حمید حسینیان

حمید حسینیان

کد ملی 0047127511
27
شرکت‌ها
27
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 566016
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه گذاری صنایع پیکره سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۰۰۷۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۶۲۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۰ به تصویب رسید. ناصر ایران نژاد به کد ملی ۲۹۹۱۳۰۶۵۱۶ بسمت بازرس اصلی و حمید حسینیان به کد ملی ۰۰۴۷۱۲۷۵۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و عصر اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۵۳۱۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 740658
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای فرا صرفهسهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۲۰۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۱۹۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید حسینیان به شماره ملی ۰۰۴۷۱۲۷۵۱۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۹/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۹/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۴۳۳۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743659
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور آهون سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۴۴۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۱۰۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان حساب به ش ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ به سمت بازرس اصلی و حمید حسینیان به ک م ۰۰۴۷۱۲۷۵۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید عماد مرتضوی راوری به ک م ۰۰۳۵۳۵۸۰۲۵ و علی فکری ارشاد به ک م ۰۰۳۹۹۰۷۲۴ و فاطمه اعتمادی به ک م ۰۰۴۴۳۰۴۰۳۱ که سید عماد مرتضوی راوری به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و علی فکری ارشاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فاطمه اعتمادی به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۴۵۹۹۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1009995
آگهی تصمیمات شرکت پارس هستی آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۶۳۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ به سمت بازرس اصلی و حمید حسینیان به کدملی ۰۰۴۷۱۲۷۵۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۲۵۱۰۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1142027
آگهی تغییرات شرکت پاکنام سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۷۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به کدملی۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ بسمت بازرس اصلی و حمید حسینیان به کدملی۰۰۴۷۱۲۷۵۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان مسعود ثالثی به شماره ملی۰۴۵۲۰۵۰۶۵۰ و آرمین ابوترابی به شماره ملی۰۰۴۵۹۴۴۵۱۲ و سید محمدحسین طاهریان به شماره ملی۱۲۸۶۹۵۸۸۶۵ و سید محمدرضا طائریان اصفهانی به شماره ملی۱۲۸۶۹۴۱۹۶۴ و سید عبدالرضا مظفری چنیجانی به شماره ملی۲۷۲۱۴۹۹۱۰۶ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و مهرداد ثالثی به شماره ملی۴۵۲۲۳۱۳۲۹ و وحید کبیری به شماره ملی۰۴۵۰۳۳۲۶۳۲ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره. پ۱۶۸۷۴۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191954
آگهی تغییرات شرکت شهرک تحقیقاتی کاوش سهامی خاص به شماره ثبت۸۲۱۱۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۶۷۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ بعنوان بازرس اصلی و حمید حسینیان به کدملی ۰۰۴۷۱۲۷۵۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۱۲۳۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1213162
آگهی تغییرات شرکت خدمات چاپ و بسته بندی توژرنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۵۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ به عنوان بازرس اصلی و حمید حسینیان به شماره ملی ۰۰۴۷۱۲۷۵۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۲۲۷۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1221534
آگهی تغییرات شرکت به پخش گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۸۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آبان حساب ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمید حسینیان ۰۰۴۷۱۲۷۵۱۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال یک مالی منتهی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۲۶۲۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228410
آگهی تغییرات شرکت شرکت صنایع بسته بندی پرند پیشتاز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۸۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۷۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. اعضا هیئت مدیره اصلی به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقایان حسن کبیری به شماره ملی ۰۴۵۰۲۹۶۵۲۰، مسعود کشوری به شماره ملی ۰۰۵۸۲۶۶۱۰۰، حسن شمسی تبار به شماره ملی ۲۸۳۰۱۰۲۰۸۸، رامین ابوترابی با کدملی ۰۰۴۹۸۲۲۲۴۱ و مسعود ثالثی با کدملی ۰۴۵۰۲۰۵۰۶۵۰ بعنوان اعضاء اصلی آقایان مهرداد ثالثی با کدملی ۰۴۵۲۲۳۱۳۲۹ و آقای محمد نیک پرتو با کدملی ۰۰۴۴۲۲۷۴۱۸ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آبان حساب با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید حسینیان با کدملی ۰۰۴۷۱۲۷۵۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۳۰۰۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1270112
آگهی تغییرات شرکت رویان تجهیز جم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۸۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۸۰۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامرضا مهجوری به شماره ملی ۰۵۷۹۴۹۷۲۸۳ آقای اسماعیل آزادپور به شماره ملی ۱۸۱۷۰۹۳۳۴۷ آقای امیرمهدی قاسمی به شماره ملی ۰۰۷۱۷۲۷۶۵۵ آقای سعید منصوری نژاد به شماره ملی ۴۸۹۹۰۵۳۹۷۵ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای حمید حسینیان به شماره ملی ۰۰۴۷۱۲۷۵۱۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی ادیبی به شماره ملی ۰۰۵۰۳۴۴۳۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۴۸۸۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1667743
آگهی تغییرات شرکت توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای پنجاه و پنج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۰۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۷۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت برای دوره مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان حساب به شماره ثبت ۱۴۰۶۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمید حسینیان به کدملی ۰۰۴۷۱۲۷۵۱۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۷۲۷۹۱۶۵۰۳۳۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1667747
آگهی تغییرات شرکت به پخش آذربایجان شرقی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۳۲۴۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی آبان حساب به ش. م ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمید حسینیان به ک. م ۰۰۴۷۱۲۷۵۱۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۷۲۷۷۰۷۸۴۵۴۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1667750
آگهی تغییرات شرکت به پخش فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۳۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۶۶۸۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ به سمت بازرس اصلی و حمید حسینیان به شماره ملی ۰۰۴۷۱۲۷۵۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۷۲۷۹۰۳۸۰۳۳۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1690469
آگهی تغییرات شرکت به پخش اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۵۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی ۹۲ به تصویب ر سید. موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵بعنوان بازرس اصلی وآقای حمید حسینیان با کدملی۰۰۴۷۱۲۷۵۱۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۱۸۸۳۴۹۲۳۸۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1690475
آگهی تغییرات شرکت به پخش اردبیل سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۰۷۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۲ تصویب شد موسسه حسابرسی آبان حساب ش م ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمید حسینیان ک م ۰۰۴۷۱۲۷۵۱۱بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۱۸۹۵۰۱۶۲۲۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1690476
آگهی تغییرات شرکت به پخش خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۲۶۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه آبان حساب ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمید حسینیان ۰۰۴۷۱۲۷۵۱۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۱۸۲۴۱۶۰۷۲۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1709835
آگهی تغییرات شرکت بهپخش مازندران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۶۲۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲تصویب شد موسسه حسابرسی آبان حساب به کدملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵بعنوان بازرس اصلی وآقای حمید حسینیان به شناسه ملی ۰۰۴۷۱۲۷۵۱۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۹۰۴۱۱۵۵۳۷۳۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1710441
آگهی تغییرات شرکت دانش بافت البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۲۷۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید حسینیان با کد ملی ۰۰۴۷۱۲۷۵۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۹۰۴۶۳۹۱۷۴۵۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9937254
آگهی تغییرات شرکت دانش بافت البرزسهامی خاص به شماره ثبت۴۲۸۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید حسینیان به شماره ملی ۰۰۴۷۱۲۷۵۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10098704
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین المللی به پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۰۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید حسینیان به شماره ملی ۰۰۴۷۱۲۷۵۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10270689
آگهی تغییرات شرکت ترابری و حمل و نقل به پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۰۷۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۴۸۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید حسینیان به شماره ملی ۰۰۴۷۱۲۷۵۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۷/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10358337
آگهی تصمیمات شرکت هتل بزرگ فردوسی سهامی خاص به شماره ثبت۵۷۲۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۲۲۸۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ به سمت بازرس اصلی و حمید حسینیان به کدملی ۰۰۴۷۱۲۷۵۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: هرمز پورعزیز به کدملی ۶۰۳۹۸۰۰۳۱۳ و شهرام پورعزیز به کدملی ۰۴۹۰۱۸۲۲۲۴ و شیرین پورعزیز به کدملی ۰۰۶۰۰۲۸۴۶۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ هرمز پورعزیز به سمت رئیس هیئت مدیره، شیرین پورعزیز به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شهرام پورعزیز به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10723343
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی آریا ملل زرین سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۰۶۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۹۵۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید حسینیان به شماره ملی ۰۰۴۷۱۲۷۵۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10990370
آگهی تصمیمات شرکت ارجان پی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۷۴۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۶۳۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ بسمت بازرس اصلی و حمید حسینیان به ش ملی ۰۰۴۷۱۲۷۵۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیاوش روغنی به ش ملی ۰۰۷۷۹۵۶۰۲۴ و آرش روغنی به ش ملی ۱۷۵۳۶۵۷۰۱۶ و آیدا روغنی به ش ملی ۰۰۵۳۳۸۴۴۸۲ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/۸۹ سیاوش روغنی به سمت رئیس هیئت مدیره و آیدا روغنی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آرش روغنی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11010456
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و خدمات مهندسی به پخش سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۴۶۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۹۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید حسینیان به شماره ملی۰۰۴۷۱۲۷۵۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳. ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ۵/۴/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13131958
آگهی تغییرات شرکت کبیر موتور کازرون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب شماره ثبت ۱۴۰۶۷ تهران به نمایندگی آقای حمید حسینیان به شماره ملی ۰۰۴۷۱۲۷۵۱۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی تقریبی به شماره ملی ۲۳۷۰۴۷۲۲۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۵۰۸۲۶۶۱۳۶۰۶۴۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کازرون
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13921035
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۶ و تاییدیه شماره ۱۹۵۱۵۰/۹۶ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر ایران نژاد به شماره ملی ۲۹۹۱۳۰۸۵۱۶ با پرداخت مبلغ ۶۸۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. مرتضی ادیبی به شماره ملی ۰۰۵۰۳۴۴۳۹۰ با پرداخت مبلغ ۶۸۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. حمید حسینیان به شماره ملی ۰۰۴۷۱۲۷۵۱۱ با پرداخت مبلغ ۶۸۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. محمد کاظمی به شماره ملی ۰۵۳۲۴۲۵۷۹۰ با پرداخت مبلغ ۶۸۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. محمد امین زکی زاده به شماره ملی ۰۰۶۷۸۹۶۶۵۰ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۴۲۵۰۰۰۰ ریال افزایش داد. مصطفی هاشمی به شماره ملی ۲۱۸۱۱۹۹۶۲۰ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۴۲۵۰۰۰۰ ریال افزایش داد. اکبر وقار کاشانی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۴۳۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. سرمایه موسسه از مبلغ ۵۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۵۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش به شرح ذیل می‌باشد: احمد ظفر پرنده به شماره ملی ۰۰۴۶۱۵۷۹۱۳ دارای مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال غلامرضا شجری به شماره ملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ دارای مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال محمدعلی جلالی گلوسنگ به شماره ملی ۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵ دارای مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال ناصر ایران نژاد به شماره ملی ۲۹۹۱۳۰۸۵۱۶ دارای مبلغ ۶۸۰۰۰۰۰ ریال مرتضی ادیبی به شماره ملی ۰۰۵۰۳۴۴۳۹۰ دارای مبلغ ۶۸۰۰۰۰۰ ریال حمید حسینیان به شماره ملی ۰۰۴۷۱۲۷۵۱۱ دارای مبلغ ۶۸۰۰۰۰۰ ریال محمد کاظمی به شماره ملی ۰۵۳۲۴۲۵۷۹۰ دارای مبلغ ۶۸۰۰۰۰۰ ریال محمد امین زکی زاده به شماره ملی ۰۰۶۷۸۹۶۶۵۰ دارای مبلغ ۴۲۵۰۰۰۰ ریال مصطفی هاشمی به شماره ملی ۲۱۸۱۱۹۹۶۲۰ دارای مبلغ ۴۲۵۰۰۰۰ ریال اکبر وقار کاشانی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ دارای مبلغ ۴۳۰۰۰۰۰ ریال پ۹۶۱۲۱۵۱۴۸۹۲۱۵۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک