فاطمه آسایش

خانم فاطمه آسایش

کد ملی 0046655050
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 703579
آگهی تغییرات شرکت بهنود پناهبامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۵۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۰۴۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۶/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم فاطمه آسایش به شماره ملی ۰۰۴۶۶۵۵۰۵۰ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم سارا آسایش به شماره ملی ۰۰۷۷۶۶۵۱۵۵ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۶۱۵۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747795
آگهی تاسیس شرکت فیدار سازه سانیار سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۸/۷/۱۳۹۱ تحت شماره۴۲۹۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۰۵۵۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران، ساخت ابنیه، راهسازی و آب، تاسیسات و برق، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران گلبرگ غربی خ باستان پلاک ۹۹ واحد ۲ ـ کدپستی ۱۶۳۴۲۲۱۵۴۰ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۸۳۲ مورخ۲۷/۶/۱۳۹۱ نزد بانک ملی شعبه رودکی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ خانم سارا آسایش به شماره ملی ۰۰۷۷۶۶۵۱۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ـ خانم فاطمه آسایش به شماره ملی ۰۰۴۶۶۵۵۰۵۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ خانم فاطمه حسین پور به شماره ملی ۰۰۱۶۲۰۶۵۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ خانم فاطمه حسین پور به شماره ملی ۰۰۱۶۲۰۶۵۳۳ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای اصغر شاه محمدی به شماره ملی۰۰۳۶۸۶۵۲۱۴ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای محمد اسماعیلی خانسری به شماره ملی ۰۰۱۵۵۶۱۵۱۸ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۴۲۴۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 937951
آگهی تاسیس شرکت سیویل سازه صدرا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱۱/۱۰/۹۱ تحت شماره۴۳۳۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۰۷۹۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۱۰/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری از قبیل عمران، ساخت ابنیه، راهسازی، آب و تاسیسات و برق، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان ونک ـ نبش خیابان برزیل ـ پلاک۵۵ ـ طبقه ۲ ـ واحد۱۲ ـ کدپستی۱۴۳۵۶۹۴۵۱۸. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲۳۳۹۱۱۳۳۷ مورخ۲۹/۹/۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه میدان ونک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم راضیه آقاسی زاده به شماره ملی۲۲۲۹۰۰۲۷۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ خانم شیرین آقاسی زاده به شماره ملی۲۲۲۹۷۱۴۰۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ آقای فرامرز عوشار به شماره ملی۰۴۸۰۲۷۱۷۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ آقای فرامرز عوشار به شماره ملی۰۴۸۰۲۷۱۷۶۳ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت به امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای سید کاظم حسینی به شماره ملی۲۲۲۹۶۳۴۷۵۵ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم فاطمه آسایش به شماره ملی۰۰۴۶۶۵۵۰۵۰ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۷۱۱۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 982696
آگهی تغییرات شرکت عمران پیمان هرسین بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۵۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۹۸۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۲ آقای سیاوش آسایش به شماره ملی ۰۰۴۶۴۰۴۵۴۶ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم فاطمه آسایش به شماره ملی ۰۰۴۶۶۵۵۰۵۰ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۸۹۶۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 984585
آگهی تاسیس شرکت سیویل سازه تارا با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۳۵۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۸۳۳۸۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ انجام کلیه امور پیمانکاری از قبیل: عمران، ساخت ابنیه، راهسازی، آب و تاسیسات و برق، خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ایران تهران میدان رسالت خیابان هنگام بالاتر از فرجام کوی بهار پلاک ۲۳ کدپستی ۱۶۳۴۴۱۱۷۴۳ ـ شعبه ندارد. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ زهرا آسایش به شماره ملی ۰۰۱۱۲۰۲۱۰۶ عضو اصلی به سمت مدیرعامل. ۲ـ۵ـ فاطمه آسایش به شماره ملی ۰۰۴۶۶۵۵۰۵۰ عضو اصلی به سمت رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ زهرا آسایش به شماره ملی ۰۰۱۱۲۰۲۱۰۶ عضو اصلی به سمت عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء خانم فاطمه آسایش همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۸۹۹۸۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1012435
آگهی تاسیس شرکت سیویل سازه ماندگار سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۱ تحت شماره ۴۳۶۱۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۹۸۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری از قبیل عمران راهسازی آب تاسیسات ساخت ابنیه برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران خیابان پیروزی خیابان ترجمان شمالی خیابان آسیا پلاک ۱۰ـ کدپستی ۱۶۳۴۵۱۸۵۶۹ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۱۳۷۷۴ مورخ ۲۴/۱۱/۹۱ نزد بانک قوامین شعبه خیابان شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ خانم فاطمه آسایش به شماره ملی ۰۰۴۶۶۵۵۰۵۰ به سمت رئیس هیئتمدیره. ۲ـ۵ـ آقای صفا فرامرزی مجد بشماره ملی ۱۴۶۵۳۸۱۰۸۲ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره. ۳ـ۵ـ آقای مجید عسگری بشماره ملی ۰۰۷۶۱۰۲۹۵۵ به سمت عضو هیئتمدیره. ۴ـ۵ـ آقای مجید عسگری بشماره ملی ۰۰۷۶۱۰۲۹۵۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل: ۱ـ۸ـ خانم سکینه تلاش مهدی زاده بشماره ملی ۰۰۴۸۳۲۳۰۳۹ به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ آقای محمد اسماعیلی خانسری بشماره ملی ۰۰۱۵۵۶۱۵۱۸ به عنوان بازرس علیالبدل. پ۱۶۲۶۶۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1404538
آگهی تغییرات شرکت عمران عرش ماندگار شرکت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۳۵۸۵۸ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۴۹۹۶۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم افسانه امینی بشماره ملی ۰۰۷۲۴۰۳۸۶۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمد رضا اورامانی بشماره ملی ۰۰۷۵۲۷۵۳۹۲ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید لیست صاحبان سهم الشرکه پس از ورود شریک و افزایش سرمایه: آقای خسرو کرمی کد ملی ۰۰۵۶۵۱۹۴۷۸ دارای مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه خانم فاطمه آسایش کد ملی ۰۰۴۶۶۵۵۰۵۰ دارای مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد رضا اورامانی بشماره ملی ۰۰۷۵۲۷۵۳۹۲ دارای مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه خانم افسانه امینی بشماره ملی ۰۰۷۲۴۰۳۸۶۱ دارای مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه پ۱۸۰۵۱۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10299826
آگهی تاسیس شرکت عمران آرتین آرامیس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۴/۷/۹۱ تحت شماره۴۳۰۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۹۵۵۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران، ابنیه، راهسازی و آب، تاسیسات و برق، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام وتسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران میدان رسالت خ کرمان جنوبی کوچه افغان پ۴۰ ـ کدپستی۱۶۳۴۶۶۷۱۶۷. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲۵۱/۹۱/۲۲۵ مورخ۲۳/۶/۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه رودکی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم زهرا آسایش به شماره ملی۰۰۱۱۲۰۲۱۰۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ خانم فاطمه آسایش به شماره ملی۰۰۴۶۶۵۵۰۵۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ـ آقای سیاوش آسایش به شماره ملی۰۰۴۶۴۰۴۵۴۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ آقای سیاوش آسایش به شماره ملی۰۰۴۶۴۰۴۵۴۶ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ خانم سکینه تلاش‌مهدی‌زاده به شماره ملی۰۰۴۸۳۲۳۰۳۹ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم فاطمه حسین‌پور به شماره ملی۰۰۱۶۲۰۶۵۳۳ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11088296
آگهی تاسیس شرکت عمران عرش کیمیا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۴/۷/۱۳۹۱ تحت شماره۴۲۹۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۹۵۸۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران، ساخت ابنیه، راهسازی و آب، و تاسیسات و برق، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران خ شریعتی خ فرهنگ کوچه کاویانی پلاک ۷ ـ کدپستی ۱۶۳۹۶۱۶۷۹۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۱۷۷۰ مورخ۲۵/۶/۱۳۹۱ نزد بانک ملی شعبه شاهین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای سیاوش آسایش به شماره ملی ۰۰۴۶۴۰۴۵۴۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ـ خانم زهرا آسایش به شماره ملی ۰۰۱۱۲۰۲۱۰۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ـ خانم فاطمه آسایش به شماره ملی ۰۰۴۶۶۵۵۰۵۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ خانم فاطمه آسایش به شماره ملی ۰۰۴۶۶۵۵۰۵۰ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ خانم سکینه تلاش‌مهدی‌زاده به شماره ملی۰۰۴۸۳۲۳۰۳۹ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم فاطمه حسین‌پور به شماره ملی ۰۰۱۶۲۰۶۵۳۳ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12820961
آگهی تغییرات شرکت عمران خشت کوثر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۲۰۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۰۱۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه آسایش ک. م ۰۰۴۶۶۵۵۰۵۰ با دریافت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت معادل کلیه سهم الشرکه خود از ردیف شرکاء شرکت خارج گردید. آقای رضا خوشرو پاک پاسکه ک. م۵۵۶۰۱۶۱۲۲۵ با دریافت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت معادل کلیه سهم الشرکه خود از ردیف شرکاء شرکت خارج گردید. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از کاهش سرمایه به شرح زیر می‌باشد: آقای علی شریفی اردانی ک. م ۰۳۲۰۱۸۵۸۱۸ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای بهنام مهران گهر ک. م ۰۰۷۴۷۷۲۵۴۶ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۳۰۸۶۷۷۶۵۷۷۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12953965
آگهی تغییرات شرکت پل راه ماندگار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸۹۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۲۰۷۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سارا آسایش با کدملی ۰۰۷۷۶۶۵۱۵۵ به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره - فاطمه آسایش باکدملی ۰۰۴۶۶۵۵۰۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق شهرداری با امضاء مدیر عامل (خانم سارا آسایش) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۰۵۱۸۱۳۹۴۵۴۷۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12965948
آگهی تغییرات شرکت برج سازان عروج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۰۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۰۸۸۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. سارا آسایش کدم ۰۰۷۷۶۶۵۱۵۵ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره فاطمه آسایش کدم ۰۰۴۶۶۵۵۰۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی واداری و قراردادها وعقود اسلامی و اوراق شهرداری با امضاء مدیرعامل (خانم سارا آسایش) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۵۲۴۳۷۰۷۳۱۲۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13706329
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نقشینه خاک اهورا در تاریخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۸۴۷۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۰۰۱۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی و بزرگرا ه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پل ها راههای زیرزمینی، پیمانکاری صنعت و معدن، کشاورزی، ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی آجری سنگی و بتنی و پیمانکاری بندها سدها و ساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی و عملیات ساختمانی (سیویل) و انجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز) و شبکه های گاز رسانی و تاسیسات مکانیکی و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات و کاوش های زمینی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام از بانکها ی دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید وفروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ مهران ـ خیابان شهید ناصرخرم شاهگل ـ کوچه شهید مکاری ـ پلاک ۱۵ ـ طبقه پنجم ـ واحد ۱۷ ـ کدپستی ۱۴۷۱۷۳۸۹۵۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که طی گواهی شماره۳۴۷ ـ ۱۰۰۶ مورخ ۴/۸/۹۶ از بانک پارسیان شعبه آزادی به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. و الباقی آن در تعهد سهامداران باقی است. اولین مدیران: خانم سمانه بیاتلو به شماره ملی ۵۳۸۹۹۷۵۹۸۷ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رئوف کیانی ایران پور به شماره ملی ۶۳۱۹۸۲۹۱۵۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق شهرداری با امضا ء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه آسایش به شماره ملی ۰۰۴۶۶۵۵۰۵۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم سارا آسایش به شماره ملی ۰۰۷۷۶۶۵۱۵۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۲۱۵۴۱۲۴۴۵۹۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13743234
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نقشینه سنگ کتیبه در تاریخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۹۵۷۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۵۰۵۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی و بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پل ها راههای زیرزمینی، پیمانکاری صنعت و معدن، کشاورزی، ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی آجری سنگی و بتنی و پیمانکاری بندها سدها و ساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی و عملیات ساختمانی (سیویل) و انجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز)و شبکه های گاز رسانی و تاسیسات مکانیکی و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات و کاوش های زمینی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام از بانکها ی دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید وفروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ اباذر ـ خیابان شهید رضا محبعلی ـ خیابان شهید داود اسکندرزاده ـ پلاک ۶۶ ـ ساختمان آلا ـ طبقه دوم ـ واحد ۲۱ ـ کدپستی ۱۴۷۱۷۸۷۱۶۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۷۱۹۳۷/۹۶ مورخ ۸/۸/۹۶ از بانک گردشگری شعبه صادقیه به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم فاطمه آسایش به شماره ملی ۰۰۴۶۶۵۵۰۵۰ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سارا آسایش به شماره ملی ۰۰۷۷۶۶۵۱۵۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق شهرداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سمانه بیاتلو به شماره ملی ۵۳۸۹۹۷۵۹۸۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای رئوف کیانی ایران پور به شماره ملی ۶۳۱۹۸۲۹۱۵۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۹۱۳۲۰۹۵۱۲۲۳۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13755691
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرین بتن بیستون در تاریخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۹۹۲۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۶۹۱۱۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی و بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پل ها راههای زیرزمینی، پیمانکاری صنعت و معدن، کشاورزی، ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی آجری سنگی و بتنی و پیمانکاری بندها سدها و ساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی و عملیات ساختمانی (سیویل) و انجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز) و شبکه های گاز رسانی و تاسیسات مکانیکی و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات و کاوش های زمینی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام از بانکها ی دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید وفروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ اباذر ـ خیابان شهید رضا محبعلی ـ خیابان شهید داود اسکندرزاده ـ پلاک ۶۶ ـ ساختمان آلا ـ طبقه دوم ـ واحد ۲۱ ـ کدپستی ۱۴۷۱۷۸۷۱۶۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشدکه مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال آن طی گواهی بانکی شماره۳۶۴ ـ ۱۰۸۵ تاریخ ۱۳/۰۸/۹۶ بانک پارسیان شعبه بلوار مرزداران پرداخت گردید و بقیه آن در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران: آقای سیاوش آسایش به شماره ملی ۰۰۴۶۴۰۴۵۴۶ سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فاطمه آسایش به شماره ملی ۰۰۴۶۶۵۵۰۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق شهرداری با امضا ء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سکینه تلاش مهدی زاده به شماره ملی ۰۰۴۸۳۲۳۰۳۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حسن مهدوی به شماره ملی ۲۶۹۱۱۰۲۹۰۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۹۲۱۳۸۵۴۵۵۹۸۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13820200
آگهی تغییرات شرکت سهند بتن اریکه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۲۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۹۲۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سمانه بیاتلو به کدملی ۵۳۸۹۹۷۵۹۸۷به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه آسایش به کدملی: ۰۰۴۶۶۵۵۰۵۰سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند آقایان بابک منوچهر پناه اسفند آبادی ش. م۰۰۷۷۶۱۴۵۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و نوید افشاری ش. م۰۰۶۲۳۳۹۱۰۹ به سمت مدیرعامل و عضو و امین حجاری ش. م ۱۲۸۷۱۲۱۰۵۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و اوراق شهرداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۶۱۰۲۶۵۸۲۴۳۷۱۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14030303
آگهی تغییرات شرکت آباد راه دهلیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۵۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید سالمی به کدملی ۱۲۹۰۳۸۰۹۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای میثم سیمراخ به کدملی ۴۴۱۱۲۴۴۷۹۹ به سمت مدیرعامل و عضو و خانم سحر جلیلوند به کدملی ۰۰۶۲۹۵۸۷۹۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و اوراق شهرداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد خانم سمانه بیاتلو به کدملی ۵۳۸۹۹۷۵۹۸۷به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه آسایش به کدملی:۰۰۴۶۶۵۵۰۵۰سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ۹۷۰۲۲۵۷۵۷۲۲۶۴۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک