خسرو هادوی

خسرو هادوی

کد ملی 0047466413
36
شرکت‌ها
36
آگهی‌ها

شرکت های خسرو هادوی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 620800
آگهی تصمیمات شرکت آزاده راه تهران پردیسسهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۷۵۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۲۰۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به سمت بازرس اصلی و خسرو هادوی به کدملی ۰۰۴۷۴۶۶۴۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به شرح ذیل بانک مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۰۷۹۲ و سازمان توسعه راههای ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۸۰۴ و شرکت عمران شهر جدید پردیس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۱۱۴۲ انتخاب گردیدند: به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ محمدامیر کرامت به کدملی ۰۰۵۳۲۲۲۷۸۴ نماینده بانک مسکن به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدسعید توکل به کدملی ۲۵۵۹۴۸۳۱۶۵ نماینده سازمان توسعه راههای ایران به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، علی اصغر مظفری فرد به کدملی ۶۱۸۹۳۶۴۰۶۳ به سمت مدیرعامل و حسین رادمحمدی به کدملی ۰۰۴۲۷۷۴۲۰۹ به عنوان نماینده شرکت عمران شهر جدید پردیس به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۴۸۶۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701221
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه گذاری و تجارت شفیق سهامی خاص به شماره ثبت۲۶۹۷۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۴۰۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمون گستران پیشگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ بسمت بازرس اصلی و خسرو هادوی به کدملی ۰۰۴۷۴۶۶۴۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۱۸۵۱۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1130895
آگهی تغییرات شرکت معدن زمین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۲۸۸۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی بابایی به شماره ملی۰۰۴۶۷۸۳۷۱۷ آقای کریم کرم سلطانی به شماره ملی۰۰۴۲۶۳۳۸۴۲ آقای علی رضا اصفهانیان به شماره ملی۰۰۴۷۱۳۱۱۸۷ آقای علی اسماعیلی به ش. م۱۸۱۵۳۴۴۶۱۱ آقای غلامعلی ترابی زاده به ش. م۰۹۳۴۴۱۵۷۰۶۰ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به ش. م۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ بازرس اصلی آقای خسرو هادوی به ش. م۰۰۴۷۴۶۶۴۱۳ بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۸۱۲۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1138993
آگهی تغییرات شرکت هامون نایزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۹۲۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ شرکت مورد تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام ش. م ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به سمت بازرس اصلی، خسرو هادوی ک. م ۰۰۴۷۴۶۶۴۱۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۸۴۸۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1154109
آگهی تصمیمات و تغییرات در شرکت سیلیس آرا سهامی خاص شماره ثبت ۴۰ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۴۴۵۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان ترازنامه حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. مجمع با تقسیم ۱۳۰۰ میلیون ریال سود بین سهامداران موافقت نمود. موسسه حسابرسی آرمون گستران شماره ثبت ۲۰۴۲۵ آقای خسرو هادوی با کد ملی ۰۰۴۷۴۶۶۴۱۳ بترتیب به بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۳۰/۴/۹۲ آقای رضا ویسه فرزند محمد کریم با کد ملی ۴۸۹۷۹۵۴۰۵۳ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای عباسعلی عاقلی فرزند محمود با کد ملی ۰۰۴۸۵۵۱۱۶۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسن مرادی فرزند محمد علی با کد ملی ۵۳۰۹۷۸۷۷۴۷ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمد مسعود رستگار فرزند اسد اله به کد ملی ۳۶۲۰۸۶۳۵۴۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم کبری ابراهیمی داویجانی فرزند علیرضا با کد ملی ۰۰۴۹۳۷۰۶۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت یا با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۳۳۴۸۹۰۰۰۰۱۱۱۰۰۳۴۶۸۹۰ رئیس ثبت اسناد خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206912
آگهی تغییرات شرکت پویا خودرو شرق بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۲۸۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی شرکت ۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو هادوی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۶۶۴۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۲۰۱۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1230828
آگهی تغییرات شرکت سرا خرد ناد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۸۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آزمون گستران پیشگام با شناسه: ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ بسمت بازرس اصلی و آقای خسرو هادوی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۶۶۴۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۲۹۸۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233513
آگهی تغییرات شرکت کاویان سیلیس کانسار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۸۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۳۸۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای خسرو هادوی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۶۶۴۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۳۲۹۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1244802
آگهی تغییرات شرکت معدن کاران نسوز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۸۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای خسرو هادوی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۶۶۴۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۳۴۷۶۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1266779
آگهی تغییرات شرکت عمران آذر ستان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۹۹۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۵۲۷۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به سمت بازرس اصلی و آقای خسرو هادوی به کدملی۰۰۴۷۴۶۶۴۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته برات و قراردادها و سایر امور با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۴۵۹۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1365500
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعتی مشفق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۱۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۵۳۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای خسرو هادوی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۶۶۴۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقایان علیرضا مقصودی به شماره ملی ۰۰۴۹۳۹۶۲۲۶ و داداله قرینی به شماره ملی ۵۳۰۹۷۹۰۴۱۱ و محمود شریعتی نیاسر به شماره ملی ۰۵۳۲۱۰۴۳۱۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت در غیاب مدیرعامل اوراق مذکور با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و نیز کلیه اوراق و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. پ۱۷۸۵۲۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1365542
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی مشفق سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۸۱۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای خسرو هادوی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۶۶۴۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۸۵۲۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476269
آگهی تغییرات مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام شماره ثبت ۲۰۴۲۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار مؤسسه انتخاب گردید. آقایان خسرو هادوی به ک. م ۰۰۴۷۴۶۶۴۱۳ محمود شوکت فدائی به ک. م ۰۹۰۱۰۵۰۵۰۴ حبیب سزاوار به ک. م ۲۸۰۲۴۳۸۹۱۳ و امیر هوشنگ دلجو به ک. م ۱۷۵۰۳۵۵۹۰۶ به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۸۳۵۸۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520182
آگهی تغییرات شرکت آلیاژ سازان مشفق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۴۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۷۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱به عنوان بازرس اصلی و آقای خسروهادوی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۶۶۴۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه وحساب سودو زیان سال مالی ۱۳۹۲بتصویب رسید. پ۹۳۰۴۲۱۴۷۴۹۹۶۷۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1525178
آگهی تغییرات شرکت تحقیقاتی ازمو ن کیفیت سهامی خاص شماره ثبت ۹۵۸۵۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۹۱۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به سمت بازرس اصلی و آقای خسرو هادوی به کدملی ۰۰۴۷۴۶۶۴۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۸۴۸۵۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1546797
آگهی تغییرات شرکت شالوده مثلث ماندگار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۷۱۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال ۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس اصلی و آقای خسرو هادوی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۶۶۴۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۰۵۰۶۵۷۹۲۹۶۱۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613991
آگهی تغییرات شرکت آلیاژ گستر هامون سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب شد مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ بعنوان بازرس قانونی اصلی و آقای خسرو هادوی به شناسه ملی ۰۰۴۷۴۶۶۴۱۳ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات، بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید پ۹۳۰۶۲۳۸۵۵۶۶۸۸۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621954
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی گسترش ذوب هامون سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۷۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۴۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترلزنامه و حساب سود زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند: شرکت لوله و ماشین سازی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶ و شرکت توسعه صنعتی مشفق به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۵۳۷۶ و اقای حسن عمو زاده کیاسه به شمار ه ملی ۶۳۱۹۶۶۳۵۳۷ مو سسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارمون گستران پیشگام ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به عنوان بازرس اصلی و اقای خسرو هادوی ۰۰۴۷۴۶۶۴۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب شد پ۹۳۰۶۲۶۵۹۳۵۷۶۲۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677181
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و مهندسی آستیم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۳۹۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ تصویب شد. مؤسسه آرمون گستران پیشگام ش ملی ۱۰۱۰۳۲۴۱۰۸۳۱ به سمت بازرس اصلی و آقای خسرو هادوی کد ملی ۰۰۴۷۴۶۶۴۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب شدند آقای احمدرضا هکی ش ملی ۰۵۳۰۴۴۹۵۵۲ آقای حسن قاسمی ش ملی ۰۶۲۲۰۱۴۶۶۸ آقای علیرضا پرهیزکار ش ملی ۴۸۴۹۵۷۳۰۲۹ روزنامه همشهری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۸۰۴۷۵۹۱۹۷۳۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681428
آگهی تغییرات شرکت معدنی کانسار نسوز رازی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۳۲۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. ۲. موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به سمت بازرس اصلی و آقای خسرو هادوی کد ملی ۰۰۴۷۴۶۶۴۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت تعیین گردید. ۴. آقایان عباسعلی عاقلی کد ملی ۰۰۴۸۵۵۱۱۶۳ حسن مرادی کد ملی ۵۳۰۹۷۸۷۷۴۷ محمد مسعود رستگار کد ملی ۳۶۲۰۸۶۳۵۴۷ امیراشکان عاقلی کد ملی ۰۰۵۹۴۸۴۳۸۱ و خانم کبری ابراهیمی داویجانی با کد ملی ۰۰۴۹۳۷۰۶۰۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۳۰۸۰۷۷۹۱۸۹۴۸۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1690242
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وصنعتی سازور سازه آذرستان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۰۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۱۳۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام شماره ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو هادوی کدملی ۰۰۴۷۴۶۶۴۱۳ بعنوان بازرس علی البدل، برای یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۸۱۸۷۸۱۵۵۴۶۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1718774
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پای بست سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۱۲۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای خسرو هادوی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۶۶۴۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیأت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد سندزاده به شماره ملی ۱۸۱۷۷۰۱۱۸۵ آقای ابراهیم روشائیان به شماره ملی ۱۲۰۹۳۹۹۱۳۱ آقای قاسم کریمی به شماره ملی ۲۲۹۳۸۳۱۴۱۸ آقای فرزاد زاهدی به شماره ملی ۲۲۹۳۷۶۳۰۱۳ پ۹۳۰۹۱۱۹۳۵۶۴۶۲۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9550110
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای ثمن آفرین پارسیان (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۷۳۱۰۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۳۳۸۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس اصلی، آقای خسرو هادوی به شماره ملی۰۰۴۷۴۶۶۴۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۵/۲/۱۳۹۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای نصراله محمدحسین فلاح به شماره ملی۰۰۴۲۲۹۹۲۵۱ و خانم سحر ثقه الاسلامی به شماره ملی۰۰۵۹۹۳۶۰۶۱ و شرکت توسعه سرمایه گذاری مشفق سهامی خاص به شماره ثبت۲۵۳۱۰۲ با نمایندگی آقای محسن شاهوردی تا تاریخ۲۵/۲/۱۳۹۳. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای نصراله محمدحسین فلاح به شماره ملی۰۰۴۲۲۹۹۲۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سحر ثقه الاسلامی به شماره ملی۰۰۵۹۹۳۶۰۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه سرمایه گذاری مشفق سهامی خاص با نمایندگی آقای محسن شاهوردی به سمت عضو هیئت مدیره و خانم سحر ثقه الاسلامی به شماره ملی۰۰۵۹۹۳۶۰۶۱ به سمت مدیرعامل. در تاریخ۱۳/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9571060
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن امیرکبیر اراک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۷۱۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای خسرو هادوی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۶۶۴۱۳ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۳/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای قدرت اله سعادت به شماره ملی ۵۳۰۹۷۵۹۷۳۵ و آقای مهرداد سعادت به شماره ملی ۵۳۰۹۵۴۱۴۸۹ و آقای مهری رسولی به شماره ملی ۵۳۰۹۷۸۸۵۱۴ تا تاریخ ۱۲/۳/۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۱/۴/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9591090
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی نوآوران آهنکار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۵۲۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. خسرو هادوی به کدملی ۰۰۴۷۴۶۶۴۱۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: قدرت اله سعادت به کدملی ۵۳۰۹۷۵۹۷۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی سعادت به کدملی ۰۰۷۳۴۸۲۹۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهدی رسولی به کدملی ۵۳۰۹۷۸۸۵۱۴ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9730754
آگهی تغییرات شرکت ستاره سرافراز سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۲۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۲۸۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس اصلی، آقای خسرو هادوی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۶۶۴۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۱/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9828362
آگهی تغییرات شرکت چدن سازان مشفق سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۱۶۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای خسرو هادوی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۶۶۴۱۳ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۳/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدمهدی نواب مطلق به شماره ملی ۰۰۴۳۱۷۱۷۳۷ و آقای داداله قرینی به شماره ملی ۵۳۰۹۷۹۰۴۱۱ و شرکت توسعه سرمایه گذاری مشفق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۱۰۲ با نمایندگی آقای نصراله محمدحسین فلاح و شرکت شرکت هامون نایزه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۳۰۱ با نمایندگی آقای محمود شریعتی نیاسر و شرکت لوله و ماشین سازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۶ با نمایندگی آقای علیرضا مقصودی تا تاریخ ۳۱/۳/۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۳/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9921659
آگهی تصمیمات شرکت کندوکاو انرژی پارس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۱۵۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۷۵۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ بسمت بازرس اصلی و خسرو هادوی به کد ملی ۰۰۴۷۴۶۶۴۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9925248
آگهی تصمیمات شرکت نورین نادسخن سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۲۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۵۵۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۶/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به سمت بازرس اصلی و خسرو هادوی به کدملی ۰۰۴۷۴۶۶۴۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10037378
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ندای آینده سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۰۷۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای خسرو هادوی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۶۶۴۱۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید مرتضی حلالی فریزهندی به شماره ملی ۰۰۴۶۰۰۲۴۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۳/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم ستوده پوستفروش طهرانی به شماره ملی ۰۰۴۲۲۱۹۱۱۶ و آقای محمدمهدی نواب مطلق به شماره ملی ۰۰۴۳۱۷۱۷۳۷ و خانم ندا نواب مطلق به شماره ملی ۴۷۲۳۲۱۸۷۰۱ تا تاریخ ۱۷/۳/۱۳۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۸/۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10362942
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی دنیا صنعت البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۸۲۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس اصلی، آقای خسرو هادوی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۶۶۴۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار اقتصادی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۹/۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10497039
آگهی تصمیمات شرکت دارویی بهداشتی لیوار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۲۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۲۰۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ به تصویب رسید. خسرو هادوی به کدملی ۰۰۴۷۴۶۶۴۱۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. امیر قلن بر کدملی ۰۰۳۵۴۸۹۳۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و کیواندخت امین به کدملی ۰۹۴۹۴۰۸۱۹۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حافظ سوسن به کدملی ۱۳۸۰۷۷۳۷۰۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) و مرجانه نصرا …خراسانی به کدملی ۰۰۴۹۸۴۸۷۳۹ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل ممهور به مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10609712
آگهی تصمیمات شرکت نشر روزتاب سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۴۴۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ بسمت بازرس اصلی و خسرو هادوی به کدملی ۰۰۴۷۴۶۶۴۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10763760
آگهی تصمیمات شرکت سرآمد صنعت آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۰۵۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۶۵۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به سمت بازرس اصلی و خسرو هادوی به کدملی ۰۰۴۷۴۶۶۴۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10949825
آگهی تصمیمات شرکت فولاد امیرکبیر خزرسهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۰۹۷۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۲۷۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۸۹ بتصویب رسید. خسرو هادوی به ش ملی۰۰۴۷۴۶۶۴۱۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: قدرت اله سعادت به ش ملی۵۳۰۹۷۵۹۷۳۵ و مهرداد سعادت به ش ملی۵۳۰۹۵۴۱۴۸۹ و مهری رسولی به ش ملی۵۳۰۹۷۸۸۵۱۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۳/۹۰ قدرت اله سعادت به سمت رئیس هیئت مدیره و مهرداد سعادت به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13688772
آگهی تغییرات فرهنگی مذهبی و خیریه حضرت علی اکبر ع تهران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۶۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۳۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۵۶۴۳ / ۲۲ / د مورخ ۲۱/۶/۹۶ وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های موسسه انتخاب گردید. موسسه حسابرسی خدمات آرمون گستران پیشگام شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای خسرو هادوی کد ملی ۰۰۴۷۴۶۶۴۱۳ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۸۱۰۱۵۴۴۱۴۴۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک