محمدرضا بهرامن

آقای محمدرضا بهرامن

کد ملی 0045998612
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 708225
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر سنگ سرخسهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۹۵۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا فراشباشی به شماره ملی ۰۶۸۱۶۲۱۰۴۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ماشااله شریف به شماره ملی ۶۱۹۹۴۱۵۶۶۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا بهرامن به شماره ملی ۰۰۴۵۹۹۸۶۱۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای تورج نوروزی به شماره ملی ۱۸۱۷۴۳۴۴۲۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا هیئت مدیره و در هر مورد با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۸۷۱۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940490
آگهی تصمیمات شرکت رنگین سنگ سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۵۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۸۱۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل محمدحسین شرافت به کد ملی ۵۰۳۹۷۲۹۶۹۳ به جای فرهاد اعتمادی بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند بنابراین محسن رحیمی به کد ملی ۰۴۳۹۵۵۹۴۴۴ و محمدحسین شرافت بسمت اعضا هیئت مدیره محمدرضا فراشباشی به کد ملی ۰۶۸۱۶۲۱۰۴۴ بسمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا بهرامن به کد ملی ۰۰۴۵۹۹۸۶۱۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، حمیدرضا مشرفی نژاد به کد ملی ۳۷۰۱۳۲۷۶۰۲ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۱۴۷۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1093787
آگهی تاسیس شرکت صبا بهپر ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۸/۳/۹۲ تحت شماره ۴۴۰۴۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۰۵۲۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۳/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: اکتشاف، استخراج و فراوری معادن، خرد کردن، شستشو و دانه بندی و تولید انواع پودرهای میکرونیزه و تغلیظ و تصفیه و ذوب و انجام هرگونه تغییرات فیزیکی و شیمیائی بر روی مواد معدنی و بهره برداری از کارخانجات مربوطه و صدور محصولات تولیدی و مشاوره و ورود لوازم یدکی و مواد اولیه و تجهیزات و صنایع وابسته و سایر عملیات مربوط به فعالیت شرکت و مشارکت در شرکتها و موسسات نظیر و قبول و پذیرش سرمایه گذار جدید و انجام آزمایشات مختلف و انجام هرگونه پیمانی مربوط به فعالیت شرکت و اخذ وام از بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و صادرات و واردات کالاهای مربوط و ایجاد دفاتر نمایندگی در داخل و خارج از کشور و سایر مربوط به فعالیت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران خیابان شریعتی ـ خیابان حقوقی ـ پلاک ۶۰ـ ط پنجم ـ کدپستی ۱۶۱۱۹۶۴۷۱۷ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۸ مورخ ۲۹/۲/۹۲ نزد بانک سپه شعبه دکتر شریعتی پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای علی اکبر همتائی بشماره ملی ۲۵۵۹۴۶۳۴۶۶ به سمت رئیس هیئتمدیره. ۲ـ۵ـ آقای مختار علی بخشی بشماره ملی ۴۱۷۰۰۶۷۵۹۲ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره. ۳ـ۵ـ آقای محمدرضا بهرامن بشماره ملی ۰۰۴۵۹۹۸۶۱۲ به سمت عضو هیئتمدیره. ۴ـ۵ـ آقای محمدرضا بهرامن بشماره ملی ۰۰۴۵۹۹۸۶۱۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل: ۱ـ۸ـ آقای محمدمهدی ملکی آشتیانی بشماره ملی ۰۰۶۷۰۴۵۰۲۲ به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ آقای مسعود یارمحمدی بشماره ملی ۰۵۶۹۳۸۰۹۹۵ به عنوان بازرس علیالبدل. پ۱۶۶۳۳۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1108302
آگهی تغییرات شرکت آرام تاک سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۱ و شناسه ملی۱۰۵۳۰۱۰۳۲۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۰۳/۹۲ در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه حساب سود و زیان مربوط به سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ شرکت به تصویب رسید. ۲ آقایان ایرج مسروری علی اکبر همتایی و محمدرضا بهرامن بعنوان اعضاء هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ موسسه حسابرسی سنجه حساب به شماره ثبت۱۳۹۸۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۶۹۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای پرویز نوبهاری شبستری به شماره ملی۱ ۸۱۰۱۴۵ ۱۷۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۴ هفته نامه عصر نی ریز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۵ طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲۸/۰۳/۹۲ آقای علی اکبر همتایی به شماره ملی۲۵۵۹۴۶۳۴۶۶ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محمدرضا بهرامن به شماره ملی۰۰۴۵۹۹۸۶۱۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای ایرج مسروری به شماره ملی۲۵۵۹۴۹۸۷۶۶ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای محمدرضا امیری به شماره ملی۲۵۵۹۵۰۱۹۸۸ به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۶ امضاء کلیه چکها و اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل شرکت و یکی از اعضاء هیات مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. ۷ ممنوعیت‌های مندرج در اصل۱۴۱ قانون اساسی و مواد۱۱۱ و ۱۴۷ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و بازرسین نمی‌باشد. اعضای هیات مدیره عدم سوء پیشینه خود را تائید می‌نمایند. ش۱۶۷۲۴۹۳ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نی ریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1120515
آگهی تغییرات شرکت فیروز فام دهشیر سهامی خاص شماره ثبت ۸۴۴ شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۷۳۱۴۱
الف پیرو آگهی شماره ۱۷۲۱۶/۴۵/۳ مورخ ۲۶/۱۰/۸۹ و براساس صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۳/۹۲ تغییراتی بشرح زیر صورت پذیرفت. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی سنجه حساب شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۹۵۰ بسمت بازرس اصلی و آقای پرویز نوبهاری شبستری کد ملی ۱۷۲۸۱۰۱۴۵۱ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب شدند. ۳ آقایان مسعود زارعی کد ملی ۲۵۵۹۲۱۱۲۱۱ و علی اکبر همتائی کد ملی ۲۵۵۹۴۶۳۴۶۶ و محمدرضا بهرامن کد ملی ۰۰۴۵۹۹۸۶۱۲بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ روزنامه عصر نی ریز جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ب براساس صورت جلسه هیئت مدیره مسعود زارعی بسمت رئیس هیئت مدیره و علی اکبر همتائی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد رضا بهرامن بسمت عضو هیئت مدیره و حسین زارعی خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و در هر صورت ممهور به مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۳۰/۴/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۹۳۴۴۰۰۷۴۹۱۱۱۰۹۴۴۶۳۵۰ رئیس ثبت اسناد و املاک تفت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1612371
آگهی تغییرات شرکت سنگین رنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس اصلی و هوشنگ منوچهری به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۸۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. اعضای اصلی هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: حمیدرضا مشرفی نژاد به شماره ملی ۳۷۰۱۳۲۷۶۰۲ محمد حسین شرافت به شماره ملی ۵۰۳۹۷۲۹۶۹۳ محمد رضا بهرامن به شماره ملی ۰۰۴۵۹۹۸۶۱۲ شرکت ندای رهاوی به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۵۹۷۳۹ شرکت صنعتی ومعدنی سیمین ران نیک به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۹۴۱۶ پ۹۳۰۶۲۳۱۵۲۴۶۷۶۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9607299
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی باویل بهپر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۰۶۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا بهرامن به شماره ملی ۰۰۴۵۹۹۸۶۱۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم پروین بیداریان به شماره ملی ۳۷۳۱۸۳۲۹۷۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم هانیه بهرامن به شماره ملی ۰۰۷۰۹۸۴۲۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بامشاد بهرامن به شماره ملی ۰۰۶۹۲۰۶۹۳۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بامشاد بهرامن به شماره ملی ۰۰۶۹۲۰۶۹۳۷ بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه چکها، اسناد و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13023078
آگهی تغییرات شرکت فراوری اروم کانسار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۵۲۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان و عملیات مالی سال ۱۳۹۴ تصویب شد. ۲ محمدرضا بهرامن به کدملی ۰۰۴۵۹۹۸۶۱۲ و سیدحسن هاشمی فرهمند به کدملی ۱۳۷۷۰۲۹۵۵۷ و محمدحسین قیسی به کدملی ۲۷۵۳۴۲۵۶۲۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ۳ علی ثروت به کد ملی ۲۷۵۰۴۸۳۶۶۲ بسمت بازرس اصلی و خانم سیما مهتابی به کد ملی۲۷۵۴۱۵۶۰۱۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب شدند. ۴ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۶۲۵۸۷۹۱۲۷۳۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13052071
آگهی تغییرات شرکت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۷۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۹۲۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرید دهقانی کدملی۱۵۵۲۰۹۳۲۸۱ به نمایندگی از شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۱۶۹۶۵ به جای آقای جمشید ملارحمان به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا بهرامن کدملی ۰۰۴۵۹۹۸۶۱۲به نمایندگی شرکت احداث صنعت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۲۲۱۴ بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند پ۹۵۰۷۱۲۱۱۸۳۹۸۵۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13319570
آگهی تغییرات شرکت فصلنامه سنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۱۴۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا حمیدی انارکی به شماره ملی ۴۵۶۹۰۹۹۷۱۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا بهرامن به شماره ملی۰۰۴۵۹۹۸۶۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهرام شکوری به شماره ملی ۲۷۵۴۵۵۹۶۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره و غلامحسین فرشادی به شماره ملی۲۰۰۲۴۱۱۹۸۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۵۱۲۰۲۸۱۷۶۶۲۹۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461438
آگهی تغییرات شرکت نگین سنگ محلات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۵۳۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اکبر همتائی به کدملی ۲۵۵۹۴۶۳۴۶۶ به عنوان رئیس هیات مدیره و محمدرضا بهرامن به کدملی ۰۰۴۵۹۹۸۶۱۲به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و ایرج مسروری به کدملی ۲۵۵۹۴۹۸۷۶۶ به عنوان عضو هیات مدیره و محسن عبدل زاده به کدملی ۰۰۸۳۹۷۶۷۲۸ به عنوان مدیرعامل (خارج از شرکت) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. / ش۹۶۰۳۱۷۵۸۹۲۰۲۶۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری محلات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13549929
آگهی تغییرات شرکت معدنی پیر تاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۵۶۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقایان علی اکبر همتائی به شماره ملی ۲۵۵۹۴۶۳۴۶۶، ایرج مسروری به شماره ملی ۲۵۵۹۴۹۸۷۶۶ و محمدرضا بهرامن به شماره ملی ۰۰۴۵۹۹۸۶۱۲ موسسه حسابرسی سنجه حساب با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۹۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن نظری نیا به شماره ملی ۰۷۳۰۹۸۹۵۱۸ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۵بتصویب رسید پ۹۶۰۵۱۷۳۵۰۵۷۷۲۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13627062
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پودرهای میکرونیزه وسنگ‌های دانه بندی سپید تاک الیگودرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۲۴۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. انتخاب اعضاء هیئت مدیره: علی اکبر همتائی به شماره ملی ۲۵۵۹۴۶۳۴۶۶به نمایندگی شرکت معدنی پیرتاک به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۵۶۷۴ محمدرضا بهرامن به شماره ملی ۰۰۴۵۹۹۸۶۱۲ مختار علی بخشی به شماره ملی ۴۱۷۰۰۶۷۵۹۲ برای مدت دو سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. بازرس اصلی وعلی البدل: محمد ناظری به شماره ملی ۳۷۸۱۹۱۸۱۱۴ به عنوان بازرس اصلی و مسعود یارمحمدی به شماره ملی ۰۵۶۹۳۸۰۹۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی ۱۳۹۶ تعیین شد. ش۹۶۰۷۰۳۲۱۷۷۲۸۲۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری الیگودرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656413
آگهی تغییرات شرکت فرا سنگ نیریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۶۸۱۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ شرکت مورد تصویب قرار گرفت۰ مجمع آقایان علی اکبر همتائی به شماره ملی ۲۵۵۹۴۶۳۴۶۶، ایرج مسروری به شماره ملی ۲۵۵۹۴۹۸۷۶۶ و محمدرضا بهرامن به شماره ملی ۰۰۴۵۹۹۸۶۱۲ را برای مدت دوسال بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب نمود، ۰ موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود یارمحمدی به کدملی ۰۵۶۹۳۸۰۹۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت برای سال ۱۳۹۶ تعیین گردید ش۹۶۰۷۲۲۷۳۴۲۶۵۷۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نی ریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13663014
آگهی تغییرات شرکت معدنی زرین داغ آستارکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۶۸۹۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت منطقه‌ای معادن آذربایجان به شماره ثبت ۳۰۵۴ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۱۳۲۰ با نمایندگی آقای محمدرضا بهرامن با شماره ملی ۰۰۴۵۹۹۸۶۱۲ به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت لاسورا اینوستمنتس لیمیتد با کدفراگیر ۳۰۰۲۸۵۹۴۴۹ با نمایندگی آلویداس بروسوکاس با کد فراگیر ۹۴۶۷۸۱۱۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پروژه زمین شناسی با کدفراگیر ۳۰۰۲۵۶۲۹۴۴ با نمایندگی اگنی لبدف با کد فراگیر ۱۱۲۷۶۵۹۲۰ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند. سیدحسن هاشمی فرهمند به شماره ملی ۱۳۷۷۰۲۹۵۵۷ (خارج از هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. کلیة اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل اسناد بانکی، قراردادهای بانکی، برداشت از حساب و چکهای بانکی، سفته، چکهای تجاری، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل (سیدحسن هاشمی فرهمند) و مدیرمالی شرکت (شوکرت نصرلایف با کد فراگیر ۱۰۷۵۵۰۸۱۶) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه مکاتبات و اوراق عادی و اداری و اوراق رسمی غیرمالی با امضای منفرد مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیات مدیره کلیة اختیارات خود مندرج در ماده ۳۳ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. ش۹۶۰۷۲۵۴۸۸۶۰۶۳۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13786044
آگهی تغییرات شرکت فیروزه فام دهشیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۷۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان علی اکبر همتائی به شماره ملی ۲۵۵۹۴۶۳۴۶۶، محمدرضا بهرامن به شماره ملی ۰۰۴۵۹۹۸۶۱۲ و مسعود زارعی به شماره ملی ۲۵۵۹۲۱۱۲۱۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند ۲ آقای میثم نقیبی به شماره ملی ۲۵۵۹۷۵۲۶۰۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی قره چاهی با شماره ملی ۲۵۵۹۹۳۸۴۶۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۳ صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۶۱۰۰۶۷۱۲۱۹۶۹۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تفت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13808271
آگهی تغییرات شرکت منطقه‌ای معادن آذربایجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۱۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. رجب معماری خلجان به کدملی ۱۳۷۳۷۳۴۹۰۶ و جواد طلوعی به کدملی ۱۶۹۸۵۹۶۵۸۸ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی وعلی البدل برای مدت یک سال مالی (۱۳۹۶) انتخاب گردیدند. هیئت مدیره مرکب از اعضای زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: سیدحسن هاشمی فرهمند به شماره ملی ۱۳۷۷۰۲۹۵۵۷ و محمدرضا بهرامن به شماره ملی ۰۰۴۵۹۹۸۶۱۲ و محمدحسین قیسی به شماره ملی ۲۷۵۳۴۲۵۶۲۰ ش۹۶۱۰۱۹۴۸۵۸۶۹۲۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14185837
آگهی تغییرات شرکت بنادک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۴۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۶ به تصویب رسید. غلامرضا حمیدی انارکی به کدملی ۴۵۶۹۰۹۹۷۱۸ و محمدرضا بهرامن به کدملی ۰۰۴۵۹۹۸۶۱۲ و علی شیرزاد یکتاپرست به کدملی ۰۰۳۹۸۵۱۹۸۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. نادر خلعتبری لیماکی به کدملی ۲۲۷۹۴۸۸۷۷۹ به سمت بازرس اصلی و محمد تیبا به کدملی ۰۰۳۷۳۱۸۷۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۶۰۴۳۸۷۹۰۰۷۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14199760
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آذر سنگ سرخ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۹۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۴۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرارگرفت. ماشااله شریف به شماره ملی ۶۱۹۹۴۱۵۶۶۳ محمدرضا بهرامن به شماره ملی ۰۰۴۵۹۹۸۶۱۲ محمدرضا فراشباشی به شماره ملی ۰۶۸۱۶۲۱۰۴۴ ۳ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد عابدی مقدم شماره ملی ۰۶۸۱۷۱۱۳۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۶۱۳۶۳۷۱۸۴۵۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک