امیرحسین ابطحی

آقای امیرحسین ابطحی

کد ملی 0045851441
21
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1398802
آگهی تغییرات شرکت نیمه هادی عماد سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۵۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۶۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدامیرحسین ابطحی نائینی به شماره ملی ۰۰۴۵۸۵۱۴۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۷۹۶۷۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1429072
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۴۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۸۰۶۰ کدپستی ۴۶۱۶۱۹۹۹۹۳ پیرو آگهی شماره ۱۲۰۸۵/۹۲/۰۲ ۲۳/۴/۹۲
برابر مجوز شماره ۳۳۰۲۰/۴۱ ۲۶/۱۲/۹۲ سازمان خصوصی‎سازی دفتر نظارت و ارزیابی و باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی متین خردمند بشماره ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ و آقای سیدامیرحسین ابطحی‎نائینی بشماره ملی ۰۰۴۵۸۵۱۴۴۱ بسمت بازرسان اصلی و علی‎البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ اعضای هیات‎مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی چندمنظوره هسایار به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۰۵۷۳ به نمایندگی آقای میرمجید رضویان به شماره ملی ۳۸۷۳۲۹۶۶۲۴ و شرکت مهندسی برق مشانیر سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۰۳۸۵ به نمایندگی آقای امیر رستگاری به شماره ملی ۰۰۳۹۳۶۹۷۴۹ و شرکت واگن پارس سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷ به نمایندگی آقای محمدعلی مهدی‎پور بشماره ملی ۳۲۵۵۷۵۳۸۸۰ و شرکت نیروگاه برق سبز بینالود سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۸۲۳۲ به نمایندگی آقای سیدمصطفی میرسلیم بشماره ملی ۰۰۴۱۵۳۰۴۷۰ و شرکت هواپیمایی ایران ایرتور سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۶۶۴۶ به نمایندگی آقای مصطفی نمازی به شماره ملی ۱۲۸۴۶۷۳۵۴۵ ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‎های شرکت انتخاب گردید. ۴ بموجب صورتجلسه هیات‎مدیره مورخه ۲۸/۷/۹۲ آقای امیر رستگاری بعنوان رئیس هیات‎مدیره و آقای میرمجید رضویان به عنوان نایب رئیس هیات‎مدیره و آقای محمدعلی مهدی‎پور بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره و عقود و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از دو امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات‎مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۵ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب مجمع رسید. ش۱۸۱۵۳۱۰ ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1490594
آگهی تغییرات شرکت مهندسی احیاء صنعت ادوات شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۹۱۱۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۹۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه حسابرسی متین خردمند شماره ثبت ۱۱۲۴ به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ به سمت بازرس اصلی و آقای سید امیر حسین ابطحی نائینی به شماره ملی ۰۰۴۵۸۵۱۴۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۲ تعیین گردیدند. روزنامه همشهری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج کلیه آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. اعضا هیأت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی بشرح زیر انتخاب شدند. شرکت واگن پارس سهامی عام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷ و شرکت تامین اجزا واگن (تاو) سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۳۰۳ و آقای بهزاد عبد اللهی بشماره ملی ۰۵۳۲۱۶۶۶۶۳ پ۱۸۳۹۱۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492446
آگهی تغییرات شرکت نیروگاههای بادی آترین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی متین خردمند با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید امیرحسین ابطحی نائینی با شماره ملی ۰۰۴۵۸۵۱۴۴۱به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۴۰۲۲۸۳۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1618018
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان مدائن سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۷۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب شد. آقایان حسین آقایی به شماره ملی ۱۲۸۷۶۰۱۷۹۰، علی فرهی به شماره ملی ۴۴۳۲۵۴۶۳۷۹ و خانم مهتاب اسلامی به شماره ملی ۱۲۸۷۸۹۹۸۱۱ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا به شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۷۰۵۳۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیر حسین ابطحی نائینی به شماره ملی ۰۰۴۵۸۵۱۴۴۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی و دعوت نامه‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۲۳۸۴۴۵ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1683252
آگهی تغییرات شرکت سنگ ساز رنان سهامی خاص شماره ثبت ۵۲۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۶۰۸۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۹۳ که در تاریخ ۸/۷/۹۳ به این اداره واصل گردیده تغییراتی بشرح ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمده که مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌گردد. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا شماره ثبت ۴۰۰۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۷۰۵۳۲۰ و آقای امیرحسین ابطحی نائینی بشماره ملی ۰۰۴۵۸۵۱۴۴۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۱۰۷۲۰۰۰۰۰۱۱۱۰۱۶۱۴۹۲۴ کفیل ثبت اسناد و املاک نطنز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1704492
آگهی تغییرات موسسه غیرتجاری حسابرسی توسعه مدیریت دانا به شماره ثبت ۴۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۷۰۵۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی مؤسسه به نشانی تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی – خیابان شاه نظری، کوچه چهارم، شماره یک، واحد ۷، کدپستی ۱۵۴۷۹۱۶۶۱۸ و به مدیریت آقای سید امیرحسین ابطحی نائینی به شماره ملی ۰۰۴۵۸۵۱۴۴۱ تعیین گردید. شعبه مؤسسه به نشانی اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، مجتمع تجاری اداری اوسان، طبقه دوم، واحد ۲۰۷، کدپستی ۸۱۶۳۸۹۶۱۸۷ و به مدیریت آقای شاپور ملک پور به شماره ملی ۱۸۱۹۴۳۷۱۴۰ تعیین گردید. ش۹۳۰۸۲۹۷۷۹۷۷۹۴۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9392952
آگهی تغییرات شرکت سما گستر اسپادان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۰۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۲۲۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خلیل متین نژاد به شماره ملی ۱۲۸۸۵۹۲۸۲۵، آقای علی یار مختاری شماره ملی ۶۲۰۹۸۵۳۳۱۵ آقای سید مصطفی صدر عاملی شماره ملی ۱۲۸۵۳۶۸۱۷۷ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا به شماره ثبت ۳۵۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۷۰۵۳۲۰ و آقای امیر حسین ابطحی نائینی به شماره ملی ۰۰۴۵۸۵۱۴۴۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. تراز مالی سال ۱۳۹۲ تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۱۰۲۸۹۱۲۳۴۴۲۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406843
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی شادران مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۵۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱آقایان محمدرضا جبارزارع کدملی۱۲۸۵۵۸۲۳۲۲۱، رسول جبارزارع کدملی ۱۲۸۲۳۷۵۳۶۱ وموقوفه حاج عبدالوهاب تهرانی به عنوان اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت ۲سال انتخاب شدند ۲ موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا به شناسه ملی۱۰۲۶۰۷۰۵۳۲۰ وآقای سید امیر حسین ابطحی نایینی کدملی ۰۰۴۵۸۵۱۴۴۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ۳روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۳۱۱۰۵۳۱۹۸۳۱۷۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9594960
آگهی تصمیمات در شرکت جهاد تعاون اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۰۹۶۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۴/۵/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: فتح اله غیور کد ملی ۱۰۹۰۹۱۴۹۷۰ و کدپستی ۸۱۷۴۶۳۸۴۸۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد عباس کد ملی ۱۲۱۹۲۸۹۱۷۵ و کدپستی ۸۷۷۱۹۷۳۶۹۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد شفیعی کد ملی ۵۶۵۸۹۲۳۴۷۹ کدپستی ۸۱۷۴۷۱۷۳۳۵ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و شرکت سرمایه گذاری ابرار نصر به نمایندگی حسین پور سینا کد ملی ۱۲۸۵۴۹۹۳۲۸ و کدپستی ۱۴۳۵۶۶۳۷۱۱ عضو اصلی و هاشم نصرالهی کد ملی ۴۶۵۰۳۱۸۹۲۰ و کدپستی ۸۱۵۳۷۱۶۹۵۳ بسمت عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی متین خردمند شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و سید امیر حسین ابطحی کد ملی ۰۰۴۵۸۵۱۴۴۱ و کدپستی ۸۱۵۸۸۷۵۳۷۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید تراز مالی ۱۳۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9620844
آگهی تصمیمات در شرکت نوید آبادگران اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۶۹۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۷۱۹۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴ و ۲۷/۴/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ مسعود جلالی دهکردی به کد ملی ۱۲۸۵۵۶۱۱۱۲ و کدپستی ۸۱۳۷۶۶۴۷۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و احمدرضا ایرانی دوست به کد ملی ۱۲۸۶۹۵۸۳۹۳ و کدپستی ۸۱۴۸۹۶۵۵۱۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیجان ایروانی محمد آبادی به کد ملی ۱۲۸۷۷۵۲۴۲۱ و کدپستی ۸۱۴۳۷۶۶۶۷۳ بسمت مدیرعامل و سید محمد لاله زار به کد ملی ۲۴۳۲۶۵۱۵۲۹ و کدپستی ۸۱۷۵۹۵۹۱۳۱ و احسان سمنانی به کد ملی ۱۲۸۹۱۷۸۷۶۳ و کدپستی ۸۱۷۶۶۶۴۷۱۳ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. هیئت مدیره ماده ۴۶ اساسنامه را بعنوان اختیارات مدیرعامل به مدیرعامل تفویض نمود. ۲ موسسه حسابرسی سپاهان تراز بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۴۷۴۷ و آقای امیرحسین ابطحی نائینی به کد ملی ۰۰۴۵۸۵۱۴۴۱ و کدپستی ۸۱۵۸۸۷۵۳۷۷ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۴/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9711245
آگهی تصمیمات در شرکت فولاد تندر سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۱۱۷۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۲ و ۱/۳/۱۳۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان حسین باطنی به کد ملی ۱۲۸۷۶۳۰۴۸۰ و کدپستی ۸۱۹۹۷۶۷۳۶۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و عیسی صراف زاده به کد ملی ۱۵۰۱۹۸۰۲۹۷ و کدپستی ۸۱۷۳۷۱۸۴۳۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و اسداله باباحاجی میبدی به کد ملی ۴۴۸۹۵۸۹۷۵۱ و کدپستی ۸۱۶۸۹۴۵۳۹۸۳ بسمت مدیرعامل و محمدقلی زاهدی به کد ملی ۲۲۹۳۶۴۷۷۴۹ و کدپستی ۸۱۵۸۶۹۳۷۵۳ و مسعود یزدانی به کد ملی ۱۲۸۵۴۵۸۰۰۱ و کدپستی ۸۱۶۶۶۱۴۶۳۸ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و حسین پاکدل به کد ملی ۱۲۸۶۳۵۴۳۹۰ و کدپستی ۸۱۷۵۹۷۶۴۷۳ و سهراب رحیمیان به کد ملی ۵۴۱۹۳۳۹۴۵۵ و کدپستی ۸۱۵۸۶۹۶۶۵۳ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس و در غیاب رئیس با امضای آقای حسین پاکدل و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات مندرج در صورت جلسه ۴/۷/۱۳۸۵ مجددا به مدیرعامل تفویض گردید. موسسه حسابرسی سپاهان تراز بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۴۷۴۷ و آقای امیرحسین ابطحی نائینی به کد ملی ۰۰۴۵۸۵۱۴۴۱ و کدپستی ۸۱۵۸۸۷۵۳۷۷ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۱۳۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۳/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10064780
آگهی تغییرات در شرکت باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۳۴۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۱۵۵۳
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ موسسه غیرانتفاعی ورزشی ذوب آهن اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۱۶۶۶ به نمایندگی آقای حکم اله بابایی به شماره ملی ۴۴۳۳۰۵۰۶۷۹ و کدپستی ۸۱۵۷۷۱۶۵۷۳ و شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۳۲۷۵۲ به نمایندگی آقای اصغر دلیلی به شماره ملی ۱۲۸۵۷۸۰۰۳۵ و کدپستی ۸۱۹۶۸۱۸۳۱۱ و شرکت تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۵۱۷۱۶ به نمایندگی خانم فرشته سموعی به شما ره ملی ۱۲۷۴۰۸۲۸۵۴ و کدپستی ۸۱۶۸۶۱۳۸۳۳ و شرکت آذرنگ فولاد اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۶۲۲۰ به نمایندگی آقای غلامرضا شیران به شماره ملی ۱۲۸۰۸۷۵۸۸۷ وکدپستی ۸۱۹۶۸۴۷۵۳۷ و شرکت مهندسی مرآت پولاد به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰ به نمایندگی آقای عبداله صالحی فروز به شماره ملی ۱۲۸۸۵۸۲۰۹۹ و کدپستی ۸۱۷۵۹۵۹۳۴۱ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۴۷۴۷ و سید امیر حسین ابطحی نائینی به شماره ملی ۰۰۴۵۸۵۱۴۴۱ وکدپستی ۸۱۵۸۸۷۵۳۷۷ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای حکم اله بابایی را به سمت هیئت مدیره آقای اصغر دلیلی را به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم فرشته سموعی را به سمت منشی شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی وتعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و برداشت از حسابهای بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است ۴ ترازمالی سال ۱۳۸۷ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ۸/۸/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10111290
آگهی تصمیمات در شرکت نارین نیرو سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۱۳۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۱۷۵
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ ۴/۴ و ۲۲/۶/۱۳۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ - رضا حاتمی به کدملی ۰۰۳۲۸۶۲۳۹۳ و کدپستی ۸۱۵۸۹۶۸۹۵۱ به نمایندگی شرکت تکادو به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ به سمت رئیس هیات مدیره و عباس پهلوان نژاد به کدملی ۱۲۸۱۶۶۶۳۵۱ و کدپستی ۸۱۹۹۶۶۴۶۷۶ به نمایندگی شرکت تابان نیرو به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۸۷۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و حسین حسن پور مقدم به کدملی ۱۲۸۵۸۳۴۴۶۱ و کدپستی ۸۱۵۳۷۱۶۹۵۴ به نمایندگی شرکت آذر فلزان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۴۲۵۲ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ۲ - موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۴۷۴۷ و آقای امیرحسین ابطحی به کدملی ۰۰۴۵۸۵۱۴۴۱ و کدپستی ۸۱۵۸۸۷۵۳۷۷ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب و روزنامه اصفهان زیبا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۱۳۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۷/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10201913
آگهی تغییرات شرکت فرمان خودرو سپاهان سهامی خاص بشماره ثبت ۱۴۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۸۹۰۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱) شرکت تعاونی اعتبار کارکنان جهاد کشاورزی به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۳۷۵۴ به نمایندگی آقای مسعود جلالی و شرکت تابان نیرو سپاهان به سهامی خاص به نمایندگی آقای اصغر مالکی به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۸۸۷۶ و آقای رضا حاتمی بشماره ملی ۰۰۳۲۸۶۲۳۹۳ و کدپستی ۸۱۵۸۹۶۸۹۵۱ و سید قاسم قاسمی نیا بشماره ملی ۱۸۱۷۹۰۶۸۶۰ و کدپستی ۸۱۹۹۹۷۷۳۹۶ و عزیزالله ملکی بشماره ملی ۴۸۴۹۷۸۲۳۸۸ و کدپستی ۸۴۱۹۱۸۳۴۶۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۴۷۴۷ و امیر حسین ابطحی نائینی بشماره ملی ۰۰۴۵۸۵۱۴۴۱و کدپستی ۸۱۵۸۸۷۵۳۷۷ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲) هیئت مدیره از بین خود آقای مسعود جلالی را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای عزیزالله ملکی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید قاسم قاسمی نیا را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد ۳) روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴) تراز مالی سال ۱۳۸۸ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۵/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10303943
آگهی تغییرات شرکت فراز راه معین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۹۹۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی سپاهان تراز به عنوان بازرس اصلی، آقای سید امیرحسین ابطحی نائینی به شماره ملی ۰۰۴۵۸۵۱۴۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10690738
آگهی تغییرات شرکت اکتشافی معدنی زرکاوان ارسباران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۸۶۵۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۳۴۰۹
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ ۱۹/۲/۸۹ و ۳۰/۳/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۸ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۴۷۴۷ و آقای امیرحسین ابطحی به شماره ملی ۰۰۴۵۸۵۱۴۴۱ و کدپستی ۸۱۵۸۸۵۳۷۷ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. ۲ آقای علی رضادژپروردرخشان به شماره ملی ۰۰۴۷۱۵۳۸۳۰ و کدپستی ۸۱۶۹۶۵۳۸۶۱ به جای آقای علی یزدانی به نمایندگی شرکت تکادو برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند و در سایر سمتها و حق امضاء تغییری حاصل نشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۵/۸۹ تکمیل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10836783
آگهی تصمیمات در شرکت خدمات بیمه‌ای مهرآفرین سپاهان سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۲۷۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۰۲۵۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیأت مدیره مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان محمد شفیعی به کدملی ۵۶۵۸۹۲۵۴۷۹ و کدپستی ۸۱۷۴۷۱۷۳۳۵ به سمت رئیس هیأت مدیره و اصغر عباد به کدملی ۱۲۸۸۵۷۷۶۵۶ و کدپستی ۸۱۷۳۷۵۷۶۵۳ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و علیرضا شیروانی به کدملی ۱۲۸۷۶۵۴۰۱۰ و کدپستی ۸۱۷۶۷۴۷۶۱۱ به سمت مدیرعامل و مهدی طاهری به کدملی ۵۱۲۹۷۷۴۵۲۳ و کدپستی ۸۱۵۵۶۹۴۶۸۴ و احمد جفاری به کدملی ۱۲۸۵۳۶۳۷۳ و کدپستی ۸۱۷۶۷۴۷۶۶۱ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره یا نائب رئیس هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می‌باشد اختیارات وی مطابق مصوبات صورتجلسه مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۸ به قوت خود باقی می‌باشد. موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۴۷۴۷ و آقای امیرحسین ابطحی نائینی به کدملی ۰۰۴۵۸۵۱۴۴۱ و کدپستی ۸۱۶۸۹۷۳۵۹۳ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. تراز مالی سال ۱۳۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۴/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12765412
آگهی تغییرات شرکت شهرک سلامت ارم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۱۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹اسفند ماه ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا شناسه ملی ۱۰۲۶۰۷۰۵۳۲۰ به سمت بازرس وحسابرس مستقل اصلی و امیر حسین ابطحی نائینی کد ملی ۰۰۴۵۸۵۱۴۴۱به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۲۰۶۱۷۲۱۴۰۴۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12862186
آگهی تغییرات شرکت مجموعه تجاری تفریحی خورشید سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۹۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۷۰۵۳۲۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای امیر حسین ابطحی نائینی به شماره ملی ۰۰۴۵۸۵۱۴۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۳۳۰۱۳۹۹۶۷۲۰۷ اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12997656
آگهی تغییرات حسابرسی وخدمات مالی بهبودارقام حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی وخدمات مالی بهبودارقام حسابداران رسمی به شماره ثبت ۱۵۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۵ و باستناد مجوز به شماره ۱۴۵۸۷۷/۹۵ مورخ ۱۹/۵/۹۵ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید امیرحسین ابطحی نائینی به شماره ملی۰۰۴۵۸۵۱۴۴۱باپرداخت مبلغ۳۵۰۰۰۰ ریال به صندوق مؤسسه، به عنوان شریک به مؤسسه وارد شدند سرمایه مؤسسه از مبلغ ۷۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۵۰۰۰۰ ریال می‌باشد افزایش یافت شرکا و سهم الشرکه آنها به شرح زیر است: مهردادشریعت زاده به کد ملی ۵۴۹۹۰۲۱۸۵۶ دارای ۳۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ابوالفضل یوسفی به کد ملی ۰۵۷۹۳۸۱۱۹۶ دارای ۳۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه سیدامیرحسین ابطحی نائینی به کد ملی ۰۰۴۵۸۵۱۴۴۱ دارای مبلغ ۳۵۰۰۰۰ یال سهم الشرکه آقایان سیدامیرحسین ابطحی نائینی , مهرداد شریعت زاده و ابوالفضل یوسفی به عنوان اعضاء هیات مدیره مؤسسه برای مدت سه سال انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک