محمود علیمحمدی

محمود علیمحمدی

کد ملی 4579565916
8
شرکت‌ها
8
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1168218
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب کلاته رودبار سهامی خاص به شماره ثبت۹۰۹۲۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۵۲۶۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد علیمحمدی به شماره ملی ۴۵۷۹۵۶۳۸۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره محمود علیمحمدی به شماره ملی ۴۵۷۹۵۶۵۹۱۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره علی اصغر علیمحمدی به شماره ملی ۴۶۰۹۳۷۲۸۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره علی اصغر علیمحمدی به شماره ملی ۴۶۰۹۳۷۲۸۱۹ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب ایشان با امضای دو تن از اعضا مدیره هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۹۹۰۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1174374
آگهی تغییرات شرکت تامین و بازیافت فلز پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۴۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد علیمحمدی به شماره ملی ۴۵۷۹۵۶۳۸۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود علیمحمدی به شماره ملی ۴۵۷۹۵۶۵۹۱۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حمید علیمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۰۲۴۲۴۵۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی بطور کامل هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء دو تن از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۰۲۸۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032042
آگهی تغییرات شرکت معادن بافق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴
آگهی تغییرات شرکت معادن بافق سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت خدماتی بازرگانی پیمان امیر بنمایندگی آقای محمد علیمحمدی کدملی ۴۵۷۹۵۶۳۸۹۱به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای مهدی محمدخانی کدملی۰۰۵۴۰۹۲۴۳۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت صنعتی الکترونیک تاتونگ بنمایندگی آقای مسعود شمیمی نوری به کدملی ۰۰۴۱۰۳۰۵۹۱به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت صنایع چوب کلاته رودبار به نمایندگی آقای غلامرضا میرابی کدملی ۶۳۰۹۸۴۳۶۴۸به سمت عضو هیات مدیره - شرکت نوین آلیاژسمنان بنمایندگی آقای محمود علی محمدی کدملی ۴۵۷۹۵۶۵۹۱۶به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهد آور با دو امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13036577
آگهی تغییرات شرکت نوین آلیاژ سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۸۵۸۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدعلی محمدی به کدملی ۴۵۷۹۵۶۳۸۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمود علی محمدی به کدملی۴۵۷۹۵۶۵۹۱۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم طاهره محمد خانی به کدملی ۰۰۴۴۵۰۲۹۵۸به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء مشترک مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت می‌باشد. ش۹۵۰۷۰۴۶۹۹۳۴۰۵۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13438126
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی میلاد نور هرمز گان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۱۳۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای محمد علی محمدی به کدملی ۴۵۷۹۵۶۳۸۹۱ نماینده شرکت نوین آلیاژ سمنان به ش. م ۱۰۸۶۰۲۸۵۸۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره.. آقای محمود علی محمدی به کدملی ۴۵۷۹۵۶۵۹۱۶ نماینده شرکت صنایع چوب کلاته رودبار به ش. م ۱۰۱۰۱۳۵۲۶۴۷ به سمت نایب رییس هیئت مدیره. خانم طاهره محمدخانی به کدملی ۰۰۴۴۵۰۲۹۵۸ نماینده شرکت گروه صنعتی الکترونیک تاتنگ به ش. م ۱۰۱۰۲۲۰۲۶۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سعیدمحمدزارعی منوجان به کدملی ۶۰۸۹۷۲۶۶۴۸ خارج ازاعضاءهیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و بطور کامل هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رییس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء دوتن از اعضاء متفقا" همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۶۰۲۳۱۱۰۳۲۰۲۵۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13855064
آگهی تغییرات شرکت پوشش سرمایه مبین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۰۶۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۶ ومجوز شماره ۷۳۳۰۴۶/۹۶ مورخ ۲۰/۹/۹۶بیمه ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: سیده عذری عدنانی کدملی ۲۷۵۴۵۵۱۸۸۳ رئیس هیات مدیره محمود علی محمدی کدملی ۴۵۷۹۵۶۵۹۱۶ نایب رئیس هیئت مدیره رضا تاجیک کدملی۳۱۶۰۸۰۷۹۰۸ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل غزاله نوروزی کدملی ۰۰۱۱۵۹۶۵۴۶ به سمت بازرس اصلی و سیدغلامحسین هاشمی کدملی ۴۶۷۹۷۰۷۰۴۶ به سمت بازرس علی البدل با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ۹۶۱۱۱۵۹۶۷۹۵۰۹۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14310345
آگهی تغییرات شرکت آلفا ماشین پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۰۷۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: • به موجب نامه شمارة ۹۰۵/۵۵۰۳ مورخ۲۸/۰۷/۹۶ شرکت نوین آلیاژ سمنان، آقای محمود علی محمدی با شماره ملی ۴۵۷۹۵۶۵۹۱۶ به نمایندگی از شرکت نوین آلیاژ سمنان (سهامی خاص) با شناسه ملی۱۰۸۶۰۲۸۵۸۸۴ به سمت رئیس هیأت مدیره. • به موجب نامه شمارة ۷۵۶ ۱ ۹۷/ت مورخ ۲۸/۰۷/۹۷ شرکت توسعه معادن روی ایران، آقای مهدی محمد خانی با شماره ملی ۰۰۵۴۰۹۲۴۳۴ به نمایندگی از شرکت صنعت روی زنگان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶به سمت نایب رئیس هیأت مدیره. • به موجب نامه شمارة ۷۵۸ ۱ ۹۷/ت مورخ ۲۸/۰۷/۹۷ شرکت توسعه معادن روی ایران، آقای کمال الدین سعادتی با شماره ملی ۴۲۸۴۷۵۸۹۴۲ به نمایندگی از مهندسی وتحقیقاتی فلزات غیرآهنی (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۵۸۴به سمت عضو هیأت مدیره. • آقای غلامرضا رفیعی با شماره ملی ۱۵۳۰۷۲۳۶۶۳ به عنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره منصوب گردیدند. ۴) کلیه اسناد و اوراق تعهدآور اعم از قراردادها، چک‌ها، بروات، سفته‌ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. ۲) هیات مدیره بخشی از اختیارات خود (موضوع ماده ۴۴ اساسنامه شرکت) را به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند. ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی براساس اختیارات تفویض شده از طرف هیئت مدیره. ۲ تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آنها برای بررسی و تصویب به هیئت مدیره. ۳ ایجاد وحذف نمایندگی‌ها یا شعب در هرنقطه‌ای از ایران یا خارج از ایران. ۴ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. ۵ تنظیم برنامه و بودجه سالانه برای اداره کردن شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب. ۶ اقدام به افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاهای مجاز بنام شرکت. ۷ دریافت مطالبات شرکت جهت واریز به حساب‌های مجاز شرکت و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزدی سود تضمین شده و هزینه‌های متعلقه در چارچوب اختیارات تفویضی هیئت مدیره. ۸ ظهرنویسی اوراق تجاری و مالی جهت واریز به حساب جاری شرکت نزد بانکها و واخواست این گونه اوراق. ۹ عقد هرگونه قرارداد، تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده که جزء موضوع شرکت بوده و در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه معاملات. ۱۰ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع. ۱۱ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. ۱۲ پیشنهاد تحصیل اعتبار و یا وام و استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات به هر مبلغ به هیئت مدیره. ۱۳ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. ۱۴ تهیه پیشنهاد میزان استهلاک و ارائه به هیئت مدیره. ۱۵ تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و گزارش آن به هیئت مدیره جهت ارائه به بازرس شرکت. ۱۶ تنظیم خلاصه صورت دارائی شرکت و همچنین ترازنامه سالیانه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و گزارش آن به هیئت مدیره. ۱۷ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده وتعیین دستورجلسه آنها ش۹۷۰۸۲۲۴۶۲۶۳۸۸۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14348648
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسمعیل صالحی به شماره ملی ۴۷۰۹۶۵۵۴۸۰به عنوان نماینده شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی محمد خانی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۹۲۴۳۴ به عنوان نماینده شرکت ذوب و احیاء روی قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۰۵۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمود علیمحمدی به شماره ملی ۴۵۷۹۵۶۵۹۱۶به عنوان نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی به شماره ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا میرابی به شماره ملی۶۳۰۹۸۴۳۶۴۸ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای علی اصغر علی محمدی به شماره ملی ۴۶۰۹۳۷۲۸۱۹ به عنوان نماینده شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی به شماره ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۵۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره امیر رحیمی قاضی کلایه به شماره ملی ۰۰۶۱۷۴۱۵۷۴ به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده تا تاریح ۰۶/۰۳/۹۹ انتخاب گردید. کلیه اختیارات هیئت مدیره به شرح ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب این دو با امضاء دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۷۰۹۱۷۳۱۵۳۹۰۲۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک