علیرضا رسولی

آقای علیرضا رسولی

کد ملی 0047150106
29
شرکت‌ها
29
آگهی‌ها

شرکت های علیرضا رسولی

شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی
1
پترو کیمیای خزر
پترو کیمیای خزر
1
جهاد تعاون آذربایجان غربی
جهاد تعاون آذربایجان غربی
1
مهر بانژ
مهر بانژ
1
خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری
خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری
1
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان
1
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب
1
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران
1
خدمات بیمه ای مسکن مهر آرمان
خدمات بیمه ای مسکن مهر آرمان
1
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان منطقه آزاد ماکو
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان منطقه آزاد ماکو
1
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان تبریز
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان تبریز
1
حسابرسی تدبیر گران مستقل
حسابرسی تدبیر گران مستقل
1
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستارا
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستارا
1
طراحی تولیدی وبازرگانی رف رف
طراحی تولیدی وبازرگانی رف رف
1
شیر پاستوریزه پگاه زنجان
شیر پاستوریزه پگاه زنجان
1
انبار های عمومی و خدمات گمرکی ایران
انبار های عمومی و خدمات گمرکی ایران
1
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی مجتمع امام خمینی ره
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی مجتمع امام خمینی ره
1
خدمات بیمه ای امید بنیان دی
خدمات بیمه ای امید بنیان دی
1
گروه ارمغان توسعه امینا
گروه ارمغان توسعه امینا
1
واسپاری آباد مسکن
واسپاری آباد مسکن
1
آبزی طعام امینا
آبزی طعام امینا
1
پخش سراسری بازارگستر پگاه
پخش سراسری بازارگستر پگاه
1
صدر معادن ایرانیان
صدر معادن ایرانیان
1
مهندسین مشاور صنعتی ایران
مهندسین مشاور صنعتی ایران
1
مدیریت سرمایه آباد
مدیریت سرمایه آباد
1
سیمان آوران آلاداغ بجنورد
سیمان آوران آلاداغ بجنورد
1
مدیریت و توسعه ملی
مدیریت و توسعه ملی
1
کفش ملی
کفش ملی
1
بین المللی توسعه سرمایه مهام
بین المللی توسعه سرمایه مهام
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 659491
آگهی تصمیمات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۵/۲/۹۱ که در تاریخ ۷/۴/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب گردید و موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۷۴۶ و کدپستی ۱۵۹۸۹۴۳۳۱۵ بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا رسولی کد ملی ۰۰۴۷۱۵۰۱۰۶ و کدپستی ۱۹۸۸۸۸۳۷۵۵ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ انتخاب گردیدند و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۲۸۴۴۳۵۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079560
آگهی تغییرات شرکت پترو کیمیای خزر سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۸۵۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۶۷۹۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت حسابرسی تدبیرگران مستقل سهامی خاص به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا رسولی به شماره ملی ۰۰۴۷۱۵۰۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۲/۱۳۹۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای خان اوغلان قاسم اف و آقای محمود معرفت خواه به شماره ملی ۲۶۴۹۰۷۵۹۸۸ و آقای محمد معرفت خواه به شماره ملی ۲۶۴۹۸۷۲۳۵۷ تا تاریخ ۲۸/۲/۱۳۹۴ ۳. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای خان اوغلان قاسم اف به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود معرفت خواه به شماره ملی ۲۶۴۹۰۷۵۹۸۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد معرفت خواه به شماره ملی ۲۶۴۹۸۷۲۳۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد معرفت خواه به شماره ملی ۲۶۴۹۸۷۲۳۵۷به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۹/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۷۵۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1090760
آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص جهاد تعاون آذربایجانغربی شماره ثبت ۳۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۹۸۹۶
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۲/۹۲ شرکت سهامی خاص جهاد تعاون آذربایجانغربی که در تاریخ ۱۲/۳/۹۲ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. ۲ موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل بعنوان بازرس اصلی و علیرضا رسولی به کد ملی ۰۰۴۷۱۵۰۱۰۶ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شد. ۴ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۳۰/۳/۹۲ تکمیل شد. ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۷۱۴۳۷۶ مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1108802
آگهی تاسیس شرکت مهر بانژ سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۴/۹۲ تحت شماره ۴۴۱۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۶۷۵۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۴/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای خدماتی، مشاوره ای، بازرگانی ـ خرید و فروش واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی با اشخاص حقیقی و حقوقی، سرمایه گذاری و مشارکت در طرح های مختلف ـ شرکت در مناقصات و مزایدات بخش دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری، دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ـ ترخیص کالا از گمرکات کشورـ گشایش اعتبار اسنادی ـ اخذ و اعطاء نمایندگی داخلی و خارجی ـ شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، نقل و انتقال دانش فنی در قالب خدمات فنی و مهندسی و سایر فعالیتهای مجاز و انجام سایر عملیات که جهت پیشبرد شرکت موثر باشد. پس از اخذ مجوزهای لازم. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران پاسداران روبروی گلستان یکم پ ۳۰۸ ط ۲ـ کدپستی ۱۹۴۷۸۶۳۴۵۵ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹۱۷۱۲۱ مورخ ۱۷/۴/۹۲ نزد بانک مسکن شعبه گلستان پاسداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن سهامی عام با نمایندگی آقای اکبر محققی به سمت رئیس هیئتمدیره. ۲ـ۵ـ شرکت خدمات بیمه ای مسکن آریا سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود قهاری به سمت نائب رئیس هیئتمدیره. ۳ـ۵ـ شرکت مسکن ارقام آریا سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا علی نوری به سمت عضو هیئتمدیره. ۴ـ۵ـ آقای محمدرضا علی نوری به نمایندگی از شرکت مسکن ارقام آریا سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: دارندگان حق امضاء: و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ عقود اسلامی ـ قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ آقای علیرضا رسولی بشماره ملی ۰۰۴۷۱۵۰۱۰۶ به عنوان بازرس علیالبدل. پ۱۶۷۱۸۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1129885
آگهی تغییرات شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۴۴۰۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۵۸۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ شرکت عمران ساختمان تراز پی ریز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷ و شرکت طراحی و مهندسی بهور (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۴۶۲ موسسه تدبیرگران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۸۴۶ بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا رسولی به شماره ملی ۰۰۴۷۱۵۰۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۸۱۰۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160742
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۴۸۸۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان انتخاب شد ۲ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۸۴۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا رسولی به شماره ملی ۰۰۴۷۱۵۰۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۶۹۷۵۴۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165493
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدماتی گمرکی غرب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۴۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۲۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۸۴۶ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا رسولی کدملی ۰۰۴۷۱۵۰۱۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و صورتهای مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۹۹۱۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1266769
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل با شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۳۸۴۶ به سمت بازرس اصلی و علی رضا رسولی به شماره ملی۰۰۴۷۱۵۰۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۴۶۴۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271490
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای مسکن مهر آرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۳۲۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شماره ثبت ۱۳۸۷۹ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۸۴۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا رسولی به شماره ملی ۰۰۴۷۱۵۰۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۴۶۷۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1311514
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان منطقه آزاد ماکو سهامی خاص شماره ثبت ۹۶۶ مورخ ۲۰/۱/۹۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۴۰۷۶۵
باستناد صورت جلسه مورخ ۱۸/۶/۹۲ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت فوق تصمیمات زیر اتخاذ گردیده است که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار محلی آگهی می‌گردد. الف) نقل و انتقال سهام: ۱) آقای حسن شهرابی فراهانی دارنده ۵۰ سهم از کل سهام شرکت، کلیه سهام خود را به شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۰۲۵۹ منتقل و از شرکت خارج شد. ۲) آقای منصور عرب یار محمدی دارنده ۵۰ سهم از کل سهام شرکت، کلیه سهام خود را به شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۹۴۳۱ منتقل و از شرکت خارج شد. ۳) آقای سلمان علیایی دارنده ۵۰ سهم از کل سهام شرکت، کلیه سهام خود را به شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی جلفا منطقه آزاد ارس سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۹۵ منتقل و از شرکت خارج شد. ۴) آقای هاشم عابدی قزوین دارنده ۵۰ سهم از کل سهام شرکت، کلیه سهام خود را به شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی فرودگاه امام خمینی (ره) سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۸۷۳۴ منتقل و از شرکت خارج شد. ب) سهام هر یک از شرکاء: ۱) شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۸۰۲۵ با مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۹۹۹/۴ ریال آورده، دارنده ۸۰۰/۹۹۹/۴ سهم از کل سهام شرکت. ۲) شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۰۲۵۹ با مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال آورده، دارنده ۵۰ سهم از کل سهام شرکت. ۳) شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۹۴۳۱ با مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال آورده، دارنده ۵۰ سهم از کل سهام شرکت. ۴) شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه آزاد ارس سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۹۵ با مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال آورده، دارنده ۵۰ سهم از کل سهام شرکت. ۵) شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی فرودگاه امام خمینی (ره) سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۸۷۳۴ با مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال آورده، دارنده ۵۰ سهم از کل سهام شرکت. ج) انتخاب اعضاء هیئت مدیره: همچنین باتفاق آراء مجمع عمومی، تمامی شرکتهای سهامدار بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. د) انتخاب بازرسان: موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل (شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۳۸۴۶) بعنوان بازرس و آقای علیرضا رسولی (کد ملی۰۰۴۷۱۵۰۱۰۶) بعنوان بازرس علی البدل برای سه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردیدند. ه) روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۰۳۵۹۶۰۰۰۰۱۱۱۰۰۲۱۴۶۴۸ مدیر کل ثبت شرکتها و امور حقوقی و قراردادها
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1399445
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان تبریز شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۵۳۱ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۴۴۵۷۲۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل شناسه ملی (۱۰۱۰۰۵۲۳۸۴۶) بعنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا رسولی (کد ملی ۰۰۴۷۱۵۰۱۰۶) بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردیدند. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۵۱۱۱۶۷۱۴۸۰۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1548526
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی تدبیر گران مستقل به شماره ثبت ۱۳۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۸۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۷۴۹۴۳/۹۳ مورخ ۳۰/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا رسولی بشماره ملی ۰۰۴۷۱۵۰۱۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و مرتضی مصدری بشماره ملی ۰۰۴۹۸۹۶۶۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد رجب خواه شلمانی بشماره ملی ۲۷۰۹۷۱۲۸۴۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات قرارداد‌ها و عقوداسلامی و نیز افتتاح حساب بانکی با امضای ۲ عضو از ۳ نفر عضو هیات مدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. پ۹۳۰۵۱۱۳۶۸۷۲۱۵۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1560245
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستارا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۳۰۶۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل ۱۰۱۰۰۵۲۳۸۴۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا رسولی ۰۰۴۷۱۵۰۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۵۷۰۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1630716
آگهی تغییرات شرکت طراحی تولید وبازرگانی رف رف سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۹۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان برای سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۸۴۶ وآقای علیرضا رسولی با شماره ملی ۰۰۴۷۱۵۰۱۰۶ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. آقایان محمود معرفت خواه ش م ۲۶۴۹۰۷۵۹۸۸ و احمد معرفت خواه ش م ۲۶۴۹۰۵۸۲۲۶ و علی معرفت خواه ش م ۲۶۴۹۴۰۹۹۷۵ و خانمها هنگامه شفقی ش م ۰۰۵۹۰۹۷۵۵۸۷ و پروین سیری ش م ۰۴۲۰۹۳۸۳۸۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۹۳۰۷۰۲۹۵۷۵۵۴۵۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1632714
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۸۰۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ موردتصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۸۴۶ به عنوان حسابرس وبازرس اصلی و آقای علیرضا رسولی به شماره ملی ۰۰۴۷۱۵۰۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۳۰۷۰۳۱۸۶۱۷۸۱۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681713
آگهی تغییرات شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۳۸۴۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا رسولی به شماره ملی۰۰۴۷۱۵۰۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هییت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند صندوق بازنشستگی کشوری با شناسه ملی۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱ شرکت آزاد راه امیر کبیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ شرکت عمران وساختمانی تراز پی ریز با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷ پ۹۳۰۸۰۷۴۰۰۹۶۵۴۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1725449
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی مجتمع امام خمینی ره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۸۷۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۲۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید.. موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۸۴۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا رسولی به کدملی ۰۰۴۷۱۵۰۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران ش م ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان ش م ۱۰۱۰۲۹۳۴۸۸ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستارا ش م ۱۰۱۰۲۸۳۷۷۱۳ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب ش م ۱۰۱۰۲۵۰۹۲۸۸ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهریار ش م ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶ پ۹۳۰۹۱۷۶۹۳۱۳۲۵۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768736
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای امید بنیان دی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۷۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۳ و مجوز بیمه دی بشماره ۲۴۳ ۲ ۴۰۴ مورخ ۲۵/۰۹/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۸۴۶ و آقای علیرضا رسولی به شماره ملی ۰۰۴۷۱۵۰۱۰۶ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل: انتخاب شدند: شرکت آتیه سازان دی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۸۰۹۱ به نمایندگی مجتبی حیدری به شماره ملی ۰۰۷۵۰۳۵۰۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت خدمات پشتیبانی توسعه دیدار ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۹۵۷۹ به نمایندگی آقای روح اله اکبری به شماره ملی ۰۰۶۰۱۰۳۰۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۹۱۷۵ به نمایندگی آقای محمود قهاری به شماره ملی ۰۰۴۲۶۹۵۷۴۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۱۴۷۳ به نمایندگی آقای علیرضا حجتی به شماره ملی ۵۷۴۹۲۹۱۰۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تجارت گستر فرداد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۸۱۱ به نمایندگی آقای ابراهیم صفرلکی به شماره ملی ۴۵۰۰۷۰۰۴۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۱۰۱۷۹۴۰۵۱۸۲۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9544935
آگهی تغییرات شرکت گروه ارمغان توسعه امینیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۰۲۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا رسولی به شماره ملی ۰۰۴۷۱۵۰۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۸/۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9564974
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ گستر آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۳۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا رسولی به شماره ملی ۰۰۴۷۱۵۰۱۰۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۶/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9769170
آگهی تغییرات شرکت آبزی طعام امینا سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۷۰۳۵و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۸۲۹۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی تدبیر گران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا رسولی به شماره ملی ۰۰۴۷۱۵۰۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۸/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10301875
آگهی تصمیمات شرکت به سامان پگاه سهامی خاص بشماره ثبت ۲۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۳۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۷۴۶ بسمت بازرس اصلی و علیرضا رسولی به کدملی ۰۰۴۷۱۵۰۱۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10413570
آگهی تغییرات شرکت صدر معادن ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۴۰۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا رسولی به شماره ملی ۰۰۴۷۱۵۰۱۰۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت عمران و ساخت و تراز پی ریز سهامی خاص و شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا سهامی خاص و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران سهامی خاص و شرکت صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت آزادراه امیرکبیر سهامی خاص تا تاریخ ۲۶/۲/۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۷/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10571867
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور صنعتی ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۳۸۹۹۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۴۰۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ واصل ۱۶/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیرگران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۸۴۶ بسمت بازرس اصلی و علیرضا رسولی به کد ملی ۰۰۴۷۱۵۰۱۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12034811
آگهی تغییرات شرکت مهر مینای پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۱۰۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۳موردتصویب قرارگرفت موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۸۴۶به سمت بازرس اصلی و علیرضا رسولی کدملی ۰۰۴۷۱۵۰۱۰۶به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند پ۹۳۱۱۲۵۲۵۳۵۴۳۷۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12710835
آگهی تغییرات شرکت سیمان آوران آلاداغ بجنورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۸۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رشید مشگینی با کدملی ۰۶۸۱۶۹۹۷۱۱ و خانم افسانه مجید زاده شیروانی با کدملی ۰۹۳۸۶۴۰۳۴۸ و خانم فیروزه تیمور زاده ثانوی با کدملی ۰۹۳۹۱۰۶۷۱۱ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۸۴۶به نمایندگی آقای علیرضا رسولی به شماره ملی ۰۰۴۷۱۵۰۱۰۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۸۶۰۰ به نمایندگی آقای حبیب آقامحمدپور به شماره ملی ۱۵۵۰۳۷۱۵۶۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب گردیدند. ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ مورد تصویب قرار داد. روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۴۱۲۲۴۹۱۸۲۵۰۸۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13081858
آگهی تغییرات شرکت مدیریت و توسعه ملی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۹۳۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۳۸۴۶بعنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا رسولی با کدملی ۰۰۴۷۱۵۰۱۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روز نامه کثیر الاانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۷۲۸۷۰۸۲۷۸۳۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13081864
آگهی تغییرات شرکت کفش ملی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۱۹۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۸۴۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا رسولی به شماره ملی ۰۰۴۷۱۵۰۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۷۲۸۵۲۸۶۳۳۸۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13356981
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه سرمایه مهام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۵۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سید مجتبی نعمتی کدملی ۰۰۴۳۸۷۹۳۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نادر صادقی کدملی ۰۰۳۱۸۱۲۶۱۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین فروغی امجد کدملی ۰۰۳۵۶۳۴۰۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت شامل چک سفته بروات و قراردادها با امضای مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر مکاتبات داخلی و خارجی با امضای مدیر عامل شرکت منفردا به همراه مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود - موسسه حسابرسی تدبیر گران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۸۴۶ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا رسولی به شماره ملی ۰۰۴۷۱۵۰۱۰۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید پ۹۵۱۲۲۴۶۹۴۲۰۲۲۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک