علیرضا محمد خانی

آقای علیرضا محمد خانی

کد ملی 4590151510
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13086399
آگهی تغییرات شرکت کیفیت آزما اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۹۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۰۳۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا محمد خانی ک. م ۴۵۹۰۱۵۱۵۱۰را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روز نامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه وصورت حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۴ مورد تصویب قرا رگرفت. پ۹۵۰۸۰۱۴۴۶۲۴۷۶۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13109526
آگهی تغییرات شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۱۳۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی امین محاسب روش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ بعنوان بازرس اصلی و اقای علیرضا محمد خانی با کد ملی ۴۵۹۰۱۵۱۵۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۰۸۶۹ با نمایندگی آقای عباسعلی احسانی صدر با کد ملی ۰۷۹۰۶۲۳۶۵۱شرکت توسعه طرحهای صنعتی فن آوران پارسیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۵۳۹۱ با نمایندگی حسن حمزه با کد ملی ۰۰۵۰۸۸۵۱۰۳ شرکت عمرانی و صنعتی پارس بنای صدر با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۶۲۷۲ با نمایندگی آقای محمد علی جان نثاری با کد ملی ۱۲۹۰۱۳۷۳۲۳ اقای سعید کمال با کد ملی ۱۲۸۶۸۴۳۴۶۴ و اقای حسین عبادی با کد ملی ۴۲۱۹۴۲۸۲۶۷بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و اصغر یسلیانی با کد ملی ۱۱۲۹۷۵۹۱۶۴ و اقای مجید عسکری با کد ملی۳۸۷۴۵۹۳۳۹۸ به عنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۸۱۵۳۴۸۴۱۴۲۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13131448
آگهی تغییرات شرکت عمرانی صنعتی پارس گرما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۰۸۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ تصویب شد موسسه حسابرسی امین محاسب روش با شناسه ملی ۱۰۱۰۵۳۸۲۲۰۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا محمدخانی با کدملی ۴۵۹۰۱۵۱۵۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. سازمان صنایع دفاع با نمایندگی آقای طاهر رحیمی با کدملی ۱۷۵۴۶۸۵۲۴۲ و آقایان بهروز یادگاری با کدملی ۴۰۷۰۱۹۴۸۱۹ مجید عبدی با کدملی ۶۳۱۹۶۵۱۴۳۱ و مجتبی قنبری با کدملی ۰۰۴۳۳۳۵۱۰۱ و علی اکبر سلیمانی با کدملی ۶۴۴۹۷۵۳۴۸۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای اسماعیل چراغی با کدملی ۰۰۴۹۲۵۳۳۹۵ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۸۲۶۵۵۷۹۵۴۹۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13169925
آگهی تغییرات شرکت توسعه طرح‌های صنعتی فن آوران پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۵۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۵۳۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما با شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۴۰۸۶۹ با نمایندگی اقای علی محمدی با کد ملی ۰۴۵۲۱۶۵۹۵۴ محمد نادری مهابادی با کد ملی ۳۸۷۳۳۰۷۴۳۱ مرتضی فراست پور با کد ملی ۱۲۸۶۶۹۷۹۶۴ حمیدرضا امیر کار دوست با کد ملی ۱۳۸۰۰۰۱۹۶۱ غلامرضا تفتیان با کد ملی ۵۵۲۹۴۷۲۳۵۴ به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی امین محاسب روش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ بعنوان بازرس اصلی و اقای علیرضا محمد خانی با کد ملی ۴۵۹۰۱۵۱۵۱۰بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۵ انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار برای در ج اگهی‌های شرکت تعیین گردید تراز نامه و حساب سودوزیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۴تصویب شد پ۹۵۰۹۱۵۵۳۰۱۴۶۹۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13170935
آگهی تغییرات شرکت کیان ساین پانیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۰۳۹۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۵ شرکت توسعه الکترونیک پایدار سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۲۱۰ و آقای سید محمد عزیزی کدملی ۱۲۸۷۰۱۸۷۱۸ وآقای محسن رمضانی کدملی ۱۲۸۷۰۴۳۸۴۴ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای بقیه مدت دو سال (۱۰/۰۳/۱۳۹۷) انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۵۳۸۲۰۳ و آقای علیرضا محمدخانی کدملی ۴۵۹۰۱۵۱۵۱۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۹۱۶۳۶۱۶۰۵۱۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13255469
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارسیان سازه ایرانیان مبین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۶۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۶۲۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴تصویب شد. موسسه حسابرسی امین محاسب روش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا محمدخانی با کدملی ۴۵۹۰۱۵۱۵۱۰به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۰۸۶۹ با نمایندگی آقای علیرضا شربی با کدملی ۰۰۴۷۵۴۰۰۳۶ شرکت عمرانی و صنعتی پارس بنای صدر با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۶۲۷۲ با نمایندگی آقای عبدالجلیل محیل زاده با کدملی ۵۲۶۹۴۰۳۱۱۰ شرکت فن آوران پارسیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۵۳۹۱ با نمایندگی آقای مرتضی جعفر صالحی با کدملی ۴۸۹۸۹۵۴۶۶۹ آقایان: مهرداد خسروی با کدملی ۴۰۷۲۵۸۱۵۳۴ و ابوالقاسم فارسی با کدملی ۱۰۶۳۸۸۶۹۹۶ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۱۰۲۵۹۴۸۹۵۷۲۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13258830
آگهی تغییرات شرکت عمرانی و صنعتی پارس بنای صدر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۶۲۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی امین محاسب روش با شناسه ملی ۱۰۱۰۵۳۸۲۲۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا محمد خانی با کدملی ۴۵۹۰۱۵۱۵۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۰۸۶۹با نمایندگی، آقای عسکر طالعی با کد ملی ۱۴۶۴۷۴۸۸۴۵، آقای ایرج نمکچیان با کد ملی ۲۵۹۴۲۲۱۶۸۶، آقای محمدرضا پاکزاد با کد ملی ۱۲۸۸۷۶۴۰۱۴، آقای محمد حسین سلیمی با کد ملی ۰۰۶۱۴۹۹۴۶۳، آقای کاظم مجیدی با کد ملی ۰۳۲۲۰۶۰۳۴۶ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۱۰۲۷۸۲۰۲۲۰۴۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13259021
آگهی تغییرات شرکت توسعه اندیشان اطلس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۶۳۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به عنوان بازرس قانونی و آقای علیرضا محمدخانی به شماره ملی ۴۵۹۰۱۵۱۵۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۱۰۲۷۹۰۰۴۹۶۵۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13261956
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پیشگامان رفیع ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۱۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۴۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا محمدخانی به شناسه ملی ۴۵۹۰۱۵۱۵۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۱۰۲۸۹۷۵۸۸۵۱۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13290267
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای مهر گستران صنام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۱۰۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۸۰۰/۶۰۰۰/۹۵ مورخ ۲۹/۹/۹۵ بیمه کوثر تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به عنوان بازرس اصلی و علیرضا محمدخانی به شماره ملی ۴۵۹۰۱۵۱۵۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: حجت اله کثیری به کدملی ۰۰۳۳۰۱۸۷۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی صنام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۱۸۹۴ سیداسمعیل نوراللهی به کدملی ۰۳۲۱۴۵۵۲۷۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره نمایندگی از شرکت توسعه اندیشان اطلس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۶۳۸۵ حسین زارعی به کدملی ۶۴۷۹۶۹۵۳۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و توسعه ساخت ایمن ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۷۲۶۹ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور وکلیه مدارک شرکت با دو امضا مشترک از امضاهای یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد، در ضمن مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۱۱۳۴۱۴۱۷۰۸۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13310683
آگهی تغییرات شرکت مهندسی احیاء صنعت ادوات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۹۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۹۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در دوره مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا محمد خانی کدم ۴۵۹۰۱۵۱۵۱۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۱۱۲۶۶۵۴۶۱۷۵۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13357885
آگهی تغییرات شرکت تامین اجزاء واگن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به سمت بازرس اصلی و علیرضا محمدخانی به شماره ملی ۴۵۹۰۱۵۱۵۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۱۲۲۴۴۰۳۷۸۴۳۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13403176
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و بازرگانی صنام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۱۸۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی روشنگر بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۶۲۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا محمدخانی به شناسه ملی ۴۵۹۰۱۵۱۵۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۰۲۰۶۱۸۹۴۷۱۷۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13442429
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی و توسعه ساخت ایمن ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۷۲۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی روشنگر بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۶۲۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا محمدخانی به شناسه ملی ۴۵۹۰۱۵۱۵۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۳۰۲۹۷۳۹۰۳۶۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461170
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری کاروانسرای پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۳۹۷ / ۱۲۶ / ۹۶۱ مورخ ۲/۲/۹۶ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۱۲۹۹ شرکت امین توان آفرین ساز به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۳۳۳۰ شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۴۷۱۸ برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی روشنگر بصیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۶۲۷به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا محمد خانی به شماره ملی ۴۵۹۰۱۵۱۵۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۳۱۷۱۱۸۹۷۳۲۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13494997
آگهی تغییرات باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت واگن پارس اراک موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۴۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۲۰۳ به سمت بازرس اصلی و علیرضا محمدخانی به شماره ملی ۴۵۹۰۱۵۱۵۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های موسسه تعیین گردید. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. ش۹۶۰۴۱۲۴۷۴۹۸۶۲۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13693747
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان تجارت رفیع نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۳۳۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت پیشتازان توسعه صنعتی آریا رازی به شماره ثبت ۳۹۰۶۰۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۴۶ به نمایندگی آقای محمود روان خواه کد ملی ۰۶۸۱۷۳۲۸۴۹ شرکت پیشتازان صنعت شمس امید (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۲۵۹۳۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۱۸۲۷ به نمایندگی آقای امیرعباس عسگری کد ملی ۰۰۷۱۱۵۰۳۸۲ شرکت سازندگان نیروزای آفاق (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۲۶۰۶۳ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۱۸۵۰ به نمایندگی آقای علی کریمی کد ملی ۳۹۷۹۷۹۵۹۲۶ موسسه حسابرسی روشنگر بصیر به شماره ثبت ۱۴۰۳۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۶۲۷ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا محمدخانی با کدملی ۴۵۹۰۱۵۱۵۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۹۶۰۸۱۴۸۹۹۳۰۲۸۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک