عبدالزهرا وطندوست

آقای عبدالزهرا وطندوست

کد ملی 4723504486
35
شرکت‌ها
35
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1178401
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت تولیدی نایلون نخ بوشهر (سهامی خاص) بشماره ثبت ۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۴۹۱۹۷ تغییرات ذیل بعمل آمد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۱ بموجب صورتجلسات هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست شماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم شماره ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت بهداشت ماروس بنمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست و همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سیدجعفر حسینی ناظر به شماره ملی ۴۷۲۳۵۰۱۸۶۱ سمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضاء دو امضا از چهار امضا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. ش۱۷۰۵۳۴۰ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660597
آگهی تغییرات شرکت نوا بهداشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۳۱۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت ۴۸۷۳ با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵ (به نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست) را بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای سید محمد حسینی ناظر با کد ملی ۰۰۵۹۴۵۸۷۳۹ خارج از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل انتخاب گردید. قرارشد کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور در شرکت با دوامضا از سه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد. ش۹۳۰۷۲۰۳۵۰۵۲۵۵۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660691
آگهی تغییرات شرکت بوشهر پلاست کار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۶۴۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. آق ایان عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ لیث کریمی پور به شماره ملی۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ محمد حسین پوردرویش محمدی به شماره ملی ۳۵۰۱۰۶۰۹۹۸بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد رضا تقوایی با کد ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۷۲۰۶۹۷۸۰۶۱۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672637
آگهی تغییرات شرکت بهداشت ماروس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز نامه و عملکرد سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. آقایان عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و خانم حسنا وطن دوست به شماره ملی ۰۴۹۰۳۵۹۲۵۶ تا تاریخ۱۳/۷/۱۳۹۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ و محمد رضا تقوایی با کدملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۳۰۷۳۰۴۷۴۱۹۵۸۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675335
آگهی تغییرات شرکت بتن قطعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۰۶۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عماد پورقرشی بشماره ملی ۴۷۲۰۵۲۷۳۲۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالکریم صفرپور بشماره ملی ۰۰۱۵۱۳۷۵۶۲ بعنوان مدیرعامل ۲ کلیه چکها و بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضا از سه امضا اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد ش۹۳۰۸۰۳۵۲۹۱۹۷۷۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682017
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مینا بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۳۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ بعنوان رئیس هیأت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم بشماره ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره و گروه صنعتی پلیمر بوشهر بشماره ثبت ۸۰۵ باشناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۴۵۸۱ بنمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست بعنوان عضو هیأت مدیره ا آقای مهران صدر بشماره ملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا انتخاب گردید ۰ کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضا از سه امضا اعضا هیأت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد ش۹۳۰۸۰۷۹۸۱۶۶۶۴۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682037
آگهی تغییرات شرکت شورکا بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۲۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم بشماره ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تولیدی بوشهرچرم بشماره ثبت ۶۸۴ با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۴۸۹۴۱ با نمایندگی آقای محمدعلی دستباز بشماره ملی ۴۷۲۲۸۲۴۶۲۲را بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند ۰ ۲ آقای علاء خدابخشنده بشماره ملی ۰۰۶۰۰۲۸۷۶۹ را خارج از اعضا هیئت مدیره بسمت مدیر عامل انتخاب گردید ۳ کلیه چکها بروات و اسنادتعهدآور درشرکت با دو امضا از سه امضا اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. ش۹۳۰۸۰۷۵۰۲۶۳۵۱۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700569
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نایلون نخ بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۴۹۱۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع ‍ عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا تقوایی بشماره ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۰ ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۱۲/۹۴انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ و آقای محمدکاظم زرین قلم بشماره ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و آقای سید جعفر حسینی ناظر بشماره ملی ۴۷۲۳۵۰۱۸۶۱ و شرکت بهداشت ماروس بشماره ثبت ۴۳۷۸ با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی ۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۳۰۸۲۶۵۹۸۷۳۶۸۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702334
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو میامی بوشهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۱۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ شرکت مورد تصویب قرارگرفت. آقایان عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶– محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ – شرکت بهداشت ماروس به نمایندگی به نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست بعنوان اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقایان مهران صدربا کد ملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای داریوش زنده بودی با کد ملی ۳۵۵۹۳۱۴۳۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۸۲۷۹۱۳۶۲۴۳۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702345
آگهی تغییرات شرکت آبزیان مهتاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۷۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۲ تصویب گردید. • آقایان عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶، محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ وشرکت بهداشت ماروس سهامی خاص به شماره ثبت۴۳۷۸ به شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست به سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲/۲/۱۳۹۵. • موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ و آقای محمد رضا تقوایی با کد ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. • روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۰۸۲۷۹۳۰۸۶۸۱۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702410
آگهی تغییرات شرکت نوفن گستر بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۷۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ بسمت رئیس هیأت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم بشماره ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای سید جعفرحسینی ناظر بشماره ملی ۴۷۲۳۵۰۱۸۶۱ بعنوان عضو هیأت مدیره و خانم فاطمه شمس بشماره ملی ۲۲۹۸۸۹۴۶۷۱ بعنوان مدیرعامل (خارج ازاعضا) انتخاب گردید ۰ ۲ کلیه اوراق و اسنادشرکت از قبیل چک سفته وغیره با دو امضا از سه امضا اعضا هیأت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد ش۹۳۰۸۲۷۳۶۰۲۵۴۹۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711491
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مند بوشهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۲۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره. قای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ نائب رئیس هیئت مدیره. گروه صنعتی پلیمر بوشهر سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۵ با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۴۵۸۱ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست به سمت عضو هیئت مدیره. آقای مهرداد رایانی با کد ملی ۳۵۰۱۳۲۱۲۶۰ به سمت مدیر عامل خارج از اعضا برای مدت دو سال انتخاب گردید. کلیه چکها بروات و اسناد تعهد آور شرکت با دو امضاء ازسه امضاء اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد. ش۹۳۰۹۰۵۵۱۰۲۷۸۲۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713542
آگهی تغییرات شرکت حصیر بافی الغدیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۶۷۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ بسمت رئیس هیأت مدیره و خانم مکیه سعید بشماره ملی ۴۷۲۰۱۴۹۰۹۱ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره و شرکت بهداشت ماروس بشماره ثبت ۴۳۷۸ با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵ به نمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست را بعنوان عضو هیأت مدیره انتخاب نمودند ۲. آقای ایاد دولت آبادی به شماره ملی ۰۰۲۴۷۴۲۹۰۲ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا برای مدت دوسال انتخاب گردیدند ۳ کلیه چکها بروات و اسنادتعهدآور شرکت با امضا دونفر از سه نفراعضا هیأت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. ش۹۳۰۹۰۸۲۸۸۴۶۲۱۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9683435
آگهی تغییرات شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۲۳۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۰۲۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۶/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهرا وطن دوست به شماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و خانم حمیده باقری به شماره ملی ۰۰۵۹۱۰۱۱۳۱ و خانم آذین جعفریان به شماره ملی ۰۰۵۴۹۰۳۶۲۹ و آقای سعید مقدم کیا به شماره ملی ۰۰۷۱۱۶۵۴۶۰ تا تاریخ ۳۰/۶/۱۳۹۳ ۴. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهرا وطن دوست به شماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم حمیده باقری به شماره ملی ۰۰۵۹۱۰۱۱۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم آذین جعفریان به شماره ملی ۰۰۵۴۹۰۳۶۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید مقدم کیا به شماره ملی ۰۰۷۱۱۶۵۴۶۰ به سمت قائم مقام مدیرعامل و خانم آذین جعفریان به شماره ملی ۰۰۵۴۹۰۳۶۲۹ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای سه نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اسناد عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ ۲/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12952752
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلیمر بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سید مهران صدر به شماره ملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت گونی بافی تهران شفق به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۰۲۶۲۷ با نمایندگی لیث کریمی پور به شماره ملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ وشرکت حصیر بافی الغدیر بوشهر به شناسه ملی ۰۱۰۳۲۰۰۳۶۷۲۱با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ و شرکت بهداشت ماروس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵ با نمایندگی محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و آقای محمد وطن دوست به شماره ملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ترازنامه و عملکرد سال مالی ۱۳۹۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۰۵۱۷۴۱۷۸۶۲۱۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959728
آگهی تغییرات شرکت هوورراش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۸۹۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶– محمد کاظم زرین قلم با کدملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و گروه صنعتی پلیمر بوشهربا شماره ثبت ۸۰۵ با شناسه ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کد ملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین کردید. ۳. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای لیث کریمی پور با کد ملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۴. ترازنامه و عملکردسود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ شرکت مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۵۰۵۲۰۹۱۵۶۶۷۲۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959940
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ارس بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۰۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی و خدماتی مالی آگاه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای داریوش زنده بودی با شماره ملی ۳۵۵۹۳۱۴۳۳۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - ترازنامه و عملکرد سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد حسین پوردرویش محمدی به شماره ملی ۳۵۰۱۰۶۰۹۹۸ و آقای لیث کریمی پور به شماره ملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۵۲۰۵۹۱۵۰۷۵۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12981631
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وبازرگانی تهران شفق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۰۲۶۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ترازنامه و عملکرد سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت.. آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت ۴۳۷۸ باشناسه ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵با نمایندگی آقای عبدالزهرا ءوطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ و آقای لیث کریمی پور با کدملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند.. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر با کدملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۶۰۲۹۲۰۳۱۱۴۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983798
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی بوشهر سامان راهبرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سود وزیان سال مالی ۱۳۹۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای ان عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ – محمد کاظم زرین قلم با کد ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت ۴۳۷۸ باشناسه ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵با نمایندگی آقای عبدالزهرا ءوطن دوست با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند.. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقای ان لیث کریمی پور با کد ملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ و سیدمهران صدربا کد ملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ش۹۵۰۶۰۳۶۶۵۸۰۱۶۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983814
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بوشهر چرم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۴۸۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ترازنامه و عملکرد سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت.. آقای ان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ – سید جعفر حسینی ناظر با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۱۸۶۱ و محمد کاظم زرین قلم با کد ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند.. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر با کد ملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۶۰۳۳۶۶۴۹۶۴۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12997895
آگهی تغییرات شرکت گروه کشت و صنعت فاس بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۷۳۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و عملکرد سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند: - آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶، محمد کاظم زرین قلم با کد ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و شرکت بهداشت ماروس با شماره ثبت ۴۳۷۸ باشناسه ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ همگی به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. - آقای حمزه شیرالی با کد ملی ۵۸۵۹۸۷۴۸۳۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید مهران صدر با کد ملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۶۱۰۹۸۹۸۸۸۴۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13091278
آگهی تغییرات شرکت پاریز پخش سیراف زرین بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۶۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ آقای محمد وطن دوست با کد ملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ آقای محمد حسین پوردرویش محمدی با کد ملی ۳۵۰۱۰۶۰۹۹۸ و آقای لیث کریمی پور با کد ملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ ش۹۵۰۸۰۳۹۱۲۷۶۰۴۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13560496
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شنیز بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۲۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ و محمد کاظم زرین قلم با کد ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و گروه صنعتی پلیمربوشهر باشناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵با نمایندگی آقای محمد وطن دوست باکد ملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای عباس عباسی زاد با کد ملی ۰۱۱۱۴۱۳۱۶۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۵۲۴۹۸۷۶۷۲۲۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13560668
آگهی تغییرات شرکت بوشهر مسواک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۳۵۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر به شماره ملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵ با نمایندگی محمد وطن دوست به شماره ملی۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید ش۹۶۰۵۲۴۷۰۵۸۶۱۱۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568491
آگهی تغییرات شرکت ابریشم تاب بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۰۶۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر به شماره ملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ و محمد حسین پوردرویش محمدی با کدملی ۳۵۰۱۰۶۰۹۹۸ و آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و محمد وطن دوست با کدملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۵۲۹۵۵۳۱۰۳۴۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568527
آگهی تغییرات شرکت حصیر بافی الغدیر زاهدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۱۱۵۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس عباسی زاد با کدملی ۰۱۱۱۴۱۳۱۶۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر به شماره ملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ و محمد کاظم زرین قلم با کدملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸و شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت ۴۳۷۸ باشناسه ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵با نمایندگی آقای عبدالزهراءوطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید ش۹۶۰۵۲۹۹۵۹۴۳۲۷۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568540
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های دریایی بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۸۵۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمزه شیرالی به شماره ملی ۵۸۵۹۸۷۴۸۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ و آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شناسه ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۵۲۹۸۰۷۷۸۸۲۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568558
آگهی تغییرات شرکت اطلس بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۹۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید مهران صدر به شماره ملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. تراز امه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ محمد کاظم زرین قلم با کد ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و شرکت بهداشت ماروس باشناسه ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵با نمایندگی آقای عبدالزهرا ءوطن دوست با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ ش۹۶۰۵۲۹۹۱۳۹۲۶۸۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13575615
آگهی تغییرات شرکت پرتو نت بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۳۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ محمد کاظم زرین قلم با کدملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ یاسر انصاری با کدملی ۰۰۶۹۶۸۴۲۳۵ محمد وطن دوست با کدملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ آقای عباس عباسی زاد با کدملی ۰۱۱۱۴۱۳۱۶۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدربا کدملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ به سمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۶۰۱۵۴۶۲۷۵۵۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13575713
آگهی تغییرات شرکت مروارید پنبه ریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۶۸۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد وطن دوست با کدملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ به سمت مدیرعامل شرکت بهداشت ماروس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵با نمایندگی آقای عبدالزهرا ء وطن دوست با کدملی۳۵۰۴۴۸۶ ۴۷۲به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء از چهار امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر باشد. ش۹۶۰۶۰۱۴۴۲۱۴۵۱۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14241867
آگهی تغییرات شرکت آرام صید بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۱۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیات مدیره بشرح ذیل میباشد: آقای عبدالزهراء وطن دوست _ به سمت رئیس هیئت مدیره با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ و آقای محمد کاظم زرین قلم را بعنوان نائب رئیس با کد ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ شرکت تولیدی بوشهر چرم به شماره ثبت ۶۸۴ با شماره شناسه ۱۰۳۲۰۰۴۸۹۴۱با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و همگی بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. هیئت مدیره خارج از اعضاء هیئت مدیره شرکت آقای هادی خلیجی با کد ملی ۵۲۹۹۸۳۴۸۶۱ را در پست مدیرعاملی ابقاء نمودند. کلیه چکها _ بروات و اسناد تعهد آور شرکت با دو امضاء از سه امضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد ش۹۷۰۷۱۰۱۲۷۵۰۳۱۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14242575
آگهی تغییرات شرکت پاریزسهام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۹۸۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت تولیدی ارس بوشهربا شماره ثبت ۲۴۰۶ با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۰۸۷با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت بوشهرمسواک با شماره ثبت ۱۰۷۵ با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۳۵۰۹ با نمایندگی آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت ابریشم تاب بوشهرباشماره ثبت ۱۵۱۱ با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۰۶۹۹ با نمایندگی آقای محمد حسین پوردرویش محمدی باکد ملی ۳۵۰۱۰۶۰۹۹۸ را بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب کردند. هیئت مدیره آقای نیاز شکوری با کد ملی ۰۰۷۱۹۶۸۲۲۹ _ خارج از اعضاء هیئت مدیره _ را بعنوان مدیرعامل ابقاء نمودند. ب) کلیه چکها _ بروات و اسناد تعهد آور شرکت با دو امضاء ازسه امضاء اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد. ش۹۷۰۷۱۱۳۷۹۴۷۶۸۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14247128
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذائی آرام بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۴۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت هوورراش باشناسه ۱۰۸۶۱۱۹۸۹۵۴ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره وشرکت تکثیر و پرورش میگو مند بوشهر با شناسه ۱۰۳۲۰۰۷۸۲۶۳ با نمایندگی آقای محمدکاظم زرین قلم با کد ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت آرام صید بوشهر با شناسه ۱۰۳۲۰۰۸۲۱۹۹ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کد ملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ بعنوان عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۹ انتخاب گردیدند خانم مهروش محمد زهی با کد ملی ۳۷۱۹۸۲۴۱۵۲ بعنوان مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۹ انتخاب گردید کلیه چکها بروات و اسناد تعهد آور شرکت با امضاء دونفر ازسه نفر اعضاء هیئت مدیره و مهرشرکت معتبر باشد. ش۹۷۰۷۱۵۶۵۳۵۰۴۱۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14249350
آگهی تغییرات شرکت تولید کیمیاگران بازیافت بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۸۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیأت مدیره بشرح ذیل میباشد: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ را بعنوان رئیس هیئت مدیره و گروه صنعتی پلیمر بوشهر به شماره ثبت ۸۰۵ با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵با نمایندگی آقای محمد وطن دوست باکدملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ را به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد شادان با کدملی ۳۴۹۰۲۵۱۳۷۷را بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب نمودند. آقای حیدر شادان با کدملی ۳۴۹۰۲۵۱۳۵۰ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل ابقاء نمودند کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور در شرکت با دو امضا از سه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۷۰۷۱۶۹۱۱۲۶۷۳۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14360770
آگهی تغییرات شرکت بهداشت گستر مروارید آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۱۱۶۰
آگهی تغییرات شرکت بهداشت گستر مروارید آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۱۱۶۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - آقای عبدالزهراء وطن دوست با شماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶و آقای هاشم طهرانی با شماره ملی ۴۷۲۰۶۳۰۱۴۶و آقای محمد کاظم زرین قلم با شماره ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک