ایمان فروزنده جونقانی

ایمان فروزنده جونقانی

کد ملی 4670134035
21
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1254621
آگهی تغییرات شرکت فرح سرای جونقان سهامی خاص شماره ثبت ۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۱۳۰۶۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۲ شرکت فرح سرای جونقان (سهامی خاص) شماره ثبت ۹۱۶ به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۱۳۰۶۲ تغییرات زیر صورت گرفت: ۱ حسین فروزنده جونقانی کد ملی ۴۶۷۹۱۴۷۳۹۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ایمان فروزنده جونقانی کد ملی ۴۶۷۰۱۳۴۰۳۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم سمیرا فروزنده جونقانی کد ملی ۴۶۷۰۰۶۵۶۸۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار مالی اعم از چک و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و به طورکلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۲ مصطفی علیدادی بسمت بازرس اصلی و بهنام فروزنده جونقانی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه‌های کثیرالانتشار نسیم و رسالت جهت چاپ آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ش۲۳۴۵۹۰۰۰۰۱۷۸۰۰۱۸۰۶۰۸ رئیس ثبت اسناد و املاک فارسان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12655717
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هوشمند صنعت جهانبین درتاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۱۲۱۱۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۱۶۰۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و آب اعم از احداث بنا وپل سازی، ، سدسازی، تونل سازی، راه وباند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، گاز کشی شهری و بین شهری و ساخت و نصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیر کوبی، صادارت و واردات کالاهای مجاز بازرگانی، تاسیسات و تجهیزات در برگیرنده خطوط انتقال آب و نفت و گاز، شبکه های گازرسانی، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب و گاز و برق و فاضلاب)، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب کوچک، امور مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی، مخازن ذخیره نفتی و خطوط انتقال نفت و گاز، شبکه های برق وتاسیسات برقی، سیستم های کنترل برق وابزار دقیق.ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شهرکرد خیابان ورزش جنب کوچه ۲۴ وکدپستی ۸۸۱۵۸۵۳۵۶۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰/۳۶۳۶مورخ ـ ۱۴/۰۹/۱۳۹۴نزد بانک صادرات شعبه شریعتی شهرکردپرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمد فروزنده جونقانی به کدملی ۴۶۷۰۲۵۳۸۴۰به سمت رئیس هیئت مدیره ایمان فروزنده جونقانی به کدملی ۴۶۷۰۱۳۴۰۳۵به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی بهنام فروزنده جونقانی به کدملی ۴۶۷۹۷۲۸۲۵۶به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۶۲۸۲۹۵ به عنوان بازرس اصلی. خانم فریبا آتشخوار به شماره ملی ۴۶۲۳۵۶۳۲۹۴ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشاررسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۴۱۱۲۴۸۷۲۱۱۷۱۰۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12854166
آگهی تغییرات شرکت بهینه صنعت آریایی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۱۸۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد زارع به کدملی ۴۶۷۹۷۳۷۲۵۵ و خانم صفورا اسدی پور به کدملی ۴۶۷۹۷۷۴۹۵۹ وخانم نجمه احمدنژاد به کدملی ۴۶۷۰۰۹۵۱۴۵ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. خانم اکرم گلالی جونقانی به کدملی ۴۶۷۰۱۶۷۰۹۱ به سمت بازرس اصلی وآقای ایمان فروزنده جونقانی به کدملی ۴۶۷۰۱۳۴۰۳۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۳۲۵۶۷۶۶۵۶۶۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13023777
آگهی تغییرات شرکت خطوط گستران نیل چهارمحال شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۲۶۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۰۴۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: زهرا عسگری هفشجانی به کدملی ۴۶۲۲۶۰۴۴۶۹ با واریز مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. ابراهیم عسگری هفشجانی به کدملی ۴۶۲۲۵۴۹۹۲۱ با واریز مبلغ ۹۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ به ۲۵۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء عبارت است از: آقای ابراهیم عسگری هفشجانی به کدملی ۴۶۲۲۵۴۹۹۲۱ دارنده مبلغ ۹۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه و خانم زهرا عسگری هفشجانی به کدملی ۴۶۲۲۶۰۴۴۶۹ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه و آقای ایمان فروزنده جونقانی به کدملی ۴۶۷۰۱۳۴۰۳۵و آقای رضا مختاری نافچی به کدملی ۴۶۱۰۳۱۳۰۴۹و آقای محمدرضا کدیور به کدملی ۰۰۵۰۵۶۵۲۹۱ هر کدام دارنده ۵۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه. پ۹۵۰۶۲۷۶۵۶۲۲۳۷۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13122903
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یگان ارمند ارغوان در تاریخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۴۵۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۲۷۷۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: اجرای کلیه پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی و زیر شاخه های آن اعم از احداث بنا وپل سازی، کانال کشی، جدول بندی، جاده سازی، آبرسانی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب و گاز کشی شهری و بین شهری، بازرسی خطوط آب، نفت و گاز و پروژه های ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، اجرای پروژه های برق رسانی فشار قوی و ضعیف، خطوط انتقال نفت و گاز و آب، تاسیسات پالایشگاهی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و هرگونه کاری که با موضوع شرکت مرتبط باشد. (انجام مفاد موضوع شرکت در صورت نیاز منوط به اخذ مجوز یا پروانه کسب از مراجع ذیربط می باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان، بلوار ولیعصر، نرسیده به میدان آب کدپستی ۸۸۴۱۸۵۴۹۹۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به ۱۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰۰ ریالی که مبلغ سیصدو پنجاه هزار ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۵/۳۶۳۴ مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه دوازه سامان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: آقایان محمد فروزنده جونقانی به شماره ملی ۴۶۷۰۲۵۳۸۴۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، بهنام فروزنده جونقانی به شماره ملی ۴۶۷۹۷۲۸۲۵۶ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی ۴۶۷۰۱۳۴۰۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای بهنام فروزنده جونقانی به سمت مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای فریبا آتشخوار به شماره ملی ۴۶۲۳۵۶۳۲۹۴ به عنوان بازرس اصلی وخانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۶۲۸۲۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۸۲۲۳۳۲۳۳۱۷۶۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13126569
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اسپرلوس ارمند اسپادانا درتاریخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۴۵۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۳۹۰۱۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: اجرای پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی اعم از احداث بنا وپل سازی، کانال کشی، جدول بندی، آبرسانی ، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب و گاز کشی شهری و بین شهری ، بازرسی خطوط آب ، نفت و گاز و پروژه های ساختمانی ، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی ، سیستم های سرد کننده ساختمان ، اجرای پروژه های برق رسانی فشار قوی و ضعیف .(انجام مفاد موضوع شرکت در صورت نیاز منوط به اخذ مجوز یا پروانه کسب از مراجع ذیربط می باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان -بلوار ولیعصر- نرسیده به میدان آب کدپستی ۸۸۴۱۸۵۴۹۹۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به ۱۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰۰ ریالی که مبلغ سیصدو پنجاه هزار ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۲/۳۶۳۴ مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه دوازه سامان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:آقای ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی ۴۶۷۰۱۳۴۰۳۵ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ، خانم فریبا آتشخوار به شماره ملی ۴۶۲۳۵۶۳۲۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمد فروزنده جونقانی به شماره ملی ۴۶۷۰۲۵۳۸۴۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای فریبا آتشخوار به سمت رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۴۱۹۹۷۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۶۲۸۲۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۸۲۴۱۹۲۷۲۲۴۴۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13126609
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مستحکم سازه خشت اول درتاریخ ۲۴/۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۴۶۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۳۹۰۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: اجرای پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی اعم از احداث بنا وپل سازی، کانال کشی، جدول بندی، آبرسانی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب و گاز کشی شهری و بین شهری، بازرسی خطوط آب، نفت و گاز و پروژه های ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، اجرای پروژه های برق رسانی فشار قوی و ضعیف ـ ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان، بلوار ولیعصر، نرسیده به میدان آب ۸۸۴۱۸۵۴۹۹۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۴/۳۶۳۴ مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه دروازه سامان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: فریبا آتشخوار به کد ملی ۴۶۲۳۵۶۳۲۹۴بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و ایمان فروزنده جونقانی به کد ملی ۴۶۷۰۱۳۴۰۳۵بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد فروزنده جونقانی به کد ملی ۴۶۷۰۲۵۳۸۴۰بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۴۱۹۹۷۱ به عنوان بازرس اصلی وخانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۶۲۸۲۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج اگهی های شرکت انتخاب شد ش۹۵۰۸۲۴۸۶۱۷۱۹۷۰۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13126675
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اسپرلوس سازان اسپادانا درتاریخ ۲۴/۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۴۶۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۳۹۰۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و آب اعم از احداث بنا وپل سازی، ، سد سازی، تونل سازی، راه وباند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، گاز کشی شهری و بین شهری و ساخت و نصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیر کوبی، مفصل بندی. ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان انتهای بلوار ولیعصر پلاک ۱۴۸ کدپستی ۸۸۴۱۸۵۴۹۹۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۲/۳۶۳۴ مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات شعبه دروازه فارسان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ایمان فروزنده جونقانی به کد ملی ۴۶۷۰۱۳۴۰۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد فروزنده جونقانی به کد ملی ۴۶۷۰۲۵۳۸۴۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی بهنام فروزنده جونقانی به کد ملی ۴۶۷۹۷۲۸۲۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فریبا آتشخوار به شماره ملی ۴۶۲۳۵۶۳۲۹۴ به عنوان بازرس اصلی و خانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۶۲۸۲۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۸۲۴۴۹۸۱۸۳۲۳۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13360938
آگهی تغییرات شرکت نوین صنعت کاران سمنبر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۶۰۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۶۱۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی وزیری ابوالوردی با کدملی ۱۱۹۸۶۴۷۵۴۱ با پرداخت ۹۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. - آقای خداخواست محمدی با کدملی۱۲۰۹۴۳۲۹۱ با پرداخت ۱۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. - سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال به۲۵۰۰۰۰۰ ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - لیست شرکا به شرح ذیل قرار گرفت: آقای ایمان فروزنده جونقانی به کدملی ۴۶۷۰۱۳۴۰۳۵ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم فریبا آتشخوار به کدملی ۴۶۲۳۵۶۳۲۹۴ دارنده۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مهدی زارع به کدملی ۱۸۱۸۵۲۵۳۷۲ دارنده ۵۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای مهدی وزیری ابوالوردی به کدملی ۱۱۹۸۶۴۷۵۴۱ دارنده ۹۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای خدا خواست محمدی به کدملی ۱۲۰۹۴۳۲۹۱۹ دارنده ۱۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه پ۹۵۱۲۲۵۴۷۶۱۹۳۲۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13399679
آگهی تغییرات شرکت ارقام حساب چهل ستون شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۱۶۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۴۸۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان ایمان فروزنده جونقانی به کدملی ۴۶۷۰۱۳۴۰۳۵ و بهنام فروزنده جونقانی با کدملی ۴۶۷۹۷۲۸۲۵۶ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت چاپ آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۲۰۴۴۱۸۶۸۲۸۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13406335
آگهی تغییرات شرکت سدید مهر چهارمحال شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۱۶۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۱۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ایمان فروزنده جونقانی فرزند به کدملی ۴۶۷۰۱۳۴۰۳۵ و خانم رضوان فتحی هفشجانی به کدملی ۴۶۲۲۶۲۸۲۹۵ هر کدام با دریافت پانصدهزار ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ دو میلیون ریال به مبلغ یک میلیون ریال کاهش یافت و بدین نحو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آدرس شرکت از شهرکرد به شهر اصفهان کوی ولی عصر خیابان معر فت کوچه فرعی دهم فاز سی پلاک ۴۲۷ به کدپستی ۸۱۷۹۶۷۵۸۳۱ تغییر یافت و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۶۰۲۱۰۷۰۳۱۲۱۱۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13480525
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آروین پیشه مهر اسپادان درتاریخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۲۶۸۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۱۷۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع:اجرای پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی و زیر شاخه های آن اعم از احداث بنا وپل سازی، کانال کشی، جدول بندی، جاده سازی، آبرسانی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب و گاز کشی شهری و بین شهری، بازرسی خطوط آب، نفت و گاز و پروژه های ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، اجرای پروژه های برق رسانی فشار قوی و ضعیف، خطوط انتقال نفت و گاز و آب وایجاد فضای سبز، تاسیسات پالایشگاهی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:چهارمحال وبختیاری ـ شهر هفشجان ـ مدرس ـ خیابان مدرس ـ بلوار ولیعصر ـ پلاک ۰ ـ طبقه اول ـ ـ کدپستی ۸۸۴۱۸۵۴۹۹۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریالی که برابر گواهی بانکی شماره ۱۰۳ مورخه ۲۷/۰۲/۱۳۹۶نزد بانک ملی ایران شعبه هفشجان به حساب شرکت واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران: خانم فریبا آتشخوار به شماره ملی ۴۶۲۳۵۶۳۲۹۴ و به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقای ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی ۴۶۷۰۱۳۴۰۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای بهنام فروزنده جونقانی به شماره ملی ۴۶۷۹۷۲۸۲۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای آقای بهنام فروزنده به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای بهنام فروزنده به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۴۱۹۹۷۱ به سمت بازرس علی البدل خانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۶۲۸۲۹۵ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۳۳۰۵۸۹۹۱۲۷۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13480529
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اسپرلوس پهناب دژگرد در تاریخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۲۶۸۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۱۷۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: اجرای پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی و زیر شاخه های آن اعم از احداث بنا وپل سازی، کانال کشی، جدول بندی، جاده سازی، آبرسانی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب و گاز کشی شهری و بین شهری، بازرسی خطوط آب، نفت و گاز و پروژه های ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، اجرای پروژه های برق رسانی فشار قوی و ضعیف، خطوط انتقال نفت و گاز و آب وایجاد فضای سبز، تاسیسات پالایشگاهی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: چهارمحال وبختیاری ـ شهر هفشجان ـ مدرس ـ خیابان مدرس ـ بلوار ولیعصر ـ پلاک ۰ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۸۸۴۱۸۵۴۹۹۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که بانام می باشد و مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال نقداً بموجب گواهی شماره۱۰۲ مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ بانک ملی شعبه هفشجان پرداخت و مبلغ ۶۵۰۰۰۰ ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است. اولین مدیران: خانم فریبا آتشخوار به شماره ملی ۴۶۲۳۵۶۳۲۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی ۴۶۷۰۱۳۴۰۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهنام فروزنده جونقانی به شماره ملی ۴۶۷۹۷۲۸۲۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کـ لیه اسنـ اد و اوراق بـ هـ ادار و بـ انکی و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۶۲۸۲۹۵ به سمت بازرس اصلی وخانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۴۱۹۹۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال رانتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۳۳۰۲۱۴۸۸۶۷۴۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13513124
آگهی تغییرات شرکت پاسارگاد نوین صنعت مبارکه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۳۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۶۴۴۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی کریمی لنجی به شماره ملی ۵۴۱۹۹۷۲۵۱۴، خانم فریبا مسعودی مرغملکی به شماره ملی ۱۲۹۳۳۳۶۰۶۸ و آقای غلامعباس کریمی لنجی به شماره ملی ۱۱۶۰۰۷۸۶۶۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای حیدر فروزنده جونقانی به شماره ملی ۴۶۷۹۱۴۰۴۰۲ به سمت بازرس اصلی و آقای ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی ۴۶۷۰۱۳۴۰۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۹۶۰۴۲۴۲۰۳۳۹۹۳۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13543041
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کیمیا جویان الماس نشان درتاریخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۲۷۳۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۵۸۶۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع : امور پیمانکاری مروبط به ساخت ساختمان ها وابنیه عمومی اعم از جوبی ، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، آرموتور بندی، قالب بندی و بتن ریزی و رنگ آمیزی ساختمان های اداری و مسکونی، محوطه سازی، دبوارکشی، اجرای پیاده روها و جدول بندب، سنگ کاری، بلوک فرش و ساخت سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های اب،مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب و ایستگاه های پمپاژ و آب رسانی شهری و روستایی و شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب،کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی و عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب ولوله کشی صنعتی و ساختمانی، تست خطوط لوله، انتقال لوله حفاری و جومش و ساخت راهها نظیرجاده های اصلی و فرعی، بزرگراهها، راههای ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی و راهداری و عملیات آسفالتی و خاکبرداری، خاکریزی، تسطیح، ریگلاز، جاده سازی و پل سازی، شبکه گاز رسانی شهری، نصب علمک، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها، سیستم های سردکننده وگرم کننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان (آب،گاز، فاضلاب) و تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب وفاضلاب، تعمیر، نگهداری و راهبردی تاسیسات صنعتی،صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی، ابزاردقیق و سیستم های خبر و هشداردهنده، سیستم تهویه مطبوع، تنظیفات، تامین نیروی انسانی برای ارگانهای دولتی و خصوصی، تاسیسات ساختمان،برق رسانی ،انبارداری، رنگ آمیزی، تهیه و طبخ غذا، ایجاد و نگهداری فضای سبز، چمن کاری، درخت کاری، گل کاری، انجام عملیات مکانیزاسیون و مشاوره درمراحل کاشت، داشت، برداشت، امور آشپزخانه و رستوران ،نامه رسانی، پیش خدمتی، تلفنچی، امور آبدارخانه، حمل ونقل درون شهری و اخذ وام از بانک ها با کسب مجوز لازم و ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوز لازم می باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:چهارمحال وبختیاری شهر شهر کرد ـ حافظ-کوچه گروهان-بلوار حافظ شمالی-پلاک ۰-طبقه همکف-- کدپستی ۸۸۱۶۷۴۳۳۵۸ سرمایه شخصیت حقوقی:۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا:آقای سیدجمشید طاهریان قهفرخی به شماره ملی ۴۶۱۰۳۳۷۰۷۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی ۴۶۷۰۱۳۴۰۳۵ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران:آقای سیدجمشید طاهریان قهفرخی به شماره ملی ۴۶۱۰۳۳۷۰۷۱ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقای ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی ۴۶۷۰۱۳۴۰۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش۹۶۰۵۱۱۳۷۴۹۷۱۱۵۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13543070
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص معراج پیشه ویرا اسپادان درتاریخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۲۷۳۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۵۸۷۷۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:اجرای پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی و زیر شاخه های آن اعم از احداث بنا وپل سازی، کانال کشی،جدول بندی،جاده سازی، آبرسانی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب و گاز کشی شهری و بین شهری، بازرسی خطوط آب، نفت و گاز و پروژه های ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، اجرای پروژه های برق رسانی فشار قوی و ضعیف، خطوط انتقال نفت و گاز و آب وایجاد فضای سبز، تاسیسات پالایشگاهی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط-ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح می باشد. مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:چهارمحال وبختیاری شهر هفشجان-مدرس-خیابان مدرس-بلوار ولیعصر-پلاک ۰-طبقه اول-- کدپستی ۸۸۴۱۸۵۴۹۹۷ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشدکه مبلغ۳۵۰۰۰۰ریال طی گواهی بانکی شماره ۱۰۱مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶بانک ملی شعبه هفشجان پرداخت گردیده ومابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران:خانم فریبا آتشخوار به شماره ملی ۴۶۲۳۵۶۳۲۹۴ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی ۴۶۷۰۱۳۴۰۳۵ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای بهنام فروزنده جونقانی به شماره ملی ۴۶۷۹۷۲۸۲۵۶ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای آقای بهنام فروزنده جونقانی بسمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای بهنام فروزنده جونقانی بسمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:خانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۶۲۸۲۹۵ به سمت بازرس اصلی خانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۴۱۹۹۷۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۱۱۶۳۶۴۱۱۳۹۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13543076
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شایان سازه نقش افروز در تاریخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۲۷۳۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۵۸۸۰۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: اجرای پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی و زیر شاخه های آن اعم از احداث بنا وپل سازی، کانال کشی، جدول بندی، جاده سازی، آبرسانی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب وگاز کشی شهری و بین شهری، بازرسی خطوط آب، نفت و گاز و پروژه های ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، اجرای پروژه های برق رسانی فشار قوی و ضعیف، خطوط انتقال نفت و گاز و آب وایجاد فضای سبز، تاسیسات پالایشگاهی و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی ـ ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: چهارمحال وبختیاری شهر شهر کرد ـ حافظ ـ کوچه گروهان ـ بلوار حافظ شمالی ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۸۸۱۶۷۴۳۳۵۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که بانام می باشد و مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال نقداً بموجب گواهی شماره ۲۴۸ مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶بانک ملی شعبه هفشجان پرداخت و مبلغ ۶۵۰۰۰۰ ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است اولین مدیران: خانم فریبا آتشخوار به شماره ملی ۴۶۲۳۵۶۳۲۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی ۴۶۷۰۱۳۴۰۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهنام فروزنده جونقانی به شماره ملی ۴۶۷۹۷۲۸۲۵۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کـ لیه اسنـ اد و اوراق بـ هـ ادار و بـ انکی و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۶۲۸۲۹۵ به سمت بازرس اصلی و خانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۴۱۹۹۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۱۱۶۳۳۸۶۰۳۱۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13543090
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مشکین کوشک وزین در تاریخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۲۷۳۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۵۸۸۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: اجرای پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی و زیر شاخه های آن اعم از احداث بنا وپل سازی، کانال کشی، جدول بندی، جاده سازی، آبرسانی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب و گاز کشی شهری و بین شهری، بازرسی خطوط آب، نفت و گاز و پروژه های ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، اجرای پروژه های برق رسانی فشار قوی و ضعیف، خطوط انتقال نفت و گاز و آب وایجاد فضای سبز، تاسیسات پالایشگاهی و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: چهارمحال وبختیاری شهر هفشجان ـ وحدت ـ خیابان وحدت ـ خیابان موسوی ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۸۸۴۱۸۴۵۹۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریالی که برابر گواهی بانکی شماره ۳۶۶ مورخه ۰۲/۰۵/۱۳۹۶ نزد بانک ملی ایران شعبه هفشجان به حساب شرکت واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران: خانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۴۱۹۹۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی ۴۶۷۰۱۳۴۰۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بهنام فروزنده جونقانی به شماره ملی ۴۶۷۹۷۲۸۲۵۶ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۶۲۸۲۹۵ به سمت بازرس علی البدل خانم فریبا آتشخوار به شماره ملی ۴۶۲۳۵۶۳۲۹۴ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۱۱۳۳۰۲۹۱۷۰۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13596325
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سدید کوشک دایان درتاریخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۲۷۸۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۴۴۵۳۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:اجرای پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی و زیر شاخه های آن اعم از احداث بنا وپل سازی، کانال کشی،جدول بندی،جاده سازی ، آبرسانی ، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب و گازکشی شهری و بین شهری ، بازرسی خطوط آب ، نفت و گاز و پروژه های ساختمانی ، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی ، سیستم های سرد کننده ساختمان ،اجرای پروژه های برق رسانی فشار قوی و ضعیف ،خطوط انتقال نفت و گاز و آب وایجاد فضای سبز، تاسیسات پالایشگاهی و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: چهارمحال وبختیاری شهر هفشجان ـ وحدت ـ خیابان وحدت ـ خیابان موسوی ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۸۸۴۱۸۴۵۹۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریالی که برابر گواهی بانکی شماره ۲۶۷مورخه ۰۲/۰۵/۱۳۹۶نزد بانک ملی ایران شعبه هفشجان به حساب شرکت واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران: خانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۴۱۹۹۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی ۴۶۷۰۱۳۴۰۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بهنام فروزنده جونقانی به شماره ملی ۴۶۷۹۷۲۸۲۵۶ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای بهنام فروزنده جونقانی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای بهنام فروزنده جونقانی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۶۲۸۲۹۵ به سمت بازرس علی البدل خانم فریبا آتشخوار به شماره ملی ۴۶۲۳۵۶۳۲۹۴ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۶۱۴۳۹۶۱۳۰۳۳۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13800365
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرشین مهتاب اکباتان درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۲۹۱۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۲۶۷۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :اجرای پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی و زیر شاخه های آن اعم از احداث بنا وپل سازی، کانال کشی،جدول بندی،جاده سازی، آبرسانی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب و گاز کشی شهری و بین شهری، بازرسی خطوط آب، نفت و گاز و پروژه های ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان ،اجرای پروژه های برق رسانی فشار قوی و ضعیف ،خطوط انتقال نفت و گاز و آب وایجاد فضای سبز، تاسیسات پالایشگاهی و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی-ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: چهارمحال وبختیاری شهر هفشجان-شهید طالبی-خیابان شهیدرجائی-کوچه ۹-پلاک ۴-طبقه همکف-- کدپستی ۸۸۴۱۹۴۳۷۱۵ سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریالی که برابر گواهی بانکی شماره ۶۳۹ مورخه ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ نزد بانک ملی شعبه هفشجان به حساب شرکت واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد اعضا هیئت مدیره خانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۶۲۸۲۹۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره خانم فریبا آتشخوار به شماره ملی ۴۶۲۳۵۶۳۲۹۴ و به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای بهنام فروزنده جونقانی به شماره ملی ۴۶۷۹۷۲۸۲۵۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کـلیه اسنـاد و اوراق بـهـادار و بـانکی بـا امـضـاء نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل خانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۴۱۹۹۷۱ به سمت بازرس علی البدل آقای ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی ۴۶۷۰۱۳۴۰۳۵ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۰۱۴۲۴۳۸۶۴۲۹۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14292333
آگهی تغییرات شرکت آوند سپهر چهارمحال شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۱۶۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۱۰۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ایمان فروزنده جونقانی به کدملی ۴۶۷۰۱۳۴۰۳۵ و خانم فریبا آتشخوار به کدملی ۴۶۲۳۵۶۳۲۹۴ هرکدام با دریافت ۵۰۰۰۰۰ ریال خود از صندوق شرکت، خارج گردیدند ودیگر هیچ گونه سهم و سمتی در شرکت ندارند. سرمایه شرکت از مبلغ دومیلیون ریال به مبلغ یک میلیون ریال کاهش یافت و بدین نحو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آدرس شرکت از استان چهار محال و بختیاری شهرستان شهرکرد به استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش مرکزی شهر اصفهان محله کوی امیریه بلوار گلها کوچه شهید حسین سالم پور [۱۷] پلاک ۰ ساختمان باران پلاک قدیمی ۲۳۰ طبقه اول به کدپستی ۸۱۷۴۸۴۳۳۹۱ به شماره تماس ۰۳۱۳۷۸۰۰۵۰۹انتقال یافت و بدین نحو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۷۰۸۰۷۴۲۴۲۳۷۶۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک