زهرا مطلب زاده

زهرا مطلب زاده

کد ملی 0046217002
54
شرکت‌ها
54
آگهی‌ها

شرکت های زهرا مطلب زاده

تحقیقاتی الکترونیک صنعت ایران
تحقیقاتی الکترونیک صنعت ایران
1
تولید و گسترش
تولید و گسترش
1
صنایع غذایی فومن
صنایع غذایی فومن
1
1
1
1
ایرکست شاونبرگ تهران
ایرکست شاونبرگ تهران
1
مهندسی مبنا فن آوران رایانه
مهندسی مبنا فن آوران رایانه
1
مواد صنعتی و تجهیزات ردا کیمیا
مواد صنعتی و تجهیزات ردا کیمیا
1
دقیق شیمی
دقیق شیمی
1
فراز مهر چابک گستر
فراز مهر چابک گستر
1
تابان شهر
تابان شهر
1
ره شاد
ره شاد
1
بوزال فومن پارس
بوزال فومن پارس
1
پخش کاسپین
پخش کاسپین
1
حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران حسابداران رسمی
حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران حسابداران رسمی
1
تجارت عمران آبادگران ابرار
تجارت عمران آبادگران ابرار
1
نور ابرار
نور ابرار
1
توسعه کشاورزی و بازرگانی ناب آگرین
توسعه کشاورزی و بازرگانی ناب آگرین
1
آموزشی نور ابرار
آموزشی نور ابرار
1
توسعه تجارت نور ابرار
توسعه تجارت نور ابرار
1
تجارت نور ابرار
تجارت نور ابرار
1
پایش آزمون ماشین ابزار
پایش آزمون ماشین ابزار
1
آبسان زلال خاورمیانه
آبسان زلال خاورمیانه
1
والا سرمایه امین
والا سرمایه امین
1
صنایع پمپ آبارا
صنایع پمپ آبارا
1
نفت کاسپین
نفت کاسپین
1
تولیدی تحقیقاتی ساخته های نسوز گهر سرام
تولیدی تحقیقاتی ساخته های نسوز گهر سرام
1
روغن موتور لوشان
روغن موتور لوشان
1
پویا آفرینان راه سامان
پویا آفرینان راه سامان
1
تجارت نصر البرز
تجارت نصر البرز
1
توسعه سرمایه گذاری نور انوار
توسعه سرمایه گذاری نور انوار
1
بازرگانی افضل حکمت
بازرگانی افضل حکمت
1
رنگ دوپلی پارس
رنگ دوپلی پارس
1
آوای صادرات پارسه
آوای صادرات پارسه
1
مهندسی فکوربین الملل تهران
مهندسی فکوربین الملل تهران
1
یاران طلوع نور
یاران طلوع نور
1
ایوانیک ایران
ایوانیک ایران
1
تینا آگور پارسیان
تینا آگور پارسیان
1
مکان شهر ابرار
مکان شهر ابرار
1
تجهیزات کمپرسور خاورمیانه
تجهیزات کمپرسور خاورمیانه
1
آراز تجارت فرداد
آراز تجارت فرداد
1
سرمایه گذاری و بازرگانی میکال راستبین
سرمایه گذاری و بازرگانی میکال راستبین
1
فومن شیمی
فومن شیمی
1
فومن پارت
فومن پارت
1
عمرانی کوزو پارس
عمرانی کوزو پارس
1
فومن شیمی بهداشت
فومن شیمی بهداشت
1
ته تیس
ته تیس
1
کسری منطقه آزاد انزلی
کسری منطقه آزاد انزلی
1
کارآمد گسترمنطقه آزاد انزلی
کارآمد گسترمنطقه آزاد انزلی
1
تولیدی صنعتی پادینه
تولیدی صنعتی پادینه
1
قیر هرمز پارس
قیر هرمز پارس
1
ایران کانون
ایران کانون
1
پمپ ابر
پمپ ابر
1
حسابرسی مطلب زاده و همکاران
حسابرسی مطلب زاده و همکاران
1
آسترالین تیلینگز کانسالتنتس پارس
آسترالین تیلینگز کانسالتنتس پارس
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 581581
آگهی تصمیمات شرکت تحقیقاتی الکترونیک صنعت ایرانسهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۱۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۴۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۱/۹۱ واصل گردید: زهرا مطلب زاده به کدملی۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ بسمت بازرس اصلی و فرهنگ عبادی به کدملی۴۳۹۰۸۲۴۶۷۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۶۰۷۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 922392
آگهی تغییرات شرکت تولید و گسترش سهامی خاص شماره ثبت ۴۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۸۳۷۲۱
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۰/۶/۹۱ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ خانم زهرا مطلب زاده به کد ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ بسمت بازرس اصلی و خانم آذر میدخت بهمنی به کد ملی ۰۰۴۴۳۱۵۳۵۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۹۷۱۲۷۳۹۳ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 987855
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی فومن سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۳۶۶۱۶
طبق صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفته است. ۲ خانم زهرا مطلب زاده کد ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ بسمت بازرس اصلی و خانم آذر میدخت بهمنی کد ملی ۰۰۴۴۳۱۵۳۵۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ آقایان سید عباس موسوی رهپیما کد ملی ۲۶۶۹۱۴۹۹۰۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و سپهر موسوی رهپیما کد ملی ۰۰۵۵۲۱۶۴۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی یزدان شناس کد ملی ۰۰۷۰۶۶۳۸۱۵ بسمت مدیرعامل خارج از شرکا و آقایان سپند موسوی رهپیما کد ملی ۰۰۵۵۱۶۳۲۵۴ و سهیل موسوی رهپیما کد ملی ۴۷۲۲۵۴۳۳۹۹ بسمت اعضا هیئت مدیره و برای مدت دو سال تعیین گردیدند. ۵ حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا و یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و سایر اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۰۱۲۳۳۶۴۸ رئیس ثبت اسناد و املاک رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011915
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی پادینه سهامی خاص
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۹/۹۱ شرکت فوق شماره ثبت ۵۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۸۹۸۳۹ تغییرات زیر در شرکت فوق صورت گرفته است. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. ۲ خانم زهرا مطلب زاده کد ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ بسمت بازرس اصلی شرکت و خانم آذر میدخت بهمنی کد ملی ۰۰۴۴۳۱۵۳۵۱ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۱ انتخاب گردیدند. ۳ آقایان سید عباس و سپند و سپهر و سهیل شهرت جملگی موسوی رهپیما بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند در نتیجه سید عباس موسوی رهپیما کد ملی ۲۶۶۹۱۴۹۹۰۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سپهر موسوی رهپیما کد ملی ۰۰۵۵۲۱۶۴۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سهیل موسوی رهپیما کد ملی ۴۷۲۲۵۴۳۳۹۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سپند موسوی رهپیما کد ملی ۰۰۵۵۱۶۳۳۳۲۵۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقی مدت ۲ سال انتخاب گردیدند مقرر گردید حق امضای اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل سفته و برات و قراردادها و پیمان‌های بانکی بر مبنای عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۵۰۲۴۵ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1060173
آگهی تصمیمات شرکت ایرکست شاونبرگ تهران سهامی خاص به شماره ثبت۱۸۶۴۳۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۸۵۰۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۲/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به ش م ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ به سمت بازرس اصلی و زهرا مطلب زاده به ک م ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۴۷۹۸۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1107008
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی مبنا فن اوران رایانه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۳۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۲۳۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ واصل گردید: زهرا مطلب زاده به کدملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ بسمت بازرس اصلی و ساسان آذری به کدملی ۰۰۵۰۵۲۹۰۴۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۶۷۱۳۸۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1118082
آگهی تغییرات شرکت مواد صنعتی و تجهیزات ردا کیمیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۵۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۹۸۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۱/۱۰/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مدیریت هژیران به سمت بازرس اصلی و زهرا مطلب زاده ک. م ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۷۴۴۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1126996
آگهی تغییرات شرکت دقیق شیمی سهامی خاص شماره ثبت ۵۳۲۸ مورخ ۲۵/۱۱/۷۷ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۸۷۷۰۶
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۴/۲/۹۲ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به کد ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ بسمت بازرس اصلی و خانم زهرا مطلب زاده به کد ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۵۸۶۴۸۱۳ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1157605
آگهی تغییرات شرکت فراز مهر سحر گل سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۶۹۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهرا مطلب زاده به کد ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ بسمت بازرس اصلی و آقای فرهود افشار به کد ملی ۱۳۷۷۲۹۳۴۳۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بشرح زیر انتخاب شدند: آقای بلال سوتچوبه به شماره گذرنامه ۰۰۸۷۲۳۴۲ و آقای احمد حسین زاده بازرگانی به کد ملی ۲۸۳۰۳۵۱۸۱۹ و آقای حسن حسین زاده به کد ملی ۲۸۳۰۳۵۵۷۷۶ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۶۹۵۱۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233622
آگهی تغییرات شرکت تابان شهر سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۶۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هژیران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. آقای سیدمحمد ذوالفقاری شماره ملی ۳۹۷۹۳۳۹۶۵۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و آقای سیدمصطفی ذوالفقاری شماره ملی ۳۹۷۸۲۳۰۶۴۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۱۷۳۱۵۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344272
آگهی تغییرات شرکت ره شاد سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۵۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۱ تصویب گردید. خانم زهرا مطلب زاده به ک. م ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت بازرس و خانم آزاده فرزانه ملایوسفی به ک. م ۰۰۶۲۷۶۲۶۵۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ناهید اعظم زند به ک. م ۳۲۵۵۶۵۹۱۶۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، ناصر ناهید به ک. م ۰۰۴۴۱۵۰۰۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره، پوریا خاکسا به ک. م ۰۰۶۹۱۵۳۶۷۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حشمت اله خاکسا به ک. م ۰۵۳۱۸۸۱۳۸۵ به سمت عضو و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته برات عقوداسلامی با امضا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۶۹۲۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359221
آگهی تغییرات شرکت بوزال فومن پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۴۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۸۸۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهرا مطلب زاده. به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۷۸۱۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561458
آگهی تغییرات شرکت پخش کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۴۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید عباس موسوی رهپیما به کدملی ۲۶۶۹۱۴۹۹۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد اسمعیل ابوالحسنی هنده خاله به کدملی ۲۶۷۹۶۸۷۹۱۴ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره آقای سهیل موسوی رهپیما به کدملی ۴۷۲۲۵۴۳۳۹۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سپهر موسوی رهپیما به کدملی ۰۰۵۵۲۱۶۴۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سپند موسوی رهپیما به کدملی ۰۰۵۵۱۶۳۲۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ بسمت بازرس اصلی و خانم زهرا مطلب زاده به کدملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۳۰۵۱۸۶۶۵۸۸۴۸۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621361
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت هژیران حسابداران به شماره ثبت ۷۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۲ و تاییدیه شماره ۷۱۵۱۰/۹۲ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهروز عموهاشم به شماره ملی ۰۰۵۰۲۰۵۴۳۹ فرخ اربابی وحدت به شماره ملی ۰۴۵۰۹۴۷۵۸۰ زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به سمت بازرس اصلی انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۶۲۵۱۸۲۴۷۹۲۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657000
آگهی تغییرات شرکت تجارت عمران آبادگران ابرار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۲۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۶۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آتیه حساب ارقام شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷ به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا مطلب زاده کدملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۷۱۶۳۱۳۷۸۸۳۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663863
آگهی تغییرات موسسه نور ابرار به شماره ثبت ۲۸۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۸۳۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آتیه حساب ارقام شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷ به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا مطلب زاده کدملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۷۲۳۵۵۸۷۳۸۷۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663864
آگهی تغییرات شرکت توسعه کشاورزی و بازرگانی نور ابرار سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۵۶۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۲۷۰۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آتیه حساب ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷ به سمت بازرس اصلی و زهرا مطلب زاده به کدملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۷۲۳۱۴۲۷۱۷۵۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671991
آگهی تغییرات موسسه آموزشی نور ابرار به شماره ثبت ۳۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۴۰۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آتیه حساب ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷ به سمت بازرس اصلی و زهرا مطلب زاده به کدملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۷۲۹۱۳۸۹۲۳۹۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671992
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت نور ابرار سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۸۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آتیه حساب ارقام شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷ به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا مطلب زاده کدملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۷۲۹۳۹۸۶۰۲۳۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703707
آگهی تغییرات شرکت تجارت نور ابرار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۳۴۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آتیه حساب ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷ به سمت بازرس اصلی و زهرا مطلب زاده به کدملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۸۲۸۵۰۴۶۲۱۱۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9795236
آگهی تاسیس شرکت پایش آزمون ماشین ابزار سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۰ تحت شماره ۴۱۸۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۲۸۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: واردات و فروش ماشین‌آلات صنعتی و خطوط تولید و انجام فعالیتها و خدمات پس از فروش و نصب و راه‌اندازی، تعمیرات و نوسازی ماشین‌آلات صنعتی و خطوط تولید مرتبط با نوع شرکت ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران ـ خیابان ولیعصر ـ روبروی پارک ملت ـ برج ملت ـ طبقه سوم ـ واحد ۳ ـ کدپستی ۱۶۱۷۴۱۳۶۶۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال منقسم به پنج هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد پنج هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۷ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۵۵۷۳ مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۰ نزد بانک ملت شعبه گلستان پاسداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای حسین نادعلی‌هزاوه به شماره ملی ۰۵۳۴۳۱۵۰۸۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ـ خانم آزاده نادعلی‌هزاوه به شماره ملی ۰۰۵۹۶۶۵۹۲۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره. ۳ـ۵ـ آقای بابک نادعلی‌هزاوه به شماره ملی ۰۰۶۸۸۷۴۶۸۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۴ـ۵ـ آقای بابک نادعلی‌هزاوه به شماره ملی ۰۰۶۸۸۷۴۶۸۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ خانم زهرا مطلب‌زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم آذرمیدخت بهمنی به شماره ملی ۰۰۴۴۳۱۵۳۵۱ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10232856
آگهی تغییرات شرکت آبسان زلال خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۹۹۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی رحیمی به شماره ملی ۰۴۵۱۳۷۲۲۱۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۴/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10239212
آگهی تغییرات شرکت والا سرمایه امین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۳۲۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۸۲۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به عنوان بازرس اصلی، خانم فتحیه زمانی به شماره ملی ۵۲۷۹۴۲۲۳۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11015287
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پمپ ابارا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۰۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۸۴۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. عبدالمجید محلاتی به کدملی ۰۰۴۷۳۳۳۹۶۰ به سمت بازرس اصلی و زهرا مطلب زاده به کدملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پمپ ابر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۵۵۰۰ به نمایندگی پرویز پیروز به کدملی ۰۰۴۱۰۰۸۸۹۸ شرکت ابارا کور پوریشن به نمایندگی شونا گاتا کوفو جینو مهدی آگاه به کدملی ۲۹۹۲۳۱۱۷۰۷ ناصر آزادپیما به کدملی ۲۷۰۹۲۸۵۲۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ شونا گاتا به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی آگاه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و پرویز پیروز به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12684764
آگهی تغییرات شرکت نفت کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۹۸۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعباس موسوی رهپیما کدملی ۲۶۶۹۱۴۹۹۰۱ و آقای سپهر موسوی رهپیما کدملی ۰۰۵۵۲۱۶۴۷۱ و شرکت نفت سپاهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا مطلب زاده با کدملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۴۱۲۱۱۸۲۶۱۵۷۱۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12722833
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تحقیقاتی ساخته‌های نسوز گهر سرام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۹۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی و خانم آذر میدوخت بهمنی به شماره ملی ۰۰۴۴۳۱۵۳۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی (عملکرد منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴) انتخاب شدند. تراز نامه و صورت سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳تصویب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۱۱۴۱۴۷۹۲۵۱۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12746917
آگهی تغییرات شرکت روغن موتور لوشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۶ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۸۴۲۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت بازرس اصلی وخانم اکرم علیاری به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال۱۳۹۳مورد تصویب قرار گرفت. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۱۲۶۷۷۵۴۳۹۱۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12754014
آگهی تغییرات شرکت پویا آفرینان راه سامان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۷۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۴۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت بازرس اصلی و خانم اکرم علیاری به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقای محمدرضا شهیدی به شماره ملی ۰۰۵۶۹۱۴۸۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عیسی رضائی پروین به شماره ملی ۱۳۷۵۷۴۷۹۸۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بابک ناسی زاده به شماره ملی ۱۳۷۶۵۱۶۷۲۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مهدی حاجی اکبری به شماره ملی ۰۰۵۹۶۳۳۸۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تهعد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۰۱۳۰۷۴۶۲۱۲۹۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12791883
آگهی تغییرات شرکت تجارت نصر البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۴۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی اله یاری کدملی ۰۹۲۲۰۲۹۰۷۵ و آقای ابوالحسن خداشاهی کدملی ۵۲۱۹۹۵۴۸۰۶ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال منصوب گردیدند. آقای مهدی اله یاری به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره وآقای ابوالحسن خداشاهی به سمت نائب رئیس هیات مدیره تعیین گردیدند. خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت بازرس اصلی و خانم اکرم علیاری به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ وبه سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد عادی، نامه‌ها و مکاتبات و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و چک‌ها و سفته‌ها و بروات و قراردادها و سایر موارد با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست. پ۹۵۰۲۲۲۳۱۹۱۰۷۴۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12798252
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری نور انوار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا جهانبانی به کدملی ۰۷۹۰۳۵۰۶۲۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل زهرا اله یاری راه چمنی به کدملی ۵۲۱۹۸۷۲۱۱۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره فریدون اله یاری به کدملی ۵۲۱۹۶۴۴۳۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای ثابت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و چک‌ها و سفته‌ها و بروات و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت بازرس اصلی و اکرم علیاری به شماره ملی۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۲۲۶۸۴۰۵۴۴۶۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12800932
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی افضل حکمت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۰۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیلبرای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: مسعود الهیاری راه چمنی کدملی ۵۲۱۹۸۷۱۵۱۱ و آقای مهدی اله یاری کدملی ۰۹۲۲۰۲۹۰۷۵ سمت اعضا هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: آقای مسعود الهیاری راه چمنی کدملی ۵۲۱۹۸۷۱۵۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای مهدی اله یاری به شماره شناسنامه و کدملی ۰۹۲۲۰۲۹۰۷۵به سمت نائب رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد عادی، نامه‌ها و مکاتبات و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و چک‌ها و سفته‌ها و بروات و قراردادها و سایر موارد با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت بازرس اصلی و خانم اکرم علیاری به شماره ملی۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۲۲۷۴۱۳۲۶۰۵۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802311
آگهی تغییرات شرکت رنگ دوپلی پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۰۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۱۹۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت بازرس اصلی و اکرم علیاری به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند پ۹۵۰۲۲۸۳۳۴۵۹۶۲۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12815328
آگهی تغییرات شرکت آوای صادرات پارسه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۴۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۲۳۰۰
آگهی تغییرات شرکت آوای صادرات پارسه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۴۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۲۳۰۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم اکرم علیاری به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت ثبت آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12815350
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فکوربین الملل تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۲۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به عنوان بازرس اصلی و اکرم علیاری به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۳۰۴۴۱۶۲۴۹۴۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839993
آگهی تغییرات شرکت یاران طلوع نور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۲۳۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۶۶۰۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مهدی صادق کدملی ۰۰۴۵۲۷۵۶۷۱ به سمت رئیس هیات مدیره - آقای مسعود موفق یامی کدملی ۰۹۴۲۴۸۰۷۷۵ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت بازرس اصلی و خانم اکرم علیاری به شماره ملی۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. کلیه مکاتبات و نامه‌های اداری با امضای ثابت مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور، چک‌ها و سفته‌ها، بروات با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۳۱۹۷۱۴۸۶۷۹۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847862
آگهی تغییرات شرکت ایوانیک ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. زهرا مطلب زاده با کد ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ بعنوان بازرس اصلی و اکرم علیاری با کد ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۳۲۳۳۴۵۸۸۷۳۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12854539
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تینا آگور پارسیان درتاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۳۵۲۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۲۱۸۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های بازرگانی در زمینه خرید و فروش و صادرات و واردات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از انواع کودهای ارگانیک و طبیعی و شیمیایی و کودهای حیوانی، فرآورده های مصرفی با عنصر منیزیوم، مواد ضدعفونی و بهداشتی، فرآورده های دامپروری، محصولات غذایی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای. انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت ۹۹ سال. مرکز اصلی شرکت: تهران، ستارخان، خیابان باقرخان، ساختمان ۱۱۶، واحد ۶ کدپستی ۱۴۴۱۶۱۳۴۱۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۳۴۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۴۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۳۴۰ سهم با نام می باشد که مبلغ ۳۴۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵۵۷/۶۱۱/۹۵ مورخ ۱۷/۰۳/۹۵ نزد بانک سامان شعبه جام جم پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: جرج بوکاس کدفراگیر ۱۰۰۳۰۰۹۸۷ به نمایندگی کمپانی مالی و شراکتی رولیه شماره فراگیر ۳۰۰۲۸۳۰۱۹۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و ژان ماری ترلوهان کدفراگیر ۱۰۰۳۰۳۴۳۷ به نمایندگی شرکت فیپار اگرو انترنسیونال شماره فراگیر ۳۰۰۲۸۴۷۵۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و دانیل روییر کدفراگیر ۱۰۰۳۰۴۰۴۷ به نمایندگی شرکت آگرینتر شماره فراگیر ۳۹۰۰۱۴۸۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی شرکت به امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به عنوان بازرس اصلی و اکرم علیاری به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۳۲۵۳۹۸۶۹۶۵۷۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12876397
آگهی تغییرات شرکت مکان شهر ابرار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۰۷۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۳۱/۶/۹۴ به تصویب رسید خانم زهرا مطلب زاده کدملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت بازرس اصلی و اکرم علیاری به کد ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۴۰۵۱۲۰۹۸۶۲۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12897321
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بورکهارد کامپرشن تهران در تاریخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۴۷۹۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۸۳۷۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: احداث، تاسیس یا خرید، اجاره و یا مشارکت در کارخانه و کارگاههای تولیدی صنعتی موجود جهت ساخت، تولید، تعمیر و انجام خدمات پس از فروش تجهیزات و ماشین آلات صنعتی مکانیکی بالاخص کمپرسور ها و پیستون هاس صنعتی، برای در صنایع و پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع مرتبط، تحقیق، مهندسی، نصب، راهبری و اجرای پروژه ها و قراردادهای صنعتی و تولیدی و خرید و فروش، واردات و صادرات، تعمیر و خدمات پس از فروش ماشین آلات و تجهیزات و انعقاد و اجرای قراردادهای مرتبط با موضوع شرکت، اخذ تسهیلات و وامهای بانکی و بطور کلی اقدام به هر گونه عملیات صنعتی، تولیدی، بازرگانی که بطور مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با موضوع شرکت بوده و یا برای اجرا و تحقق آن لازم و ضروری باشد. انجام موضوع فعالیت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان خردمند شمالی، کوچه چهارم، پلاک ۵، واحد شماره۱کدپستی ۱۵۸۵۸۳۶۳۴۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۳۵۱/۹۵/۱۰۰۷ مورخ ۱۳/۲/۹۵ نزد بانک خاور میانه شعبه بخارست پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای آندره کوجکو با کدملی فراگیر ۱۰۰۳۵۷۹۹۵به عنوان عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره آقای کلودیو میرکو نولد با کد فراگیر ملی ۱۰۰۴۰۸۱۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای رمیگیوس زنو فنت با کد فراگیر ۱۰۰۳۵۸۲۰۹ به عنوان عضو هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ادوارد انجرقلی با کدملی ۰۰۴۰۵۰۹۲۶۵ خارج از اعضا هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل دارندگان حق امضا: کلیه چکها، سفته ها، بروات، قراردادها و سایر اسنادی که برای شرکت ایجاد تعهد یا از شرکت سلب حق نماید تا مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منفرداً توسط مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره و برای مبلغ مازاد بر ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال توسط مدیرعامل باتفاق هر یک از اعضاء هیئت مدیره و یا متفقاً توسط رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره امضاء و به مهر شرکت ممهورگردد. کلیه اوراق و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل به تنهائی و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به عنوان بازرس اصلی. اکرم علیاری به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۴۱۵۵۷۴۶۸۹۱۴۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12916180
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آراز تجارت فرداد درتاریخ ۲۸/۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۱۸۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۰۷۷۳۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت ها در زمینه خرید و فروش و صادرات و واردات و تهیه و تولید و توزیع و پخش و بسته بندی و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، واردات تکنولوژی های نوین و صنایع مادر و تبدیلی و ماشین آلات و تجهیزات و قطعات صنعتی و انواع لوله واتصالات طراحی و نصب و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات صنعتی، طراحی و نصب و تجهیز و ساخت کلیه ابنیه اماکن رفاهی و تفریحی و اقامتی و مسکونی اعم از رستوران و فروشگاه های زنجیره ای و کارخانجات تولیدی ترخیص کالا از گمرکات داخلی، گشایش اعتبار و ال سی برای شرکت نزد بانکها مشارکت و سرمایه گذاری در انجام کلیه پروژه های تولیدی و صنعتی و عمرانی و بازرگانی شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شهر قدس، شهرک صنعتی زاگرس، بلوار امام زاده، خیابان گلبرگ، کوی الهیه، کوچه ستایش، پلاک۱۲، کدپستی ۳۷۵۴۱۸۶۷۴۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریالی با نام که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۲۷/ ۹۵ ص /۲۵۷ مورخ ۲۰/۰۴/۹۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه میدان آزادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: دنیز سایکال به شماره فراگیر ۹۵۱۱۸۲۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، دوریم سایکال به شماره فراگیر ۹۹۲۲۲۵۹۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسن احمدی به شماره ملی ۰۰۵۷۸۴۱۳۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهاء دار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دنیز سایکال (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. بازرس اصلی و علی البدل: زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به عنوان بازرس اصلی و سید علی موسوی به شماره ملی ۰۰۶۳۱۹۸۶۲۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش۹۵۰۴۲۸۲۰۷۵۰۷۹۹۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12930861
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی میکال راستبین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۴۰۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ و خانم اکرم علیاری به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای حمید صرافی زاده فروتن به شماره ملی ۰۰۶۲۳۶۴۲۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی علاماتی به شماره ملی ۰۰۷۳۷۹۷۸۵۵ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره وخانم لیلا گلمحمدی به شماره ملی ۰۰۵۶۹۷۸۷۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل – چک – سفته – برات - قراردادها و عقود با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبارمی ‍باشد. پ۹۵۰۵۰۴۹۷۵۲۳۳۸۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12946794
آگهی تغییرات شرکت فومن شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۷۹۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۷به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید عباس موسوی رهپیما به شماره ملی ۲۶۶۹۱۴۹۹۰۱ وآقای سپند موسوی رهپیما به شماره ملی ۰۰۵۵۱۶۳۲۵۴ وآقای سپهر موسوی رهپیما به شماره ملی ۰۰۵۵۲۱۶۴۷۱ وخانم مریم موسوی رهپیما به شماره ملی ۰۴۵۲۵۷۲۳۹۸ وآقای سهیل موسوی رهپیمابه شماره ملی ۴۷۲۲۵۴۳۳۹۹ تعیین گردیدند. ۳ - ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴را مورد تصویب قرارگرفت. ۲ - خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ بعنوان بازرس قانونی و آقای محمد اسماعیل ابوالحسنی هندخاله به شماره ملی ۲۶۷۹۶۸۷۹۱۴ را بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. ۳ - روزنامه اطلاعات را جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۵۱۳۸۹۶۳۴۴۶۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12969840
آگهی تغییرات شرکت فومن پارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۲۷۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ا مورد تصویب قرارگرفت. ۲ خانم زهرا مطلب زاده به کدملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت بازرس اصلی و خانم اکرم علیاری به کدملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ را به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه گیلان امروز جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۵۲۶۱۳۳۶۰۱۴۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001281
آگهی تغییرات شرکت عمرانی کوزو پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۰۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۴ تصویب گردید. - سرکار خانم زهرا مطلب زاده با شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ بعنوان بازرس اصلی وهمچنین آقای عادل جودی میاب با شماره ملی ۱۳۷۸۲۶۶۵۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه ابرار روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۶۱۳۴۲۳۲۸۸۶۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13043061
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فومن شیمی بهداشت درتاریخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۲۰۰۶۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۰۲۷۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید، تهیه، پخش، خرید و فروش، واردات و صادرات انواع مواد اولیه و ماشین آلات جهت محصولات بهداشت خانگی و فردی، محصولات زیبایی و آرایشی، شوینده و پاک کننده از قبیل انواع حشره کش و سوسک کش، دور کننده حشرات (اسپری، قرص، پودر، مایع، چسب، ژل، کرم، خمیر، الکتریکی، شیمیایی، گیاهی، سلولزی)، انواع محصولات مراقبت از پوست، مو، حالت دهنده های مو، تقویت کننده، پاک کننده و زیبایی مو (اسپری، ژل، کرم، مایع، لوسیون ها)، خوش بو کننده های محیط (اسپری، قرص، پودر، مایع، چسب، ژل، شیمیایی، برقی، گیاهی، سلولزی)، خوشبو کننده های بدن (اسپری، صابونی، ژل، پودری، مایع)، انواع موبرهای بدن (اسپری، مایع، پودر، ژل، کرم)، انواع محصولات اصلاح سر و صورت (اسپری، ژل، کرم، تیغ)، اسپری ها، مایعات و کرم های پاک کننده سطوح، محصولات غذایی، آشامیدنی، اسپری رنگ، چسب، ضد درد، کشاورزی، تزیین گل و گیاه، مرطوب کننده، صنعتی، مراقبت ازخودرو، انواع دستمال کاغذی ها، مرطوب و خشک، انواع پوشاک و نوار بهداشتی، گوش پاک کن ها و پدهای لاک پاک کن، انواع محصولات بهداشت دهان و دندان (خمیردندان، نخ دندان، مایع)، انواع شیشه شوی، انواع محصولات لکه بر، شتشوی سطوح و مراقبت از منسوجات (پودرهای دستی، ماشینی، مایعات، اسپری، جامد)، انواع صابون ها (جامد، مایع، گیاهی، طبی، حمام، دستشویی، پودری)، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، دریافت نمایندگی فروش از شرکت های مجاز خارج و داخل کشور، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با موضوع شرکت، افتتاح حساب، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، دولتی و خصوصی، داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم با قید به اینکه ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: رشت منظریه کوچه بهرام کوی نیلوفر شماره ۴۸ کدپستی ۴۱۹۳۶۵۳۶۳۳ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۷۹ مورخ ۶/۶/۹۵ نزد بانک سپه شعبه سعدی جنوبی پرداخت گردیده است والباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ـ اولین مدیران شرکت:آقای سید عباس موسوی رهپیما به عنوان رئیس هیات مدیره به شماره ملی ۲۶۶۹۱۴۹۹۰۱وآقای سپند موسوی رهپیما به عنوان نایب رئیس هیات مدیره به شماره ملی ۰۰۵۵۱۶۳۲۵۴وخانم مریم موسوی رهپیما به عنوان عضو هیات مدیره به شماره ملی ۰۴۵۲۵۷۲۳۹۸وآقای غلامرضا غلام نیا تخسمی به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) به شماره ملی ۲۵۹۲۷۳۸۸۸۶برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا:کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره و درغیاب ایشان دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ ۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل: خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به عنوان بازرس اصلی وآقای محمد اسمعیل ابوالحسنی هنده خاله به شماره ملی ۲۶۷۹۶۸۷۹۱۴ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۷۰۷۸۸۲۳۱۰۲۹۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13087839
آگهی تغییرات شرکت ته تیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۱۸۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. آقای علی اصغر گل سرخی با کدملی ۰۵۳۱۹۴۲۴۵۷ بسمت رییس هیات مدیره و آقای علی اکبر گل سرخی با کدملی۰۵۳۱۹۶۱۴۲۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای ابوالحسن سعیدی با کدملی۲۸۰۲۲۷۰۳۹۷ بسمت نایب رییس هیات مدیره و ناصر غفوری به کدملی ۰۷۹۳۰۶۲۴۵۴ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، اوراق سهام بورس و قراردادها با امضا مدیرعامل همراه با امضا رییس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر باشد و دیگر اسناد و مکاتبات با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. خانم زهرا مطلب زاده به کدملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ بسمت بازرس اصلی و خانم بهناز عظیمی به کدملی ۰۰۸۴۱۵۱۲۷۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۸۰۲۶۷۲۴۵۵۳۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13112743
آگهی تصمیمات شرکت کسری منطقه آزاد انزلی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۳۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۳۸۸۶۸
طبق صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیأت مدیره مورخ ۱۰/۷/۹۵ شرکت کسری منطقه آزاد انزلی ((سهامی خاص)) که با حضور کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل گردید، مجمع تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می‌گردد: ۱ - خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت بازرس اصلی و خانم اکرم علیاری به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۳ - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ۴ - اعضای هیأت مدیره عبارتند از: آقایان سیدعباس موسوی رهپیما، سپهر موسوی رهپیما، سهیل موسوی رهپیما، سپند موسوی رهپیما. ۵ - به استناد صورتجلسه هیأت مدیره فوق، آقای سیدعباس موسوی رهپیما به سمت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، آقای سپند موسوی رهپیما به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقایان سپهر موسوی رهپیما و سهیل موسوی رهپیما به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ضمنا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و پیمانهای بانکی بر مبنای عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و یا امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۸۱۶۸۷۲۱۵۴۸۴۶ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد انزلی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13112744
آگهی تصمیمات شرکت کارآمدگستر منطقه آزاد انزلی ((سهامی خاص)) به شماره ثبت ۲۴۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۴۸۴۰۱
طبق صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیأت مدیره مورخ ۱۰/۷/۹۵ شرکت کارآمدگستر منطقه آزاد انزلی ((سهامی خاص)) که با حضور کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل گردید، مجمع تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می‌گردد:۱ - خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت بازرس اصلی و خانم اکرم علیاری به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۳ - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ۴ - اعضای هیأت مدیره عبارتند از: آقایان مجتبی یزدان شناس، سید وحید میرراشد، میثم دوست محمدی. ۵ - به استناد صورتجلسه هیأت مدیره فوق، آقای میثم دوست محمدی به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای سید وحید میرراشد به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقای مجتبی یزدان شناس به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ضمنا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و پیمانهای بانکی بر مبنای عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و یا امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13165616
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی پادینه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۸۹۸۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۳۰/۷/۹۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - آقای سیدعباس موسوی رهپیما کد ملی ۲۶۶۹۱۴۹۹۰۱ وآقای سپهرموسوی رهپیما کد ملی ۰۰۵۵۲۱۶۴۷۱ وآقای سهیل موسوی رهپیما کد ملی ۴۷۲۲۵۴۳۳۹۹ وآقای سپند موسوی ر هپیما کد ملی ۰۰۵۵۱۶۳۲۵۴ انتخاب گردیدند. - ۲ - ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. - ۳ - خانم زهرا مطلب زاده با کدملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت بازرس اصلی و خانم اکرم علی یاری با کد ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۲۲ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. - ۴ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۹۱۳۵۲۹۵۴۲۷۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13173641
آگهی تغییرات شرکت فومن شیمی گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۰۶۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی مشتمل به ترازنامه وصورت سود وزیان شرکت برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳ خانم زهرا مطلب زاده با شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به عنوان بازرس اصلی وخانم اکرم علیاری با شماره ملی۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۹۱۷۹۵۳۴۴۲۶۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13315228
آگهی تغییرات شرکت ایران کانون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۶۰۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. - زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ بعنوان بازرس اصلی و اکرم علیاری به شماره ملی ۲۹۹۳۵۴۴۰۰۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۲۰۱۸۳۵۱۶۲۸۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13325388
آگهی تغییرات شرکت پمپ ابر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۵۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهرا مطلب زاده به کدملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ و آقای جواد زمانپورمعززی به کدملی ۰۰۴۶۵۷۴۸۷۵ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. شرکت سرمایه گذاری کارآفرین ماندگار گروه بدر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۴۹۰۶ به نمایندگی آقای محمد محمود ک. م ۰۰۴۰۰۱۹۱۱۱ و آقای هادی برخوردار به کدملی: ۴۷۲۳۶۲۵۸۹۵ و آقای ناصر آزادپیما به کدملی: ۲۷۰۹۲۸۵۲۴۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۱۲۰۷۴۶۴۹۶۳۹۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13363583
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری حسابرسی مطلب زاده و همکاران درتاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۱۲۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۷۵۹۹۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ـ خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی ـ بازرسی قانونی ـ مشاوره مدیریت مالی ـ طراحی و پیاده سازی سیستم مالی ـ خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی نظارت بر امور تصفیه ـ خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضایی در چارچوب موارد بالا ارجـاع وتوسط حسابدار رسمی پذیرفته می شود. ـ ـ سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعـلام و تأیید می شود. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ شهید مطهری ـ خیابان شهید دکتر مفتح ـ کوچه شهید منصور دوست محمدی(ششم) ـ پلاک ۳ ـ طبقه سوم ـ واحد ۷ ـ کدپستی ۱۵۸۷۹۶۷۱۱۸ سرمایه شرکت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران: خانم اکرم علیاری به شماره ملی ۰۰۳۹۹۳۵۴۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت مدیرعامل آقای محمدرضا نصراصفهانی به شماره ملی ۱۱۴۲۲۰۹۴۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مؤسسـه از قبیـل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل منفردا و مهر مؤسسه معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بموجب نامه شماره ۱۷۰۹۹۳/۹۵ مورخ ۴/۱۲/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران آگهی گردید. پ۹۵۱۲۲۸۲۰۲۸۴۶۱۳۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13433130
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آسترالین تیلینگز کانسالتنتس پارس در تاریخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۹۵۸۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۷۳۴۰۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری طبق مقررات جاری کشور، مطالعات توجیه فنی و اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی، امکان سنجی اجرای طرحهای آب و فاضلاب و سد های معدنی؛ طرحهای مقدماتی ـ پایه ـ تفضیلی و اجرایی، نظارت فنی در عملیات اجرایی بر نصب و راه اندازی سدهای باطله معدنی و تجهیزات وابسته نظیر شبکه های آبیاری و زهکشی، کنترل سیلاب و مهندسی رودخانه، تاسیسات آبگیری و بندهای انحرافی آب، خطوط انتقال آب و فاضلاب و تصفیه خانه ها و ایستگاههای پمپاژ مربوطه، ژئوتکنیک، مهندسی زلزله، خاکشناسی، زمین شناسی، نقشه برداری جی. آی. اس. ؛ نظارت عالیه بر عملیات تولید و راهبری کارخانه های مواد معدنی و انباشت باطله معدنی؛ اندازه گیری و تجزیه و تحلیل پارامترهای کمی و کیفی آب، خاک و باطله های معدنی؛ خدمات مدیریت پیمان و مدیریت طرح، برنامه ریزی و کنترل در پروژه های عمرانی، آب و فاضلاب، سدهای باطله، تونل سازی، پل سازی، شبکه های آبرسانی، کانال کشی و نظارت بر اجرای تاسیسات مکانیکی، برقی و ابزار دقیق در پروژه های فرآوری مواد معدنی فلزی و غیرفلزی؛ نظارت و مشاوره در تامین تجهیزات برای کارخانجات صنعتی و معدنی و صادرات و واردات مواد معدنی؛ شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی، مشارکت با سایر شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در مهندسی پروژه ها؛ ایجاد شعبه و نمایندگی در سراسر کشور؛ برپا نمودن غرفه و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و بین المللی؛ ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی؛ عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ارگانها و ادارات وکارخانجات و مؤسسات دولتی و خصوصی؛ اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و موسسات مالی و اعتباری در راستای اهداف شرکت با اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح در موارد لزوم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ کریم خان زند ـ خیابان شهید سپهبد قرنی ـ کوچه شهید شاهپور آذرفر (بهرام چوبین) ـ پلاک ۶ ـ ساختمان شماره۱۰بهرام چوبین ـ طبقه اول ـ واحد ۴ ـ کدپستی ۱۵۸۴۷۴۶۹۱۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشدو تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن بانام می باشد که تماما طی گواهی بانکی شماره ۷۴۵/۹۵/ص/۲۱۱ مورخ ۳۰/۱۱/۹۵ بانک پاسارگاد شعبه ملا صدرا پرداخت گردیده است. اولین مدیران: خانم مینو ذوالنوریان به شماره ملی ۲۲۹۷۴۴۶۳۸۱ و به سمت عضو هیئت مدیره شرکت استرالیان تیلینگز کنسالتنتس پی تی وای به کد فراگیر ۳۰۰۲۵۵۱۴۵۹ و به نمایندگی آرش رشدیه به شماره ملی ۰۰۵۵۸۵۲۶۲۹و به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد کارگر به شماره ملی ۳۱۴۹۲۳۳۷۲۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای آلن شان واتسون به شماره ملی فراگیر ۹۸۱۶۰۳۲۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مایکل پل آرمسترانگ ویلیامز به شماره ملی فراگیر ۹۸۱۶۰۳۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد تعهدآور حقوقی شرکت شامل کلیه قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر است. در غیاب مدیرعامل امضای مدارک فوق توسط دو عضو از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. کلیه عملیات بانکی شرکت (از جمله افتتاح حساب بانکی و بستن آن و نیز تغییر در صاحبان امضای مجاز آن) و صدور هرگونه اسناد تجاری از هر قبیل نظیر چک، سفته و برات تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل به تنهائی با مهر شرکت معتبر است. در غیاب مدیرعامل امضای این قبیل اسناد بانکی توسط دو تن از اعضای هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر است. همچنین صدور هرگونه اسناد تجاری از هر قبیل نظیر چک، سفته و برات به مبلغ بیش از یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در غیاب مدیرعامل، امضای این قبیل اسناد بانکی توسط دو تن از اعضای هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر است. کلیه اوراق و اسناد و نامه های اداری و بازرگانی با امضای مدیرعامل به تنهائی یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم زهرا مطلب زاده به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۷۰۰۲ به سمت بازرس علی البدل وموسسه حسابرسی عامرمشاور تهران حسابداران رسمی به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۲۹۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۲۲۶۴۳۵۴۲۳۱۰۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک