مهدی بیرجندی

مهدی بیرجندی

کد ملی 4591027147
45
شرکت‌ها
45
آگهی‌ها

شرکت های مهدی بیرجندی

سرمایه گذاری جهاد نصر
سرمایه گذاری جهاد نصر
1
توسعه تجارت الکترونیک مسکن آرا
توسعه تجارت الکترونیک مسکن آرا
1
آرمان نصر آذربایجان
آرمان نصر آذربایجان
1
تهران گشت ارغوانی
تهران گشت ارغوانی
1
نصر معین پارسایان
نصر معین پارسایان
1
گروه صنعتی آذرخاک
گروه صنعتی آذرخاک
1
چاپ بانک ملت
چاپ بانک ملت
1
ساختمانی گلومک سازه
ساختمانی گلومک سازه
1
پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی
پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی
1
پشتیبانی وخدمات مهندسی پرسی ایران گاز
پشتیبانی وخدمات مهندسی پرسی ایران گاز
1
رهام گاز
رهام گاز
1
فناوری اطلاعات مهر رضا
فناوری اطلاعات مهر رضا
1
1
1
1
پویا تجارت زرین البرز
پویا تجارت زرین البرز
1
داروئی ره آورد تامین
داروئی ره آورد تامین
1
خدمات مدیریت صبا تامین
خدمات مدیریت صبا تامین
1
مهندسی تاسیسات انرژی تامین
مهندسی تاسیسات انرژی تامین
1
پی ریز بنیان مرصوص بهساز
پی ریز بنیان مرصوص بهساز
1
کارخانجات تولیدی ممتاز
کارخانجات تولیدی ممتاز
1
مهندسی پل و ساختمان الموت
مهندسی پل و ساختمان الموت
1
پرسی ایران گاز
پرسی ایران گاز
1
سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم
سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم
1
جهادنصرکرمان
جهادنصرکرمان
1
شیمی بافت
شیمی بافت
1
توسعه کشاورزی هزاره سوم
توسعه کشاورزی هزاره سوم
1
ایران نارا
ایران نارا
1
ماشین های اداری البرز تابان تهران
ماشین های اداری البرز تابان تهران
1
کارخانجات ریسندگی و بافندگی فومنات
کارخانجات ریسندگی و بافندگی فومنات
1
آرمان گهر سیرجان
آرمان گهر سیرجان
1
توسعه بازرگانی نصر معین
توسعه بازرگانی نصر معین
1
سرمایه گذاری ساختمان و مسکن تامین گستر
سرمایه گذاری ساختمان و مسکن تامین گستر
1
مشارکت سهند آذر ناودیس راه سانا
مشارکت سهند آذر ناودیس راه سانا
1
بازرگانی نیکان تجارت شفق سپاهان
بازرگانی نیکان تجارت شفق سپاهان
1
کارگزاری آتی ساز بازار
کارگزاری آتی ساز بازار
1
حمل و نقل کالای رهنورد سیمان سپاهان
حمل و نقل کالای رهنورد سیمان سپاهان
1
سرمایه گذاری سیمان سپاهان
سرمایه گذاری سیمان سپاهان
1
تبدیل انرژی سامان
تبدیل انرژی سامان
1
سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی
سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی
1
بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی
بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی
1
کرپ ناز
کرپ ناز
1
حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش
حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش
1
فولاد تنبور
فولاد تنبور
1
عمران روش صنعت سیرجان
عمران روش صنعت سیرجان
1
درآمد ثابت سرآمد
درآمد ثابت سرآمد
1
آذر سنگ بیرجند
آذر سنگ بیرجند
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 583449
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری جهاد نصرسهامی خاص به شماره ثبت۹۹۵۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۵۷۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کوشامنش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بسمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی به کدملی۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۴۶۶۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 623983
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت الکترونیک مسکن آراسهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۹۴۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۲۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی بیرجندی به شماره ملی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۵۲۶۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 629322
آگهی تصمیمات شرکت جهاد نصر آذربایجان شرقیشماره ثبت ۵۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۷۷۴۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳/۲/۹۱ که در تاریخ ۹/۳/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ تصویب گردید. و موسسه حسابرسی کوشا منش شماره ثبت ۱۰۸۴۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ کدپستی ۱۹۶۷۹۱۵۱۳۴ بعنوان بازرس اصلی و مهدی بیرجندی کد ملی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ کدپستی ۱۴۱۸۸۹۳۱۴۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۱ تعیین گردید و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۱۹۸۱۶۶۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 667210
آگهی تصمیمات شرکت تهران گشت ارغوانی (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۸۸۸۱۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۰۸۲۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کوشامنش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی به کدملی۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۳۶۸۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 740759
آگهی تغییرات شرکت نصر معین پارسایانسهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۴۰۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۷۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه خدمات حسابرسی کوشا منش به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی بیرجندی به شماره ملی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۰/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۴۱۸۸۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 936058
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی آذرخاک سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۱۴۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۲۴۸۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به ش م ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی به ک م ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۵۹۸۵۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1065971
آگهی تصمیمات شرکت چاپ بانک ملت سهامی خاص به شماره ثبت۴۵۲۳۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۰۵۶۵۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی بیرجندی به کدملی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بهساز مشارکتهای ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۵۹۱۰ شرکت خدمات بهسامان ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۵۸۰۹ شرکت ساختمانی بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۰۴۰۰ شرکت کارگزاری بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶ و شرکت بهسازان ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۳۵۶۸ پ۱۶۵۰۹۸۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1088424
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی گلومک سازه سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۹۸۸۱
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش و آقای مهدی بیرجندی کد ملی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ برای سال مالی ۳۱/۶/۹۲ انتخاب گردیدند. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۵۱۲۲۰ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1089806
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۸۵۱۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۹/۱۲/۹۱ که در تاریخ ۲۸/۲/۹۲ به این اداره واصل گردیده ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۱ تصویب شد شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳ شرکت پرسی ایران گاز خوزستان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۰۵۱۸۵ شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲ بسمت اعضای هیئت مدیره دو سال انتخاب و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش شماره ثبت ۱۰۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ آقای مهدی بیرجندی کد ملی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ و کدپستی ۹۴۱۸۸۹۳۱۴۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و سپس آقای حمید رضا شریفی کد ملی ۴۵۰۰۵۵۷۱۷۲ و کدپستی ۱۴۸۷۷۹۶۱۸۶ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی ایران گاز بعنوان عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره آقای محمد حسین امیر خانی شهرکی کد ملی ۴۶۲۱۷۹۳۷۹۹ و کدپستی ۱۹۵۵۷۵۷۶۱۵ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز خوزستان بعنوان عضو غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره و سید رحیم مرتضوی باباحیدری کد ملی ۴۶۷۰۰۰۵۷۰۷ کدپستی ۹۷۱۴۹۱۳۳۳۳ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره انتخاب و ضمنا آقای فرشاد الوند کد ملی ۳۷۸۱۹۱۲۹۴۰ و کدپستی ۷۸۱۵۹۹۳۱۴۱ بعنوان مدیرعامل شرکت (خارج از اعضا) کماکان در سمت خود ابقاء و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب اعضا با امضا مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۷۶۹۱۶۵۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1095939
آگهی تصمیمات شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۸۶۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۷/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به۳۰/۱۰/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش شماره ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی شماره ملی۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پرسی ایران گاز سهامی خاص شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳ و شرکت پرسی ایران گاز تهران به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰ و شرکت ایران سیلندر سهامی خاص به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۴۷۷۶۳۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۶/۱۲/۹۱ خیراله علیرضا یی نجار به شماره ملی۲۱۶۴۴۹۴۶۶ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی روحی به ش. م۵۰۱۰۵۵۲۶۴۷ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز تهران به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و سید حامد حجت قمی به ش. م۰۰۸۲۰۷۹۵۴۴ به عنوان عضو هیئت مدیره. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب اعضاء با امضاء مدیرعامل و جعفر لطفی به شماره ملی۵۰۵۹۲۲۸۴۱۱ و در غیاب مدیرعامل یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۶۵۴۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1112934
آگهی تصمیمات شرکت رهام گاز سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۲۴۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ و ۲۴/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بسمت بازرس اصلی و آقای مهدی بیرجندی به کدملی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای عبدالرضا قره گزلو به کدملی ۱۸۲۸۹۰۵۲۶۷ و آقای رهام قره گزلو به کدملی ۰۴۵۳۶۴۳۱۱۶ و آقای سام قره گزلو به کدملی ۰۴۵۳۷۲۸۲۹۴ و خانم رکسانا قره گزلو به کدملی ۴۷۱۰۰۱۰۶۱۷ و خانم معصومه قره گزلو به کدملی ۱۸۲۸۹۰۵۲۷۵ و خانم مهناز قره گزلو به کدملی ۱۸۲۷۹۵۹۰۳۷ و خانم شهلا قره گزلو به کدملی ۱۸۲۹۱۶۵۷۳۹۰ و خانم محبوبه قره گزلو به کدملی ۱۸۲۷۸۷۹۱۵۷ و خانم آزاده هاشمی به کدملی ۱۸۲۹۱۶۵۷۳۹ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره آقای عبدالرضا قره گزلو بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رهام قره گزلو بسمت نائب رییس هیئت مدیره و خانم شهلا قره گزلو بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۳۴۰۸۲۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1115794
آگهی تغییرات شرکت فناوری اطلاعات مهر رضا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۵۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۸۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. آقای مهدی بیرجندی ش م ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد موسوی ش م ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۷۵۶۷۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1118743
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری استان خراسان جنوبی سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۲۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش بعنوان بازرس اصلی، آقای مهدی بیرجندی شماره ملی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمید رضا لطیفی کد ملی ۰۶۵۱۷۲۵۶۵۸ و آقای مجتبی جعفری کد ملی ۰۸۸۹۰۲۷۱۸۸ و آقای محمد باقری حسین آبادی کد ملی ۰۰۵۸۸۷۵۵۲۲ و آقای مجید افغانی مقدم کد ملی ۰۷۹۳۳۵۶۳۷۷ و شرکت توسعه گردشگری ایران سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۳۵۵ با نمایندگی آقای محمد رضا رضائی تا تاریخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ بتصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حمید رضا لطیفی کد ملی ۰۶۵۱۷۲۵۶۵۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید افغانی مقدم کد ملی ۰۷۹۳۳۵۶۳۷۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مجتبی جعفری کد ملی ۰۸۸۹۰۲۷۱۸۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد باقری حسین آبادی کد ملی ۰۰۵۸۸۷۵۵۲۲ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه گردشگری ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد رضا رضائی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی جعفری کد ملی ۰۸۸۹۰۲۷۱۸۸ بسمت مدیرعامل. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و عقود اسلامی با امضای ثابت آقای مجتبی جعفری (مدیرعامل) و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و نامه‌های اداری با امضای آقای مجتبی جعفری (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۲۶۸۰۷۰۰۰۰۱۱۱۳۳۹۳۵۰۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بیرجند واحد ثبتی بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1142034
آگهی تغییرات شرکت پویا تجارت زرین البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۱۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۶۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به سال۱۳۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش با شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی با کدملی۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ بعنوان بازرس علی البدل برگزیده شدند. پ۱۶۸۷۶۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1173490
آگهی تغییرات شرکت داروئی ره آورد تامین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۳۵۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۴۵۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی کدملی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۰۲۹۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1214293
آگهی تغییرات شرکت خدمات مدیریت صبا تامین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۳۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی کوشا منش بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی بیرجندی به شماره ملی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۲۱۱۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1217004
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تاسیسات انرژی تامین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۵۵۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای مهدی بیرجندی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۲۶۲۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1244721
آگهی تغییرات شرکت پی ریز بنیان مرصوص بهساز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۲۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی بیرجندی به کدملی۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید پ۱۷۳۴۷۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254103
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی ممتاز سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۳۰۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی بیرجندی به شماره ملی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی انتخاب گردید. پ۱۷۴۱۴۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267170
آگهی تغییرات شرکت پل و ساختمان الموت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۵۱۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. آقای مهدی بیرجندی به شماره ملی۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد موسوی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۴۵۳۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362738
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۰۲۰۰۴۳۴۱۱۰ بسمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی به شماره ملی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۸۳۱۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383255
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کوشا منش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی بیرجندی با شماره ملی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین شد. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۹۲۰۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1399622
آگهی تغییرات شرکت جهاد نصر کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۱۴ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۳۸۳۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورت‌های مالی (ترازنامه، صورت عملکرد سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد) منتهی به ۳۰/۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه خدمات مالی و حسابرسی کوشامنش شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ و شماره ثبت ۱۰۸۳۲ بعنوان بازرس قانونی اصلی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۳ تعیین گردید. ۳ آقای مهدی بیرجندی کد ملی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ بعنوان بازرس قانونی علی البدل سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۳ شرکت تعیین شد. ۴ روزنامه جمهوری اسلامی و ندای وحدت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۵۰۴۴۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588668
آگهی تغییرات شرکت شیمی بافت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۰۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی وآقای مهدی بیرجندی به کدملی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۶۰۴۳۴۴۱۵۷۱۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597688
آگهی تغییرات شرکت توسعه کشاورزی هزاره سوم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۹۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه خدمات مالی و حسابرسی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ ۳ بعنوان بازرس اصلی وآقای مهدی بیرجندی به شماره ملی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲بتصویب رسید. پ۹۳۰۶۰۹۸۸۳۸۱۳۶۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671489
آگهی تغییرات شرکت ایران نارا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۰۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ و آقای مهدی بیرجندی به شماره ملی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۷۲۹۹۷۵۲۲۴۴۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672994
آگهی تغییرات شرکت ماشین‌های اداری البرز تابان تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۱۰۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ سمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی به کدملی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. نرگس حبیب نیا به کدملی۶۵۹۹۷۷۲۹۳۵ به سمت رئیس هیات مدیره و احمد حسینی به کدملی۴۷۲۳۸۵۹۸۴۵ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و فرشته حسینی به کدملی۴۷۲۳۲۱۹۳۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و محسن ثابتی به کدملی۰۳۸۰۹۲۴۵۳۶ خارج از اعضای هیات مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته و برات غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۷۳۰۷۶۴۹۲۱۵۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1762057
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ریسندگی و بافندگی فومنات سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۷۹۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ وشرکت لیزینگ آتیه الوند شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰ وشرکت لیزینگ صنعت و معدن شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶ به سمت اعضای هیأت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش شماره شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی بیرجندی دارای کدملی به شماره ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تا مجمع عمومی عادی بعدی تعیین گردید. پ۹۳۱۰۱۳۴۶۵۷۳۵۶۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9411859
آگهی تصمیمات شرکت جهاد نصر سیرجان سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۲۵ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۵۷۱۵۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۹/۹۳ شرکت فوق الذکر: ۱ صورتهای مالی (شامل ترازنامه، صورت عملکرد سود و زیان، گردش وجوه نقد) و حساب سود شرکت منتهی به ۳۱/۶/۹۳ تصویب گردید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی بیرجندی به ش ملی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۶۰۱۳۱۰۰۰۰۱۱۱۲۳۸۴۴۵۴۵ مسئول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9636685
آگهی تغییرات شرکت معین پارسیان بازرگان تواناسهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۵۰۶۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی بیرجندی بشماره ملی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9641989
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی و مسکن تامین گستر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۸۹۸۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۲۳۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی به کدملی۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9836995
آگهی تغییرات شرکت مشارکت سهند آذر ناودیس راه سانا سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۵۲۲۱و شناسه ملی۱۰۱۰۴۱۰۳۰۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی بیرجندی به شماره ملی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ۱۰/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10073437
آگهی تصمیمات در شرکت پاکت سازی شفق سیمان سپاهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۲۳۸ وشماره شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۰۱۹۱۰
اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مبارکه به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۱/۴/۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت مزبور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه اطلاعات درج و منتشر می‌گردد. ۱ ماده ۵۱ اساسنامه شرکت بدین شرح اصلاح گردید: سال مالی شرکت از روز اول مهرماه هر سال آغاز و در روزآخر شهریور ماه سال بعد به پایان می‌رسد. ۲ ترازنامه و صورتهای مالی برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به سمت حسابرس و بازرس قانونی و آقای مهدی بیرجندی به شماره ملی۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ و کدپستی۱۴۱۸۸۹۳۱۴۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۴ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10103209
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری آتی ساز بازار سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۶۱۴۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۸۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۰/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۰/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و مشاوره مالی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی به کدملی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10108636
آگهی تصمیمات در شرکت حمل ونقل کالای رهنورد سیمان سپاهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۲۴۴ و شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۷۸۹۴ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مبارکه
به موجب نامه شماره ۹۳۴۳/۲۱ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۰ اداره کل حمل ونقل پایانه‌های استان اصفهان منضم به صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده در مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت مزبور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه اطلاعات درج و منتشر می‌گردد: ۱ گزارش سود و زیان ترازنامه و عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ موردتصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به سمت حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای مهدی بیرجندی به شماره ملی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ و کدپستی ۱۴۱۸۸۹۳۱۴۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید. ۴ مجمع مقرر نمود هیأت مدیره حداکثر ظرف مدت دو سال طی یک یا دو مرحله سرمایه شرکت را از مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۸۰۰۰ میلیون ریال افزایش دهد، اختیار سلب حق تقدم سایر سهامداران به نفع شرکت سیمان سپاهان به هیأت مدیره تفویض گردید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10294632
آگهی تغییرات تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سرمایه گذاری سیمان سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۴۰۳۸
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۲/۹۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ و آقای مهدی بیرجندی به کد ملی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ و کدپستی ۱۴۱۸۸۹۳۱۴۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۷/۳/۹۰ تکمیل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10905339
آگهی تصمیمات شرکت تبدیل انرژی سامان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۶۲۸۸۶و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۳۱۲۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۸/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بسمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی به ش ملی۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11070165
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری بین المللی نام آوران مهندسی سهامی عام به شماره ثبت۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۵/۹۰ واصل گردیدند: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بسمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی به ش ملی۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11097172
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی خانه سازی ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۲۸۹۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۳۱۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بسمت بازرس اصلی و مهئی بیرجندی به کد ملی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11112983
آگهی تصمیمات شرکت کرپ ناز سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۷۵۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۶۷۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی به کدملی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد محمدی به کدملی ۴۹۱۰۹۷۵۱۰۱ به نمایندگی از شرکت خانه سازی ایرداک به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۸۵۶ حسن آزادی به کدملی ۴۹۶۰۲۹۵۲۳۶ به نمایندگی از شرکت خدماتی بهسامان ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۵۸۰۹ سعید بنی اسدی به کدملی ۰۵۳۳۰۹۱۶۹۱ به نمایندگی از شرکت ریسندگی و بافندگی بهریس اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۷۰۹۴ صفدر گرائلی بورخیلی به کدملی ۲۱۶۱۳۶۹۸۰۶ به نمایندگی از شرکت بهساز مشارکتهای ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۵۹۱۰ گلنار نصراللهی به کدملی ۰۰۴۰۶۵۰۱۷۰ به نمایندگی از شرکت راهبری صنایع بهساز به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۴۱۸۵ احمد محمدی به سمت رئیس هیئت مدیره و گلنار نصراللهی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و صفدر گرائلی بورخیلی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12774631
آگهی تغییراتحسابرسی وخدمات مالی کوشا منش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۲۹۹۰۱/۹۴مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۴جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهدی بیرجندی بشماره ملی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷واسد ا ….. نیکویی بشماره ملی ۳۲۵۶۱۲۶۶۶۹ و احمد موسوی بشماره ملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸، به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۲۱۲۳۹۱۸۱۱۶۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12906711
آگهی تغییرات شرکت فولاد تنبور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۱۳۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۵: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل: شرکت گهر روش به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۳۲۷۰۴ به نمایندگی آقای بابک نکوئی فرزند محمد حسین به شماره ملی ۰۰۵۶۲۴۳۱۱۱ شرکت گهر عمران سیرجان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۳۰۰۱۶ به نمایندگی آقای محمد کاظم یزدانی فرزند علی اصغر به شماره ملی ۳۰۷۰۹۱۹۴۲۱ شرکت گهر خدمات سیرجان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۷۰۲۱ به نمایندگی آقای احمد حجتی فرزند محمد اسمعیل به شماره ملی ۳۰۷۰۹۹۱۶۹۶ برای مدت دوسال انتخاب شدند. آقای محمد گنجی فرزند نادعلی به شماره شناسنامه ۱۸ متولد ۱۳۴۱ کدملی ۱۸۱۶۹۸۵۸۷۲به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به نمایندگی آقای مهدی بیرجندی به کدملی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و صورت حساب سود وزیان شرکت منتهی به پایان سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه دنیای اقتصاد به منظور درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۴۲۲۶۰۹۸۳۹۳۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12924045
آگهی تغییرات شرکت عمران روش صنعت سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۹۶۱۷۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۵: ۱ اعضای هیئت مدیره عبارت است از: شرکت گهر روش به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۳۲۷۰۴ به نمایندگی آقای محسن اسلامی فرزند محمد به شماره ملی ۳۰۷۱۰۷۱۵۳۱ شرکت گهر عمران سیرجان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۳۰۰۱۶ به نمایندگی آقای نادر شعبانی فرزند عباس به شماره ملی ۲۹۹۱۵۱۲۴۸۲ شرکت تعاونی مسکن ساخت و ساز کارکنان گل گهر سیرجان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۷۱۸۶ به نمایندگی آقای مهدی مکی آبادی فرزند حبیب الله به شماره ملی ۳۰۷۱۴۵۸۱۳۴ برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به نمایندگی آقای مهدی بیرجندی به کدملی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷به سمت بازرس اصلی و آقای حمید اسدی فرزنداحمد به کدملی ۳۰۷۱۰۲۳۰۲۲به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی وبه تصویب رسیدن ترازنامه و صورت حساب سود وزیان شرکت منتهی به پایان سال ۱۳۹۴ ش۹۵۰۵۰۲۶۶۹۳۴۵۹۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13336418
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۱۱۳۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی و سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می باشد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امیدنامه ذکر شده است. مدت: از تاریخ ثبت به مدت سه سال می باشد مدت فعالیت مطابق اساسنامه قابل تمدید است مرکز اصلی: تهران، یوسف آباد، خیابان اسدآباد، خیابان دوم، شماره ۱۱ واحد۱۵ طبقه ششم کدپستی ۱۴۳۱۶۸۵۳۵۸ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیراست و در زمان تاسیس مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز بانام ۱۰۰۰۰۰۰ می باشد اسامی و میزان سرمایه ارکان صندوق: شرکت سبد گردان سرآمد بازار شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱ دارای ۵۱۰۰ واحد سرمایه گذاری شرکت تامین سرمایه آرمان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ دارای ۴۹۰۰ واحد سرمایه گذاری ارکان صندوق: شرکت سبدگردان سرآمد بازار به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱ به نمایندگی محمدرضا اسدالهی به کدملی ۴۲۱۸۴۵۸۴۲۱ به سمت مدیر صندوق و بانک شهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱به نمایندگی حسین محمدپور زرندی به کدملی ۵۰۹۹۶۵۵۳۰۰ به سمت مدیر ثبت موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به نمایندگی ولی اله کریمی به کدملی ۰۰۴۰۸۴۷۶۹۱ به سمت متولی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به نمایندگی مهدی بیرجندی کدملی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ به سمت حسابرس انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک سفته و برات و. . . با امضای دونفر از سه نفر آقایان احسان محبی، احسان حاج علی اکبر و محمدرضا اسدالهی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای محمدرضا اسدالهی و مهر صندوق معتبر است اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار تعادل جهت درج آگهی های صندوق تعیین گردید. طبق مجوز شماره ۱۷۹۵۶,۱۲۲ مورخه ۲۷/۱۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ۹۵۱۲۱۴۲۵۹۷۸۸۹۰۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13543567
آگهی تغییرات شرکت آذر سنگ بیرجند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۰۸۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۲۷۶۴ و به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۶۹۵۰با نمایندگی آقای دانیال دنک کوب یزدی به شماره ملی ۰۹۴۰۹۸۱۳۹۴ وشرکت پیشتازان تامین مسکن سخا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۳۷۰۹۵ و به شناسه ۱۰۱۰۳۷۷۴۹۵۰ با نمایندگی آقای حسینعلی حدادی هرندی به شماره ملی ۵۶۵۹۶۷۸۰۹۲ وشرکت مهندسی تاسیسات انرژی تامین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۳۹۶۰و به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۵۵۵۴ با نمایندگی آقای بهرام حاتمی به شماره ملی ۵۱۷۹۱۵۴۸۰۴ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ۲ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ با نمایندگی آقای امیر حسین نریمانی خمسه به شماره ملی ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ با نمایندگی مهدی بیرجندی به شماره ملی به شماره ملی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۵۱۲۸۰۳۲۲۷۳۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک