مهدی رفیعی اردستانی

آقای مهدی رفیعی اردستانی

کد ملی 0047326840
33
شرکت‌ها
33
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1265953
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۲۵/۸/۹۲ در شرکت صنعتی زرماکارون (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۷۷۷۳ که در تاریخ ۱۳/۹/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید. ۱ آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ به سمت بازرس اصلی و آقای احسان سعادتمند به شماره ملی ۰۳۸۴۷۴۲۲۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲ و محمدعلی ناطقی به شماره ملی ۲۱۴۱۷۹۷۶۷۵ و محسن امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ و مهدی امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ و آرش سلطانی به شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ آقای مرتضی سلطانی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی ناطقی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن امینی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقایان مهدی امینی و آرش سلطانی به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ کلیه اسناد و قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات اداری و عادی با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۷۴۸۱۲۱ ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12698381
آگهی تغییرات شرکت زر پخش مهیار همدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۱۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۰۴۴۴۰
آگهی تغییرات شرکت زر پخش مهیار همدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۱۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۰۴۴۴۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی رفیعی اردستانی با کد ملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای سید مهدی شاد با کد ملی ۰۳۸۵۱۷۲۰۵۲ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای مهدی ساجدی با کد ملی ۳۸۷۳۹۳۱۷۳۷ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12749237
آگهی تغییرات شرکت صنعتی سمولینای زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۹۸۲۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲ و محسن امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ و مهدی امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ و آرش سلطانی به شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند. - آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ به سمت بازرس اصلی و آقای داود پیرا به شماره ملی ۰۰۷۱۱۴۲۱۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۱۲۸۷۶۹۹۸۷۴۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12811444
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زر پخش ماکان خوزستان درتاریخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۵۹۴۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۶۰۵۷۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : مبادرت بر انجام کلیه امور بازرگانی مجاز و پیمانکاری شامل خرید- فروش- بسته بندی، مشارکت و توزیع کلیه کالاها و خدمات مجاز با شرکتهای تولیدی و بازرگانی داخلی و خارجی مجاز و توزیع در سراسرکشور و خارج از کشور، اعطاء و یا اخذ نمایندگی و یا حق العمل کاری در پخش و توزیع کالاهای تولیدی در داخل و یا خارج از کشور، مبادرت به فعالیتهای تولیدی- صنعتی، صادرات و واردات درخصوص کالا و خدمات مجاز ، مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس شرکت ، کلیه عملیات تجاری - خدماتی - تولیدی وصنفی که در چهارچوب قوانین و مقررات کشور مجازمی باشد. فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می باشد. مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : اهواز - خ وهابی - نبش ۱۹ کیان آباد - مجتمع هادی - واحد ۷ کدپستی ۶۱۶۴۶۱۶۱۵۷ سرمایه شرکت : مبلغ یکصد میلیون ریال منقسم به یکصد سهم یک میلیون ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ سی و پنج میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱مورخ ۱۸/۱/۹۵نزد بانک ملی ایران شعبه شهید چمران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. سید مهدی شاد به شماره ملی ۰۳۸۵۱۷۲۰۵۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. حسن طلاور به شماره ملی ۱۷۵۴۴۳۹۴۰۳ به سمت مدیرعامل. برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و قراردادهای شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به عنوان بازرس اصلی. احمد پاکزاد به شماره ملی ۰۰۵۴۸۶۳۱۶۳ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12837666
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زرپخش افشار کرمان درتاریخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۴۳۴۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۹۴۳۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: مبادرت برانجام کلیه اموربازرگانی مجاز و پیمانکاری شامل خرید ـ فروش ـ بسته بندی، مشارکت وتوزیع کلیه کالاها وخدمات مجاز با شرکتهای تولیدی و بازرگانی داخلی و خارجی مجاز و توزیع درسراسرکشوروخارج ازکشور، اعطاء و یا اخذ نمایندگی و یا حق العملکاری در پخش و توزیع کالاهای تولیدی درداخل و یا خارج از کشور، ایجاد شعب شرکت درداخل و یا خارج ازکشور بصورت انفرادی ویاشراکتی، مبادرت به فعالیتهای تولیدی ـ صنعتی و ترانزیت کالاهای مجاز، صادرات و واردات در خصوص کالا و خدمات مجاز، مشارکت درسایرشرکتها ازطریق تاسیس شرکت، ایجاد یا شراکت درموسسات پخش جهت توزیع کالا، بطورکلی شرکت می تواند به کلیه عملیات ومعاملات مالی، تجاری، خدماتی، تولیدی و صنفی که درچهارچوب قوانین ومقررات کشور مجاز می باشد مبادرت نماید در کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح (ثبت شرکت بمنزله اخذ وصدورپروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: کرمان ـ بلوار قائم ـ نبش قائم ۶۰ ـ طبقه ۲ کدپستی ۷۶۱۳۹۸۳۹۵۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۹۹/۸۰۰۱۱ مورخ ۱۳/۰۲/۹۵ نزد بانک ملی شعبه کرمان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای مهدی رفیعی اردستانی باکد ملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید مهدی شاد با کد ملی ۰۳۸۵۱۷۲۰۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محسن پرنده افشار با کد ملی ۲۹۹۱۴۰۰۲۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به عنوان بازرس اصلی. آقای احمد پاکزاد به شماره ملی ۰۰۵۴۸۶۳۱۶۳ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۳۱۷۳۴۲۶۶۱۶۲۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12947962
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زر پخش نو بخت درتاریخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۶۶۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۵۱۱۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مبادرت برانجام کلیه اموربازرگانی مجاز و پیمانکاری شامل خرید ـ فروش ـ بسته بندی، مشارکت وتوزیع کلیه کالاها وخدمات مجاز با شرکتهای تولیدی وبازرگانی داخلی وخارجی مجاز وتوزیع درسراسرکشوروخارج ازکشور، اعطاء ویااخذ نمایندگی و یا حق العمل کاری در پخش و توزیع کالاهای تولیدی درداخل ویاخارج ازکشور، ایجاد شعب شرکت درداخل ویاخارج ازکشور بصورت انفرادی ویاشراکتی، مبادرت به فعالیتهای تولیدی ـ صنعتی، صادرات وواردات درخصوص کالا وخدمات مجاز، مشارکت درسایرشرکتها ازطریق تاسیس شرکت، ایجاد یا شراکت درموسسات پخش جهت توزیع کالا، بطورکلی شرکت می تواند به انجام امور تجاری ـ خدماتی شامل تامین نیروی انسانی موقت وصنفی که درچهارچوب قوانین ومقررات کشورمجازمی باشد مبادرت نمایددر کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح.ثبت موضوع فوق به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اصفهان ـ شهرک صنعتی جی ـ خیابان یکم ـ چهارراه باسکول ـ پ۱۶۳. کدپستی ۸۱۹۴۸۸۵۵۷۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۷۴۰۶۱مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۵نزد بانک ملی شعبه شهرک صنعتی جی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: رضا باقرزاده کدملی ۱۷۵۳۴۸۶۲۹۷(خارج از سهامداران)به سمت مدیرعامل و سیدمهدی شاد کدملی ۰۳۸۵۱۷۲۰۵۲به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی رفیعی اردستانی کدملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا نوبخت کدملی ۱۸۱۷۲۶۱۶۴۹به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به عنوان بازرس اصلی و احمد پاکزاد به شماره ملی ۰۰۵۴۸۶۳۱۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد ش۹۵۰۵۱۳۲۹۰۷۶۰۳۴۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12948469
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زر پخش فراگیر آذربایجان درتاریخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۲۹۵۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۵۱۹۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مبادرت برانجام امور بازرگانی مجاز و پیمانکاری شامل خرید ـ فروش ـ بسته بندی و توزیع کالاهای تولیدی و بازرگانی داخلی در سراسر کشور، اعطاء و یا اخذ نمایندگی در پخش و توزیع کالاهای تولیدی در داخل و یا خارج از کشور، ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور، مبادرت به فعالیتهای تولیدی ـ صنعتی و صادرات و واردات در خصوص کالاهای مجاز، در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان آذربایجان شرقی ـ تبریز ـ خیابان امام خمینی ـ روبروی مسجد شهیدی ـ کوچه میرزا سلمان ـ جنب هتل گلشن ساختمان ساوالان ۱۳ ـ طبقه سوم ـ کدپستی ۵۱۳۷۶۵۵۵۵۸ آدرس شعبه ارومیه ـ جاده دریا ـ سیصد متر بالاتر از زندان مرکزی ـ جنب کلینیک سربتون ـ طبقه اول و کدپستی ۵۷۳۵۱۸۴۴۱۵ مدیر شعبه: محمد صادقی منش به شماره ملی ۲۷۵۴۸۳۰۶۶۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۷۰ مورخ ۱۶/۱۲/۹۴ نزد بانک ملی شعبه مسجد کبود تبریز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدی رفیعی اردستانی به کدملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره سیدمهدی شاد به کدملی ۰۳۸۵۱۷۲۰۵۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد صادقی منش به کدملی ۲۷۵۴۸۳۰۶۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره مهرداد هاشم پور دوریق به کدملی ۱۳۱۰۳۳۸۷۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به عنوان بازرس اصلی مجید حمزهء به شماره ملی ۰۳۲۲۶۴۸۱۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۵۱۴۴۴۸۹۷۶۷۸۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12951791
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زر پخش معین قزوین درتاریخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۴۲۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۵۸۰۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.. موضوع شرکت: مبادرت بر انجام کلیه امور بازرگانی مجاز و پیمانکاری شامل خرید ـ فروش ـ بسته بندی، مشارکت و توزیع کلیه کالاها وخدمات مجاز با شرکتهای تولیدی و بازرگانی داخلی و خارجی مجاز و توزیع در سراسر کشور و خارج از کشور، اعطاء و یا اخذ نمایندگی و یا حق العمل کاری در پخش و توزیع کالاهای تولیدی در داخل و یا خارج از کشور، ایجاد شعب شرکت درداخل و یا خارج از کشور بصورت انفرادی و یا شراکتی، مبادرت به فعالیتهای تولیدی ـ صنعتی، صادرات و واردات درخصوص کالا و خدمات مجاز، ایجاد یا شراکت در موسسات پخش جهت توزیع کالا، بطورکلی شرکت می تواند به کلیه عملیات و معاملات تجاری ـ خدماتی ـ تولیدی و صنفی که در چهارچوب قوانین و مقررات کشور مجازمی باشد مبادرت نماید در تمامی موارد فوق پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذیصلاح.(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.. مرکز اصلی شرکت: قزوین ـ خیابان شهید انصاری ـ جنب بانک کشاورزی ـ فروشگاه رزازی کدپستی ۳۴۱۸۷۹۳۴۷۳. سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۴۲ و شماره فیش ۸۵۸۴۹۷ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ نزد بانک ملی شعبه بازار قزوین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.. اولین مدیران شرکت: ـ ۵. آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ ۵. آقای سیدمهدی شاد به شماره ملی ۰۳۸۵۱۷۲۰۵۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ ۵. آقای هادی رزازی به شماره ملی ۴۳۲۲۷۱۱۵۴۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: ـ ۸. موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ با نمایندگی آقای ابراهیم مرادی فرزند مراد به شماره ملی ۵۱۶۹۳۸۲۹۱۱ به عنوان بازرس اصلی. ـ ۸. آقای مجید حمزهء به شماره ملی ۰۳۲۲۶۴۸۱۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۵۱۷۴۰۸۱۵۶۳۵۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12984631
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زر پخش هرمزگان در تاریخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۶۸۵۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۶۵۸۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: مبادرت بر انجام کلیه امور بازرگانی مجاز و پیمانکاری شامل خرید ـ فروش ـ بسته بندی، مشارکت و توزیع کلیه کالاها و خدمات مجاز با شرکتهای تولیدی و بازرگانی داخلی و خارجی مجاز و توزیع در سراسرکشور و خارج از کشور، اعطاء و یا اخذ نمایندگی و یا حق العمل کاری در پخش و توزیع کالاهای تولیدی در داخل و یا خارج از کشور، ایجاد شعب شرکت در داخل و یاخارج از کشور بصورت انفرادی و یا شراکتی، مبادرت به فعالیتهای تولیدی ـ صنعتی کالاهای مجاز، صادرات و واردات در خصوص کالا و خدمات مجاز، مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس شرکت، ایجاد یا شراکت در موسسات پخش جهت توزیع کالا، بطور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی ـ تجاری ـ خدماتی ـ تولیدی و صنفی که در چهارچوب قوانین و مقررات کشور مجاز می باشد مبادرت نماید در کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بندرعباس ـ خیابان امام موسی صدر جنوبی ـ ساختمان پاداش ـ طبقه پنجم ـ واحد ۵۰۶ کدپستی ۷۹۱۳۹۶۱۹۸۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۵۰۲۴ مورخ ۱۸/۲/۹۵ نزد بانک ملی شعبه میدان بلوکی بندرعباس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه درتعهد سهامداران می باشد اولین مدیران شرکت: اسداله خواجه زاده فینی به شماره ملی ۲۷۵۴۸۳۰۶۶۹ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ سمت رئیس هیئت مدیره و عضو سیدمهدی شاد به شماره ملی ۰۳۵۸۱۷۲۰۵۲سمت نایب رئیس هیئت مدیره وعضو برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک. سفته. بروات. قرارداد ها عقود اسلامی با امضائ دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به عنوان بازرس اصلی و مجید حمزهء به شماره ملی ۰۳۲۲۶۴۸۱۶۵ به عنوان بازرس علی البدلبه مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات برای درج آگهی شرکت انتخاب شد ش۹۵۰۶۰۳۶۹۰۸۳۷۲۶۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13058993
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زر پخش پویا مهر درتاریخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۷۸۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۲۳۸۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مبادرت بر انجام کلیه امور بازرگانی مجاز و پیمانکاری شامل خرید، فروش، بسته بندی، مشارکت و توزیع کلیه کالاها و خدمات مجاز با شرکتهای تولیدی و بازرگانی داخلی و خارجی مجاز و توزیع در سراسر کشور، اعطاء و یا اخذ نمایندگی و یا حق العمل کاری در پخش و توزیع کالاهای تولیدی در داخل و یا خارج از کشور، ایجاد شعب شرکت در داخل کشور بصورت انفرادی و یا شراکتی، مبادرت به فعالیتهای تولیدی صنعتی، صادرات و واردات در خصوص کالا و خدمات مجاز، مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس شرکت، ایجاد یا شراکت در موسسات پخش جهت توزیع کالا.با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک ـ میدان امام خمینی ـ شهرک قطب صنعتی ـ خیابان هواشناسی ـ کوچه همت ۸ ـ سمت چپ درب سوم کدپستی۳۸۱۹۹۵۵۳۷۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم بانام ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریالی میباشد که مبلغ ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۹ مورخ ۱۲/۲/۹۵ نزد بانک ملی ایران شعبه شهر صنعتی اراک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: منصور جمیلی به شماره ملی ۰۵۳۰۶۸۸۵۸۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید مهدی شاد به شماره ملی ۰۳۸۵۱۷۲۰۵۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی داوران حساب با نمایندگی ابراهیم مرادی به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به عنوان بازرس اصلی و مجید حمزهء به شماره ملی ۰۳۲۲۶۴۸۱۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۵۰۷۱۵۷۶۸۳۲۳۳۱۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13128612
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زر صادقی پخش ورامین درتاریخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۳۹۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۴۳۳۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مبادرت بر انجام کلیه امور بازرگانی مجاز و پیمانکاری شامل خرید- فروش- بسته بندی، مشارکت وتوزیع کلیه کالاها وخدمات مجاز با شرکتهای تولیدی و بازرگانی داخلی و خارجی مجاز و توزیع در سراسر کشور و خارج از کشور، اعطاء و یا اخذ نمایندگی و یا حق العمل کاری در پخش و توزیع کالاهای تولیدی در داخل و یا خارج از کشور، ایجاد شعب شرکت در داخل و یا خارج از کشور بصورت انفرادی و یا شراکتی، مبادرت به فعالیتهای تولیدی - صنعتی،صادرات و واردات درخصوص کالا و خدمات مجاز، مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس شرکت، ایجاد یا شراکت در موسسات پخش جهت توزیع کالا، بطورکلی شرکت می تواند به کلیه عملیات تجاری – خدماتی – تولیدی و صنفی که در چهارچوب قوانین و مقررات کشور مجاز می باشد مبادرت نماید. در کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح) ثبت شرکت به منزله صدور پروانه فعالیت نمیباشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شهرستان ورامین - بعد از میدان ولیعصر - جاده احمد آباد قاسم آباد - پانصد متر پایین تر از خط آهن - نبش کوچه باغ - پخش میلاد کدپستی ۳۳۷۶۱۶۵۷۵۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰,۰۰۰ ,۱۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۸۳مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۵ نزد بانک ملی شعبه مجتمع اداری ورامین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ سمت رئیس هیئت مدیره و سید مهدی شاد به شماره ملی ۰۳۸۵۱۷۲۰۵۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت و عباس صادقی به شماره ملی ۰۰۶۲۳۸۲۹۳۴ سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل سفته و چک و قراردادها و عقود اسلامی با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا یک نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰ به عنوان بازرس اصلی و مجید حمزهء به شماره ملی ۰۳۲۲۶۴۸۱۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش۹۵۰۸۲۵۵۴۴۵۰۸۳۴۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ورامین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13187152
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعتی غذایی زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۰۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی سلطانی به شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای آرش سلطانی به شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای منوچهر صوفی به شماره ملی ۴۱۷۲۶۵۴۳۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید مهدی شاد به شماره ملی ۰۳۸۵۱۷۲۰۵۲ به سمت عضو علی البدل و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ به سمت عضو علی البدل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و قراردادها و چکها و سفته‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری و احکام و قراردادهای استخدامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کدپستی ۱۹۹۳۸۳۴۷۳۱ صحیح می‌باشد. پ۹۵۰۹۲۲۶۱۱۵۹۰۱۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13214244
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زر نگار پخش پایتخت درتاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۶۱۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۷۷۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مبادرت بر انجام کلیه امور بازرگانی مجاز و پیمانکاری شامل خرید ـ فروش ـ بسته بندی، مشارکت و توزیع کلیه کالاها و خدمات مجاز با شرکتهای تولیدی و بازرگانی داخلی و خارجی مجاز و توزیع در سراسر کشور و خارج از کشور،اعطاء و یا اخذ نمایندگی و یا حق العمل کاری در پخش و توزیع کالاهای تولیدی در داخل و یا خارج از کشور، ایجاد شعب شرکت در داخل و یا خارج از کشور بصورت انفرادی و یا شراکتی، مبادرت به فعالیتهای تولیدی ـ صنعتی، صادرات و واردات در خصوص کالا و خدمات مجاز، ایجاد یا شراکت در موسسات پخش جهت توزیع کالا،بطورکلی شرکت می تواند به کلیه عملیات تجاری ـ خدماتی ـ تولیدی و صنفی که در چهارچوب قوانین و مقررات کشور مجاز می باشد مبادرت نماید. در کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان البرز ـ ساوجبلاغ ـ شهر چهارباغ ـ ـ خیابان صنعت ۵(مرغک) ـ جنب کارخانجات گروه صنعتی زر کدپستی ۳۳۶۵۱۱۶۴۷۱ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی که مبلغ۳۵۰۰۰۰۰۰ریال آن طی گواهی شماره ۷۰مورخه۱۱/۰۸/۹۵بانک ملی شعبه زر ماکارون واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران: آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید حمزهء به شماره ملی ۰۳۲۲۶۴۸۱۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید مهدی شاد به شماره ملی ۰۳۸۵۱۷۲۰۵۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ارد احمدی به شماره ملی ۱۲۹۰۹۴۹۴۸۴ به سمت مدیرعامل(خارج از اعضاء و سهامداران)برای مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از اعضای هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هئیت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه آقای محمدحسین رضایزدی به شماره ملی ۰۴۵۲۳۸۴۱۵۱ به سمت بازرس علی البدل و آقای نادر محمدی فرد به شماره ملی ۴۸۹۷۵۱۷۹۳۱ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار اعتدال جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۰۰۵۳۳۳۵۴۸۴۴۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250456
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زر پخش الماس کویر درتاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۴۵۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۳۹۵۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: مبادرت بر انجام کلیه امور بازرگانی مجاز و پیمانکاری شامل خرید ـ فروش ـ بسته بندی، مشارکت وتوزیع کلیه کالاها وخدمات مجاز با شرکتهای تولیدی و بازرگانی داخلی و خارجی مجاز و توزیع در سراسر کشور و خارج از کشور، اعطاء و یا اخذ نمایندگی و یا حق العمل کاری در پخش و توزیع کالاهای تولیدی در داخل و یا خارج از کشور، ایجاد شعب شرکت در داخل و یا خارج از کشور بصورت انفرادی و یا شراکتی، مبادرت به فعالیتهای تولیدی ـ صنعتی، صادرات و واردات درخصوص کالا و خدمات مجاز، مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس شرکت، ایجاد یا شراکت در موسسات پخش جهت توزیع کالا، بطورکلی شرکت می تواند به کلیه عملیات تجاری ـ خدماتی ـ تولیدی و صنفی که در چهارچوب قوانین و مقررات کشور مجاز می باشد مبادرت نماید. در کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح و طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و یا صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان سمنان ـ شهرستان شاهرود ـ خیابان شهید صدوقی ـ خیابان شهید دستغیب ـ جنب زورخانه خیبر کدپستی ۳۶۱۴۶۵۳۱۷۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ که تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشد اولین مدیران: آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۲/۰۸/۱۳۹۷ و آقای سید مهدی شاد به شماره ملی ۰۳۸۵۱۷۲۰۵۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۲/۰۸/۱۳۹۷ و آقای مهدی اشرفی به شماره ملی ۴۵۹۰۱۶۹۶۳۰ به سمت مدیرعامل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۲/۰۸/۱۳۹۷و به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۲/۰۸/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد حسین رضایزدی به شماره ملی ۰۴۵۲۳۸۴۱۵۱ به سمت بازرس علی البدل از ۰۲/۰۸/۱۳۹۵ تا ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ و آقای نادر محمدی فرد به شماره ملی ۴۸۹۷۵۱۷۹۳۱ به سمت بازرس اصلی از ۰۲/۰۸/۱۳۹۵ تا ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اعتدال جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۰۲۰۹۱۰۳۱۵۷۶۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13264777
آگهی تغییرات شرکت صنعت و پژوهش زر نوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۴۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی سلطانی به شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای آرش سلطانی به شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مهدی رفیعی اردستانی با کدملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ (خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۰۲۹۸۰۴۴۹۴۲۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13368808
آگهی تغییرات شرکت صنعتی زر ماکارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۷۷۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت ۱۲۵۲۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ش۹۶۰۱۱۴۳۸۲۱۷۰۶۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13386723
آگهی تغییرات شرکت خورشید تجارت البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۰۳۹۴۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی پیشداد اندیشه مهرگان به شماره ثبت: ۳۷۹۷۳ شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۶۳۹۸۵۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اعتدال جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۱۲۶۱۳۳۵۰۳۷۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13427447
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آرد زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۷۰۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت ۱۲۵۲۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ با نمایندگی آقایان حسین شیخی با شماره ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ و حمید خادمی با شماره ملی: ۰۰۴۲۷۸۲۲۸۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ش۹۶۰۲۲۳۸۴۸۳۷۰۴۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573859
آگهی تغییرات شرکت سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری یک میلیون تنی غلات زر دار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۱۵۰۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی: ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ به سمت بازرس اصلی و آقای نادر محمدی فرد با شماره ملی: ۴۸۹۷۵۱۷۹۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد ش۹۶۰۵۳۱۳۹۴۸۶۹۹۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13585062
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۱۶۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت ۱۲۵۲۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به نمایندگی آقایان حسین شیخی با شماره ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ و حمید خادمی با شماره ملی ۰۰۴۲۷۸۲۲۸۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - شرکت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۶۰۷۵۴۴۲۴۷۲۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13594364
آگهی تغییرات شرکت صنعتی زرفروکتوز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۲۶۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی: ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ به سمت بازرس اصلی و آقای نادر محمدی فرد به شماره ملی: ۴۸۹۷۵۱۷۹۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۶۱۳۱۷۵۲۹۹۹۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13594374
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه صنعتی و پژوهشی زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۹۳۰۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی:۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ به سمت بازرس اصلی و آقای نادر محمدی فرد با شماره ملی: ۴۸۹۷۵۱۷۹۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۶۱۳۷۸۰۶۰۱۳۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13714321
آگهی تغییرات شرکت عمران تلاش سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۵۶۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی:۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید حمزهء با شماره ملی: ۰۳۲۲۶۴۸۱۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار اعتدال جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۸۲۴۴۰۷۵۸۳۷۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13813940
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ستاره ریل زر درتاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۱۴۶۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۴۴۰۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع فعالیت شرکت عبارت است از: انجام امور حمل و نقل داخلی ریلی و دریایی بار شامل فعالیت های فورواردی داخلی، کریری و یا توأمان با بکارگیری از شیوه های حمل و نقل ترکیبی ریلی و دریایی، ارائه خدمات تشریفات گمرکی و ترخیص کالا، بازاریابی بار، ارائه خدمات انبارداری، تخلیه و بارگیری، حق العمل کاری و مشاوره در زمینه فوق، انجام امور بازرسی فنی و صدور مجوزهای کنترل کیفیت در امور خدمات حمل و نقل داخلی ریلی و دریایی، تأمین قطعات و خدمات نگهداری و تعمیرات و نیز ایجاد هرگونه شعب و یا تأسیس نمایندگی که در چهارچوب قوانین و مقررات کشور مجاز می باشد مبادرت نماید.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ ونک ـ خیابان دانشور غربی ـ خیابان شیخ بهائی ـ پلاک ۱۳۸ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۱۹۹۳۸۳۴۷۳۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۵۰۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که طی گواهی شماره ۴۹ مورخ ۴/۹/۹۶ از بانک ملی ایران شعبه زر ماکارون به مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. و الباقی آن در تعهد سهامداران باقی است. اولین مدیران: آقای محمدرضا رهبرمدنی به شماره ملی ۰۰۵۷۳۷۳۰۷۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای احمد نوری طهرامند به شماره ملی ۰۰۶۰۲۸۲۱۷۷ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای امیر امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۸۱۶۰۵۳ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مجید حمزهء به شماره ملی ۰۳۲۲۶۴۸۱۶۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار جهان صنعت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۰۲۳۲۹۷۶۸۰۵۱۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13945215
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنعتی بیواتانول زر درتاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۳۹۹۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۹۲۵۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:موضوع فعالیت شرکت عبارت است از: سرمایه گذاری، تهیه، ایجاد، راه اندازی و بهره برداری از خطوط بیواتانول و متانول(طبی، صنعتی و سوختی) و انواع محصولات جانبی حاصل از آن، انجام کلیه فعالیت های طراحی، ساخت، مونتاژ، نصب و راه اندازی تجهیزات مربوط به فعالیت های موضوع شرکت، تهیه و تولید انواع مختلف اتیل الکل(طبی، صنعتی و سوختی)، تأسیس شعبه و همکاری با موسسات داخلی و خارجی در زمینه های تخصصی و اخذ لیسانس و دانش فنی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی و سرمایه گذاری در هر یک از موارد فوق در داخل و خارج کشور. بطور کلی شرکت می تواند علاوه بر موضوعات فوق نسبت به هرگونه فعالیت مجاز بازرگانی از جمله صادرات، واردات، خرید و فروش محصولات، مواد اولیه و واسطه تولیدی، کشاورزی، خدماتی، صنعتی، قطعات ماشین آلات و تجهیزات و سایر اقلام مجاز و مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، حمل و نقل درون شهری، توزیع و پخش، ایجاد و راه اندازی و بهره برداری نیروگاه برق و همچنین ایجاد و واگذاری دفاتر فروش و شعب انتقال و واگذاری املاک یا ترهین املاک خود نسبت به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و هر آنچه که به موضوعات فوق مربوط بوده و در اینجا به آنها اشاره نشده است مبادرت نماید. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان البرز ـ شهرستان ساوجبلاغ ـ بخش مرکزی ـ دهستان سعیدآباد ـ روستا قاسم آبادبزرگ ـ خیابان ابتدای جاده قاسم آباد ـ خیابان شرکت زرنام ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۳۳۶۱۱۱۸۵۴۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۷۰ مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک بانک ملی ایران شعبه زر ماکارون با کد ۲۶۶۸ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای آرش سلطانی به شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای امین افضلی به شماره ملی ۰۰۶۸۳۰۶۸۸۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای مرتضی سلطانی به شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محسن امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مجید حمزهء به شماره ملی ۰۳۲۲۶۴۸۱۶۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۲۳۴۱۳۱۳۲۱۴۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14040412
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنعتی آرد ذرت زر درتاریخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۰۶۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۰۳۲۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: عبارت است از: تهیه و تولید و بسته بندی و خرید و فروش انواع آردهای مختلف و محصولات وابسته از قبیل انواع نان و شیرینی ـ ماکارونی و اسپاگتی ـ لازانیا ـ سبوس و غیره، اشتغال به امور بازرگانی اعم از واردات و صادرات، اخذ نمایندگی جهت امور فوق و احداث کارخانه و کارگاه و واحدهای کشت و صنعت، اخذ لیسانس و دانش فنی مشارکت در هرگونه سرمایه گذاری مربوط به موضوعات مذکور، به طور کلی شرکت می تواند علاوه بر موضوعات فوق نسبت به تهیه و تولید و خرید و فروش هرگونه فعالیت مجاز بازرگانی و تولیدی و کشاورزی در زمینه مواد اولیه و واسطه و کالا و ماشین آلات و تجهیزات و همچنین نسبت به انتقال و واگذاری املاک یا ترهین املاک خود به نفع شرکت های گروه که سهامداران آنها با شرکت یکی است و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در سیستم بانکی اقدام نماید. و نسبت به واردات کلیه کالاهای مرتبط با دام زنده، فرآورده های خام دامی، خوراک دامی و نهادهای خوراک دام ، داروی دامی و تجهیزات مرتبط(ذرت، جو، کلزا، سویا، کنجاله سویا، گندم،کنجاله تخم پنبه و دانه های روغنی) مبادرت نماید. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان البرز ـ شهرستان ساوجبلاغ ـ بخش مرکزی ـ دهستان سعیدآباد ـ روستا قاسم آبادبزرگ ـ خیابان ابتدای جاده قاسم آباد ـ خیابان شرکت زرنام ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۳۳۶۱۱۱۸۵۴۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳ مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۷ نزد بانک ملی ایران شعبه زرماکارون با کد ۲۶۶۸ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای آرش سلطانی به شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مرتضی سلطانی به شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای جواد رزاقی به شماره ملی ۰۳۸۱۱۲۵۳۲۷و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محسن امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مجید حمزهء به شماره ملی ۰۳۲۲۶۴۸۱۶۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اعتدال جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۲۳۱۱۵۸۹۳۳۸۷۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14099389
آگهی تغییرات شرکت زر پخش نوین مهر فارس جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۳۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ - آقایان مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ و عارف فرجی به شماره ملی ۰۰۶۱۰۶۵۱۳۷ و مهران اندیشه تدبیر به شماره ملی ۲۲۹۱۴۲۶۰۷۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - آقای محمدرضا آریا با شماره ملی ۳۷۸۱۹۴۹۲۲۲ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا دلاوری با شماره ملی۰۰۶۸۴۴۸۵۸۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ش۹۷۰۴۰۹۵۲۴۸۶۲۴۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14167188
آگهی تغییرات شرکت سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری غلات زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۹۳۹۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲ و محسن امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ و مهدی امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ و آرش سلطانی به شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - آقای مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ به سمت بازرس اصلی و آقای نادر محمدی فرد با شماره ملی ۴۸۹۷۵۱۷۹۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۵۲۲۷۶۹۸۱۲۸۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14199144
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و پژوهشی زرکام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت ۱۲۵۲۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به نمایندگی آقایان حسین شیخی با شماره ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ و حمید خادمی با شماره ملی ۰۰۴۲۷۸۲۲۸۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۶۱۲۲۷۰۹۲۸۶۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14204385
آگهی تغییرات شرکت زر پخش آزاد مکران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۹۸۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین شدند: آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ و آقای عارف فرجی به شماره ملی ۰۰۶۱۰۶۵۱۳۷ و آقای محمدعلی ایمانی نژاد به شماره ملی ۰۸۸۸۳۲۵۸۴۳ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲. آقای محمدرضا آریا به شماره ملی ۳۷۸۱۹۴۹۲۲۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا دلاوری به شماره ملی۰۰۶۸۴۴۸۵۸۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۷۰۶۱۵۹۳۹۴۵۱۶۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14270570
آگهی تغییرات شرکت صنعت و پژوهش زر دانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲ و محسن امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ و مهدی امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ و آرش سلطانی به شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی: ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ به سمت بازرس اصلی و آقای نادر محمدی فرد با شماره ملی: ۴۸۹۷۵۱۷۹۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۷۲۸۸۴۳۹۰۱۴۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14306685
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت کیمیا زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۲۷۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۰۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان: مرتضی سلطانی به شماره ملی ۰۳۷۰۵۸۶۶۶۲ و محسن امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۲۲۴۶۳۶ و مهدی امینی به شماره ملی ۰۳۸۴۶۳۸۷۹۱ آرش سلطانی به شماره ملی ۰۰۱۵۴۸۹۸۲۵ و منوچهر صوفی با شماره ملی ۴۱۷۲۶۵۴۳۷۱ و مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ و رضا روستائیان با شماره ملی ۵۷۷۹۸۷۳۵۹۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۸۲۰۲۳۷۲۶۹۱۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14312611
آگهی تغییرات شرکت زر پخش بهتاش بیژن گرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۶۸۰۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی: ۰۰۴۷۳۲۶۸۴۰ و عارف فرجی با شماره ملی: ۰۰۶۱۰۶۵۱۳۷ و اصغر محمدزاده با شماره ملی: ۵۲۴۹۵۶۸۹۴۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. محمدرضا آریا با شماره ملی ۳۷۸۱۹۴۹۲۲۲ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا دلاوری با شماره ملی ۰۰۶۸۴۴۸۵۸۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ش۹۷۰۸۲۳۸۷۲۴۱۱۹۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک