محمدکاظم زرین قلم

آقای محمدکاظم زرین قلم

کد ملی 4723105778
32
شرکت‌ها
32
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1186047
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۹۱ شرکت مروارید پنبه ریز سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۶۸۵۲ تغییرات ذیل بعمل آمد: بموجب صورت جلسه هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای لیث کریمی پور شماره ملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد کاظم زرین قلم بشماره ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ بسمت مدیر عامل و شرکت پاریز چرم به نمایندگی آقای محمد کاظم زرین قلم و شرکت بهداشت ماروس به نمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شد. امضا کلیه اوراق، اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با دو امضاء از پنج امضاء همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۶۷۶۸۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۶۴۳۶۶ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1313156
آگهی تغییرات شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۲۲۵۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۲۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم بی نام ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریالی افزایش یافت و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۹۲۸۳۲۴۳۴ مورخ ۲۲/۴/۹۲ نزد بانک سامان شعبه دکتر بهشتی پرداخت گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. و ذیل دفاتر ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۵/۱۱/۹۲ تکمیل امضاء گردید. سعید مقدم کیا کدملی ۰۰۷۱۱۶۵۴۶۰ بسمت رییس هیات مدیره و محمدکاظم زرین قلم کدملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ نایب رییس هیات مدیره و عبدالزهرا وطن دوست کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ عضو هیات مدیره و حمیده باقری کدملی ۰۰۵۹۱۰۱۱۳۱ مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آزین جعفریان کدملی ۰۰۵۴۹۰۳۶۲۹ عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی به امضا مشترک سه نفر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اسناد عادی با امضای مدیرعامل منفردا و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۷۶۷۴۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672585
آگهی تغییرات شرکت پاریزسهام سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۹۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. آقای لیث کریمی پوربا کدملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهران صدربا کدملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تا تاریخ۳/۱۱/۱۳۹۴ انتخاب گردید. آقای عبدالزهرا وطندوست به شماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ آقای محمد حسین پوردرویش محمدی به شماره ملی۳۵۰۱۰۶۰۹۹۸ آقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۳۰۷۳۰۷۸۶۸۲۵۲۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681969
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذائی آرام بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۴۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تا تاریخ۱۰/۹/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ و اقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و آقای لیث کریمی پور به شماره ملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ آقایان حمزه شیرالی با کد ملی ۵۸۵۹۸۷۴۸۳۹ به عنوان بازرس اصلی و مهران صدر با کد ملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. . ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ شرکت مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۳۰۸۰۷۳۶۳۹۰۰۵۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681972
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بوشهر چرم سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۴۸۹۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیدجعفر حسینی ناظر با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۱۸۶۱ بعنوان عضو هیئت مدیره. خانم فرشته رایانی با کد ملی ۳۵۰۰۷۷۸۷۳۹ خارج از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل شرکت به مدت دو سال انتخاب گردید. کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور درشرکت با دو امضا ازسه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد. ش۹۳۰۸۰۷۹۳۴۶۰۰۱۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682040
آگهی تغییرات شرکت مروارید پنبه ریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۶۸۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالزهراء وطندوست با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ رئیس هیئت مدیره آقای لیث کریمی پوربا کد ملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ مدیرعامل شرکت پاریز چرم به شماره ثبت ۴۸۶۷ با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۶۳۳۰با نمایندگی آقای محمد کاظم زرین قلم شرکت بهداشت ماروس با شماره ثبت ۴۳۷۸ با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵با نمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست بعنوان اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء از پنج امضاء اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد ش۹۳۰۸۰۷۵۰۱۵۱۶۴۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700569
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نایلون نخ بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۴۹۱۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع ‍ عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا تقوایی بشماره ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۰ ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۱۲/۹۴انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ و آقای محمدکاظم زرین قلم بشماره ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و آقای سید جعفر حسینی ناظر بشماره ملی ۴۷۲۳۵۰۱۸۶۱ و شرکت بهداشت ماروس بشماره ثبت ۴۳۷۸ با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی ۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۳۰۸۲۶۵۹۸۷۳۶۸۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702334
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو میامی بوشهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۱۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ شرکت مورد تصویب قرارگرفت. آقایان عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶– محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ – شرکت بهداشت ماروس به نمایندگی به نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست بعنوان اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقایان مهران صدربا کد ملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای داریوش زنده بودی با کد ملی ۳۵۵۹۳۱۴۳۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۸۲۷۹۱۳۶۲۴۳۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702345
آگهی تغییرات شرکت آبزیان مهتاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۷۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۲ تصویب گردید. • آقایان عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶، محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ وشرکت بهداشت ماروس سهامی خاص به شماره ثبت۴۳۷۸ به شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست به سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲/۲/۱۳۹۵. • موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ و آقای محمد رضا تقوایی با کد ملی ۰۵۳۰۴۰۹۹۷۶ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. • روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۰۸۲۷۹۳۰۸۶۸۱۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703299
آگهی تغییرات شرکت آرام صید بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۱۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قای مهران صدر با شماره ملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ عنوان بازرس اصلی و آقای سید حسن فرحی بزرگ با کد ملی شماره ۳۵۰۰۴۰۵۸۵۱بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تا تاریخ۲۷/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ – شرکت بوشهر چرم سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۴ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۰۴۸۹۴۱ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. ش۹۳۰۸۲۸۵۹۳۲۳۴۹۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711161
آگهی تغییرات شرکت بوشهر مسواک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۳۵۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کاظم زرین قلم بشماره ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و گروه صنعتی پلیمر بوشهر سهامی خاص بشماره ثبت ۸۰۵ با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۴۵۸۱ با نمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید حسن فرحی بزرگ بشماره ملی ۳۵۰۰۴۰۵۸۵۱ خارج از اعضا هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل انتخاب گردید. ۲ کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضا از سه امضای اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. ش۹۳۰۹۰۵۵۵۵۷۳۷۹۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720030
آگهی تغییرات شرکت پرتو نت بوشهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۳۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تا تاریخ۳۰/۵/۱۳۹۴ انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ محمد کاظم زرین قلم با کدملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ لیث کریمی پور با کدملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ و یاسر انصاری با کدملی۰۰۶۹۶۸۴۲۳۵ آقای سید حسن فرحی بزرگ با کدملی ۳۵۰۰۴۰۵۸۵۱را بعنوان بازرس اصلی و آقای مهران صدربا کدملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وعملکرد سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ تصویب گردید. ش۹۳۰۹۱۲۳۶۲۵۴۴۹۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12952752
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلیمر بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سید مهران صدر به شماره ملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت گونی بافی تهران شفق به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۰۲۶۲۷ با نمایندگی لیث کریمی پور به شماره ملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ وشرکت حصیر بافی الغدیر بوشهر به شناسه ملی ۰۱۰۳۲۰۰۳۶۷۲۱با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ و شرکت بهداشت ماروس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵ با نمایندگی محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و آقای محمد وطن دوست به شماره ملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ترازنامه و عملکرد سال مالی ۱۳۹۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۰۵۱۷۴۱۷۸۶۲۱۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967608
آگهی تغییرات شرکت نوفن گستر بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند:. آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ محمدکاظم زرین قلم با کدملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ وگروه صنعتی پلیمر بوشهربا شماره ثبت ۸۰۵ با شناسه ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ ۲. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای لیث کریمی پور با کدملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ۴. ترازنامه سود و زیان و عملکرد سال مالی ۱۳۹۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۰۵۲۵۷۱۷۵۳۲۵۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12973291
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های دریایی بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۸۵۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ و آقای محمدکاظم زرین قلم با کدملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و گروه صنعتی پلیمر بوشهربا شماره ثبت ۸۰۵ با شناسه ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بعنوان بازرس اصلی وآقای حمزه شیرالی با کدملی ۵۸۵۹۸۷۴۸۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۵۲۷۹۴۳۸۷۲۴۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12988896
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شنیز بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۲۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. تراز نامه و عملکرد سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت.. آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ محمد کاظم زرین قلم با کد ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و گروه صنعتی پلیمربوشهربا شماره ثبت ۸۰۵ باشناسه ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵با نمایندگی آقای محمد وطن دوست باکد ملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲همگی به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند.. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای لیث کریمی پور با کد ملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۶۰۶۵۸۲۹۵۳۵۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13091278
آگهی تغییرات شرکت پاریز پخش سیراف زرین بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۶۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ آقای محمد وطن دوست با کد ملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ آقای محمد حسین پوردرویش محمدی با کد ملی ۳۵۰۱۰۶۰۹۹۸ و آقای لیث کریمی پور با کد ملی ۰۴۵۰۲۵۱۸۸۸ ش۹۵۰۸۰۳۹۱۲۷۶۰۴۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568422
آگهی تغییرات شرکت شورکا بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس عباسی زاد با کدملی ۰۱۱۱۴۱۳۱۶۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ محمد کاظم زرین قلم با کدملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و شرکت تولیدی بوشهر چرم با شماره ثبت۶۸۴ باشناسه ۱۰۳۲۰۰۴۸۹۴۱ با نمایندگی آقای محمدعلی دست باز با کدملی ۴۷۲۲۸۲۴۶۲۲ ش۹۶۰۵۲۹۵۳۱۵۴۹۱۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568466
آگهی تغییرات شرکت گروه کشت و صنعت فاس بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۷۳۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل رای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶، محمد کاظم زرین قلم با کدملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و شرکت بهداشت ماروس باشناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. آقای حمزه شیرالی به شماره ملی ۵۸۵۹۸۷۴۸۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر به شماره ملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۵۲۹۳۵۵۲۹۱۴۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568491
آگهی تغییرات شرکت ابریشم تاب بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۰۶۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر به شماره ملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ و محمد حسین پوردرویش محمدی با کدملی ۳۵۰۱۰۶۰۹۹۸ و آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و محمد وطن دوست با کدملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۵۲۹۵۵۳۱۰۳۴۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568527
آگهی تغییرات شرکت حصیر بافی الغدیر زاهدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۱۱۵۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس عباسی زاد با کدملی ۰۱۱۱۴۱۳۱۶۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر به شماره ملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ و محمد کاظم زرین قلم با کدملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸و شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت ۴۳۷۸ باشناسه ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵با نمایندگی آقای عبدالزهراءوطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید ش۹۶۰۵۲۹۹۵۹۴۳۲۷۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568558
آگهی تغییرات شرکت اطلس بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۹۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید مهران صدر به شماره ملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. تراز امه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ محمد کاظم زرین قلم با کد ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و شرکت بهداشت ماروس باشناسه ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵با نمایندگی آقای عبدالزهرا ءوطن دوست با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ ش۹۶۰۵۲۹۹۱۳۹۲۶۸۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568589
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی بوشهر سامان راهبرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ محمد کاظم زرین قلم با کدملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و شرکت بهداشت ماروس باشناسه ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵با نمایندگی آقای عبدالزهرا ءوطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. . آقایان عباس عباسی زاد با کدملی ۰۱۱۱۴۱۳۱۶۸ به سمت بازرس اصلی و سیدمهران صدربا کدملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدن ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۵۲۹۶۲۶۲۵۰۵۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573088
آگهی تغییرات شرکت نوا بهداشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۳۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ محمد کاظم زرین قلم با کد ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ شرکت بهداشت ماروس با شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید مهران صدر به شماره ملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۵۳۱۳۷۰۶۷۵۴۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573104
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ارس بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۰۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ و محمد حسین پوردرویش محمدی با کد ملی ۳۵۰۱۰۶۰۹۹۸و محمد کاظم زرین قلم با کد ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و محمد وطن دوست با کد ملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای داریوش زنده بودی به شماره ملی ۳۵۵۹۳۱۴۳۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۵۳۱۸۷۴۵۸۱۲۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13575305
آگهی تغییرات شرکت هوورراش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۸۹۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حمزه شیرالی با کدملی ۵۸۵۹۸۷۴۸۳۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد شرکت از قبیل چک، سفته و غیره با دو امضاء از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۶۰۶۰۱۲۰۸۱۱۴۹۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13575554
آگهی تغییرات شرکت بوشهر پلاست کار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۶۴۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به عنوان بازرس اصلی وآقای سیدمهران صدر به شماره ملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست باکدملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ محمد حسین پوردرویش محمدی با کدملی ۳۵۰۱۰۶۰۹۹۸ و آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۶۰۱۱۵۷۶۷۴۵۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13577828
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مینا بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۳۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت بهداشت ماروس باشناسه۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵ با نمایندگی آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شناسه ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کد ملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند آقای سید مهران صدربا کد ملی ۳۵۰۱۳۱۲۳۸۵ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء ازسه امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش۹۶۰۶۰۴۲۲۶۵۲۲۳۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13586765
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مند بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۲۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ نائب رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پلیمر بوشهر به شماره ثبت ۸۰۵ با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کد ملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ همگی بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره خارج از اعضاء آقای محمد دریگان با کد ملی ۲۲۸۱۸۲۲۶۹۹ را در پست مدیرعاملی انتخاب نمودند. قرارشد کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء ازسه امضاء اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد ۰ ش۹۶۰۶۰۸۳۱۰۷۰۴۲۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14292461
آگهی تغییرات شرکت پارلاق ارک تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۵۶۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رحیم سعادتی متین به کدملی ۱۳۷۷۳۸۹۱۱۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خلیل سعادتی متین به کدملی ۱۳۷۲۷۳۹۸۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره سیاوش فرط حمیدی به کدملی ۲۹۷۰۲۶۶۰۰۸ سمت نائب رئیس هیئت مدیره کریم سعادتی متین به کدملی ۱۳۷۹۹۵۱۹۸۴ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۲۲۵۷ و شماره ثبت ۳۵۲۳۰۶ به نمایندگی محمد کاظم زرین قلم به کدملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۸۰۷۱۵۹۷۷۳۲۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14344709
آگهی تغییرات شرکت بهداشت ماروس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸ و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶ و آقای محمد وطن دوست به شماره ملی ۰۰۷۹۲۹۱۹۰۲ ش۹۷۰۹۱۴۵۴۶۸۴۰۵۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14360770
آگهی تغییرات شرکت بهداشت گستر مروارید آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۱۱۶۰
آگهی تغییرات شرکت بهداشت گستر مروارید آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۱۱۶۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - آقای عبدالزهراء وطن دوست با شماره ملی ۴۷۲۳۵۰۴۴۸۶و آقای هاشم طهرانی با شماره ملی ۴۷۲۰۶۳۰۱۴۶و آقای محمد کاظم زرین قلم با شماره ملی ۴۷۲۳۱۰۵۷۷۸
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک