محمدرضا ستارزاده

آقای محمدرضا ستارزاده

کد ملی 0046286055
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 712754
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری بیمه ایران حامی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۹۶۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۸۴۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۰۱۱۲ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا ستارزاده به کد ملی ۰۰۴۶۲۸۶۰۵۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۱۵۶۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 919777
آگهی تصمیمات شرکت آب و فاضلاب خوی سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۷۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۹/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۱۰/۸/۹۱ به اداره ثبت اسناد خوی واصل شده است در شرکت فوق تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف) صورتهای مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید ب) موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه شماره ثبت ۸۱۰۳۸ به نمایندگی آقای فریبرز زثقفی بشماره ملی ۰۰۴۰۶۵۳۴۰۴ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا ستارزاده بشماره ملی ۰۰۴۶۲۸۶۰۵۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ج) روزنامه کثیرالانتشار کیهان جایگزین روزنامه قبلی جهت درج آگهیهای شرکت گردید. ش۰۳۴۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۳۴۵۰۴۳۹ مسئول ثبت شرکتهای خوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 979936
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی رشد شریف سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۵۷۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۷۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا ستارزاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۸۶۰۵۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین پرهمت به شماره ملی ۰۹۳۷۵۱۶۳۱۷ و شرکت تعاونی چند منظوره شریف و شرکت بازرگانی رحیل سهامی خاص و موسسه بنیاد شریف به شماره ثبت ۲۰۲۶۸ و موسسه بنیاد رشد به شماره ثبت ۳۲۱۶ تا تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۳ در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۰۰۱۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1012707
آگهی تغییرات شرکت پلاسما گستر پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۵۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۵۵۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا ستارزاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۸۶۰۵۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۵۵۰۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1155640
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی خوی سهامی عام به شماره ثبت۷۳۲۱۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۸۱۲۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت کارخانجات نساجی خوی انتخاب شد. موسسه حسابرسی اصلاح‌گر رایانه به شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۰۴۲۰۱۱۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا ستارزاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۸۶۰۵۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۶۹۵۰۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179165
آگهی تغییرات شرکت خدماتی مجتمع صنایع داروسازی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۷۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۱۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اصلاح‌گر رایانه به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۲۰۱۱۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا ستارزاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۸۶۰۵۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت صنایع داروسازی انتخاب شد. ترازنامه و صورت سود و زیان (صورتهای مالی) مربوط به عملکرد سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۰۴۱۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1202007
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۸۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان و صورتهای مالی سال ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های رسمی انتخاب گردید. مؤسسه حسابرسی اصلاح‌گر رایانه ۱۰۱۰۰۴۲۰۱۱۲ را بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا ستارزاده ۰۰۴۶۲۸۶۰۵۵ را بعنوان بازرس علی البدل سال مالی ۱۳۹۲ انتخاب گردید. پ۱۷۱۸۰۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340989
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای تامین آسایش پرداز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۷۳۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۹۱۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل تعیین و انتخاب گردیدند. آقایان داود امامی شیجانی ک. م ۰۰۷۵۷۷۲۱۰۸، حسین نوروزی ک. م ۰۰۶۵۲۳۰۶۵۵ و محمد بیات ک. م ۰۰۶۴۶۳۹۸۰۰ بسمت اعضای هیئت مدیره و موسسه حسابرسی اصلاح‌گر رایانه با شناسه ملی بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا ستارزاده با ک. م ۰۰۴۶۲۸۶۰۵۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۷۲۶۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570311
آگهی تغییرات شرکت پویشگران صنعت سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۲۵۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۰۱۱۲ و آقای محمد رضا ستارزاده ش م ۰۰۴۶۲۸۶۰۵۵ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۵۲۲۸۸۴۶۱۴۷۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1667832
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه شهر سازی ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۵۹۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۰۱۱۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا ستارزاده شماره ملی ۰۰۴۶۲۸۶۰۵۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اعضاء هیأت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پیوند آرمه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۲۶۵ به نمایندگی آقای ایرج رهبر با کد ملی ۴۵۶۹۱۶۰۵۴۹ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره شرکت انبوه سازان جامع تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۸۱۰۷ به نمایندگی آقای حسن محتشم با کد ملی ۰۷۰۲۲۹۰۹۲۰ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۱۶۳۰۱ به نمایندگی آقای سید علیرضا قهاری با کد ملی ۲۲۹۵۰۴۴۹۹۵ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره شرکت مجتمع مهندسین بتن نما مستحکم روز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۶۱۳۴۴ به نمایندگی آقای محمدرضا نوریان شمیرانی با کد ملی ۰۴۵۱۹۲۷۶۳۱ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره شرکت کیمیا آفرینان پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۲۴۰۴ به نمایندگی آقای احمد خرم با کد ملی ۱۲۸۶۴۱۱۰۸۴ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره شرکت توسعه و عمران سامان گزار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۸۵۹۰ به نمایندگی آقای عباس زرکوب با کد ملی ۱۲۸۵۴۵۰۴۲۶ به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره شرکت پارس سازه تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۰۵۲۰ به نمایندگی آقای حمیدرضا آزادی با کد ملی ۲۲۵۹۶۸۱۵۵۷ به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه رسمی شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۷۲۷۴۲۶۵۶۹۴۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1701999
آگهی تغییرات شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۷۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی اصلاح‌گر رایانه باشناسه ملی۱۰۱۰۰۴۲۰۱۱۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا ستارزاده باکدملی ۰۰۴۶۲۸۶۰۵۵به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۸۲۷۱۱۴۷۵۵۵۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10300062
آگهی تصمیمات شرکت پترو آرام سهامی عام ثبت شده به شماره۲۴۸۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۸۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۲/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۰۱۱۲ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا ستارزاده به ش ملی ۰۰۴۶۲۸۶۰۵۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10807227
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۱۰۳۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۰۱۱۲
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۰/۹/۸۹ فریبرز ثقفی به کدملی ۰۰۴۰۶۵۳۴۰۴ به سمت رئیس هیات مدیره و محمدرضا ستارزاده به کدملی ۰۰۴۶۲۸۶۰۵۵ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و محمد برومند به کدملی ۰۰۴۶۳۳۱۴۰۴ بسمت عضو هیات مدیره و سیروس تاری به کدملی ۶۰۳۹۸۶۲۳۸۶ بسمت نایب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10840091
آگهی تصمیمات شرکت توسعه مدیریت ماندگار مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۷۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۸۱۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه به ش م ۱۰۱۰۰۴۲۰۱۱۲ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا ستارزاده به ک م ۰۰۴۶۲۸۶۰۵۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10949794
آگهی تغییرات شرکت گروه آسه سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۳۳۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا ستارزاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۸۶۰۵۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۸/۸/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم زهرا زمانخان پور به شماره ملی ۰۰۳۶۷۹۷۶۴۲ و آقای محمود مشهدی ابوالقاسم شیرازی به شماره ملی ۰۴۷۶۹۷۱۳۱ و آقای مهدی مشهدی ابوالقاسم شیرازی به شماره ملی ۰۰۷۹۸۱۸۹۸۶ و آقای فرامرز زمان خانپور به شماره ملی ۰۰۶۲۹۰۶۲۵۹ تا تاریخ ۸/۸/۹۱. در تاریخ ۲/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10981834
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی خاص بشماره ثبت ۷۰۷۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۷/۲/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۰۱۱۲ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا ستارزاده به کد ملی ۰۰۴۶۲۸۶۰۵۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک