شهریار آذری سامانی

شهریار آذری سامانی

کد ملی 4621382969
22
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 724760
آگهی تغییرات شرکت مهرکام خودرو پارسسهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۸۷۳۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۹۷۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اصول اندیشه به عنوان بازرس اصلی، آقای شهریار آذری سامانی به شماره ملی ۴۶۲۱۳۸۲۹۶۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۲۷۵۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1119964
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویراحمد (سهامی عام) شماره ثبت ۳۶۳۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۸۱۵۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۰/۱۰/۹۱ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۲۶/۴/۹۲به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/۹۱مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی اصول اندیشه شماره ثبت ۱۳۷۱۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ بسمت بازرس اصلی و شهریار آذری سامانی بشماره ملی ۴۶۲۱۳۸۲۹۶۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ انتخاب شدند. ۳ روزنامه کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۷۱۰۱۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۰۱۶۸۴ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1135904
آگهی تغییرات شرکت شیمی بافت سهامی خاص به شماره ثبت۱۰۴۹۱۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۸۸۰۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی اصول اندیشه به ش م ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به سمت بازرس اصلی و آقای شهریار آذری به ش م ۴۶۲۱۳۸۲۹۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۶۸۳۶۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1167033
آگهی تغییرات شرکت مهر کار سهامی خاص به شماره ثبت۷۹۳۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۴۱۴۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان مالی ۱۳۹۰ مورد بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای شهریار آذری سامانی به کدملی ۴۶۲۱۳۸۲۹۶۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مجتبی مرادی مطلق به شماره ۰۰۴۴۱۴۹۱۰۷ و محترم صالحی به شماره ملی ۰۰۳۲۸۶۲۰۲۴ و حمیدرضا مرادی مطلق به شماره ملی ۰۰۶۶۷۲۰۶۳۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردید. پ۱۶۹۹۲۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1274908
آگهی تغییرات در شرکت عمران و مسکن سازان استان چهار محال و بختیاری سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۶۰۶۸۶
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۲ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۵۰/۱ ریال بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۳ سهم با نام یک هزار ریالی از محل مطالبات حاصل شده سهامداران و از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۲ بتصویب مجمع عمومی سالیانه سهامداران رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ موسسه حسابرسی اصول اندیشه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ و آقای شهریار آذری سامانی کد ملی ۴۶۲۱۳۸۲۹۶۹ و کدپستی ۱۴۶۳۷۳۳۵۸۱ بترتیب بسمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۲۳۴۳۲۰۰۰۰۱۷۸۰۱۴۴۵۲۷۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340190
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی مهر خواه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۳۹۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۲ و تنفس‌های مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای شهریار آذری سامانی با کدملی ۴۶۲۱۳۸۲۹۶۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۶۹۴۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1347647
آگهی تغییرات شرکت سیمان و آهک همدان سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۲۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای شهریار آذری سامانی با کدملی۴۶۲۱۳۸۲۹۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقای رمضانعلی رسولی دوگاهه با شماره ملی۲۶۵۸۸۵۵۹۸۲ خانم ملیحه یادگاری نیارکی با شماره ملی۵۸۸۹۸۷۱۴۹۸ آقای ابوذر رسولی دوگاهه با شماره ملی۲۶۵۹۶۷۰۸۴۶ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۷۶۴۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412963
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی و عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/۹۲ و ۱۰/۶/۹۲ و ۳۰/۴/۹۲ شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر (سهامی خاص) بشماره ثبت ۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۶۳۳۶۰ تغییرات ذیل به عمل آمد: موسسه حسابرسی اصول اندیشه و آقای شهریار آذری سامان بشماره ملی ۴۶۲۱۳۸۲۹۶۹ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه ایران جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. بموجب صورت جلسه هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای حیدر دهقانی بشماره ملی ۵۴۷۹۸۲۳۸۷۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. ترازنامه و عملکرد سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. ش۲۰۱۶۱۰۰۷۵۱۱۱۹۹۳۰۳۴۰۱ ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1637536
آگهی تغییرات شرکت خط لوله ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۰۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به سمت بازرس اصلی و شهریار آذری سامانی کد ملی ۴۶۲۱۳۸۲۹۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۷۰۷۲۹۷۷۱۹۴۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658833
آگهی تغییرات شرکت تامین منابع آسمان شهر سبلان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۹۴۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۱/۶/۹۰به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به سمت بازرس اصلی و آقای شهریار آذری سامانی با کدملی ۴۶۲۱۳۸۲۹۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۷۱۹۴۱۴۱۹۷۷۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1693708
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیشگام قویم برتر سامان در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ به شماره ثبت ۴۶۳۱۸۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۳۰۱۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص پیشگام قویم برتر سامان در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ به شماره ثبت ۴۶۳۱۸۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۳۰۱۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: واردات. صادرات. خرید.فروش. تولید و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از لوازم برقی خانگی و غیربرقی خانگی. ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از گمرکات کشور.ارائه خدمات پس از فروش. اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی. اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و تاسیس شعبه در نقاط مختلف کشور و خارج از کشور و بطور کلی اقدام به هر امری و انجام هر معامله ای از هرنوع و به هرصورت که برای تحقق موضوع و نیل به اهداف شرکت لازم و مفید باشد مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران بزرگراه مدرس خیابان ظفر پلاک ۲۱۵ ساختمان برجهای طلایی کیش طبقه سوم کدپستی ۱۹۱۹۸۱۴۷۳۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۶۹/۹۳/۱۰۰۷ مورخ ۱/۷/۹۳ نزد بانک سرمایه شعبه الهیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: هانی خدادادی کد ملی ۰۰۶۴۰۸۵۰۲۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مهدی دادرند شماره ملی ۰۰۷۵۷۲۷۰۱۳به سمت رئیس هیئت مدیره وحسین اوسلو شماره ملی فراگیر۹۱۶۴۸۰۰۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی اصول اندیشه به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به عنوان بازرس اصلی شهریار آذری سامانی به شماره ملی ۴۶۲۱۳۸۲۹۶۹ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید پ۹۳۰۸۲۰۳۵۹۳۹۷۷۸۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9409646
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شماره ثبت ۱۳۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۳ و تاییدیه جامعه حسابداران رسمی کشور به شماره ۸۷۱۸۸/۹۳ مورخ ۲۶/۸/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فریدا عطایی با کد ملی ۱۵۰۲۱۱۸۶۵۳وآقای محمد رضا یادگاری با کد ملی ۱۲۱۹۲۶۰۱۶۹و آقای شهریار آذری سامانی با کد ملی۴۶۲۱۳۸۲۹۶۹ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۱۱۰۶۴۹۲۲۹۶۶۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413432
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی نوین اردبیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۸۳ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۲۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۳به تصویب رسید. ب) موسسه حسابرسی اصول اندیشه (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای شهریار آذری سامانی با کدملی ۴۶۲۱۳۸۲۹۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۴ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. ش۹۳۱۱۰۹۲۳۷۹۵۵۸۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9852792
آگهی تغییرات شرکت سروش مهر ایستا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۵۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۳۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۵/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اصول اندیشه به عنوان بازرس اصلی، آقای شهریار آذری سامانی به شماره ملی ۴۶۲۱۳۸۲۹۶۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۰/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10138734
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن نوین ایرانیان (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۹۱۲۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۷/۹/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۱/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به سمت بازرس اصلی و شهریار آذری سامانی به کدملی۴۶۲۱۳۸۲۹۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۴۰۴۱۰، شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳، شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱، شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹، شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳، به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۸/۹/۹۱ یوسف صفارشاهرودی به کدملی۰۹۳۴۰۶۳۶۳۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی ترکش دوز به کدملی۰۰۴۲۲۵۱۰۹۵ به نمایندگی شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهروز شفق نیا به کدملی۱۷۲۸۵۹۵۰۷۱ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل و حسن پورفرج قاجاری به کدملی۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ به نمایندگی شرکت تامین مسکن جوانان و بهنام خزاعی به کدملی۳۸۷۴۴۳۶۲۸۴ به نمایندگی شرکت تامین مسکن نوین و نصرت علی متین فر به کدملی۱۵۰۲۴۳۹۸۹۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با امضای عضو دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10340523
آگهی تصمیمات شرکت تولید مواد ساختمانی کویرساز سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۹۴۰۱
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۲/۹/۹۰ و مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۷/۱۰/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به سمت بازرس اصلی و شهریار آذری سامانی به کدملی۴۶۲۱۳۸۲۹۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. امید رسولی دوگاهه به کدملی۲۶۵۹۹۰۵۱۵۰ بجای ابوذر رسولی دوگاهه بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) و رمضانعلی رسولی دوگاهه به کدملی۲۶۵۸۸۵۵۹۸۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و ملیحه یادگاری نیارکی به کدملی۵۸۸۹۸۷۱۴۹۸ بسمت نایب رئیس هیئت و ابوذر رسولی دوگاهه به کدملی۲۶۵۹۶۷۰۸۴۶ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10346287
آگهی تصمیمات شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۲۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ بسمت بازرس اصلی و شهریار آذری سامانی به کدملی ۴۶۲۱۳۸۲۹۶۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۱ فرامرز رساپور به کدملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و عزیزعلی لرستانی به کدملی ۶۴۷۹۷۲۱۴۵۴ به نمایندگی شرکت نوسازی و ساختمان تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و نسرین شاهواری به کدملی ۳۹۷۸۹۵۰۴۱۳ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ بسمت عضو هیات مدیره و میراسداله موسوی سادات به کدملی ۶۰۱۹۶۶۵۸۲۸ (خارج از هیات مدیره) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10515333
آگهی تغییرات شرکت آریا نان لاله (سهامی خاص) بشماره ثبت ۷۵۴۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۰۸۹۰۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۱۱/۱۲/۸۹ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی اصول اندیشه بشماره ثبت ۱۳۷۱۲ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای شهریار آذری سامانی بشماره ملی ۴۶۲۱۳۸۲۹۶۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10658223
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت پروژه‌های توسعه و ساخت آریان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۰۵۶و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۲۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به سمت بازرس اصلی و شهریار آذری سامانی به کدملی ۴۶۲۱۳۸۲۹۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10785583
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن جوانان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول اندیشه حسابداران رسمی به ش ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به سمت بازرس اصلی و شهریار آذری سامانی به ش ملی ۴۶۲۱۳۸۲۹۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۵۹ و شرکت تامین مسکن نوین سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ و شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ و شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12725163
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسی توسعه جذب خورشید انرژی گهر در تاریخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۸۹۳۴۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۵۸۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: موضوع شرکت عبارت است از: انجام مطالعات اقلیمی، اقتصادی و زیست محیطی با در نظرگرفتن امکانات موجود به منظور تدوین طرح های بهینه توسعه شاخه های مختلف صنعت از جمله صنعت انرژی های تجدیدپذیر و انجام مطالعات همه جانبه با د ر نظر گرفتن امکانات موجود به منظور تدوین پیشنهاد طرح های اجرایی در چارچوب برنامه های توسعه اقتصادی، عمرانی و ملی وارائه خدمات مدیریتی در زمینه ایجاد و یا اصلاح، بهینه سازی ساختار، بهبود روشها، برنامه ریزی و نوسازی بنگاههای اقتصادی به منظور ارتقاء بهره وری مدیریت طرح های عمرانی و پروژه های مختلف از مرحله انجام مناقصه تا تحویل از قبیل احداث انواع نیروگاهها (حرارتی، سیکل ترکیبی، برق آبی، تجدید پذیرو...)، پست های انتفال و توزیع نیروی برق، شبکه انتقال و توزیع برق، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، انتقال و پمپاژ نفت و گاز و آب، ایستگاه های تقلیل و تقویت فشار، اجرای طرح های عمرانی و ملی و پروژه های مختلف در برگیرنده هریک از مراحل طرح از جمله مطالعات مقدماتی، طراحی و مهندسی، تأمین مواد و مصالح و تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب و راه اندازی، ارائه خدمات بهره برداری، تعمیر و نگهداری (کوتاه مدت و بلندمدت) و ارائه خدمات پس از فروش شناسایی و استفاده از کلیه ظرفیت های فنی و علمی و اجرائی داخل کشور و انتقال دانش و فن آوری روز از خارج از کشور، انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی و مالی، شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و بین المللی مرتبط با موضوع شرکت و یا به منظور تحصیل سود جذب سرمایه از داخل و خارج از کشور به منظور تحقق اهداف شرکت اخذ وام و اعتبار از بانک ها و موسسات اعتباری و همکاری و مشارکت با شرکتهای داخل و خارج از کشور درجهت اهداف و موضوع شرکت مطالعه و طراحی و تحقیقات و پژوهش و مشاوره و انتقال تکنولوژی و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و تولید و ساخت و پشتیبانی در زمینه تجهیزات رایانه ای و سیستم های الکترونیکی و مخابراتی و اوتوماسیون صنعتی و تجهیزات مهندسی پزشکی رایانه ای و تجهیزات ابزار دقیق رایانه ای و تجهیزات انرژی های تجدید پذیر و انجام خدمات اجرائی و عملیاتی و فنی و مهندسی در زمینه موضوع فعالیت شرکت انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت و نمایندگی با شرکت های داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، تولید و فروش و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و سخت افزارهای مرتبط طراحی و توسعه سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری، مدیریت و برنامه ریزی تولید و تکنولوژی و مدیریت نگهداری و تعمیرات جامع و مدیریت کیفیت جامع و مدیریت بهره وری جامع و مدل های تعالی سازمانی و مدیریت تأمین و جذب منابع مالی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی و مدیریت ریسک و طراحی و تدوین استراتژی و بازاریابی و انجام تحقیقات بازار و مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت دانش و مدیریت زمان و مدیریت تغییر و مدیریت بحران در زمینه موضوع فعالیت شرکت، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع شرکت (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان تهران ـ شهر تهران ـ میدان ونک ـ خیابان ملا صدرا ـ خیبان شاد ـ بن بست باغسرا ـ پلاک ـ ۱۲ طبقه ۲ ـ واحد۷ کدپستی ۱۴۳۵۷۷۳۱۵۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۴۲۵/۱/۷۲ مورخ ۴/۱۲/۹۴ نزد بانک صادرات شعبه زرافشان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: همایون کریمی دستگردی کدملی ۶۲۹۹۷۷۳۲۰۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا خورده چی کدملی ۰۰۶۳۳۰۲۰۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره و سهیل تجلیلی کدملی ۱۴۶۵۲۴۰۳۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد خورده چی کدملی ۴۲۱۹۲۹۷۹۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علی خورده چی کدملی ۰۰۵۹۹۷۳۹۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء ۲نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه بامهرشرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: شهریار اذری سامانی به شماره ملی ۴۶۲۱۳۸۲۹۶۹ به عنوان بازرس اصلی. محمدرضا قاسمی به شماره ملی ۲۱۴۳۱۴۱۶۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۱۱۵۳۵۴۹۵۶۱۳۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13377054
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مهر آب یاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۵۹۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سید علی اکبر میر سعید قاضی به شماره ملی ۰۰۵۰۲۳۱۴۱۳ و حمید امینی به شماره ملی ۰۴۹۱۱۱۲۶۲۹ و همایون کریمی دستگردی به شماره ملی ۶۲۹۹۷۷۳۲۰۰ و محمد علی ایمانی به شماره ملی ۰۶۰۰۸۷۳۹۸۶ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - سهیل تجلیلی به شماره ملی ۱۴۶۵۲۴۰۳۲۲ بعنوان بازرس اصلی و شهریارآذری سامانی به شماره ملی ۴۶۲۱۳۸۲۹۶۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۱۱۹۹۳۳۱۳۷۸۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک