بهمن مسعودی

بهمن مسعودی

کد ملی 0047453001
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 943036
آگهی تصمیمات شرکت ایران ترانسفو سهامی عام به شماره ثبت۱۰۸۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۸/۹۱ بهمن مسعودی به کدملی ۰۰۴۷۴۵۳۰۰۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به جای علی رضائی میرقائد به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۹۲۱۸۲۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1268441
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماهتاب کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۸۵۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۸۴۱۴۶
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ۹/۷/۱۳۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهمن مسعودی به شماره ملی۰۰۴۷۴۵۳۰۰۱به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی اکبر نادر عظیم زاده به شماره ملی۲۵۹۴۰۴۶۱۹۱به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید سلیمانی به شماره ملی۰۰۴۸۸۲۳۲۹۵ (خارج از اعضاء) به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک‌ها، بروات، سفته‌ها با امضای مدیر عامل (درغیاب مدیر عامل رئیس هیئت مدیره) به اتفاق یکی از اعضاء و به همراه مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و یا اشخاصی که و ی تعیین می‌نماید صورت می‌پذیرد. اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیر عامل تفویض گردید. پ۱۷۴۷۸۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686026
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا حدادیان به شماره ملی ۰۴۵۰۹۶۴۴۷۷ به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای علی اکبر نادر عظیم زاده به شماره ملی ۲۵۹۴۰۴۶۱۹۱ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و آقای بهمن مسعودی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۵۳۰۰۱ به نمایندگی از شرکت تجارت انرژی فردا به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی، قراردادها و چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیأت مدیره و عضو اصلی دیگر به همراه مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد پ۹۳۰۸۱۱۹۰۰۴۶۳۶۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12685144
آگهی تغییرات شرکت تامین برق فرینام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۱۰۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهمن مسعودی به شمار ملی ۰۰۴۷۴۵۳۰۰۱ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان ش. م ۱۰۱۰۲۷۹۱۶۹۸ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای علی اکبر نادر عظیم زاده به شمار ملی ۲۵۹۴۰۴۶۱۹۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر ش. م ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای علیرضا سالار به شمار ملی ۰۰۴۱۲۵۲۶۰۸ به نمایندگی از شرکت تولید برق ماهتاب سینا ش. م ۱۰۱۰۳۶۸۴۰۰۰ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک‌ها، بروات، سفته‌ها با امضای مدیرعامل (در غیاب مدیرعامل رئیس هیأت مدیره) به اتفاق یکی از اعضاء و به همراه مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که وی تعیین می‌نماید صورت می‌پذیرد. پ۹۴۱۲۱۱۳۰۱۱۰۵۷۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12736107
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی توسعه انرژی پاک پویش پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۴۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: •آقای محمد ملاکی به کدملی ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر به سمت رئیس هیئت مدیره •آقای سیدمجتبی احمدی به کدملی ۴۱۷۱۹۹۱۷۱۴ به نمایندگی از شرکت نیرو سرمایه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره •آقای بهمن مسعودی به کدملی ۰۰۴۷۴۵۳۰۰۱ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به سمت عضو هیئت مدیره •آقای مهدی حق پرست به کدملی۰۰۳۶۷۶۲۶۱۱ به نمایندگی از شرکت داده پردازی برق وآب پویش پارس به سمت عضو هیئت مدیره •آقای ایمان قهاری به کدملی ۱۷۵۴۹۷۵۵۴۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره کلیه چک‌ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از آقایان سیدمجتبی احمدی، بهمن مسعودی، مهدی حق پرست به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و در غیاب مدیرعامل، با امضاء دو نفر از آقایان سیدمجتبی احمدی، بهمن مسعودی، مهدی حق پرست ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد وکلیه اسناد و اوراق عادی و مراسلات با امضاءمدیرعامل و مهر شرکت نافذ می‌باشد. پ۹۵۰۱۲۱۷۰۵۴۱۱۸۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12869134
آگهی تصمیمات شرکت توسعه آب و نیروی کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۱۴۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۴۶۵۷۳
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۵، آقای بهمن مسعودی با کدملی ۰۰۴۷۴۵۳۰۰۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی آب و برق ماهتاب سازان به سمت رئیس هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی انتخاب گردید. ش۹۵۰۴۰۱۳۴۸۱۳۳۲۴۶ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12951027
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت انرژی پرتو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۹۱۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۶۳۷۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا حدادیان به شماره ملی ۰۴۵۰۹۶۴۴۷۷ بهمن مسعودی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۵۳۰۰۱ محمد شوشتری زاده به شماره ملی ۰۰۶۴۱۳۰۹۰۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا اخوان به شماره ملی ۴۲۸۴۱۶۲۸۵۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۵۱۶۱۱۵۱۸۷۴۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12988215
آگهی تغییرات شرکت توسعه انرژی‌های سبز ماه آب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۰۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۷۵۳۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲ به نمایندگی بهمن مسعودی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۵۳۰۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۶۹۸ به نمایندگی بهزاد آسائی به شماره ملی ۰۰۴۷۷۲۶۲۸۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تولید برق ماهتاب سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۴۰۰۰ به نمایندگی خدیجه رحمتی احمدآبادی به شماره ملی ۰۳۲۲۲۷۵۷۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره علی پاشا فصیح اعظم به شماره ملی ۰۴۵۲۳۵۹۹۷۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک‌ها، بروات و سفته‌ها با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که وی تعیین می‌نماید به همراه مهر شرکت صورت می‌پذیرد. هیئت مدیره اختیارات بندهای ۱، ۴ (در چارچوب آئین نامه استخدامی)، ۹ (در چارچوب آئین نامه معاملاتی)، ۷ و ۱۳ ذیل ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود پ۹۵۰۶۰۶۸۶۲۴۸۸۳۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13010757
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آب و برق ماهتاب سازان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۱۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد ملاکی به شماره ملی ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای عبدالرضا کرد به شماره ملی ۵۲۶۹۶۲۷۸۹۲ به نمایندگی از شرکت راه و ساختمان سازه سازان شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۳۶۰۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای بهمن مسعودی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۵۳۰۰۱ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۶۹۸ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای سعید شاهمنصوری به شماره ملی ۴۱۷۲۰۸۱۵۶۸ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی، قراردادها و چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و یا با امضای مشترک ۲ عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که وی تعیین می‌نماید صورت می‌پذیرد. اختیارات بندهای ۲ و ۴ و ۹ و ۱۰ ذیل ماده ۴۳ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۵۰۶۱۷۳۹۹۶۴۲۸۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13058867
آگهی تغییرات شرکت تجارت انرژی فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۸۸۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۶۵۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا حدادیان به شماره ملی ۰۴۵۰۹۶۴۴۷۷ به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر به سمت رئیس هیئت مدیره، بهمن مسعودی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۵۳۰۰۱ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، احمد مشایخی به شماره ملی ۱۲۱۹۵۹۴۰۵۹ به نمایندگی از شرکت تولید برق ماهتاب سینا به سمت عضو هیئت مدیره وکیوان خجسته زنوزی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۸۶۸۴۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک‌ها، بروات، سفته‌ها با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء به همراه مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که وی تعیین می‌نماید صورت می‌پذیرد. پ۹۵۰۷۱۴۷۸۷۸۴۲۲۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13119081
آگهی تغییرات شرکت مایع سازی گاز طبیعی ماهتاب پرتو کنگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۸۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۰۱۱۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ملاکی ک. م ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱ به عنوان نماینده شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای بهمن مسعودی ک. م ۰۰۴۷۴۵۳۰۰۱ به عنوان نماینده شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۶۹۸ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای محمد شوشتری زاده به شماره ملی ۰۰۶۴۱۳۰۹۰۸ بنمایندگی از شرکت پترو اندوخت پرتودارای شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۸۱۶۴۱به سمت نائب رییس هیئت مدیره و آقای آرمان حکیمی جاوید به شماره ملی ۰۴۵۳۵۱۴۴۵۶ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضاء و خارج از سهامداران برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۱۸۳۸۷۳۵۵۳۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13119082
آگهی تغییرات شرکت پترو اندوخت پرتو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۴۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۸۱۶۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲ به نمایندگی محمد ملاکی به شماره ملی ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۹۱۶۹۸ به نمایندگی بهمن مسعودی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۵۳۰۰۱ به سمت عضو هیات مدیره شرکت مایع سازی گاز طبیعی ماه تاب پرتو کنگان به شناسه ملی۱۴۰۰۵۶۰۱۱۴۵ به نمایندگی محمد شوشتری زاده به شماره ملی ۰۰۶۴۱۳۰۹۰۸ به سمت نائب رییس هیات مدیره حسین زاهدی سهی به شماره ملی ۰۰۷۸۰۶۰۷۳۷ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء و خارج از سهامداران) انتخاب گردید و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۱۸۳۸۸۷۱۵۸۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13213796
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری بنیاد نیکوکاری ماه تاب سازان ایرانیان در تاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۰۴۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۷۰۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: . کمک به توانمند سازی کودکان و نوجوانان مستعد نیازمند از طریق حمایت های تحصیلی، آموزشی، رفاهی شناسایی خانواده ها، جوانان نیازمند و توانمندسازی آنها از طریق حمایت های آموزشی و اقتصادی مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران بزرگراه صدر خیابان بهار جنوبی پلاک ۲۱ کدپستی ۱۹۳۹۸۵۶۳۴۱ دارایی موسسه: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران: محمد ملاکی به شماره ملی ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱ به سمت رییس هیئت مدیره رضا حدادیان به شماره ملی۰۴۵۰۹۶۴۴۷۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وحید حدادیان به شماره ملی ۰۴۵۱۶۶۹۸۹۴ به سمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره بهمن مسعودی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۵۳۰۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره فرزانه ساروخانی به شماره ملی ۰۰۴۸۱۸۷۹۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره شهین مکاری به شماره ملی ۱۲۸۴۵۵۵۰۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره زهرا مخدومی به شماره ملی ۲۲۴۹۶۱۱۱۶۵ به سمت میرعامل سمن و عضو هیئت مدیره محمد خیامیان به شماره ملی ۱۲۸۴۵۰۸۴۹۸ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره نفیسه زاهدیان فرد به شماره ملی ۴۷۲۳۸۳۳۵۶۰ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر بنیاد معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل فرنگیس افتخاری به شماره ملی ۲۹۰۰۱۷۲۹۸۵ به سمت بازرس اصلی هیئت مدیره علی رضا سالار به شماره ملی ۰۰۴۱۲۵۲۶۰۸ به سمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. بموجب نامه شماره ۷۵۴۵/۲۲/د ۱۷/۸/۱۳۹۵ استانداری تهران مورد آگهی قرار گرفت. پ۹۵۱۰۰۵۹۳۹۱۶۴۶۸۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13300522
آگهی تغییرات شرکت تولید برق شمس سرخس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۵۶۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ملاکی به کدملی ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای بهمن مسعودی به کدملی ۰۰۴۷۴۵۳۰۰۱ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای افشین مرشدیان به کدملی ۱۰۶۲۶۷۵۸۹۴ به نمایندگی از موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای سید حسین عبدالخالق زاده به کدملی ۰۹۳۱۲۸۴۷۳۲ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال تعیین گردیدند. و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک‌ها، بروات، سفته‌ها با امضای مدیرعامل (در غیاب مدیرعامل آقای محمد حسین ابریدخت به شماره ملی ۰۹۴۰۳۱۹۱۶۰) به اتفاق یکی از اعضاء و به همراه مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که وی تعیین می‌نماید صورت می‌پذیرد. - قسمتی از اختیارات هیات مدیره به شرح صورتجلسه به مدیر عامل تفویض گردید. ش۹۵۱۱۲۰۲۴۹۷۱۳۲۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سرخس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13930271
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرین مه باد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۴۹۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای علی اکبر نادر عظیم زاده به شماره ملی ۲۵۹۴۰۴۶۱۹۱به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر به سمت رئیس هیات مدیره - آقای بهمن مسعودی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۵۳۰۰۱به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به سمت نائب رئیس هئیت مدیره – آقای محمد علی حدادیان به شماره ملی ۰۴۴۰۴۵۵۴۳۱به سمت عضو هیات مدیره و آقای بهزاد آسائی به شماره ملی ۰۰۴۷۷۲۶۲۸۸ (خارج از اعضاء) به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور مالی از جمله چک‌ها - بروات - سفته‌ها با امضای مشترک مدیر عامل (در غیاب مدیر عامل رئیس هیات مدیره) به اتفاق یکی از اعضاء و به همراه مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و یا اشخاصی که وی تعیین می‌نماید صورت می‌پذیرد. - اختیار بند‌های ۱ - ۷ - ۱۰ - ۱۳و بند ۹ (در چار چوب آئین نامه معاملاتی) و بند ۴ (در چهار چوب آئین نامه استخدامی) ذیل ماده ۴۰اساسنامه به مدیر عامل تفویض گردید. پ۹۶۱۲۱۹۶۶۳۳۲۷۶۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13930278
آگهی تغییرات شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۶۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اکبر نادر عظیم زاده به کدملی ۲۵۹۴۰۴۶۱۹۱به سمت رئیس هئیت مدیره – بهمن مسعودی به کدملی ۰۰۴۷۴۵۳۰۰۱به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هئیت مدیره و مجید سلیمانی به کدملی ۰۰۴۸۸۲۳۲۹۵به سمت عضو هئیت مدیره انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور مالی از جمله چک‌ها - بروات‌ها - سفته‌ها با امضای مدیرعامل (در غیاب مدیر عامل رئیس هئیت مدیره) به اتفاق یکی از اعضاء و به همراه مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که وی تعیین می‌نماید صورت می‌پذیرد. پ۹۶۱۲۱۹۲۷۰۵۰۱۷۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک