فیروزوحید مازندرانی

فیروزوحید مازندرانی

کد ملی 4723669167
5
شرکت‌ها
5
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1160509
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پلی اوره تان ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۶۸۸۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره به مدت دو سال بشرح زیر تعیین گردیدند: یهودا اوهب سیون به شماره ملی ۰۰۴۰۴۶۰۱۷۷ رئیس هیئت مدیره فیروزوحید مازندرانی به شماره ملی ۴۷۲۳۶۶۹۱۶۷ نایب رئیس هیئت مدیره محمدتقی نظری به شماره ملی ۵۰۹۹۶۰۲۳۰۴ عضو هیئت مدیره علیرضا رئیس پور به شماره ملی ۰۰۴۳۲۶۸۶۵۱ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بیژن مشاور به شماره ملی ۲۱۴۱۷۶۴۸۰۷ عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. و امضای چکها، بروات، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره با یک عضو از پنج عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر میباشد. پ۱۶۹۷۴۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203319
آگهی تغییرات شرکت تولیدی اریش خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۱۵۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقایان یهودا اوهب سیون به کدملی ۰۰۴۰۴۶۰۱۷۷ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا رئیس پور به کدملی ۰۰۴۳۲۶۸۶۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدتقی نظری به کدملی ۵۰۹۹۶۰۲۳۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره و رضا بشیرزاده به کدملی ۰۰۴۶۸۳۷۵۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت پلی اوره تان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۶۸۸۰ به نمایندگی آقای فیروز وحیدمازندرانی به کدملی ۴۷۲۳۶۶۹۱۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضای مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و نامه‌ها با امضاء مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۱۹۲۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10779426
آگهی تصمیمات شرکت سیستم‌های صندلی پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۷۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۰۲۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹ به سمت بازرس اصلی و هومن هشی به کدملی ۱۲۹۰۹۹۳۰۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یهودا اوهب سیون به کدملی ۰۰۴۰۴۶۰۱۷۷ و عباس اخلاقی نژاد به کدملی ۰۰۳۸۶۲۸۳۱۷ و فیروز وحیدمازندرانی به کدملی ۴۷۲۳۶۶۹۱۶۷ و علیرضا رئیس پور به کدملی ۰۰۴۳۲۶۸۶۵۱ و رضا بشیرزاده به کدملی ۰۰۴۶۱۳۷۵۳۱ و محمدتقی نظری به کدملی ۵۰۹۹۶۰۲۳۰۴ و کورش رادمند به کدملی ۴۱۷۰۰۵۳۳۷۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۰ یهودا اوهب سیون به سمت رئیس هیئت مدیره و فیروز وحیدمازندرانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و کورش رادمند به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10841462
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۸۰۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۳/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. حسن رسولیان به کد ملی ۰۰۴۱۰۶۴۶۶۶ و یهودا اوهب سیون به کد ملی ۰۰۴۰۴۶۰۱۷۷ و فیروز وحیدمازندرانی به کد ملی ۴۷۲۳۶۶۹۱۶۷ و سید علیرضا حسینی به کد ملی ۰۰۴۹۳۶۰۹۸۱ و رضا سلطان زاده به کد ملی ۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳ بسمت اعضای اصلی و شرکت فرزان تجارت پارمیس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۹۶۳۱ و شرکت تولیدی پلی اوره تان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۶۸۸۰ بسمت اعضای علی البدل بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۳/۹۰ حسن رسولیان بسمت رئیس هیئت مدیره و فیروز وحیدمازندرانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا سلطان زاده بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضا منفرد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13600214
آگهی تغییرات شرکت فن آوران پلی اوره تان کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۵۶۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تولیدی پلی اوره تان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۶۸۸۰ به نمایندگی آقای کورش رادمند با کد ۴۱۷۰۰۵۳۳۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای فیروز وحیدمازندرانی با کدملی ۴۷۲۳۶۶۹۱۶۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجید مسکرا با کدملی ۰۰۴۸۴۷۴۳۸۱ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقا ی محمد بهبهانی با کد ۰۰۴۷۵۷۶۸۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای رضا بشیرزاده با کدملی ۰۰۴۶۱۳۷۵۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مراسلات و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۶۱۹۸۲۸۵۵۷۶۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک