نریمان ایلخانی

نریمان ایلخانی

کد ملی 0047346663
42
شرکت‌ها
42
آگهی‌ها

شرکت های نریمان ایلخانی

ارد تجارت
ارد تجارت
1
فنی مهندسی تهران تمام
فنی مهندسی تهران تمام
1
بازرگانی پیشکسوتان صبا
بازرگانی پیشکسوتان صبا
1
سنگین ماشین راه سازان
سنگین ماشین راه سازان
1
تولید لوله و پوشش سلفچگان
تولید لوله و پوشش سلفچگان
1
مهندسی انرژی اشتعال
مهندسی انرژی اشتعال
1
بهبود فرآیند رادمان
بهبود فرآیند رادمان
1
فرآوری مواد پروتئینی یزد
فرآوری مواد پروتئینی یزد
1
کوشا پیشه
کوشا پیشه
1
توربین توان گستر ایرانیان
توربین توان گستر ایرانیان
1
ذغال های صنعتی ایران
ذغال های صنعتی ایران
1
پخش پارس خزر
پخش پارس خزر
1
ساختمانی و مهندسی پیماک
ساختمانی و مهندسی پیماک
1
حباب ساز
حباب ساز
1
پارس شهاب نقره
پارس شهاب نقره
1
روغن نباتی گلناز
روغن نباتی گلناز
1
یاس سپیدوش
یاس سپیدوش
1
کارگزاری مفید
کارگزاری مفید
1
شهاب توشه
شهاب توشه
1
الکترو موتورسازی خزرسینتک
الکترو موتورسازی خزرسینتک
1
تولیدی و صنعتی خزر پلاستیک
تولیدی و صنعتی خزر پلاستیک
1
توسعه تدبیر پیشه پویا
توسعه تدبیر پیشه پویا
1
تدارک صنعت بهگامان
تدارک صنعت بهگامان
1
کارگزاری بانک خاورمیانه
کارگزاری بانک خاورمیانه
1
بین المللی نور توشه
بین المللی نور توشه
1
ایران پوپلین
ایران پوپلین
1
صنعتی تجهیزات استیل مطبخ آسیا
صنعتی تجهیزات استیل مطبخ آسیا
1
بصیر درمان تهران
بصیر درمان تهران
1
بهستان تولید
بهستان تولید
1
1
1
1
حسابرسی فراز مشاور
حسابرسی فراز مشاور
1
ارس بانیان سپهر
ارس بانیان سپهر
1
صنعتی قطعه سازان خزر کوشا
صنعتی قطعه سازان خزر کوشا
1
کارگزاری سهم آذین
کارگزاری سهم آذین
1
آسیا بهین برق
آسیا بهین برق
1
معدنی صنعتی مس بهاباد پارسیان
معدنی صنعتی مس بهاباد پارسیان
1
پلی استر یزد
پلی استر یزد
1
انجمن مالکان خانه دریا
انجمن مالکان خانه دریا
1
صنعت پخش مژده
صنعت پخش مژده
1
صنعت قند کردستان
صنعت قند کردستان
1
صنعتی کوشا پیشه سمنان
صنعتی کوشا پیشه سمنان
1
روناک سازان غرب پرتو
روناک سازان غرب پرتو
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 656034
آگهی تصمیمات شرکت آرد تجارتسهامی عام به شماره ثبت۷۰۶۴۰و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۵۷۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ بسمت بازرس اصلی و نریمان ایلخانی به کدملی ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۸۶۸۳۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668661
آگهی تصمیمات شرکت فنی و مهندسی تهران تمامسهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۸۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۲۷۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و نریمان ایلخانی به کدملی ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سوگل ذبیحی به کدملی ۴۷۲۳۳۱۶۴۰۱ و سهیل ذبیحی به کدملی ۴۷۱۰۱۴۵۶۲۸ محمدابراهیم ذبیحی به کدملی ۰۰۴۳۷۳۵۵۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سهیلا شکرچی به کدملی ۱۹۷۱۳۴۴۸۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۰۱۸۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691862
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پیشکسوتان صباسهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۸۱۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۵۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس اصلی، آقای نریمان ایلخانی به شماره ملی ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۹۹۹۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 755145
آگهی تصمیمات شرکت سنگین ماشین راهسازانسهامی خاص به شماره ثبت۱۱۲۲۶۵و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۵۹۴۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. نریمان ایلخانی به کدملی ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ به سمت بازرس اصلی و سعید خاریابند به کدملی ۰۰۴۵۵۵۷۳۲۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۰۰۸۱۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 880974
آگهی تصمیمات شرکت تولید لوله و پوشش سلفچگان سهامی خاص به شماره ثبت۱۵۵۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۵۳۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۳/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاوره به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و نریمان ایلخانی به کدملی۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد شریف زاده بوشهری به کدملی۰۰۳۸۱۰۳۵۱۶ و محمد شیشه بری به کدملی۴۴۳۱۳۷۹۱۳۴ و محمد حسینی داویجانی به کدملی۳۸۷۳۱۹۷۵۵۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۷/۹۱ محمد شریف زاده بوشهری به سمت رئیس هیئت مدیره , محمد شیشه بری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره , محمد حسینی داویجانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضاء مشترک دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۳۴۲۷۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 993032
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی انرژی اشتعال سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۵۸۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و نریمان ایلخانی به کدملی ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. محمدرضا مژگان به کدملی ۰۰۶۲۴۰۷۹۹۶ و علی مژگانی به کدملی ۰۵۳۲۹۲۵۰۲۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ محمدرضا مژگان به سمت رئیس هیئت مدیره و علی مژگان بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مشترک محمدرضا مژگان و علی مژگان همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۵۰۲۹۸۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 998537
آگهی تغییرات شرکت بهبود فرآیند رادمان سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۵۷۳۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۶۵۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس اصلی، آقای نریمان ایلخانی به شماره ملی ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۵۰۱۸۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026183
آگهی تغییرات شرکت فرآوری مواد پروتئینی یزد سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۲۹۸۱۶
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/۹۱ و گواهی مالیاتی بشماره ۲۶۶۳۰ مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ شهرداری یزد به نمایندگی آقای محمدرضا عظیمی زاده به کد ملی ۴۴۳۲۳۰۸۵۲۴ و آقای سید علی مشتاقیون به کد ملی ۴۴۳۰۵۰۴۸۹۱ و سازمان همیاری شهرداری‌های یزد به نمایندگی آقای ابوالقاسم محی الدینی به کد ملی ۴۴۳۱۷۴۴۲۴۱ و شرکت پشتیبانی امور دام کشور به نمایندگی آقای علی زعیم حسینی به کد ملی ۴۴۳۰۴۵۱۷۵۳ و شرکت گوشت یزد به نمایندگی آقای حسین منتظری هدش به کد ملی ۴۴۳۲۱۵۵۲۵۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ موسسه حسابرسی فراز مشاور شماره ثبت ۳۴۹۱ بسمت بازرس اصلی و آقای نریمان ایلخانی به کد ملی ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ۴ صورتهای مالی سال ۱۳۹۰مورد تصویب قرار گرفت و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ آقای محمدرضا عظیمی زاده نماینده شهرداری یزد بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید علی مشتاقیون بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد حسینی حسین آباد به کد ملی ۴۴۳۰۵۹۵۳۲۱ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۳۸۳۶۹۰۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1093138
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کوشا پیشه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۷۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به ش م۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و نریمان ایلخانی به ک م۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۶۴۱۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133364
آگهی تغییرات شرکت توربین توان گستر ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۱۲۵۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۳۵۰۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ثبت ۳۴۹۱ به سمت بازرس اصلی و نریمان ایلخانی کدملی ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۶۸۲۹۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165721
آگهی تغییرات شرکت ذغال‌های صنعتی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۵۴۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. محمدمهدی گل زاده بشماره ملی ۴۳۲۰۵۹۵۰۹۲ بسمت رئیس هیئت مدیره محمدحسن لامع به شماره ملی ۰۰۳۲۸۸۲۲۳۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سپیده گل زاده بشماره ملی ۰۴۵۱۲۴۹۲۱۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و چک‌ها با ۲ امضا آقای محمدحسن لامع و آقای محمدمهدی گل زاده با مهر شرکت معتبر میباشد. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های رسمی شرکت انتخاب شد شرکت حسابرسی فراز مشاور بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای نریمان ایلخانی بشماره ملی ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۶۹۸۵۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179093
آگهی تغییرات شرکت پخش پارس خزر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۲۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۸۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای نریمان ایلخانی به شماره ملی ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۰۵۲۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1188981
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و مهندسی پیماک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۰۴۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فاطمه بهشتی شیرازی به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۸۰۵۶ و محمدصادق بهبهانی به شماره ملی ۰۰۳۹۰۸۸۶۳۴ و اسداله کاوه مهر به شماره ملی ۰۰۴۳۵۱۵۰۳۷ و سعید محققی پیله رود به شماره ملی ۰۰۶۰۰۵۷۴۲۴ و خسرو بهبهانی به شماره ملی ۰۰۳۹۸۰۹۰۷۲. ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۸۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای نریمان ایلخانی به شماره ملی ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۱۱۷۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224073
آگهی تغییرات شرکت حباب ساز سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به۱۳۹۱/۱۲/۳۰ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ۱۰۱۰۰۲۱۶۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای نریمان ایلخانی۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت با اکثریت آرا برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۲۴۴۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271200
آگهی تغییرات شرکت پارس شهاب نقره سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۵۴۰۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۵۸۳۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۱ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ و آقای نریمان ایلخانی به شماره ملی۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۵۰۸۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1364740
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی گلناز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۹۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی فراز مشاور با کد شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای نریمان ایلخانی با کد ملی ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند: آقای جواد ورزیده کارطهرانی با کد ملی ۰۰۳۴۹۰۹۷۰۲ و خانم مریم ورزیده کارطهرانی با کد ملی ۰۴۵۱۲۴۲۷۸۵ و آقای سید حسام الدین عادل با کد ملی ۰۴۵۲۲۳۴۶۶۲ پ۱۷۸۴۴۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1366357
آگهی تغییرات شرکت یاس سپیدوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۷۱۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ بسمت بازرس اصلی و آقای نریمان ایلخانی به کد ملی ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۸۵۳۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1422173
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری مفید شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۹۷۳۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی فراز مشاور ش م ۱۰۱۰۱۵۳۴۴۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای نریمان ایلخانی ش م ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال برای سال مالی انتخاب گردید. اعضا هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردید: حمید آذرخش ش م ۰۰۳۶۳۲۸۹۵۲ بعنوان رئیس هیات مدیره حسن آذرخش ش م ۴۲۸۴۱۷۲۶۰۳ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و هادی مهری ش م ۴۲۸۴۶۷۳۵۷۲ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک دو نفر از اعضا هیئت مدیره حسن آذرخش و هادی مهری و مهدی آذرخش (خارج از اعضا هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت و حمید آذرخش به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۱۱۸۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589317
آگهی تغییرات شرکت شهاب توشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸۲۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۹۸۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود وزیان برای سال مالی منتهی به آخر اسفند ماه ۱۳۹۲ تصویب گردید. اعضا هیات مدیره شرکت به شرح ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵ شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴ شرکت بازرگانی پارس شید (سهامی خاص) شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۷۴۸۹۴۰ شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷ شرکت صنعتی شهاب شیشه (سهامی خاص) شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۲۷۴۴۶ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت فرازمشاور ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ بازرس اصلی شرکت و آقای نریمان ایلخانی ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۰۵۵۷۸۲۸۷۵۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1653384
آگهی تغییرات شرکت الکترو موتورسازی خزرسینتک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۲۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای نریمان ایلخانی به شماره ملی ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۱۴۷۹۷۱۰۴۹۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677922
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی خزر پلاستیک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۴۸۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۲ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵ و شرکت صنعتی پارس خزر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷ و شرکت بازرگانی پارس شید به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۸۹۴۰ و شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زرآسا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۸۰۷۵ و شرکت بین المللی نورتوشه به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۶۷۸۲۰ موسسه حسابرسی فرازمشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای نریمان ایلخانی به شماره کارت ملی ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۸۰۴۵۲۵۱۴۰۳۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700592
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه تدبیر پیشه پویا درتاریخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۳۵۷۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۴۸۴۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشارکت درتاسیس وراه اندازی کارخانجات صنعتی تولیدی و طرح های فنی مهندسی مدیریتی واجرای طرح های مذکور در به روزرسانی کارخانجات صنعتی وتولیدی موجود خریدسهام شرکت ها وکارخانجات در حال تاسیس وکارخانجات موجودبرای شرکت مشارکت در سهام کلیه کارخانجات وشرکت های فنی مهندسی تولیدی صنعتی خدماتی و غیره خریدوواردات کلیه تجهیزات واقلام مواد اولیه موردنیاز کارخانجات وطرح های اجرایی شرکت فروش وصادرات کلیه کالاهای تولیدی کارخانجات یادشده خریدوفروش واردات وصادرات کلیه اقلام مجاز تجاری وبازرگانی وتجارت الکترونیک ارائه خدمات مشاوره مدیریتی درزمینه بهینه سازی فعالیت های شرکت ها وکارخانجات موجودوجدید التاسیس شرکت درمناقصه ها ومزایده های درون مرزی وبرون مرزی شرکت درنمایشگاهها همایشها و سمینارهای داخلی وخارجی مرتبط باموضوع فعالیت ونمایشگاه تجاری وبازرگانی خریدوانتقال تکنولوژی ولیسانس موردنیاز شرکت وتاسیس شعب ونمایندگی درداخل وخارج ازکشور واخذنمایندگی ازکلیه اشخاص حقیقی وحقوقی اعم ازداخلی وخارجی که درزمینه های مرتبط به موضوع شرکت فعالیت می نمایند واعطا نمایندگی به آنان افتتاح حساب نزدهریک از بانکها وموسسات مالی واعتباری داخلی وخارجی اخذوام اعتبار وتسهیلات ارزی وریالی ازکلیه بانکها وموسسات مالی واعتباری داخلی وخارجی اقدام به هرگونه فعالیت مجازی که درحصول اهداف شرکت نافع وموثر باشدپس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان سپهبد قرنی پلاک ۴۳ کدپستی ۱۵۸۱۶۵۳۱۳۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹/۲۰۹۵/۷۱ مورخ ۱۴/۲/۹۳ نزد بانک صادرات ایران شعبه ایرانشهر جنوبی کد ۲۰۹۵پرداخت گردیده است. و الباقی در تعهد سهامداران میباشد. اولین مدیران شرکت: جلیل میهن دوست به شماره ملی ۲۶۴۸۹۸۴۳۶۴به نمایندگی سرمایه گذاری پارس توشه بسمت رئیس هیئت مدیره، ارسلان رازقی به شماره ملی ۰۰۴۴۶۱۹۶۵۰به نمایندگی شرکت کوشا پیشه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره وعبدالکریم شریعتی بهبهانی به شماره ملی ۳۵۳۹۲۵۶۵۲۰به نمایندگی بازرگانی پارس شید بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره،به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیات مدیره ومدیرعامل ودرغیاب هریک از ایشان باامضای متفق دونفرازاعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل ودرغیاب ایشان باامضای یکی ازاعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه فرازمشاور به شماره ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی. نریمان ایلخانی به شماره ملی ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۲۶۹۲۱۶۴۳۹۸۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721597
آگهی تغییرات شرکت تدارک صنعت بهگامان سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۸۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۶۳۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱) آقای نریمان ایلخانی به شماره ملی ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.۲) روزنامه کثیرالانتشار یزد امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.۳) صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۳۰۹۱۵۵۲۹۱۰۷۳۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9408092
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۷۵۹۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۹۸۶۷۶ , ۱۲۱ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۳ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی فراز مشاورشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ بعنوان بازرس قانونی اصلی و آقای نریمان ایلخانی به کدملی ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۱۱۰۶۲۴۹۶۵۵۷۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9531151
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی نور توشه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۰۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۶۷۸۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و نریمان ایلخانی به کدملی۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9819911
آگهی تصمیمات شرکت ایران پوپلین سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۳۷۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۵۰ به سمت بازرس اصلی و نریمان ایلخانی به کدملی ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9853899
آگهی تغییرات شرکت صنتی تجهیزات استیل مطبخ آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۸۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس اصلی، آقای نریمان ایلخانی به شماره ملی ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9984813
آگهی تصمیمات شرکت بصیر درمان تهران سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۴۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۴۰۶۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۶/۴/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۱/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۷ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و نریمان ایلخانی به ش ملی ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مصطفی محقق دولت آبادی به ش ملی ۴۳۲۲۶۸۹۹۴۹ و منصور سروش به ش ملی ۰۵۶۹۷۲۹۵۸۰ و سید محسن تولیت کاشانی به ش ملی ۱۲۶۱۶۴۴۶۱۱ و مسعود قاسمی فیروزآبادی به ش ملی ۴۴۸۹۶۶۲۲۱۱ و عبدالرضا غفاری به ش ملی ۰۵۳۲۱۳۲۵۱۳ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۵/۸۸ منصور سروش به سمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی محقق دولت آبادی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید مفتخری خارج از هیئت مدیره به ش ملی ۰۰۶۶۳۱۱۵۰۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. چک و اسناد رسمی با امضای دو نفر از سه نفر منصور سروش و مصطفی محقق دولت آبادی و مسعود قاسمی متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10117802
آگهی تصمیمات شرکت بهستان تولید سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۴۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۴۰۰ بسمت بازرس اصلی و نریمان ایلخانی به ش ملی ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10206800
آگهی تصمیمات شرکت ورزیران سهامی عام به شماره ثبت۴۶۱۱۸ وشناسه ملی: ۱۰۱۰۰۹۱۳۴۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاوربه شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ بسمت بازرس اصلی و نریمان ایلخانی به ش ملی۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارجهان اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10512360
آگهی تصمیمات شرکت ذغالهای صنعتی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و نریمان ایلخانی به کدملی ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10580948
آگهی تغییرات شرکت ارس بانیان سپهر سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۹۰۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس اصلی، آقای نریمان ایلخانی به شماره ملی ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ۱۸/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10661668
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی قطعه سازان خزر کوشا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۰۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۴۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و نریمان ایلخانی با کدملی ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شهرام ارشادی اسکوئی با کدملی ۰۰۴۷۲۰۱۹۹۱ غلامرضا نصیرزاده باکدملی ۲۵۷۱۵۹۲۷۹۳ شرکت سرمایه گذاری کوشا پیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۷۷۸۰ به نمایندگی محمود بلقیس زاده به ک. م ۱۸۱۷۸۱۳۶۷۶ و شرکت بازرگانی پارس شید به ش. م ۱۰۱۰۰۷۴۸۹۴۰ بنمایندگی عبدالمحمد فیاضی با کدملی ۰۴۵۰۹۵۸۳۷۱ و شرکت صنعتی کوشا پیشه سمنان به ش. م ۱۰۴۸۰۰۹۴۷۶۰ به نمایندگی محمدرضا در افشار به ک. م ۰۰۴۳۶۰۰۹۴۸ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۸/۹۱ عبدالمحمد فیاضی به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا نصیرزاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شهرام ارشادی اسکوئی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10820484
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری سهم آذین سهامی خاص بشماره ثبت ۱۵۷۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۰۳۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و نریمان ایلخانی به کدملی ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ به سمت بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10937795
آگهی تصمیمات شرکت آسیا بهین برق سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۲۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۰۰۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ بسمت بازرس اصلی و نریمان ایلخانی به کد ملی ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10948543
آگهی تغییرات شرکت معدنی صنعتی مس بهاباد پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۴۰۹۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۱۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فراز مشاوره به عنوان بازرس اصلی , آقای نریمان ایلخانی به شماره ملی۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۱۶/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12646402
آگهی تغییرات شرکت پلی استر یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۲۷۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فراز مشاور۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای نریمان ایلخانی۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - رونامه اطلاعات برای نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۴۱۱۱۸۷۹۶۸۶۵۲۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12673335
آگهی تغییراتانجمن مالکان خانه دریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۶۶۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نریمان ایلخانی (شماره ملی ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳) به سمت بازرس اصلی وآقای سیدعلی پرور (شماره ملی ۲۲۹۵۹۱۹۳۶۳) به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۴ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های انجمن تعیین گردید. پ۹۴۱۲۰۴۴۷۸۷۲۶۵۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13257854
آگهی تغییرات شرکت صنعت پخش مژده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۷۳۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و صورت سود زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۲ بازرسان شرکت به شرح ذیل و برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند: موسسه حسابرسی فراز مشاور با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ و شماره ثبت ۳۴۹۱ به نمایندگی آقای نریمان ایلخانی به کدملی ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ به سمت بازرس اصلی یوسف حیدری با کدملی ۳۸۵۸۸۶۵۵۲۴ و به عنوان بازرس علی البدل ۳ روزنامه شرق جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۱۰۲۶۸۲۴۸۴۵۴۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سقز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13382448
آگهی تغییرات شرکت صنعت قند کردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۴۱۵۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بازرسان شرکت به شرح زیر و برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند: موسسه حسابرسی فراز مشاور با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ و شماره ثبت ۳۴۹۱ به نمایندگی آقای نریمان ایلخانی به کدملی ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ به سمت بازرس قانونی اصلی طه خدری با کدملی ۳۷۶۲۳۷۵۵۶۹ به عنوان بازرس علی البدل ۲ ترازنامه و صورت سود زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ که به تایید بازرس قانونی و حسابرسان مستقل شرکت نیز رسیده است به تصویب رسید. ۳ روزنامه شرق جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۱۲۳۱۰۲۲۵۵۹۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سقز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14358994
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کوشا پیشه سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۶۴ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۹۴۷۶۰
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کوشا پیشه سمنان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۶۴ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۹۴۷۶۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گزارش مدیر تصفیه راجع به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶٫۱۲٫۲۹ و صورتهای مالی سال ۱۳۹۶ و گزارش ناظر تصفیه دال بر تایید آن قرائت و مورد تصویب قرار گرفت آقای محمدرضا درافشار به شماره ملی ۰۰۴۳۶۰۰۹۴۸ به مدت ۲ سال بعنوان مدیر تصفیه انتخاب شد. موسسه حسابرسی فراز مشاور دارای کدملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ (بانمایندگی آقای نریمان ایلخانی به کد ملی ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳) بعنوان ناظر تصفیه برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14407815
آگهی تغییرات شرکت روناک سازان غرب پرتو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۳۹۵۳۶
آگهی تغییرات شرکت روناک سازان غرب پرتو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۳۹۵۳۶ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی فراز مشاور با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ و شماره ثبت ۳۴۹۱ به نمایندگی آقای نریمان ایلخانی به کد ملی ۰۰۴۷۳۴۶۶۶۳ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای جلال کاکی با کد ملی ۳۷۶۲۳۳۹۱۱۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. - ترازنامه و صورت سود زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک