اتفاق سرپرست حسابداری سعید ورهرام

اتفاق سرپرست حسابداری سعید ورهرام

کد ملی 4591137351
1
شرکت‌ها
1
آگهی‌ها

شرکت های اتفاق سرپرست حسابداری سعید ورهرام

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 940496
آگهی تصمیمات شرکت شکر سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۷/۹۱ کلیه چکهای صادره از بانک کشاورزی شعبه کارخانه قند شاهرود با امضای رئیس کارخانه فرهاد قربان پور به اتفاق سرپرست حسابداری سعید ورهرام به کد ملی ۴۵۹۱۱۳۷۳۵۱ یا رئیس چغندرکاری کارخانه علیرضا بخت آور به کد ملی ۴۶۰۹۳۸۱۰۳۶ و در صورت عدم حضور رئیس کارخانه در شاهرود با امضای سرپرست حسابداری و رئیس چغندرکاری کارخانه و در هر حال فقط برای چکهای با مبالغ حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۱۵۴۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک