پژمان معتمدیان دهکردی

آقای پژمان معتمدیان دهکردی

کد ملی 4621470655
36
شرکت‌ها
36
آگهی‌ها

شرکت های پژمان معتمدیان دهکردی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 670027
آگهی تصمیمات شرکت پارس متال سهامی عام به شماره ثبت۹۶۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۷۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ بسمت بازرس اصلی و پژمان معتمدیان دهکردی به کدملی۴۶۲۱۴۷۰۶۵۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۱۲/۹۰ محمدرضا تقی نژاد به کدملی ۰۰۵۰۲۱۷۵۳۴ به نمایندگی از شرکت پارس گتسر کیش به جای سعید کلهر بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۶۵۱۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 696690
آگهی تصمیمات در شرکت گندم داران اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۱۷۶۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۲۹/۴/۹۱ به این اداره واصل شده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: موسسه حسابرسی آذرین حساب شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ بعنوان بازرس اصلی و پژمان معتمدیان دهکری به کد ملی ۴۶۲۱۴۷۰۶۵۵ و کدپستی ۸۱۶۶۸۳۷۶۵۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۲۸۱۳۶۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 696691
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی آرد جرعه سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۸۷۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۲۹/۴/۹۱ به این اداره واصل شده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: موسسه حسابرسی آذرین حساب شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ بعنوان بازرس اصلی و پژمان معتمدیان دهکری به کد ملی ۴۶۲۱۴۷۰۶۵۵ و کدپستی ۸۱۶۶۸۳۷۶۵۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۲۸۱۴۶۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888582
آگهی تصمیمات در شرکت مجموعه تجاری تفریحی خورشید سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۲۵۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۷/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: مسعود صرامی به کد ملی ۱۲۸۲۲۳۰۶۶۲ و کدپستی ۸۱۶۳۶۵۵۴۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی رضا فروغی به کد ملی ۱۹۷۱۲۹۱۸۹۷ و کدپستی ۸۱۶۳۶۵۵۴۴۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا محسنی با کد ملی ۱۲۸۲۸۴۶۷۵۲ کدپستی ۸۱۶۳۶۵۵۴۴۱ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی و رضا ترکیان به کد ملی ۵۲۷۹۴۴۲۱۰۰ و کدپستی ۸۱۶۳۶۵۵۴۴۱ و غلامحسین حاتمی به کد ملی ۰۰۵۰۹۶۷۲۶۶ و کدپستی ۸۱۶۳۶۵۵۴۴۱ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرس آذرین حساب شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ و کدپستی ۸۱۶۳۸۴۸۸۸۸ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و پژمان معتمدیان دهکردی با کد ملی ۴۶۲۱۴۷۰۶۵۵ و کدپستی ۸۱۶۶۸۳۷۶۵۵ بترتیب بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۹/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۳۵۹۳۷۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 923201
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۳۸۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. صادق ادیبی به ک م ۴۸۳۹۳۸۸۴۵۸ به سمت بازرس اصلی و پژمان معتمدیان دهکردی به ک م ۴۶۲۱۴۷۰۶۵۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان بیمه خدمات درمانی به ش م ۱۰۳۲۰۷۲۱۲۸۵ شرکت فارما شیمی به ش م ۱۰۱۰۰۳۶۹۲۲۴ شرکت خدر رایانه به ش م ۱۰۱۰۲۲۰۷۹۵۴ شرکت بازرگانی خدمات درمانی ایران به ش م ۱۰۱۰۲۱۹۶۳۶۹ و شرکت آتیه سازان حافظ به ش م ۱۰۱۰۲۱۷۳۷۲۸ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۶/۹۱ فرهاد جعفری به ک م ۰۰۵۱۲۹۷۳۵۳ به نمایندگی شرکت خدر رایانه به سمت رئیس هیئت مدیره، سید مجید قرشی به ک م ۰۵۳۲۲۱۴۰۴۸ به نمایندگی شرکت فارما شیمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و کامبیز اندایش به ک م ۰۰۵۱۵۶۳۷۴۶ به نمایندگی سازمان بیمه خدمات درمانی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی امیدوارخرم به ک م ۰۰۷۵۷۱۱۶۷۲ به نمایندگی شرکت آتیه سازان حافظ بسمت عضو هیئت مدیره و محمدعلی ضیغمی به ک م ۵۹۳۹۴۴۷۶۲۷ به نمایندگی شرکت بازرگانی خدمات درمانی ایران بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل متفقا با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه هیئت مدیره شماره ۳۲۷ در ۲۴ بند تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۸۹۳۹۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 941766
آگهی تصمیمات شرکت واگن سازی کوثر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۸۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۹۰۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ بسمت بازرس اصلی و پژمان معتمدیان دهکردی به کد ملی ۴۶۲۱۴۷۰۶۵۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۸۳۳۹۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015051
آگهی تصمیمات شرکت صنایع لبنی اراک سهامی عام شماره ثبت ۲۷۹۴ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۰/۹۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۴/۱۱/۹۱ این اداره واصل گردیده است: ۱ موسسه حسابرسی آذرین حساب بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای پژمان معتمدیان دهکردی به کد ملی ۴۶۲۱۴۷۰۶۵۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال جاری انتخاب گردیدند. ش۸۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۰۱۶۵۵۴۶۸ رئیس ثبت اسناد و املاک اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082647
آگهی تصمیمات شرکت همگام پرس آسیا سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۰۳۰۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمد رضا جبار زارع کد ملی ۱۲۸۵۵۸۲۳۲۲ و کدپستی ۸۱۹۴۸۳۴۴۹۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و موقوفه حاج عبدالوهاب تهرانی به تولیت جمال جعفریان کد ملی ۰۴۵۱۸۶۷۸۹ و کدپستی ۱۶۷۷۹۹۸۴۱۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن سهرابی کد ملی ۴۸۹۸۹۴۶۸۵۲ و کدپستی ۸۱۸۹۹۸۹۷۹۷ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و رسول جبار زارع کد ملی ۱۲۹۲۳۷۵۳۶۱ و کدپستی ۸۱۹۴۸۳۴۴۹۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. موسسه حسابرسی آذرین حساب (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ و پژمان معتمدیان دهکردی کد ملی ۴۶۲۱۴۷۰۶۵۵ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۳/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۸۸۲۹۸۱ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1108544
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۸ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۸۰۶۰ کدپستی ۴۶۱۶۱۹۹۹۹۳ پیرو آگهی شماره ۳۸۸۳۸/۹۱/۰۲۱۹/۱۲/۹۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۷/۹۱ که در تاریخ ۲۳/۴/۹۲ به این اداره واصل شد تصمیمات زیر اتخاذ گردید: ۱ موسسه آذرین حساب بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ و آقای پژمان معتمدیان دهکردی به شماره ملی ۴۶۲۱۴۷۰۶۵۵ به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب مجمع رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۱۶۷۲۶۵۶ ثبت شرکتهای آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1117549
آگهی تغییرات شرکت تولیدی دستکش گیلان سهامی خاص شماره ثبت ۶۴۱ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۸۴۸۵۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۳/۹۲ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: ۱ موسسه حسابرسی آذرین حساب بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ بعنوان بازرس اصلی، آقای پژمان معتمدیان دهکردی به کد ملی ۴۶۲۱۴۷۰۶۵۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی تعیین گردیدند. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۸۴۱۶۳ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160575
آگهی تغییرات شرکت سپافیل سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۶۷۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل: علی مصفی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۰۳۷۰۲ مرتضی شیرمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۰۶۵۱۵ مونا عادلی نجفی به شماره ملی ۰۰۷۰۷۸۶۲۱۶ مینو یزدان پرست به شماره ملی ۴۲۸۴۰۵۳۲۰۵ و لاله مصفی به شماره ملی ۰۰۳۰۱۴۷۴۱۷ به عنوان اعضای اصلی و مرتضی مصفی ک. م ۱۲۸۰۴۹۹۵۲۴ و مسعود بمانیان ک. م ۱۲۸۵۹۴۹۲۸۰۳ و ژاله مصفی ک. م ۴۰۷۶۹۱۲۷ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند. موسسه حسابرسی آذرین حساب ش. م ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ به سمت بازرس اصلی و پژمان معتمدیان دهکردی ک. م ۴۶۲۱۴۷۰۶۵۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۶۹۶۷۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228338
آگهی تغییرات شرکت گروه بهداشتی فیروز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۸۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای پژمان معتمدیان دهکردی به شماره ملی ۴۶۲۱۴۷۰۶۵۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۲۸۹۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1232972
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی برنا باطری سهامی عام شماره ثبت ۷۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۳۹۷۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ مسعود صرامی کد ملی ۱۲۸۲۲۳۰۶۶۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و اصغر صفاپور کد ملی ۱۲۹۰۱۳۰۳۲۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس سید مقیم کد ملی ۰۴۵۱۸۳۰۵۶۳ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و غلامحسین حاتمی کد ملی ۰۰۵۰۹۶۷۲۶۶ و علیرضا فروغی کد ملی ۱۹۷۱۲۹۱۸۹۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و مهری ملک پور تهرانی کد ملی ۱۲۸۲۲۳۰۰۵۰ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی آذرین حساب بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و پژمان معتمدیان دهکردی کد ملی ۴۶۲۱۴۷۰۶۵۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و روزنامه دنیای اقتصاد اصفهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۳۳۰۸۳۸ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1294469
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی تجهیزاتی سپاهان برنا سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۶۲۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۶۴۱۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۷/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ غلامحسین حاتمی به کد ملی ۰۰۵۰۹۶۷۲۶۶ بسمت رئیس هیئت مدیره علیرضا فروغی به کد ملی ۱۹۷۱۲۹۱۸۹۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره اصغر صفا پور با کد ملی ۱۲۹۰۱۳۰۳۲۹ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدات شرکت با امضای دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی آذرین حساب شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ بسمت بازرس اصلی و حسابرس پژمان معتمدیان دهکردی با کد ملی ۴۶۲۱۴۷۰۶۵۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، روزنامه اولیاء اصفهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۹۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۱۰/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۵۰۲۴۱۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1294477
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی باطری سحر صنعت سهامی خاص شماره ثبت ۴۵۸۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۷۳۸۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۷/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ عباس سید مقیم به کد ملی ۰۴۵۱۸۳۰۵۶۳ بسمت رئیس هیئت مدیره اصغر صفاپور به کد ملی ۱۲۹۰۱۳۰۳۲۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره غلامحسین حاتمی با کد ملی ۰۰۵۰۹۶۷۲۶۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدات شرکت با امضای دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی آذرین حساب با شناسه ملی ۱۰۱۰۶۰۲۳۷۰ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و پژمان معتمدیان دهکردی با کد ملی ۴۶۲۱۴۷۰۶۵۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۹۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۵۰۲۳۱۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1309777
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع پلاستیک اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۶۳۱۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ عباس سید مقیم کد ملی ۰۴۵۱۸۳۰۵۶۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و غلامحسین حاتمی کد ملی ۰۰۵۰۹۶۷۲۶۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا فروغی کد ملی ۱۹۷۱۲۹۱۸۹۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد ۲ موسسه حسابرسی آذرین حساب کد ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و پژمان معتمدیان دهکردی کد ملی ۴۶۲۱۴۷۰۶۵۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید؛ تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۴۸۸۳۶۵ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1309869
آگهی تصمیمات در شرکت ماشین سازی نور اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۴۲۵۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ علی رضا فروغی کد ملی ۱۹۷۱۲۹۸۹۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و اصغر صفا پور کد ملی ۱۲۹۰۱۳۰۳۲۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین عنایت کد ملی ۱۲۸۹۱۵۷۲۳۵ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و عباس سید مقیم کد ملی ۰۴۵۱۸۳۰۵۶۳ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد ۲ موسسه حسابرسی آذرین حساب با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ و پژمان معتمدیان دهکردی کد ملی ۴۶۲۱۴۷۰۶۵۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید؛ تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۴۸۸۴۶۹ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398803
آگهی تغییرات شرکت نیمه هادی عماد سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۵۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۶۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای پژمان معتمدیان دهکردی به شماره ملی ۴۶۲۱۴۷۰۶۵۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۷۹۶۷۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1426418
آگهی تغییرات شرکت کیمیا معادن سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۴۸۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۶۰۸۹۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آذین حساب حسابداران رسمی بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ و آقای پژمان معتمدیان دهکردی به کد ملی ۴۶۲۱۴۷۰۶۵۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۶۹۲۳۵۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1461995
آگهی تغییرات شرکت گروه مهندسی فن آوران صنعت پیشرو سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۹۰۶۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۱۸۸۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان ۳۱/۳/۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آذرین حساب بشماره ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای پژمان معتمدیان دهکردی بشماره ملی ۴۶۲۱۴۷۰۶۵۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۸۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1496551
آگهی تغییرات شرکت سامان ذوب اسپادان سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۱۳۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۷۰۳۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۲/۹۲ موسسه حسابرسی آذرین حساب شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ بسمت بازرس اصلی و آقای پژمان معتمدیان دهکردی کد ملی ۴۶۲۱۴۷۰۶۵۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۸۰۸۱۳۲ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1528992
آگهی تغییرات شرکت ملی ریسباف سهامیخاص به شماره ثبت ۵۴۵۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۵۹۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت ۲ موسسه آذرین حساب با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای پژمان معتمدیان دهکردی با کد ملی ۴۶۲۱۴۷۰۶۵۵ به عنوان بازرس علیالبدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۸۴۲۱۳۲ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580216
آگهی تغییرات شرکت نوسازی عباس آباد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۸۴۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ و نامه شماره ۴۸۵۵۴۱/ ۳۰ مورخ ۵/ ۵/ ۱۳۹۳ معاونت مالی و اقتصادی شهری شهرداری تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه‌ی حسابرسی آذرین حساب شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ و آقای پژمان معتمدیان دهکردی به کدملی ۴۶۲۱۴۷۰۶۵۵ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌ی کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۵۲۹۷۱۳۱۸۳۷۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1680464
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی گیتی اسپادان جی سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۸۷۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰به سمت بازرس اصلی و آقای پژمان معتمدیان دهکردی کدملی۴۶۲۱۴۷۰۶۵۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۲تراز نامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب شد ۳ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۰۸۰۶۱۹۰۹۹۳۲۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9569098
آگهی تصمیمات در شرکت کیان پارس پارمیس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۶۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۴۲۴۱۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ موسسه حسابرسی آذرین حساب بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ بسمت بازرس اصلی و آقای پژمان معتمدیان به کد ملی ۴۶۲۱۴۷۰۶۵۵ و کدپستی ۸۱۶۳۸۴۸۸۸۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۱/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9766743
آگهی تاسیس شرکت فراگامان پارس مهدی سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳/۴/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۲۶۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۰۷۱۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳/۴/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: طراحی و مهندسی و ساخت و تولید تجهیزات و قطعات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و تجهیزات حمل و نقل ریلی شامل انواع قطعات و مجموعه‌های مکانیکی، الکتریکی، الکترومکانیکی و انجام عملیات خرید و فروش، صادرات و واردات مجاز، انجام پروژه‌های طراحی و مهندسی و مدیریت پیمانی و ساخت و تولید و نصب و بهره‌برداری از تجهیزات، طراحی و احداث خطوط تولید، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای معتبر داخلی و خارجی و مشارکت و سرمایه‌گذاری با سایر شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ تسهیلات از بانکهای خصوصی و دولتی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت، بطور کلی انجام هر نوع فعالیت فنی و مهندسی و تجاری و عقد قراردادهای مجاز مرتبط با موضوع شرکت. ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان جشنواره ـ چهارراه سیدالشهداء ـ جنب مسجد ـ پلاک ۱۹۲ ـ کدپستی ۱۶۵۴۸۶۶۴۱۶ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک میلیون سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۷۹۰۷۴ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۰ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه تهرانپارس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمد شهابی به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ شرکت پارس گستر کیش سهامی‌خاص با نمایندگی آقای امیر منصور فخیمی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ ـ شرکت تعاونی چند منظوره همسایار با نمایندگی آقای علی امام‌جمعه به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ ـ شرکت پژوهش گستر مهدی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی اکبر حبیبا به سمت عضو هیئت‌مدیره ۵ـ۵ ـ شرکت کیان پارس پارمیس سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سیدمحمدرضا حسینی به سمت عضو هیئت‌مدیره ۶ـ۵ ـ آقای علی امام‌جمعه به نمایندگی از شرکت تعاونی چند منظوره همسایار به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب رئیس با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی آذرین حساب به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای پژمان معتمدیان‌دهکردی به شماره ملی ۴۶۲۱۴۷۰۶۵۵ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9978659
آگهی تغییرات شرکت عمران و بهسازی بافت فرسوده شهری ایلیا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۹۹۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۱۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آذرین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای پژمان معتمدیان دهکردی بشماره ملی ۴۶۲۱۴۷۰۶۵۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10032012
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی همدانیان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۴۵۷۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ ۶/۴ و ۱۰/۸/۹۰ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: سید حسین بدخشیان به نمایندگی موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به کدملی ۱۲۹۱۱۱۱۴۴۱ و کدپستی ۸۱۷۳۶۵۶۳۳۶ به سمت رئیس هیات مدیره و مجتبی کاروان به نمایندگی سیمان اصفهان به کدملی ۱۲۸۲۴۲۱۷۶۱ و کدپستی ۸۱۵۳۹۳۷۹۸۱ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمد حسن رضوانیان به کدملی ۶۶۰۹۳۷۹۶۴۵ و کدپستی۸۱۴۳۷۶۳۳۳۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره و محسن علی آقاجان به نمایندگی شرکت توسعه و مدیریت بافناز بسمت عضو اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۰۱۷۹۱ و پژمان معتمدیان به کدملی ۴۶۲۱۴۷۰۶۵۵ و کدپستی ۸۱۶۶۸۳۷۶۵۵ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۱۳۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۸/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10039296
آگهی تصمیمات در شرکت مشارکتی مخابرات سیار اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۰۲۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره و فوق العاده مورخ ۱۰ و ۱۳/۱۰/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت مخابرات استان اصفهان بنمایندگی اسماعیل قربانی به کد ملی ۱۲۸۸۸۱۶۹۷۹ و کدپستی ۸۱۹۵۶۱۹۱۷۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی مصرف کارکنان مخابرات اصفهان بنمایندگی غلامرضا زین علی دهاقانی به کد ملی ۵۱۲۹۶۱۵۳۰۱ و کدپستی ۸۱۹۵۶۱۹۱۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع مخابرات راه دور ایران با نمایندگی مهدی حیدری زاده با کد ملی ۱۲۸۹۴۳۵۷۲۳ و کدپستی ۸۱۹۵۶۱۹۱۷۱ بسمت عضو اصلی و حمیدرضا ابوطالبی به کد ملی ۰۵۶۹۹۱۳۶۴۰ و کدپستی ۸۱۹۵۶۱۹۱۷۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل و رئیس و با مهر شرکت معتبر است موسسه حسابرسی آذرین حساب با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ و پژمان معتمدیان دهکردی با کد ملی ۴۶۲۱۴۷۰۶۵۵ و کدپستی ۸۱۳۶۶۷۳۳۱۷ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۹۰ تصویب شد. بند الف و ب ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد بند الف اصلاحی: نود و هشت درصد از سهام منهای یک سهم متعلق به شرکت مخابرات استان اصفهان بند ب اصلاحی: یک سهم متعلق به شرکت تعاونی مصرف مخابرات می‌باشد. ضمنا بقیه مفاد ماده دو به قوت خود باقی است، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10188351
آگهی تغییرات شرکت صحت عمران آریاسهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آذرین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای پژمان معتمدیان دهکردی به شماره ملی ۴۶۲۱۴۷۰۶۵۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیر قربانی بوانی به شماره ملی ۱۸۱۹۵۶۷۵۹۱ و آقای محمدرضا خزاعی به شماره ملی ۱۲۸۱۸۷۱۹۱۵ و آقای فخرالدین مصورخوراسگانی به شماره ملی ۱۲۹۱۷۳۲۱۹۵ تا تاریخ ۲۷/۴/۱۳۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10210648
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی بین المللی رهیاب نوین آینده (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۰۲۵۶۲و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۴۲۷۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ به سمت بازرس اصلی و پژمان معتمدیان دهکردی به کدملی۴۶۲۱۴۷۰۶۵۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل: ضمنا باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۹/۵/۹۱ اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج درصورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10599587
آگهی تاسیس شرکت همیار صنعت نوین فلات سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۲۵۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۳۸۷۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: طراحی و ساخت و تولید انواع قطعات صنعتی ـ طراحی و تولید و توسعه انواع تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی ـ تولید و بسته‌بندی و مونتاژ و توزیع و پخش و خرید و فروش و خدمات پس از فروش و واردات و صادرات کلیه کالاها و اقلام مجاز ـ ترخیص کالا از گمرکات داخلی ـ ایجاد شعب در تمام نقاط ایران و جهان ـ شرکت در نمایشگاههای بین‌المللی ـ اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی ـ انعقاد هرگونه قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور ـ گشایش اعتبار LC برای شرکت ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ تأمین نیازهای شرکت از طریق اخذ وام و تسهیلات از مؤسسات مالی و اعتباری و بانکها ـ تولید و مونتاژ و نصب و راه‌اندازی انواع کارخانجات صنعتی و تولیدی ـ طرح و مشاوره و اجراء هرگونه پروژه صنعتی و بطورکلی انجام هرنوع فعالیت فنی و صنعتی و تجاری که به نحوی برای شرکت نافع باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ کارگر شمالی ـ خ انتصاریه ـ پلاک ۱۴ ـ طبقه سوم ـ کدپستی ۱۴۱۳۹۱۵۴۱۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بی نام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۶۵۴۸۹۱۳۹۱ مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۱ نزد بانک ملت شعبه جیحون پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ شرکت تعاونی چندمنظوره هسایار با نمایندگی آقای حجت‌اله قزوینیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ـ شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مهدی عاشوری‌معصوم‌آبادی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره. ۳ـ۵ـ شرکت واگن پارس سهامی‌خاص با نمایندگی آقای ایرج دواری به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۴ـ۵ـ آقای ایرج دواری به نمایندگی از شرکت واگن پارس سهـامی‌خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب رئیس با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی آذرین حساب به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای پژمان معتمدیان به شماره ملی ۴۶۲۱۴۷۰۶۵۵ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10600159
آگهی تصمیمات در شرکت صنعتی و معدنی اصفهان در کاوش سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۵۱۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۲۸۱۸
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۴/۹۰ موسسه حسابرسی آذرین حساب بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ و آقای پژمان معتمدیان به کدملی ۴۶۲۱۴۷۰۶۵۵ و کد پستی ۸۱۶۶۸۳۷۶۵۵ بترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۷/۶/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10669759
آگهی تصمیمات شرکت روکش چوبی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۹۰۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ به سمت بازرس اصلی و پژمان معتمدیان دهکردی به کدملی ۴۶۲۱۴۷۰۶۵۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10804321
آگهی تغییرات در شرکت قند نقش جهان سهامی عامثبت شده بشماره ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۶/و ۲۹/۲/۱۳۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱) موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به نمایندگی آقای سید مرتضی صفوی بشماره ملی ۱۲۸۶۴۸۵۰۷۱ و کدپستی ۸۱۵۳۶۴۴۸۴۷ و شرکت سیمان اصفهان به نمایندگی آقای مجتبی کاروان بشماره ملی ۱۲۸۲۴۲۱۷۶۱ و کدپستی ۸۱۵۳۹۳۷۹۸۱ و شرکت بازرگانی همدانیان به نمایندگی آقای مهرداد رومی بشماره ملی ۴۰۷۲۱۸۱۳۸۲ و کدپستی ۸۱۶۴۹۸۳۷۳۶ و شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به نمایندگی آقای سید نصرت اله طاهری تخته چوبی بشماره ملی ۴۶۸۹۴۲۹۹۲۸ و کدپستی۱۴۸۱۷۸۴۳۶۵ و شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به نمایندگی آقای مسعود نستار بشماره ملی ۰۰۴۰۴۹۲۰۸۷ و کدپستی ۱۹۸۸۸۷۴۶۵۴ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۰۱۷۹۱ و آقای پژمان معتمدیان دهکردی بشماره ملی ۴۶۲۱۴۷۰۶۵۵ و کدپستی۸۱۶۶۸۳۷۶۵۵ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲) هیئت مدیره از بین خود آقای مهرداد رومی را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید نصرت اله طاهری تخته چوبی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی کاروان را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضا هیئت مدیره و همچنین به لحاظ سهولت در پرداخت‌ها حساب تنخواه مدیران با امضای مدیرعامل و مدیر مالی و با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات جاری با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر می‌باشد؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳) روزنامه دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴) تراز مالی سال۸۸ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۶/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13643336
آگهی تغییرات حسابرسی آذرین حساب حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۶ و نامه شماره ۱۸۷۷۵۱/۹۶ مورخ ۲۰/۶/۹۶ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مهرناز براتی با پرداخت مبلغ ۴۲۵۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود به صندوق موسسه به عنوان شریک موسسه محسوب گردید و سرمایه موسسه طبق ماده ۱۷ اساسنامه از مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۴۲۵۰۰۰ ریال افزایش یافته و ماده ۸ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر کدام بدین شرح می‌باشد: آقای ابوالقاسم معماری کدملی ۱۰۶۲۵۸۳۹۷۳دارای ۴۰۰۰۰۰۰ ریال آقای پژمان معتمدیان دهکردی کدملی ۴۶۲۱۴۷۰۶۵۵دارای۴۰۰۰۰۰۰ ریال خانم مهرناز براتی کدملی۱۲۸۲۴۱۰۰۱۶ دارای ۴۲۵۰۰۰ ریال ش۹۶۰۷۱۵۸۶۸۸۹۵۹۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک