پرویز مقدس

آقای پرویز مقدس

کد ملی 4622401096
24
شرکت‌ها
24
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 586329
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مهندسی پژواک انرژیبامسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۱۹۹۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۲۳۳۷
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۹۰ و ۱۵/۱۱/۹۰ محل شرکت به بزرگراه مدرس خ وحید دستگردی پ ۲۴۴ کدپستی ۱۹۱۸۶۳۳۴۶۶ انتقال یافت و شرکت تجارت پاسارگاد به ش. م ۱۰۱۰۳۶۱۳۷۷۰ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۷۰/۱ ریال افزایش داد و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۶۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید و اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰/۲ ریال منقسم به ۰۰۰/۱۵۰/۲ سهم بانام ۱۰۰۰ ریالی می‌باشد. شرکت تجارت پاسارگاد به ش. م ۱۰۱۰۳۶۱۳۷۷۰ به نمایندگی عباس کفاش طهرانی به ش. م ۰۰۳۲۸۴۷۶۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد دشتی به ش. م ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسین حسینی به ش. م ۴۱۳۲۴۳۸۲۴۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی چک سفته و قراردادها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا به ش. م ۱۰۱۰۳۵۵۹۰۲۴ به سمت بازرس اصلی و پرویز مقدس به ش. م ۴۶۲۲۴۰۱۰۹۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۱۱۷۶۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651925
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و بازرگانی غدیرسهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۱۰۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۹۰۲۴ به سمت بازرس اصلی و پرویز مقدس به کدملی ۴۶۲۲۴۰۱۰۹۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۵۹۹۳۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 658755
آگهی تصمیمات شرکت تحقیقاتی صنایع لوازم خانگی سهامی خاص بشماره ثبت ۸۷۸۱۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۲۱۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۹۰۲۴ بسمت بازرس اصلی و پرویز مقدس به کدملی ۴۶۲۲۴۰۱۰۹۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۱۶۷۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 672725
آگهی تاسیس شرکت مشاوره مدیریت مپناسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۲۷۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۷۸۳۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه مطالعات، بررسی ها و مشاوره در حوزه های مدیریتی و سایر حوزه های مربوط به موضوع شرکت و همچنین انجام هرگونه قرارداد خدماتی اعم از مطالعاتی، مشاوره ای و اجرایی در حوزه های مربوط به موضوع شرکت و در داخل و خارج مپنا ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان میرداماد ـ خیابان نفت ـ خیابان یکم ـ پلاک ۴ ـ کدپستی ۱۹۱۹۶۱۳۸۷۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۵۳۰۰۵۴۴۲ مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۰ نزد بانک تجارت شعبه بلوار میرداماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران مپنا سهامی عام با نمایندگی آقای حمید زرگرپور به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدحسین میرهادی تفرشی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ شرکت موننکو ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا یزدی زاده به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا سهامی خاص با نمایندگی آقای عبدالمجید رجبی به سمت عضو هیئت مدیره. ۵ـ۵ـ شرکت توسعه نفت و گاز مپنا سهامی خاص با نمایندگی آقای هومن نصراله شیراز به سمت عضو هیئت مدیره. ۶ـ۵ـ آقای محمدحسین میرهادی تفرشی به نمایندگی از شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای پرویز مقدس به شماره ملی ۴۶۲۲۴۰۱۰۹۶ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۴۸۹۲۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 711614
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت سازان مهر امید فرداسهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۳۷۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۴۰۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اصول نگر آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای پرویز مقدس به شماره ملی ۴۶۲۲۴۰۱۰۹۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۵۶۴۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732503
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۵۸۵۲۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۸۶۸۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۸/۱۳۹۰ به تصویب رسید. آدرس شرکت به تهران، بلوار میرداماد غربی، ش۳۴۷، ط۴، کدپستی۱۹۶۹۶۱۴۵۹۵ تغییر و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۵۹۰۲۴ به سمت بازرس اصلی و پرویز مقدس به کدملی۴۶۲۲۴۰۱۰۹۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴، شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸، شرکت مدیریت سیستمهای کارآمد به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۰۲۴۱۰، به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۳/۹۱ سعید معمار اصفهانی به کدملی۴۱۳۰۶۹۲۵۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی احمدی به کدملی۱۲۸۸۳۳۵۸۱۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و علیرضا باغبان به کدملی۲۵۱۱۳۵۴۳۵۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت سیستمهای کارآمد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره معتبر و نامه‌ها و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۶۰۳۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1068000
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۳۲۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۹۰۲۴ بسمت بازرس اصلی و پرویز مقدس به کدملی ۴۶۲۲۴۰۱۰۹۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۵۲۸۹۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1380891
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن انبوه سازان دانش قم شماره ثبت ۷۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۱۹۱۱۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۲ بتصویب رسید. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا بشماره ثبت ۲۲۲۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۹۰۵۲۴ تهران بعنوان بازرس اصلی و آقای پرویز مقدس کد ملی ۴۶۲۲۴۰۱۰۹۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۵۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۷۷۳۹۴۱۰۴ اداره کل ثبت اسناد و املاک ناحیه دو قم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1414252
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب قم سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۲۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۵۸۸۲۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اصونگر آریا شماره ثبت ۲۲۲۷۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۹۰۲۴ تهران بعنوان بازرس اصلی و آقای پرویز مقدس به شماره ملی ۴۶۲۲۴۰۱۰۹۶ بترتیب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت در ج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ صورتهای مالی سال ۹۱ بتصویب رسید. ش۵۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۷۷۷۶۲۴۱۰ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443745
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا حسابداران رسمی شماره ثبت ۲۲۲۷۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۹۰۲۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱/۱۲/۹۲ و مجوز شماره ۶۹۵۰۳/۹۲ مورخ ۶/۱۲/۹۲ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بموجب سند صلح شماره ۴۵۴۵ مورخ ۱۳/۲/۹۳ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۶۰۱ تهران پرویز مقدس بشماره ملی ۴۶۲۲۴۰۱۰۹۶ با واگذاری مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۲ ریال از سهم الشرکه خود به آقای فیروز شعبانی بشماره ملی ۰۸۲۷۹۰۶۷۵۷ سهم الشرکه خود را به ۰۰۰/۱۰۰/۵ ریال کاهش داد. پ۱۸۲۳۳۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1450846
آگهی تغییرات شرکت مدیریت تالار ایرانیان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۷۴۶۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۳۱۵۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اصول نگر آریا بشماره ملی ۱۰۱۰۳۵۵۹۰۲۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای پرویز مقدس بشماره ملی ۴۶۲۲۴۰۱۰۹۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۸۲۳۶۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1666341
آگهی تغییرات شرکت هادکو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۰۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. _ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگرآریا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۹۰۲۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای پرویز مقدس به شماره ملی ۴۶۲۲۴۰۱۰۹۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۷۲۶۷۲۸۶۳۴۱۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9891501
آگهی تصمیمات شرکت پشتیبانی نهاده‌های دام پندسهامی خاص ثبت شده به شماره۱۹۵۸۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۳۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۲/۱۱/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی اصول نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۹۰۲۴ به سمت بازرس اصلی و پرویز مقدس به کد ملی ۴۶۲۲۴۰۱۰۹۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9977607
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نخ خمین سهامی خاص ثبت شده به شماره ۶۳۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۵۸۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول نگر آریا به و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۹۰۲۴ بسمت بازرس اصلی و پرویز مقدس به کد ملی ۴۶۲۲۴۰۱۰۹۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10180593
آگهی تغییرات شرکت سما گستر کهن سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۸۹۵۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۱۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای پرویز مقدس به شماره ملی ۴۶۲۲۴۰۱۰۹۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۳۰/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10181152
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری نو اندیشان بازار سرمایه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۲۳۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۳۳۲۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۴/۱۱/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۹۰۲۴ به نمایندگی ایمان پوریا به کدملی ۱۷۵۴۸۸۲۹۹۴ به سمت بازرس اصلی و پرویز مقدس به کدملی ۴۶۲۲۴۰۱۰۹۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10186619
آگهی تصمیمات شرکت آریا الکترونیک ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۹۰۲۴ بسمت بازرس اصلی و پرویز مقدس به کدملی ۴۶۲۲۴۰۱۰۹۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عبداله رحمانی نژاد به کدملی ۲۵۱۰۳۷۸۲۱۱ محمد چراغی بیدهند به کدملی ۰۰۴۲۱۹۰۵۶۸ شرکت پارس الرمس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۶۵۲۶ شرکت پارس سیتادل به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۴۷۹۱ شرکت کمال الکترونیک به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۵۹۲۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴/۹۰ عبداله رحمانی نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد چراغی بیدهند به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ناصر بابایی خارج از اعضا به کدملی ۰۰۴۲۵۱۶۱۵۳ به سمت مدیرعامل و احمد دشتی به کدملی ۱۲۸۰۲۸۹۱۱۲ به نمایندگی شرکت کمال الکترونیک و احمد احراری به کدملی ۲۲۹۵۵۰۵۱۶۱ به نمایندگی پارس سیتادل و علی عبدی به کدملی ۲۵۱۰۳۷۹۷۴۷ به نمایندگی شرکت پارس الرمس تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10230611
آگهی تغییرات شرکت تجارت پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۳۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۳۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای پرویز مقدس به شماره ملی ۴۶۲۲۴۰۱۰۹۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۷/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10260701
آگهی تصمیمات شرکت الحاوی سهامی عام بشماره ثبت ۱۰۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۸۰۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۹۰۲۴ بسمت بازرس اصلی و پرویز مقدس به کدملی ۴۶۲۲۴۰۱۰۹۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10269502
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان قم (سهامی خاص) بشماره ثبت ۶۰۶۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۸/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی اصول نگر آریا بعنوان بازرس اصلی و آقای پرویز مقدس بشماره ملی ۴۶۲۲۴۰۱۰۹۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شد. ۳ روزنامه کار کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10843195
آگهی تصمیمات شرکت کابل افشان ایران سهامی خاص به شماره ثبت۴۸۶۶۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۳۸۵۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۹۰۲۴ بسمت بازرس اصلی و پرویز مقدس به کدملی ۴۶۲۲۴۰۱۰۹۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11048169
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان قم (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۶۰۶۰و بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۸۲۵۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۷/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورتهای مالی منتهی ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا بشماره ثبت ۲۲۲۷۰ تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای پرویز مقدس بشماره ملی ۴۶۲۲۴۰۱۰۹۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12740592
آگهی تغییرات شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۹۰۲۴ به عنوان بازرس اصلی آقای پرویز مقدس به شماره ملی ۴۶۲۲۴۰۱۰۹۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۱۲۳۳۶۶۴۲۶۶۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13371233
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران پاپیروس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۹۹۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۵۹۰۲۴ به سمت بازرس اصلی و پرویز مقدس به شماره ملی۴۶۲۲۴۰۱۰۹۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. ۴ علی اصغر محمدی به شماره ملی ۰۰۴۲۰۵۰۰۶۵، شهرام محمدی به شماره ملی ۰۰۷۰۵۹۵۹۴۱، شاهین محمدی به شماره ملی ۰۴۵۲۶۰۷۷۴۴ و طاهره مکمل صفات نجاری به شماره ملی ۲۵۹۰۷۴۹۷۵۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو دوسال اننتخاب شدند. ش۹۶۰۱۱۶۶۳۳۹۶۵۹۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک