داود عبدالمحمدی سنجانی

آقای داود عبدالمحمدی سنجانی

کد ملی 0046565973
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 729174
آگهی تغییرات شرکت خوشگوار تبریز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۰۱۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۹۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه موسسه حسابرسی آگاه‌گر تراز به عنوان بازرس اصلی، آقای داود عبدالمحمدی سنجانی به شماره ملی ۰۰۴۶۵۶۵۹۷۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۷۸۷۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 735773
آگهی تغییرات شرکت خوش فرم کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۴۲۷و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۵۲۰۳۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آگاه تراز به عنوان بازرس اصلی، آقای داود عبدالمحمدیسنجانی به شماره ملی ۰۰۴۶۵۶۵۹۷۳ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۴/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۲۲۵۰۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1012188
آگهی تصمیمات شرکت آیرین صنعت (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۸۳۲۶
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۲/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. ۳ موسسه حسابرسی آگاه‌گر تراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۶۱۸۰ به عنوان بازرس اصلی و داود عبدالمحمدی سنجانی به کدملی ۰۰۴۶۵۶۵۹۷۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه نوید اراک جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. ش۱۶۲۶۶۱۹ ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015038
آگهی تصمیمات شرکت پارس دکل گستر سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۷۳ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۴۸۶۵
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده است: موسسه آگاه‌گر تراز بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۶۱۸۰ بازرس اصلی و آقای داود عبدالمحمدی سنجانی به کد ملی ۰۰۴۶۵۶۵۹۷۳ بعنوان بازرس علی البدل برای باقی مانده مدت تصدی بازرسان انتخاب شدند. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۱۶۸۱۰۵۱ مسئول ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1043573
آگهی تصمیمات شرکت قالبسازی و تولیدی اخوت سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۳۵۸۹
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده است: موسسه حسابرسی آگاه‌گر تراز شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۴۶۸۷ بعنوان بازرس اصلی و داود عبدالمحمدی سنجانی کد ملی ۰۰۴۶۵۶۵۹۷۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی بازرسان انتخاب گردیدند. ش۸۵۵۴۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۰۶۳۲۵۹ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1045589
آگهی تصمیمات شرکت اراک گدازش سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۸۱۴۳۰
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۱ و عادی سالیانه مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۱ به این اداره واصل گردیده است: ۱ مرکز اصلی شرکت بنشانی: اراک، شهرک صنعتی حاجی آباد، خیابان تلاش، کدپستی ۳۸۱۹۹۵۷۷۶۵ منتقل شد. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. ۳ خانم مریم سادات بنی جمالی کد ملی ۰۶۲۱۸۰۱۶۷۴ و آقایان سید جلال بنی جمالی کد ملی ۰۶۲۱۶۷۵۳۴۲ و سید میثم بنی جمالی کد ملی ۰۵۳۳۰۱۸۶۸۴ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ آقایان موسسه حسابرسی آگاه‌گر تراز شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۶۱۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای داود عبدالمحمدی سنجانی کد ملی ۰۰۴۶۵۶۵۹۷۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۵ روزنامه جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۱: آقای سید جلال بنی جمالی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای سید میثم بنی جمالی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مریم سادات بنی جمالی بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته، بروات، اوراق بهادار و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره کلیه اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود. ش۸۵۵۴۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۰۵۹۸۹۹ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069710
آگهی تصمیمات شرکت آلوم کار فلز سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۶۸ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۷۳۳۶۳
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۳/۲/۹۲ به این اداره واصل گردیده است: ۱ خانم‌ها اکرم زندی کد ملی ۰۵۳۳۴۹۶۴۱۱ و فاطمه خلخال فلک کد ملی ۰۵۳۲۸۷۰۷۵۱ و آقای امان اله زندی کد ملی ۰۵۳۳۸۶۱۲۹۲ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقایان سهراب ظهره وند کد ملی ۶۶۴۹۴۲۳۲۷۰ بعنوان بازرس اصلی و داود عبدالمحمدی سنجانی کد ملی ۰۰۴۶۵۶۵۹۷۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه نوید اراک جهت نشر آگهی‌های سالیانه تعیین شد. برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱/۹۲: آقای امان اله زندی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه خلخال فلک بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و خانم اکرم زندی بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند و مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات اوراق بهادار و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۱۸۰۲۰۲۴ مسئول ثبت شرکت‌های اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1119135
آگهی تصمیمات شرکت رادمان اراک سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۹۶ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۷۱۶۲۵
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۲/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده است: موسسه حسابرسی آکاه‌گر تراز بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۶۱۸۰ بعنوان بازرس اصلی، آقای داود عبدالمحمدی سنجانی کد ملی ۰۰۴۶۵۶۵۹۷۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای باقی مانده مدت تصدی بازرسان انتخاب گردیدند. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۱۹۱۵۸۷۷ مسئول ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1231791
آگهی تصمیمات شرکت فرم دما سهامی خاص شماره ثبت ۹۶۶ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۳۶۳۸
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده است: ۱ موسسه حسابرسی آگاه تراز بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۶۱۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای داود عبدالمحمدی سنجابی به کد ملی ۰۰۴۶۵۶۵۹۷۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه نوید اراک جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۳۲۱۴۳۸ مسئول ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1312655
آگهی تصمیمات شرکت مقاطع ریزان اراک سهامی خاص شماره ثبت ۵۳۰۳ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۸۷۵۶۶
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۱۲/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ به این اداره واصل گردیده است. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آگاه‌گر تراز بشناسنامه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۶۱۸۰ بعنوان بازرس اصلی، آقای داود عبدالمحمدی سنجانی به کد ملی ۰۰۴۶۵۶۵۹۷۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه نوید اراک جهت نشر آگهیهای سالیانه شرکت تعیین شد. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۵۸۶۸۴ مسئول ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1317823
آگهی تصمیمات شرکت صنایع شیرآلات گاز گداختار سهامی خاص شماره ثبت ۶۸۸ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۴۸۲۴
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۶/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۲/۹/۹۲ به این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آگاه‌گر تراز شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۶۱۸۰ بعنوان بازرس اصلی آقای داود عبدالمحمدی سنجانی به کد ملی ۰۰۴۶۵۶۵۹۷۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۶۰۴۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1368248
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی پرتو ریسمان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۳۵۰۶
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲/۱۱/۱۳۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ۲۷/۱۱/۱۳۹۲ به این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آگاه‌گر تراز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۶۱۸ به عنوان بازرس اصلی و داود عبدالمحمدی سنجانی به کدملی۰۰۴۶۵۶۵۹۷۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه نوید اراک جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد. ش۱۷۸۵۱۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405109
آگهی تغییرات شرکت رافیا سهامی خاص شماره ثبت ۶۸۳ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۴۶۲۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آگاه‌گر تراز شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۶۱۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای داود عبدالمحمدی سنجانی کد ملی ۰۰۴۶۵۶۵۹۷۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ ترازنامه و حساب سود و زبان شرکت در سال ۱۳۹۱ بتصویب رسید. ۴ امضا هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امین موریس کد ملی ۰۵۳۲۳۶۷۳۸۳ و آقای قاسم موریس کد ملی ۰۵۳۲۸۱۲۴۷۶ و خانم فروغ السادات صالحی مرزیجرانی کد ملی ۰۵۳۲۸۵۰۱۵۷ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۸۵۵۴۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۲۷۸۰۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425206
آگهی تغییرات شرکت هوشمند کرکره سهامی خاص شماره ثبت ۵۵۶۵ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۹۰۰۷۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آگاه‌گر تراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۶۱۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای داود عبدالمحمدی سنجانی به کد ملی ۰۰۴۶۵۶۵۹۷۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار نوید جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ آقایان علی حلاوی به کد ملی ۰۵۳۲۳۰۳۶۵۲، مرتضی ساریانی تفرشی به کد ملی ۰۵۳۲۰۸۵۷۸۷ و عزیز ساریانی تفرشی به کد ملی ۰۶۰۳۲۴۶۴۸۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۸۵۵۴۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۵۰۴۷۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1562297
آگهی تغییرات شرکت پگاه آلومینیوم اراک شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۸۷۲۲ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۲۲۳۴۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آگاه‌گر تراز شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۶۱۸۰ بعنوان بازرس اصلی و اقای داود عبدالمحمدی سنجانی به کد ملی ۰۰۴۶۵۶۵۹۷۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار نوید جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۰۱۰۲۷۳۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576740
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی چهل چشمه سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۵۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آگاه‌گر تراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۶۱۸۰ بازرس اصلی و آقای داود عبدالمحمدی سنجانی به شماره ملی ۰۰۴۶۵۶۵۹۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۵۲۷۲۷۸۲۵۲۸۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1710850
آگهی تغییرات شرکت زرین پروفیل اراک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۷۶۹۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آگاه گرتراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۶۱۸۰ به سمت بازرس اصلی و داود عبدالمحمدی سنجانی به کدملی ۰۰۴۶۵۶۵۹۷۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین گردید. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۲۹۲۸۴۷۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9397387
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نوشاب سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۹۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۵۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه گرتراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۶۱۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای داود عبدالمحمدی سنجانی به کدملی ۰۰۴۶۵۶۵۹۷۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌ها شرکت تعیین گردید. پ۹۳۱۱۰۱۳۶۸۱۷۱۸۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13768113
آگهی تغییرات حسابرسی آگاه‌گر تراز حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۶۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ و تاییدیه شماره ۱۹۲۲۴۶/۹۶ مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد قلی زاده به شماره ملی ۲۶۳۰۷۹۹۰۹۳ با پرداخت مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای مهرداد قنبری فرزند محمدرضا به ش ش ۲۱۹۵ صادره از تهران به شماره ملی۰۰۵۱۰۰۳۲۰۱ با پرداخت مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه موسسه از مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک پس ازافزایش سرمایه بشرح زیرمی باشد: آقای داود عبدالمحمدی سنجانی به کدملی ۰۰۴۶۵۶۵۹۷۳دارنده مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال آقای محمدتقی لک کمری به کدملی ۴۸۴۹۷۴۰۶۴۲ دارنده مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال آقای محمد قلی زاده به کدملی ۲۶۳۰۷۹۹۰۹۳ دارنده مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال آقای غلامرضا ایروانیان به کدملی ۰۰۴۲۷۷۶۷۷۵ دارنده مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال آقای مهرداد قنبری به کدملی ۰۰۵۱۰۰۳۲۰۱ دارنده مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۶۰۹۲۷۵۱۸۱۸۴۵۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک