سکینه آهنگ هفشجانی

سکینه آهنگ هفشجانی

کد ملی 4623577163
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1539860
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص کیا صنعت نوین کاوه در تاریخ ۸/۴/۹۳ شماره ثبت ۱۱۴۰۸ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۷۴۱۴۲ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی اعم از احداث بنا و پل سازی، سد سازی، تونل سازی، راه و باند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب گاز کشی شهری و بین شهری و ساخت و نصب انواع سوله و دکل و تاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیر کوبی، مفصل بندی، تاسیسات و تجهیزات دربرگیرنده خطوط انتقال آب و نفت و گاز، شبکه های گاز رسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب و گاز و برق و فاضلاب) انتقال زباله، امور مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و کارخانه های گاز مایع و تزریق گاز و آب پالایشگاه های نفت و گاز، کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی و خطوط انتقال نفت و گاز، خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز، پالایشگاه های نفت و گاز و پتروشیمی، تولید نفت و گاز، شبکه های فشار قوی و ضعیف و کلیه امور مربوط با موضوع شرکت، ثبت موضوع بتنهایی مجوز فعالیت نمی باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح می باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان انتهای خیابان نواب سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم بانام ده هزار ریالی می باشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۸۸ ـ ۷/۳۵۱۴ مورخ ۳/۴/۹۳ نزد بانک ملت شعبه هفشجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای شهرام فروزنده جونقانی به کد ملی ۴۶۷۹۸۹۶۳۵۳ و کدپستی ۸۸۴۱۹۴۳۷۱۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم هاجر آهنگ هفشجانی به کد ملی ۴۶۱۰۳۲۳۸۷۷ و کدپستی ۸۸۴۱۸۴۴۸۱۱ بسمت مدیر عامل و خانم سکینه آهنگ هفشجانی به کد ملی ۴۶۲۳۵۷۷۱۶۳ و کدپستی ۸۸۴۱۸۴۴۸۱۱ سمت رئیس هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت باامضای سکینه آهنگ هفشجانی بسمت رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری باامضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سرور ولی پور هفشجانی بشماره ملی ۴۶۲۲۳۵۶۱۷۱ و کدپستی ۸۸۴۱۸۱۳۳۹۳ بعنوان بازرس اصلی آقای فریدون هژبری بشماره ملی ۴۶۲۲۵۰۲۱۶۱ و کدپستی ۸۸۴۱۸۴۴۸۱۱ بعنوان بازرس علی البدل ش۲۳۴۳۲۰۰۰۰۱۷۸۰۲۲۴۹۷۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1622425
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص فرهام فن آوران صنعتگر در تاریخ ۱۴/۵/۱۳۹۳ شماره ثبت ۱۱۴۴۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۹۰۰۴۷ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی اعم از احداث بنا و پل سازی، سد سازی، تونل سازی، راه و باند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب گاز کشی شهری و بین شهری و ساخت و نصب انواع سوله و دکل و تاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیر کوبی، مفصل بندی، تاسیسات و تجهیزات دربرگیرنده خطوط انتقال آب و نفت و گاز، شبکه های گاز رسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب و گاز و برق و فاضلاب) انتقال زباله، امور مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و کارخانه های گاز مایع و تزریق گاز و آب پالایشگاه های نفت و گاز، کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی و خطوط انتقال نفت و گاز، خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز، پالایشگاه های نفت و گاز و پتروشیمی، تولید نفت و گاز، شبکه های فشار قوی و ضعیف و کلیه امور مرتبط با موضوع شرکت، ثبت موضوع بتنهایی مجوز فعالیت نمی باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح می باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان انتهای خیابان نواب غربی سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۹/۳۵۱۴۷ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۳ نزد بانک ملت شعبه هفشجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ۱. خانم سرور ولی پور هفشجانی به کد ملی ۴۶۲۲۳۵۶۱۷۱ و کدپستی ۸۸۴۱۸۴۴۸۱۱ بسمت مدیر عامل ۲. خانم هاجر آهنگ هفشجانی به کد ملی ۴۶۱۰۳۲۳۸۷۸ و کدپستی ۸۸۴۱۸۴۴۸۱۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳. خانم سکینه آهنگ هفشجانی به کد ملی ۴۶۲۳۵۷۷۱۶۳ و کدپستی ۸۸۴۱۸۴۴۸۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای سکینه آهنگ هفشجانی بسمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای سکینه آهنگ هفشجانی بسمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای شهرام فروزنده جونقانی بشماره ملی ۴۶۷۹۸۹۶۳۵۳ و کدپستی ۸۸۴۱۹۴۳۷۱۵ بعنوان بازرس اصلی خانم زهرا محمد زاده هفشجانی بشماره ملی ۴۶۲۳۵۷۲۰۹۹ و کدپستی ۸۸۴۱۸۱۳۳۹۳ بعنوان بازرس علی البدل ش۲۳۴۳۲۰۰۰۰۱۱۱۲۶۴۵۶۸۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شهر کرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1694216
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آذین صنعت آوا در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ به شماره ثبت ۱۱۵۵۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۳۲۵۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص آذین صنعت آوا در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ به شماره ثبت ۱۱۵۵۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۳۲۵۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی اعم از احداث بنا وپل سازی،،سد سازی،تونل سازی، راه وباند، کانال کشی، زهکشی،جدول بندی، آبرسانی،نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی،جاده سازی، محوطه سازی تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب گاز کشی شهری و بین شهری و ساخت و نصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک،کابل کشی،تیر کوبی، مفصل بندی، تاسیسات و تجهیزات در برگیرنده خطوط انتقال آب و نفت و گاز، شبکه های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب و گاز و برق و فاضلاب) انتقال زباله، امور مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و کارخانه های گاز مایع و تزریق گاز و آب پالایشگاههای نفت و گاز، کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی و خطوط انتقال نفت و گاز، خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز، پالایشگاههای نفت و گاز و پتروشیمی، تولید نفت و گاز، شبکه های فشار قوی وضعیف، و کلیه امور مرتبط با موضوع شرکت ـ ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان انتهای خ موسوی سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۵۰۰۰۰ مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۳ نزد بانک ملت شعبه هفشجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای عباس آهنگ هفشجانی به کد ملی۴۶۲۲۶۷۵۲۶۹وکدپستی۸۸۴۱۸۴۴۸۱۱به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محسن آهنگ هفشجانی به کد ملی۴۶۲۱۶۴۸۵۷۸وکدپستی۸۸۴۱۸۱۳۳۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم سکینه آهنگ هفشجانی به کد ملی۴۶۲۳۵۷۷۱۶۳وکدپستی ۸۸۴۱۸۱۳۳۹۳به سمت مدیرعامل خانم سکینه آهنگ هفشجانی به کد ملی۴۶۲۳۵۷۷۱۶۳وکدپستی ۸۸۴۱۸۱۳۳۹۳به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای خانم سکینه آهنگ هفشجانی به سمت مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای شهرام فروزنده جونقانی به شماره ملی ۴۶۷۹۸۹۶۳۵۳ وکدپستی۸۸۴۱۹۴۳۷۱۵به عنوان بازرس اصلی. خانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۴۱۹۹۷۱ وکدپستی۸۸۴۱۹۴۳۷۱۵به عنوان بازرس علی البدل. ش۹۳۰۸۲۱۷۹۹۲۰۴۳۶۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1694232
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سیاه ماموت میهن تاج در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ به شماره ثبت ۱۱۵۵۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۳۲۶۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید قطعات لاستیکی ـ قطعات لاستیکی صنعتی ـ قطعات لاستیکی خودروهای سبک وسنگین ـ تولید میل فرمان ـ چپقی ـ بازوی مندل ـ سیبک بازوی مندل و کلیه امور مرتبط با موضوع شرکت ـ ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان انتهای خ موسوی نبش ک۸ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۲۵/۳۵۱۴۷ مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۳ نزد بانک ملت شعبه هفشجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: عباس آهنگ هفشجانی به کد ملی ۴۶۲۲۶۷۵۲۶۹ وکدپستی ۸۸۴۱۸۴۴۸۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محسن آهنگ هفشجانی به کدملی ۴۶۲۱۶۴۸۵۷۸ و کدپستی ۸۸۴۱۸۱۳۳۹۳ به سمت مدیرعامل محسن آهنگ هفشجانی به کد ملی۴۶۲۱۶۴۸۵۷۸ وکدپستی ۸۸۴۱۸۱۳۳۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی سکینه آهنگ هفشجانی به کد ملی ۴۶۲۳۵۷۷۱۶۳ وکدپستی ۸۸۴۱۸۴۴۸۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای سکینه آهنگ هفشجانی به سمت رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سرور ولی پورهفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۳۵۶۱۷۱ وکدپستی۸۸۴۱۸۱۳۳۹۳ به عنوان بازرس اصلی. خانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۴۱۹۹۷۱ و کدپستی ۸۸۴۱۹۴۳۷۱۵ به عنوان بازرس علی البدل. ش۹۳۰۸۲۱۱۳۰۳۴۳۸۳۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1710250
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صبا صنعت جوش صادق درتاریخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۱۱۵۶۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۷۱۲۷۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی اعم از احداث بنا وپل سازی،،سد سازی،تونل سازی، راه وباند، کانال کشی،زهکشی،جدول بندی، آبرسانی،نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی،جاده سازی، محوطه سازی تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب گاز کشی شهری و بین شهری و ساخت و نصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک،کابل کشی،تیر کوبی، مفصل بندی، تاسیسات و تجهیزات در برگیرنده خطوط انتقال آب و نفت و گاز، شبکه های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب و گاز و برق و فاضلاب) انتقال زباله، امور مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و کارخانه های گاز مایع و تزریق گاز و آب پالایشگاههای نفت و گاز، کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی و خطوط انتقال نفت و گاز، خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز، پالایشگاههای نفت و گاز و پتروشیمی، تولید نفت و گاز، شبکه های فشار قوی وضعیف، و کلیه امور مرتبط با موضوع شرکت.ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان خ نواب شرقی ک ۲۱ پ۹ وکدپستی ۸۸۴۱۹۱۴۳۷۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۵۱۴۷ مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۳ نزد بانک ملت شعبه هفشجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم بی بی گل فروزنده هفشجانی به کدملی ۴۶۲۲۳۷۰۰۳۴ وکدپستی۸۸۴۱۹۴۴۵۶۳به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم معصومه پاچیره هفشجانی به کد ملی۴۶۲۲۵۷۹۸۷۱ وکدپستی ۸۸۴۱۹۳۳۵۶۷به سمت مدیرعامل عضو هیئت مدیره خانم همه گل فروزنده هفشجانی به کد ملی۴۶۲۲۲۹۵۷۰۹ وکدپستی ۸۸۴۱۹۱۴۳۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای شهرام فروزنده جونقانی به شماره ملی ۴۶۷۹۸۹۶۳۵۳ وکدپستی ۸۸۴۱۷۴۳۷۱۹ به عنوان بازرس اصلی. خانم سکینه آهنگ هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۳۵۷۷۱۶۳ وکدپستی۸۸۴۱۸۱۳۳۹۳به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج اگهی های شرکت انتخاب شد ش۹۳۰۹۰۴۳۱۱۳۵۱۲۳۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13027712
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سازه پیمای نوید بخش درتاریخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۳۸۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۸۰۴۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های ساختمانی وتاسیساتی ونفت وگازوآب وراه سازی اعم ازاحداث بناوپل سازی، سدسازی، تونل سازی، راه وباند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی ولوله کشی آب وفاضلاب گازکشی شهری وبین شهری وساخت ونصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیرکوبی، مفصل بندی، تاسیسات وتجهیزات دربرگیرنده خطوط انتقال آب ونفت وگاز، شبکه های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان(آب وگازوبرق وفاضلاب)، امورمربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگازوکارخانه های گازمایع وتزریق گازوآب پالایشگاههای نفت وگاز، کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی وخطوط انتقال نفت وگاز، خطوط انتقال ومخازن وتلمبه خانه هاو شبکه های نفت وگاز، شبکه های فشار قوی وضعیف، صادرات وواردات، انجام کلیه فعالیت های خدماتی ازقبیل تامین نیروی انسانی، پرداخت حقوق پرسنل، تهیه وتوزیع وطبخ غذا، سلف سرویس، نظافت معابر و اماکن، جمع آوری و حمل زباله، نگهداری و ایجاد فضای سبز. ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمیباشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم میباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:هفشجان خ موسوی نبش کوچه ۸ و کدپستی ۸۸۴۱۸۴۴۸۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۹۱ ـ ۱۹۲۰ مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۵ نزد بانک انصار شعبه هفشجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سکینه آهنگ هفشجانی به کد ملی ۴۶۲۳۵۷۷۱۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره فاضل هژبری به کد ملی ۴۶۱۰۵۴۹۷۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره محسن آهنگ هفشجانی به کد ملی ۴۶۲۱۶۴۸۵۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای فاضل هژبری به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای فاضل هژبری به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای ایرج صادقی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۵۹۴۶۰۹ به عنوان بازرس اصلی. خانم مرضیه مهرابی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۱۰۲۵۴۱۴۱ به عنوان بازرس علی البدل. نام روزنامه های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی رسالت ش۹۵۰۶۲۸۵۵۷۳۳۲۷۷۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13027807
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یکتا تلاشگر پیمان گستر درتاریخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۳۸۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۸۰۵۸۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های ساختمانی وتاسیساتی ونفت وگازوآب وراه سازی اعم ازاحداث بناوپل سازی، سدسازی، تونل سازی، راه وباند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی ولوله کشی آب وفاضلاب گازکشی شهری وبین شهری وساخت ونصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیرکوبی، مفصل بندی، تاسیسات وتجهیزات دربرگیرنده خطوط انتقال آب ونفت وگاز، شبکه های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان (آب وگازوبرق وفاضلاب) ، امورمربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگازوکارخانه های گازمایع وتزریق گازو آب پالایشگاههای نفت وگاز، کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی وخطوط انتقال نفت وگاز، خطوط انتقال ومخازن وتلمبه خانه هاوشبکه های نفت وگاز، شبکه های فشارقوی وضعیف، صادرات وواردات، انجام کلیه فعالیت های خدماتی ازقبیل تامین نیروی انسانی، پرداخت حقوق پرسنل، تهیه وتوزیع وطبخ غذا، سلف سرویس، نظافت معابر و اماکن، جمع آوری و حمل زباله، نگهداری و ایجاد فضای سبز ـ ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم میباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان خیابان موسوی نبش ک ۸ و کد پستی ۸۸۴۱۸۴۴۸۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۸۶ ـ ۱۹۲۰مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۵ نزد بانک انصار شعبه هفشجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سکینه آهنگ هفشجانی به کد ملی ۴۶۲۳۵۷۷۱۶۳ به سمت رئیس هیئت مدیره فاضل هژبری به کد ملی ۴۶۱۰۵۴۹۷۸۶ به سمت مدیرعامل و هیئت مدیره ـ عضو اصلی مریم آهنگ هفشجانی به کد ملی ۴۶۲۱۵۹۱۷۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای فاضل هژبری به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای فاضل هژبری به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای ایرج صادقی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۵۹۴۶۰۹ به عنوان بازرس اصلی. خانم مرضیه مهرابی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۱۰۲۵۴۱۴۱ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیر الانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۶۲۸۱۴۹۴۹۳۴۹۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13110657
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صبا کار یلدای سهند درتاریخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۴۴۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۹۹۶۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های ساختمانی وتاسیساتی ونفت وگازوآب وراه سازی اعم ازاحداث بناوپل سازی، سدسازی، تونل سازی، راه وباند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی ولوله کشی آب وفاضلاب گازکشی شهری وبین شهری وساخت ونصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیرکوبی، مفصل بندی، تاسیسات وتجهیزات دربرگیرنده خطوط انتقال آب ونفت وگاز، شبکه های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان(آب وگازوبرق وفاضلاب)، امورمربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگازوکارخانه های گازمایع وتزریق گازوآب پالایشگاههای نفت وگاز، کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی وخطوط انتقال نفت وگاز، خطوط انتقال ومخازن وتلمبه خانه هاو شبکه های نفت وگاز، شبکه های فشار قوی وضعیف، صادرات وواردات، انجام کلیه فعالیت های خدماتی ازقبیل تامین نیروی انسانی، پرداخت حقوق پرسنل، تهیه وتوزیع وطبخ غذا، سلف سرویس، نظافت معابر و اماکن، جمع آوری و حمل زباله، نگهداری و ایجاد فضای سبزثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمیباشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم میباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان خیابان موسوی نبش ک ۸ و کد پستی ۸۸۴۱۸۴۴۸۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۰۲ ـ ۱۹۲۰ مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۵ نزد بانک انصار شعبه هفشجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سکینه آهنگ هفشجانی به کد ملی ۴۶۲۳۵۷۷۱۶۳ به سمت رئیس هیئت مدیره مریم آهنگ هفشجانی به کد ملی ۴۶۲۱۵۹۱۷۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره فاضل هژبری به کد ملی ۴۶۱۰۵۴۹۷۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای فاضل هژبری به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای فاضل هژبری به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای ایرج صادقی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۵۹۴۶۰۹ به عنوان بازرس اصلی. خانم مرضیه مهرابی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۱۰۲۵۴۱۴۱ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۸۱۵۶۴۰۳۷۱۶۵۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13198230
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یکتا فناور الماس نشان درتاریخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۴۹۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۲۶۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه های ساختمانی وتاسیساتی ونفت وگازوآب وبرق وراه سازی اعم ازاحداث بناوپل سازی، سدسازی ،تونل سازی، راه و باند، جدول بندی، کانال کشی، زهکشی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی، لوله کشی آب وفاضلاب،گازکشی شهری وبین شهری، ساخت ونصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی،نصب علمک، کابل کشی، تیرکوبی، مفصل بندی، تاسیسات و تجهیزات دربرگیرنده خطوط انتقال آب ونفت وگاز، شبکه های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق وفاضلاب) امورمربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگازوکارخانه های گازمایع وتزریق گازوآب پالایشگاههای نفت وگازکارخانه های پتروشیمی،مخازن ذخیره نفتی و خطوط انتقال نفت وگاز،خطوط انتقال ومخازن وتلمبه خانه ها و شبکه های نفت وگاز ،شبکه های فشارقوی وضعیف،صادرات و واردات، انجام کلیه فعالیتهای خدماتی ازقبیل تامین نیروی انسانی، پرداخت حقوق پرسنل، تهیه وتوزیع وطبخ غذا، سلف سرویس، نظافت معابر و اماکن،جمع آوری وحمل زباله،نگهداری وایجادفضای سبز، انبارگردانی، سرویس دهی جهت ایاب وذهاب کارکنان ادارات دولتی و نهادهای خصوصی وشخصی،اجرای برق کشی ساختمان واجرای کلیه پروژه های برق رسانی، روشنایی معابر،پارکها، فضای سبزوراههای بین شهری ـ ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: هفشجان خ رجایی ک ۹ کدپستی ۸۸۴۱۹۴۳۷۱۵ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریالی که برابر گواهی بانکی شماره ۷۰۵/۱۹۲۰ مورخه ۲۲/۰۹/۱۳۹۵ نزد بانک انصار شعبه هفشجان به حساب شرکت واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران: خانم مریم آهنگ هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۱۵۹۱۷۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای عباس آهنگ هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۶۷۵۲۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم سکینه آهنگ هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۳۵۷۷۱۶۳ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها،عقوداسلامی با امضا مدیرعامل متفقا همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۴۱۹۹۷۱ به سمت بازرس اصلی خانم مرضیه فروزنده جونقانی به شماره ملی ۴۶۷۹۷۳۹۸۷۸ به سمت بازرس علی البدل روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۹۲۹۱۸۴۳۱۰۸۷۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13198256
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آریا دژ شن باد درتاریخ ۲۹/۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۴۹۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۲۶۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه پروژه های ساختمانی وتاسیساتی ونفت وگازوآب وبرق وراه سازی اعم ازاحداث بناوپل سازی، سدسازی، تونل سازی، راه وباند، جدول بندی، کانال کشی، زهکشی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی، لوله کشی آب وفاضلاب، گازکشی شهری وبین شهری، ساخت ونصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیرکوبی، مفصل بندی، تاسیسات و تجهیزات دربرگیرنده خطوط انتقال آب و نفت و گاز، شبکه های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) امور مربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و کارخانه های گازمایع وتزریق گاز و آب پالایشگاههای نفت وگازکارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی وخطوط انتقال نفت وگاز، خطوط انتقال ومخازن وتلمبه خانه هاوشبکه های نفت وگاز، شبکه های فشارقوی وضعیف، صادرات وواردات، انجام کلیه فعالیتهای خدماتی ازقبیل تامین نیروی انسانی، پرداخت حقوق پرسنل، تهیه وتوزیع وطبخ غذا، سلف سرویس، نظافت معابرواماکن، جمع آوری وحمل زباله، نگهداری وایجادفضای سبز، انبارگردانی، سرویس دهی جهت ایاب وذهاب کارکنان ادارات دولتی ونهادهای خصوصی وشخصی، اجرای برق کشی ساختمان واجرای کلیه پروژه های برق رسانی، روشنایی معابر، پارکها، فضای سبزوراههای بین شهری(انجام مفاد موضوع شرکت در صورت نیاز منوط به اخذ مجوز یا پروانه کسب از مراجع ذیربط می باشد) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: هفشجان خ موسوی نبش ک۸ کدپستی ۸۸۴۱۸۴۴۸۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم بانام ده هزار ریالی که مبلغ سیصدو پنجاه هزار ریال آن برابر گواهی بانکی شماره۷۰۱ ـ ۱۹۲۰مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۵ نزد بانک انصار شعبه جواد الائمه هفشجان به حساب شرکت واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای محسن آهنگ هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۱۶۴۸۵۷۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، اقای عباس آهنگ هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۶۷۵۲۶۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره وخانم سکینه آهنگ هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۳۵۷۷۱۶۳ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و اوراق عادی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای فاضل هژبری به شماره ملی ۴۶۱۰۵۴۹۷۸۶ به سمت بازرس اصلی وآقای فریدون هژبری به شماره ملی ۴۶۲۲۵۰۲۱۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۹۲۹۷۳۲۸۵۰۹۷۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13198264
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیمیا گران دریا و ساحل درتاریخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۴۹۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۲۷۱۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه های ساختمانی وتاسیساتی ونفت وگازوآب وبرق وراه سازی اعم ازاحداث بناوپل سازی، سدسازی، تونل سازی، راه وباند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب وفاضلاب گازکشی شهری وبین شهری وساخت ونصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیرکوبی، مفصل بندی، تاسیسات وتجهیزات دربرگیرنده خطوط انتقال آب ونفت وگاز، شبکه های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان(آب وگازوبرق وفاضلاب)، امورمربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگازوکارخانه های گازمایع وتزریق گازوآب پالایشگاههای نفت وگاز، کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی وخطوط انتقال نفت وگاز، خطوط انتقال ومخازن وتلمبه خانه هاو شبکه های نفت وگاز، شبکه های فشارقوی وضعیف، صادرات وواردات، انجام کلیه فعالیت های خدماتی ازقبیل تامین نیروی انسانی، پرداخت حقوق پرسنل، تهیه وتوزیع وطبخ غذا، سلف سرویس، نظافت معابرواماکن، جمع آوری وحمل زباله، نگهداری وایجادفضای سبز، انبارگردانی، سرویس دهی جهت ایاب وذهاب کارکنان ادارات دولتی ونهادهای خصوصی وشخصی، اجرای برق کشی ساختمان وپروژه های برق رسانی، اجرای کلیه پروژه های روشنایی معابر، پارکها، فضای سبزوراههای بین شهری.(انجام مفاد موضوع شرکت در صورت نیاز منوط به اخذ مجوز یا پروانه کسب از مراجع ذیربط می باشد) مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: هفشجان خیابان موسوی نبش ک۸ کدپستی ۸۸۴۱۸۴۴۸۱۱ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم بانام ده هزار ریالی که مبلغ سیصدو پنجاه هزار ریال آن برابر گواهی بانکی شماره ۷۰۳ ـ ۱۹۲۰مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۵ نزد بانک انصار شعبه جواد الائمه هفشجان به حساب شرکت واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای فاضل هژبری به شماره ملی ۴۶۱۰۵۴۹۷۸۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، خانم مریم آهنگ هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۱۵۹۱۷۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم سکینه آهنگ هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۳۵۷۷۱۶۳ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضای کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای ایرج صادقی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۵۹۴۶۰۹ به سمت بازرس اصلی و خاانم مرضیه مهرابی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۱۰۲۵۴۱۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۹۲۹۱۹۳۱۶۸۶۳۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13198279
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پارس مشعل مغرب زمین درتاریخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۴۹۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۲۷۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه های ساختمانی وتاسیساتی ونفت وگازوآب وبرق وراه سازی اعم ازاحداث بناوپل سازی، سدسازی، تونل سازی، راه وباند، جدول بندی، کانال کشی، زهکشی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی، لوله کشی آب وفاضلاب،گازکشی شهری وبین شهری،ساخت ونصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی،نصب علمک،کابل کشی، تیرکوبی، مفصل بندی، تاسیسات و تجهیزات دربرگیرنده خطوط انتقال آب ونفت و گاز، شبکه های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب،گاز،برق وفاضلاب) امورمربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی،فرآوری نفت وگازوکارخانه های گازمایع وتزریق گازوآب پالایشگاههای نفت وگازکارخانه های پتروشیمی،مخازن ذخیره نفتی وخطوط انتقال نفت وگاز،خطوط انتقال ومخازن وتلمبه خانه ها و شبکه های نفت وگاز ،شبکه های فشارقوی وضعیف،صادرات وواردات، انجام کلیه فعالیتهای خدماتی ازقبیل تامین نیروی انسانی،پرداخت حقوق پرسنل، تهیه وتوزیع وطبخ غذا، سلف سرویس، نظافت معابر و اماکن، جمع آوری وحمل زباله، نگهداری وایجاد فضای سبز، انبارگردانی، سرویس دهی جهت ایاب وذهاب کارکنان ادارات دولتی و نهادهای خصوصی وشخصی، اجرای برق کشی ساختمان واجرای کلیه پروژه های برق رسانی،روشنایی معابر،پارکها، فضای سبزوراههای بین شهری ـ ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: هفشجان خیابان موسوی نبش ک۸ کدپستی ۸۸۴۱۸۴۴۸۱۱ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریالی که برابر گواهی بانکی شماره ۷۰۴/۱۹۲۰ مورخه ۲۲/۰۹/۱۳۹۵ نزد بانک انصار شعبه هفشجان به حساب شرکت واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران: خانم مریم آهنگ هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۱۵۹۱۷۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فریدون هژبری به شماره ملی ۴۶۲۲۵۰۲۱۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم سکینه آهنگ هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۳۵۷۷۱۶۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضا مدیرعامل متفقا همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مرضیه مهرابی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۱۰۲۵۴۱۴۱ به سمت بازرس علی البدل آقای ایرج صادقی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۵۹۴۶۰۹ به سمت بازرس اصلی روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۹۲۹۳۹۰۲۲۴۱۰۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13198296
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پارس مشعل خط ساحل در تاریخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۴۹۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۲۸۱۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه پروژه های ساختمانی وتاسیساتی ونفت وگازوآب وبرق وراه سازی اعم ازاحداث بناوپل سازی، سدسازی، تونل سازی، راه وباند، جدول بندی، کانال کشی، زهکشی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی، لوله کشی آب وفاضلاب، گازکشی شهری وبین شهری، ساخت ونصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیرکوبی، مفصل بندی، تاسیسات و تجهیزات دربرگیرنده خطوط انتقال آب ونفت وگاز، شبکه های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق وفاضلاب) امورمربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگازوکارخانه های گازمایع وتزریق گازوآب پالایشگاههای نفت وگازکارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی وخطوط انتقال نفت وگاز، خطوط انتقال ومخازن وتلمبه خانه هاوشبکه های نفت وگاز، شبکه های فشارقوی وضعیف، صادرات وواردات، انجام کلیه فعالیتهای خدماتی ازقبیل تامین نیروی انسانی، پرداخت حقوق پرسنل، تهیه وتوزیع وطبخ غذا، سلف سرویس، نظافت معابرواماکن، جمع آوری وحمل زباله، نگهداری وایجادفضای سبز، انبارگردانی، سرویس دهی جهت ایاب وذهاب کارکنان ادارات دولتی ونهادهای خصوصی وشخصی، اجرای برق کشی ساختمان واجرای کلیه پروژه های برق رسانی، روشنایی معابر، پارکها، فضای سبزوراههای بین شهری. (انجام مفاد موضوع شرکت در صورت نیاز منوط به اخذ مجوزیا پروانه کسب از مراجع ذیربط می باشد.) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: هفشجان خ موسوی نبش ک۸ کدپستی ۸۸۴۱۹۴۳۷۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰۰ ریالی که مبلغ سیصدو پنجاه هزار ریال آن برابر گواهی بانکی شماره۷۰۰ ـ ۱۹۲۰ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۵ نزد بانک انصار شعبه جواد الائمه هفشجان به حساب شرکت واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای محسن آهنگ هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۱۶۴۸۵۷۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای عباس آهنگ هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۶۷۵۲۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره وخانم سکینه آهنگ هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۳۵۷۷۱۶۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور و اوراق عادی شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضا ی مدیرعامل مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۴۱۹۹۷۱ به سمت بازرس اصلی وخانم مرضیه فروزنده جونقانی به شماره ملی ۴۶۷۹۷۳۹۸۷۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۹۲۹۵۴۶۲۴۷۴۵۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13198311
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سازه سازان تیز بال درتاریخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۴۹۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۲۸۵۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه های ساختمانی وتاسیساتی ونفت وگازوآب وبرق وراه سازی اعم ازاحداث بناوپل سازی، سدسازی، تونل سازی، راه وباند، جدول بندی، کانال کشی، زهکشی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی، لوله کشی آب وفاضلاب، گازکشی شهری وبین شهری، ساخت ونصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیرکوبی، مفصل بندی، تاسیسات و تجهیزات دربرگیرنده خطوط انتقال آب ونفت وگاز، شبکه های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب، گاز، برق وفاضلاب)امورمربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگازوکارخانه های گازمایع وتزریق گازوآب پالایشگاههای نفت وگازکارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی وخطوط انتقال نفت وگاز، خطوط انتقال ومخازن وتلمبه خانه هاوشبکه های نفت وگاز، شبکه های فشارقوی وضعیف، صادرات وواردات، انجام کلیه فعالیتهای خدماتی ازقبیل تامین نیروی انسانی، پرداخت حقوق پرسنل، تهیه وتوزیع وطبخ غذا، سلف سرویس، نظافت معابرواماکن، جمع آوری وحمل زباله، نگهداری وایجادفضای سبز، انبارگردانی، سرویس دهی جهت ایاب وذهاب کارکنان ادارات دولتی ونهادهای خصوصی وشخصی، اجرای برق کشی ساختمان واجرای کلیه پروژه های برق رسانی، روشنایی معابر، پارکها، فضای سبزوراههای بین شهری ـ ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:هفشجان خ موسوی نبش ک۸ کدپستی ۸۸۴۱۸۴۴۸۱۱ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریالی که برابر گواهی بانکی شماره ۷۰۲/۱۹۲۰ مورخه ۲۲/۰۹/۱۳۹۵ نزد بانک انصار شعبه هفشجان به حساب شرکت واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران: آقای فاضل هژبری به شماره ملی ۴۶۱۰۵۴۹۷۸۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای فریدون هژبری به شماره ملی ۴۶۲۲۵۰۲۱۶۱ به سمت مدیرعامل وعضو هیأت مدیره ـ عضو اصلی خانم سکینه آهنگ هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۳۵۷۷۱۶۳ به سمت رئیس هیأت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضا رئیس هیأت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مرضیه مهرابی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۱۰۲۵۴۱۴۱ به سمت بازرس علی البدل آقای ایرج صادقی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۵۹۴۶۰۹ به سمت بازرس اصلی روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۹۲۹۷۵۹۹۰۵۹۶۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13198320
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پارس مشعل موج شکن درتاریخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۴۹۷ به شناسه ملی۱۴۰۰۶۴۲۲۸۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه های ساختمانی وتاسیساتی ونفت وگازوآب وبرق وراه سازی اعم ازاحداث بناوپل سازی، سدسازی، تونل سازی، راه وباند، جدول بندی، کانال کشی، زهکشی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی، لوله کشی آب وفاضلاب، گازکشی شهری وبین شهری، ساخت ونصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیرکوبی، مفصل بندی، تاسیسات و تجهیزات دربرگیرنده خطوط انتقال آب ونفت وگاز، شبکه های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب، گاز، برق وفاضلاب)امورمربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگازوکارخانه های گازمایع وتزریق گازوآب پالایشگاههای نفت وگازکارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی وخطوط انتقال نفت وگاز، خطوط انتقال ومخازن وتلمبه خانه هاوشبکه های نفت وگاز، شبکه های فشارقوی وضعیف، صادرات وواردات، انجام کلیه فعالیتهای خدماتی ازقبیل تامین نیروی انسانی، پرداخت حقوق پرسنل، تهیه وتوزیع وطبخ غذا، سلف سرویس، نظافت معابرواماکن، جمع آوری وحمل زباله، نگهداری وایجادفضای سبز، انبارگردانی، سرویس دهی جهت ایاب وذهاب کارکنان ادارات دولتی ونهادهای خصوصی وشخصی، اجرای برق کشی ساختمان واجرای کلیه پروژه های برق رسانی، روشنایی معابر، پارکها، فضای سبزوراههای بین شهری.(انجام مفاد موضوع شرکت در صورت نیاز منوط به اخذ مجوزیا پروانه کسب از مراجع ذیربط می باشد.) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: هفشجان خ موسوی نبش ک۸ کدپستی ۸۸۴۱۸۴۴۸۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰۰ ریالی که مبلغ سیصدو پنجاه هزار ریال آن برابر گواهی بانکی شماره۷۰۶ ـ ۱۹۲۰ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۵ نزد بانک انصار شعبه جواد الائمه هفشجان به حساب شرکت واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: خانم مریم آهنگ هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۱۵۹۱۷۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محسن آهنگ هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۱۶۴۸۵۷۸ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و خانم سکینه آهنگ هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۳۵۷۷۱۶۳ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و اوراق عادی با امضا ی رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای فاضل هژبری به شماره ملی ۴۶۱۰۵۴۹۷۸۶ به سمت بازرس اصلی و آقای فریدون هژبری به شماره ملی ۴۶۲۲۵۰۲۱۶۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۹۲۹۲۶۸۵۸۴۶۳۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13280513
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایلیا تلاشگر مهر هفشجان درتاریخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۲۵۵۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۰۹۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:انجام کلیه پروژه های ساختمانی وتاسیساتی ونفت وگازوراه وترابری وآب اعم ازاحداث بناوپل سازی،سدسازی،تونل سازی،راه وباند،کانال کشی،زهکشی، جدول بندی،آبرسانی،نقشه کشی،نقشه برداری،خاک برداری،خاک ریزی،جاده سازی،محوطه سازی،تانک سازی،شهرک سازی،آپارتمان سازی ولوله کشی آب وفاضلاب گازکشی شهری وبین شهری وساخت ونصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی،نصب علمک،کابل کشی،تیرکوبی،مفصل بندی،آب رسانی شبکه های فشارقوی وضعیف ،سرویس دهی جهت ایاب وذهاب کارکنان ادارات دولتی ونهادهای خصوصی وشخصی، خدمات عمومی نظیر نامه رسانی وتلفنچی وپخش پوستر وامور آبدارخانه وپیشخدمتی ونگهداری وخدمات فضای سبز وامور بهره برداری ازتاسیسات خدمات طبخ و توزیع غذا -ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:هفشجان خیابان وحدت کوچه ۲۶ پلاک ۲۱ کدپستی ۸۸۴۱۸۳۳۷۷۴ سرمایه شرکت :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰سهم ۱۰۰۰۰ریالی که با نام می باشدکه بموجب گواهی شماره۷۰۷-۱۹۲۰مورخ۲۲/۰۹/۱۳۹۵بانک انصار شعبه هفشجان ۳۵۰۰۰۰ریال پرداخت گردید وما بقی در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران:آقای ایرج صادقی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۵۹۴۶۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وخانم سکینه آهنگ هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۳۵۷۷۱۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم مرضیه فروزنده جونقانی به شماره ملی ۴۶۷۹۷۳۹۸۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کـلیه اسنـاد و اوراق بـهـادار و بـانکی و سایر نامه های اداری وعادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:خانم حلیمه صالحی هفشجانی فرزند خیراله به کد ملی۴۶۲۲۴۱۹۹۷۱ به عنوان بازرس اصلی وخانم مرضیه مهرابی هفشجانی فرزند علی اکبر۴۶۱۰۲۵۴۱۴۱ به عنوان بـازرس علی البدل بـرای مـدت یکسـال انتخـاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۱۰۹۲۴۵۴۳۵۲۶۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک