناصر نقدی با کدملی ۰۰۴۷۴۷۴۸۷۴ به نمایندگی شرکت بن یاخته‌های رویان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۰۲۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای دکتر سیدقاسم حسینی سالکده با کدملی ۲۷۳۹۰۷۴۶۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای محمدرضا قرائتی با شناسه ملی۰۰۵۸۰۹۴۴۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۹۱۱۵۰۰۹۸۵۸۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک