مهدی میرمعزی

آقای مهدی میرمعزی

کد ملی 0046138692
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1287584
آگهی تغییرات شرکت سیوان تدبیر تجارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۱۶۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی میرمعزی ک م ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد ش م ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶ بسمت رییس هیئت مدیره، آقای ناصر وکیلی پیهانی ک م ۳۹۳۲۵۱۹۵۰۷ به نمایندگی از شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم ش م ۱۴۰۰۳۵۶۶۸۳۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای احمد پیامی ک م ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز ش م ۱۰۱۰۴۱۰۲۲۳۴ بسمت عضو هیئت مدیره آقای آرمان محبوبی ک م ۰۰۶۲۲۵۱۵۸۹ به نمایندگی از شرکت فراز انرژی پیشرو ش م ۱۰۳۲۰۷۵۷۸۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید ماجد طاهری ک م ۰۰۶۲۷۹۷۸۰۸ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای امیرحسین گودرزی ک م ۰۰۶۶۲۸۵۲۹۱ خارج از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۷۵۵۷۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389492
آگهی تغییرات شرکت پلی اتیلن گستران البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۲۲۳۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶ به نمایندگی آقای مهدی میرمعزی ک. م ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ و شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر ک. م ۱۰۳۲۰۳۴۶۶۰۹ به نمایندگی آقای تورج تازه بهار ک. م ۰۹۳۷۴۷۸۵۷۱ و شرکت پترودانیال کیش شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۳۵۳۱۸ به نمایندگی آقای احمد پیامی ک. م ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ پ۱۷۹۵۶۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12691480
آگهی تغییراتباشگاه اندیشه ورزان نفت و نیروی ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۹۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۸۱۷۴
به استناد صورتجلسه شورای عالی مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سیدابوالحسن سیدخاموشی با شماره ملی۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰، سیدمهدی میرمعزی با شماره ملی ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲، غلامرضا منوچهری اردستانی با شماره ملی ۱۱۸۹۲۹۶۸۱۰، آیدین ختلان با شماره ملی ۰۰۶۲۱۶۴۵۶۲و محمد ایروانی با شماره ملی۰۰۴۳۹۲۴۸۴۰، سعید مرجوی با شماره ملی ۱۲۸۵۵۵۸۸۷۱ و محمد صحفی با شماره ملی ۰۳۸۱۲۰۱۵۱۱ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند پ۹۴۱۲۱۵۶۰۵۶۵۱۱۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12976399
آگهی تغییرات شرکت قشم مولد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۳۸۹۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیأت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۰۸/۰۷/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای فراز انرژی پیشرو (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی میر معزی به شماره ملی ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ به سمت رئیس هیأت مدیره، پلی اتلین گستران البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد ملاکی به شماره ملی ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ناصر وکیلی پیهانی به شماره ملی ۳۹۳۲۵۱۹۵۰۷ پارس بهین پالایش نفت قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد بهزاد به شماره ملی ۱۸۶۰۹۳۸۴۱۸ روماک انرژی سر آمد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد قهرمانی به شماره ملی ۰۹۱۸۶۶۸۱۶۶ به سمت اعضای هیأت مدیره و آقای سیدحسن مداحی به شماره ملی ۱۷۵۴۶۷۹۱۴۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قرارداد‌ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۵۳۱۶۸۸۶۸۲۳۲۰ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13014300
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه انرژی آوادیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۴۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۶۹۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره عبارتند از آقایان مهدی میرمعزی به شماره ملی ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ و عباس موسوی به شماره ملی ۴۱۷۰۷۷۷۲۱۸۰ و محمد ملاکی به شماره ملی ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱ برای مدت دو سال دیگر انتخاب گردیدند. - موسسه آیین ابرار حساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۴۸۲۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سیروس صالحی به شماره ملی ۱۲۲۹۵۶۲۸۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۶۲۰۵۲۳۵۲۲۳۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13034918
آگهی تغییرات شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۴۸۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با شماره ثبت ۳۱۹۸۸۷با نمایندگی مهدی میرمعزی بشماره ملی ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره - شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر با شماره ثبت ۳۸۴۳۲۸ با نمایندگی محمد ملاکی به شماره ملی ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت پلی اتیلن گستران البرز با شماره ثبتی ۳۶۵۱۹۳ با نمایندگی احمد پیامی بشماره ملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵به سمت عضو هیئت مدیره , سیف اله علی اصغری به شماره ملی ۲۱۶۱۲۴۴۹۳۰ به سمت مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضاء مدیر عامل و و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و مکاتبات با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۷۰۳۹۷۳۳۱۳۹۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13072005
آگهی تغییرات انجمن نفت ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۶۰۲۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی میرمعزی ش م ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای بهزاد محقق حضرتی ش م ۰۰۴۵۴۰۳۴۱۴ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای عادل نژادسلیم ش م ۱۴۶۵۶۲۳۸۷۶ به سمت خزانه دار انتخاب گردیدند. آقای کامبیز صدقیانی زاده ش م ۰۰۴۶۱۷۲۸۲۳ به عنوان دبیر کل انجمن تعیین گردید. کلیه اسناد تعهدآور با امضای رئیس هیأت مدیره یا دبیر کل به اتفاق خزانه دار و همراه با مهر انجمن و در غیاب رئیس هیأت مدیره، نایب رئیس عهده دار کلیه اختیارات و وظایف رئیس هیأت مدیره می‌باشد. پ۹۵۰۷۲۴۱۷۵۵۶۴۹۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13164199
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۵ و مجوز سازمان خصوصی سازی بشماره ۱۶۸۶۲/۴۱ مورخ ۱۰/۸/۹۵ و مجوز سازمان بورس بشماره ۱۴۰۷۹ , ۱۲۲ مورخ ۲۴/۸/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین علیمراد به شماره ملی ۰۰۵۱۰۹۲۶۹۷ به نمایندگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۲۱۲ برای بجای آقای سیدمهدی میرمعزی به شماره ملی ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. آقای عادل نژاد سلیم ۱۴۶۵۶۲۳۸۷۶ به عنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۵۰۹۰۹۴۰۵۵۵۵۲۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13284003
آگهی تغییرات شرکت اکتشاف توسعه و تولید پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۳۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۳۵۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی میرمعزی با کدملی ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ به نمایندگی از شرکت پترو کاریز امید کیش به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی عمادی با کدملی ۲۹۵۰۸۳۴۹۴ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر وکیلی پیهانی با کدملی ۳۹۳۲۵۱۹۵۰۷ به نمایندگی از شرکت توسعه فن آوری همیار مهندسی تفاهم به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سیدجواد مرتضوی با کدملی ۱۲۶۱۸۴۷۵۲۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۱۱۱۸۰۷۲۱۷۱۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13288647
آگهی تغییرات شرکت جاوید انرژی پرتو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۷۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی میرمعزی باکدملی ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدهادی رهبری باکدملی ۲۲۹۴۹۹۶۴۴۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر به سمت نایب رییس هیئت مدیره آقای احمد پیامی باکدملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ به نمایندگی از شرکت پترو دانیال کیش به سمت عضو هیئت مدیره آقای ایرج مسروری با کدملی ۲۵۵۹۴۹۸۷۶۶ به نمایندگی از شرکت مهندسی نصب و نگهداری کارخانجات صنایع پتروشیمی (رامپکو) به سمت عضو هیئت مدیره آقای ناصروکیلی پیهانی با کدملی ۳۹۳۲۵۱۹۵۰۷ به نمایندگی گسترش انرژی پاسارگاد به سمت عضو هیئت مدیره آقای صدراله سردشتی با کدملی ۰۰۳۹۸۸۷۲۴۳ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۱۱۳۳۴۴۶۰۰۵۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13308937
آگهی تغییرات شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتا نیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۶۶۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی میرمعزی با کدملی ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز با شناسه ملی۱۰۱۰۴۱۰۲۲۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد ملاکی با کدملی ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱ به نمایندگی از شرکت پترودانیال کیش با شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۳۵۳۱۸ به سمت نایب رییس هیئت مدیره، آقای ناصر وکیلی پیهانی با کدملی ۳۹۳۲۵۱۹۵۰۷ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای احمد پیامی با کدملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ به نمایندگی از شرکت حفاری استوان کیش با شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۴۶۴۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سیدکریم تفرشی حسینی با کدملی ۱۸۱۶۶۶۴۰۵۷ به عنوان عضو و مدیرعامل برای باقی مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۱۲۶۲۵۶۹۹۶۲۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13310221
آگهی تصمیمات شرکت پترو دانیال کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۳۵۳۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:۱. آقای هاشم صباغان با کدملی ۰۰۶۱۵۸۲۷۸۶ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل، آقای مهدی میرمعزی با کدملی ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ به نمایندگی از شرکت یاران انرژی نهاد با شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۷۵۹۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد علی عمادی با کدملی ۲۲۹۵۰۸۳۴۹۴ به نمایندگی از شرگت گسترش انرژی پاسارگاد با شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علی اکبر وحیدی آل آقا با کدملی ۰۰۴۴۱۱۹۱۳۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی نفتانیر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۶۶۰، آقای احمد پیامی با کدملی۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۲۲۳۴ و آقای مصطفی اسلامی با کدملی۱۷۵۱۲۵۴۰۳۸ به نمایندگی از شرکت سامان انرژی کیهان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۳۵۴۸ به سمت اعضای هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۱۲۶۴۸۷۳۲۲۹۳۴ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13316236
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سازان سرآمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۵۰۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی میرمعزی با شماره ملی:۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲، به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر با شناسه ملی:۱۰۳۲۰۳۴۶۶۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای محمد ملاکی با شماره ملی:۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱، به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر با شناسه ملی:۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای سیدحسین وهابی با شماره ملی: ۲۲۱۸۰۳۷۲۳۸ به نمایندگی از شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور با شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای رضا حدادیان با شماره ملی: ۰۴۵۰۹۶۴۴۷۷، به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان با شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۹۱۶۹۸به سمت عضو هیئت مدیره. آقای احمد پیامی با شماره ملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵، به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) با شناسه ملی:۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای علیرضا صدرآبادی حقیقی با شماره ملی:۰۹۳۳۸۱۳۵۷۰، (خارج از اعضای هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل تعیین شدند کلیه چکهای شرکت تا سقف سیصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و آقای عباس آزادبر به شماره ملی ۲۷۳۹۳۲۵۱۲۶ (سرپرست امور مالی) همراه با مهر شرکت معتبر و کلیه چکهای بالاتر از سقف سیصد میلیون ریال و کلیه بروات و سفته‌ها و قراردادها و اوراق تجاری و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۱۲۰۱۹۶۴۳۷۵۲۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13333704
آگهی تغییرات شرکت سروش انرژی پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۹۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۶۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جناب اقای مهدی میر معزی به شماره ملی ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به سمت رئیس هیئت مدیره. جناب اقای محمد هادی رهبری به شماره ملی ۲۲۹۴۹۹۶۴۴۵ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. جناب آقای سید محمد علی کیائی به شماره ملی ۰۰۴۷۹۵۲۵۳۹ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر به عنوان عضو هیئت مدیره. جناب آقای محمد ریاض خلیلی به شماره ملی ۴۷۲۳۵۲۷۳۱۱ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل به مدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با مضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاو مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۲۱۱۶۵۴۷۴۹۴۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13390576
آگهی تصمیمات شرکت حفاری استوان کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۱۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۴۶۴۸
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای سیدمحمد مدنی با کدملی ۰۰۳۹۵۶۷۵۲۴ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل، آقای مهدی میرمعزی با کدملی ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۲۲۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد علی عمادی با کدملی ۲۲۹۵۰۸۳۴۹۴ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علی اکبر وحیدی آل آقا با کدملی ۰۰۴۴۱۱۹۱۳۵ به نمایندگی از شرکت تجهیز و توسعه صنایع هنگام قشم با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۱۶۲۱۲ و آقای ناصر وکیلی پیهانی با کدملی ۳۹۳۲۵۱۹۵۰۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی نفتا نیر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۶۶۰۹ و آقای احمد پیامی با کدملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ به نمایندگی از شرکت پترو دانیال کیش با شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۳۵۳۱۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۱۲۸۲۳۷۸۹۱۵۲۹ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13397220
آگهی تغییرات شرکت توسعه فن آوری همیار مهندسی تفاهم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۴۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی میرمعزی با کدملی ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۲۲۳۴ به سمت رییس هیئت مدیره، آقای محمدعلی عمادی با کدملی ۲۲۹۵۰۸۳۴۹۴ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سید کریم تفرشی حسینی با کدملی ۱۸۱۶۶۶۴۰۵۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۶۶۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای علی اکبروحیدی آل آقا با کدملی ۰۰۴۴۱۱۹۱۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سینا مهاجری با کدملی ۱۳۸۱۶۹۶۹۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۲۰۲۷۸۸۵۸۱۶۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657666
آگهی تصمیمات شرکت پترو کاریز امید کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۰۷۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۳۶۹۱۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای حسین مشتاق عشق با شماره ملی ۰۹۳۷۶۲۰۵۰۵ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل، آقای مهدی میرمعزی با کدملی ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ به نمایندگی از شرکت فراز انرژی پیشرو با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۷۸۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدعلی عمادی با کدملی ۲۲۹۵۰۸۳۴۹۴ به نمایندگی از شرکت اکتشاف، توسعه و تولید پاسارگاد با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۳۵۴۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای احمد پیامی با کدملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶، آقای سیدمحمد مدنی با شماره ملی ۰۰۳۹۵۶۷۵۲۴ به نمایندگی از شرکت روماک انرژی سرآمد با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۶۶۴۷ و آقای ناصر وکیلی پیهانی با کدملی ۳۹۳۲۵۱۹۵۰۷ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۲۲۳۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر همکف کدپستی. ش۹۶۰۷۲۳۵۵۷۳۹۹۴۸۷ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13972568
آگهی تغییرات شرکت گسترش انرژی پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۹۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ملاکی با شماره ملی ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱ به نمایندگی از شرکت کاشفان نو اندیش پارس به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای مهدی میر معزی با شماره ملی ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ به نمایندگی از شرکت لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای محمد پورغلامعلی با شماره ملی ۲۷۰۹۳۵۲۴۹۴ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای مجتبی کباری با شماره ملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ به نمایندگی از شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای هادی جمالیان با شماره ملی ۴۴۸۹۷۴۶۸۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس آریان بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. اختیارات هیئت مدیره موضوع ماده ۴۴ اساسنامه شرکت بشرح بندهای زیر به مدیرعامل تفویض گردید: ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. ۲ تهیه و پیشنهاد آیین نامه‌های داخلی شرکت. ۳ تصویب سازمان اجرایی شرکت. ۴ نصب و عزل کلیه کارکنان و مأموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و خروج از خدمت طبق آیین نامه‌های مصوب. ۵ پیشنهاد ایجاد یا حذف نمایندگی‌ها یا شعبه‌ها در هر نقطه‌ای از ایران یا خارج از ایران. ۶ بررسی پیشنهاد بودجه برای اداره کردن شرکت. ۷ افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری. ۸ اخذ اعتبار و تسهیلات از بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و شرکت‌ها. ۹ سپرده گذاری وجوه شرکت نزد مؤسسات بانکی و مالی با رعایت صرفه و صلاح شرکت. ۱۰ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. ۱۱ تعهد، ظهر نویسی، قبولی و واخواست اوراق تجاری. ۱۲ تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری و اختراع. ۱۳ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول (از جمله سهام اوراق بهادار) و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده که جزء فعالیت‌های موضوع شرکت باشد تا سقف پنج میلیارد ریال. کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و قراردادها و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضای منفرد مدیرعامل با مهر شرکت معتبر باشد. همچنین چک‌های تا سقف یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و یکی از دو نفر آقای احمد پیامی به شماره ملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ (قائم مقام مدیرعامل) و یا آقای عبدالرحمن مناوی به شماره ملی ۱۸۹۹۶۹۰۳۶۰ (معاون ارشد مالی) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۱۲۰۶۰۳۷۹۵۸۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14115262
آگهی تغییرات شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۸۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۶۶۸۳۶
آگهی تغییرات شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت۳۸۹۴ وشناسه ملی۱۴۰۰۳۵۶۶۸۳۶ برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/۹۷ و هیات مدیره مورخ ۱۶/۰۲/۹۷ شرکت مزبور به واصله مورخ ۱۹/۰۲/۹۷ که در تاریخ ۲۹/۰۲/۹۷ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای پلی اتیلن گستران البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی میر معزی به شماره ملی ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ به سمت رئیس هیات مدیره، گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ناصر وکیلی پیهانی به شماره ملی ۳۹۳۲۵۱۹۵۰۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، گسترش صنایع شیمیایی سینا منطقه آزاد چهابهار (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد پیامی به شماره ملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵، روماک انرژی سرآمد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد هادی رهبری به شماره ملی ۲۲۹۴۹۹۶۴۴۵، سروش انرژی پایدار (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مسعود حجت به شماره ملی ۰۰۴۱۹۹۰۸۲۱ به سمت اعضای هیات مدیره و آقای رحیم تبریزی میاندواب به شماره ملی ۱۵۵۱۸۴۷۸۸۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چکها، بروات و سفته‌ها و اوراق تجاری و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۴۲۰۴۷۴۹۷۷۳۲۴ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک