بهزاد آویچ

آقای بهزاد آویچ

کد ملی 0047360275
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 642229
آگهی تصمیمات شرکت نوبل شیشه بین المللسهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۲۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۵۹۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. بهزاد آویج به کدملی ۰۰۴۷۳۶۰۲۷۵ به سمت بازرس اصلی و احمد ایروانی به کدملی ۰۴۹۲۹۱۹۹۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۸۸۲۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702180
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت گل باغ شفقسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۲۸۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۵۱۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای بهزاد آویج به شماره ملی ۰۰۴۷۳۶۰۲۷۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید علی فاطمی به شماره ملی ۲۹۹۱۳۸۲۸۶۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۴۸۱۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925222
آگهی تغییرات شرکت توسعه پردازش جام جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۰۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۸/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال منقسم به پنجاه هزار سهم بانام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱۰ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ آقای بهزاد آویج به شماره ملی ۰۰۴۷۳۶۰۲۷۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر رجبی به شماره ملی ۰۰۵۰۳۱۶۷۸۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۸/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای داود حر به شماره ملی ۰۰۶۵۳۸۴۵۷۱ و آقای پدرام پورحسین آقبلاغ به شماره ملی ۰۴۵۳۶۰۸۸۱۷ و شرکت سازمان عمران کرمان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۷ با نمایندگی آقای کورش فراهانی تا تاریخ ۲۱/۸/۹۳. ۴ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای داود حر به شماره ملی ۰۰۶۵۳۸۴۵۷۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای پدرام پورحسین آقبلاغ به شماره ملی ۰۴۵۳۶۰۸۸۱۷ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سازمان عمران کرمان سهامی خاص با نمایندگی آقای کورش فراهانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای پدرام پورحسین آقبلاغ به شماره ملی ۰۴۵۳۶۰۸۸۱۷ بسمت مدیرعامل. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۵۳۰۳۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192828
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد سمنگان سهامی خاص شماره ثبت ۵۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۳۳۳۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۱۴/۵/۱۳۹۲ ۲۲/۴/۹۲ ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن صورت‌های مالی سال ۹۱ ۲ آقای بهزاد آویج کد ملی ۰۰۴۷۳۶۰۲۷۵ و آقای علی امینی رنجبر کد ملی ۳۰۵۱۷۳۱۷۹۱ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ آقای محمد رضا شه بخش کد ملی ۰۹۳۷۶۴۹۳۲۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حاج محمد خواجویی سیرجانی کد ملی ۳۱۷۹۲۶۱۵۷۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جلال صابری کد ملی ۴۸۲۹۸۷۸۷۸۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود سلطانی زاده کد ملی ۲۹۹۲۰۱۷۲۳۱ بسمت مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کرمان امروز و استقامت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۳۵۵۰۸۵۰ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192829
آگهی تغییرات شرکت صنایع نوآوران کویر آریا سهامی خاص شماره ثبت ۷۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۸۷۵۳
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ و ۲۲/۴/۱۳۹۲ ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و صورت‌های مالی سال ۹۱ ۲ آقای بهزاد اویج کد ملی ۰۰۴۷۳۶۰۲۷۵ و منصور نظام آبادی کد ملی ۳۱۷۹۶۶۸۳۶۹ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کرمان امروز و استقامت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ علی امینی رنجبر کد ملی ۳۰۵۱۷۳۱۷۹۱ بسمت مدیرعامل و محمود سلطانی زاده با کد ملی ۲۹۹۲۰۱۷۲۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا مغزیان کد ملی ۱۲۸۴۷۴۴۵۸۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا مغزیان کد ملی ۱۲۸۷۴۹۱۰۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۳۵۵۰۶۴۱ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425236
آگهی تغییرات شرکت نوروز سازان ماندگار جنوب شرق شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۳۲۰ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۱۹۳۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد آویچ با کد ملی ۰۰۴۷۳۶۰۲۷۵ بعنوان بازرس اصلی و خانم اسما ابراهیمی با کدملی ۲۹۹۳۹۹۴۸۵۹ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شده‌اند. قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه و صورت‌های مالی سال ۹۱ ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۸۷۱۶۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624858
آگهی تغییرات شرکت الومینیم پارهنزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۸۳۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۶۹۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد آویج بشماره ملی ۰۰۴۷۳۶۰۲۷۵وآقای ناصر رجبی بشماره ملی ۰۰۵۰۳۱۶۷۸۸ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی وعلی البدل شرکت برای یکسال مالی تعیین گردیدند. روز نامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۲بتصویب رسید. پ۹۳۰۶۲۹۶۸۱۹۸۱۳۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10160584
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مهتاب صنعت نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۲۴۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۳۹۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای بهزاد آویج به شماره ملی ۰۰۴۷۳۶۰۲۷۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد ایروانی به شماره ملی ۰۴۹۲۹۱۹۹۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۱/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12973397
آگهی تغییرات شرکت عمران کار سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۲۰۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ ۱ صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ شامل ترازنامه وحساب سود وزیان به تایید وتصویب رسید. ۲ با رعایت ماده ۱۴۷لایحه اصلاحی قانون تجارت شرکت حسابرسی مدبران مستقل شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰بعنوان بازرس اصلی وآقای بهزاد آویج شماره ملی ۰۰۴۷۳۶۰۲۷۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت پترو شیمی هامون شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۷۲۰۵ شرکت مجتمع پترو شیمی کرمان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۸۹۰۱ شرکت سازمان عمران کرمان شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۰۴۵۰، ۴ روزنامه نگارستان برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ش۹۵۰۵۲۷۹۸۱۳۹۳۸۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12996610
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی هامون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۶۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۷۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد آویج به شماره ملی ۰۰۴۷۳۶۰۲۷۵ و آقای کوروش فراهانی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۷۸۲۴۹ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: سازمان عمران کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۰۴۵۰ به نمایندگی سعید صنعتی به شماره ملی ۲۹۹۲۰۳۳۷۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، آقای بهمن بهزادی به شماره ملی ۳۵۳۹۴۱۴۵۳۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، شرکت گروه توسعه و عمران علوی کرمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۱۶۲ به نمایندگی آقای حمزه کرمی به شماره ملی ۴۹۶۹۸۱۹۶۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیر میرزائی به شماره ملی ۲۹۹۲۲۹۱۱۹۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیر و سهامداران) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات - قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۶۱۰۲۲۲۹۷۳۳۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13118061
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پتروشیمی کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۷۲۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۸۹۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۹۴مورد تصویب قرار گرفت شرکت موسسه آگاه حساب به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۸۹۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی، و آقای بهزاد آویج به کدملی ۰۰۴۷۳۶۰۲۷۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند. - شرکت سازمان عمران کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۲۰۱۰۰۲۵۰ به نمایندگی آقای سعید صنعتی به کدملی ۲۹۹۲۰۳۳۷۲۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره، - شرکت جهان پویا بین الملل باشناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۶۴۳ به نمایندگی آقای حسین توفیق باکدملی ۲۹۹۱۲۲۷۶۰۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، - شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۰۶۳ به نمایندگی آقای عباس فروتن به کدملی ۳۱۱۰۹۵۴۳۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای رضا شیخ رابری به کدملی ۵۸۳۹۹۵۹۷۷۴ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سند تعهدآور مالی با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه بامهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه بامهرشرکت معتبرمی باشد. پ۹۵۰۸۱۸۷۴۳۶۴۸۴۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13200662
آگهی تغییرات حساب پردازگستران باستان شرق موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۸۹۱۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۵: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای بهزاد آویج با کدملی ۰۰۴۷۳۶۰۲۷۵ به نمایندگی از طرف سازمان عمران کرمان با شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۰۴۵۰ آقای رسول اکبری نسب با کدملی ۳۰۷۱۰۲۱۷۴۷ به نمایندگی از طرف شرکت عمران کار سیرجان با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۲۰۱۷ آقای رضا شیخ رابری با کدملی ۵۸۳۹۹۵۹۷۷۴ به نمایندگی از طرف مجتمع پتروشیمی کرمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۸۹۰۱ ش۹۵۰۹۳۰۷۸۲۸۷۳۴۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13284851
آگهی تغییرات شرکت فعال صنعت سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۸۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان عمران کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۰۴۵۰ و شرکت عمران کار سیرجان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۲۰۱۷ و محمد چوبینه به شماره ملی ۰۶۵۱۶۱۵۳۰۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. بهزاد آویج به شماره ملی ۰۰۴۷۳۶۰۲۷۵ و ناصر رجبی به شماره ملی ۰۰۵۰۳۱۶۷۸۸ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۱۱۱۱۸۸۷۳۳۴۶۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13308806
آگهی تغییرات شرکت قطارهای مسافری وباری جوپار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۴۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۰۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهزاد آویج با کدملی ۰۰۴۷۳۶۰۲۷۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب شدند: آقای محمدرضا شه بخش به شماره ملی ۰۹۳۷۶۴۹۳۲۵ به نمایندگی از شرکت سازمان عمران کرمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۵۵۶۷ اقای حمیدرضا مزینانی به شماره ملی ۰۰۳۲۹۰۶۹۰۰ به نمایندگی از شرکت عمران ارگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۵۲۵۲ آقای مجید دبستانی به شماره ملی ۳۱۱۰۸۱۷۴۲۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۱۱۲۶۹۵۲۸۴۳۳۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13523097
آگهی تغییرات شرکت صنعت پتروشیمی کشکوییه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۶۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۱۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مجتمع پتروشیمی کرمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۸۹۰۱ به نمایندگی اقای رضا شیخ رابری به کدملی ۵۸۳۹۹۵۹۷۷۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره سازمان عمران کرمان با شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۰۴۵۰به نمایندگی از اقای امیر میرزائی با کدملی ۲۹۹۲۲۹۱۱۹۶به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت جهان پویا بین الملل با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۶۴۳ به نمایندگی اقای امراله صالحی شهرابی با کدملی ۱۱۸۸۹۵۶۷۷۹ به عضو هیئت مدیره اقای علی امینی رنجبر با کدملی ۳۰۵۱۷۳۱۷۹۱ خارج از اعضا و خارج از سهامداران به سمت مدیرعامل تعیین شدند. امضا کلیه اسناد و وراق بهادار و تعهداور از جمله چک، سفته، برات و سند تعهدآور با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره یا امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد اقایان بهزاد آویج به کدملی ۰۰۴۷۳۶۰۲۷۵به سمت بازرس اصلی و کورش فراهانی به کدملی ۳۹۳۲۶۷۸۲۴۹به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند پ۹۶۰۴۳۱۲۸۲۸۳۴۳۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13598496
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نمایندگی بیمه اینده اندیشان عمران کرمان درتاریخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۴۸۷۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۴۸۱۰۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:موضوع فعالیت شرکت بطور انحصاری ،عرضه خدمات بیمه ای به نمایندگی از شرکت بیمه آرمان با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری، مصوبات شورایعالی بیمه ، قرارداد نمایندگی، بخشنامه و دستور العمل های بیمه مرکزی ج. ا.ایران و شرکت بیمه طرف قرارداد است. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ ستارخان ـ بزرگراه شیخ فضل اله نوری ـ خیابان ستارخان ـ پلاک ۴۷۱ ـ طبقه اول ـ ـ کدپستی ۱۴۵۴۷۳۴۶۹۴ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد گواهی شماره ۴۳,۳۶۵ مورخ ۹/۲/۱۳۹۶ از بانک سینا شعبه ستارخان به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای امیر حسین اکبرشاهی کوپائی به شماره ملی ۰۰۵۵۹۴۳۸۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای مهدی نور محمدی به شماره ملی ۰۵۱۹۹۴۶۷۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای امیر میرزائی به شماره ملی ۲۹۹۲۲۹۱۱۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است انتخاب گردیدند اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه ارقام نگر آریا به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به سمت بازرس اصلی و آقای بهزاد آویج به شماره ملی ۰۰۴۷۳۶۰۲۷۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. طبق مجوز شماره ۴۴۲۵۷/۴۰۳/۹۶ مورخ ۴/۵/۱۳۹۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آگهی گردید پ۹۶۰۶۱۵۲۴۴۵۶۵۳۷۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14218002
آگهی تغییرات شرکت پدیده توسعه شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۷۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۳۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ بتصویب رسید. بهزاد آویج به شماره ملی ۰۰۴۷۳۶۰۲۷۵ به سمت بارزس اصلی و مرضیه بزرگمهر به شماره ملی ۰۳۱۰۸۰۲۸۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. گروه اقتصادی کرمان خودرو (سهامی عام) دارای شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۴۱۴۶، شرکت خدمات مالی و اداری افراشته کرمان (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۳۲۹۰، شرکت توسعه و عمران درج کرمان (سهامی خاص) دارای شناسه ملی۱۰۶۳۰۱۳۲۰۲۳ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۶۲۵۶۸۵۴۲۲۴۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14236402
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران گلخانه‌های کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۰۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۳۹۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰به سمت بازرس اصلی و آقای بهزاد آویج به شماره ملی ۰۰۴۷۳۶۰۲۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۷۰۷۰۸۵۴۳۵۷۶۹۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14367971
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص جوپار ریل فرتاک درتاریخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۵۳۲۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۱۹۵۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش واردات و صادرات واگن قطار و تجهیزات و خدمات مرتبط و نگهداری و تعمیرات واگنهای باری و مسافری و لوکوموتیو - خدمات راهبری قطارهای مسافری - خرید و فروش قطعات واگنهای مسافری و کلیه خدمات پیمانکاری در مورد پروژه های راه آهن و فن آوری اطلاعات و کامپیوتری نرم افزاری و سخت افزاری - شرکت در نمایشگاههای داخل و خارج از کشور - اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در ایران و خارج از کشور - اخذ وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله ستارخان-خیابان شهید اکبر حاجی پور امیر-کوچه دیهیم-پلاک ۱-طبقه اول- کدپستی ۱۴۵۴۷۸۳۵۴۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۷ ۱۷۷۷ مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۷ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه فلکه صادقیه با کد ۱۱۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره قطارهای مسافری وباری جوپار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۰۶۳ و به نمایندگی محمد کریمی به شماره ملی ۰۸۹۰۲۵۴۸۹۳و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علیرضا خراسانی گزکی به شماره ملی ۲۹۹۲۰۴۷۸۴۸و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای احمد رضا کوه شاری به شماره ملی ۴۸۴۸۶۳۱۴۴۰و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار از جمله چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای بهزاد آویج به شماره ملی ۰۰۴۷۳۶۰۲۷۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خدماتی حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک