محمد علی محمدی

محمد علی محمدی

کد ملی 4579563891
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 730646
آگهی تغییرات شرکت معادن منگنز انجیره خرم بیدسهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۷۹۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۱۸۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی امیری به شماره ملی ۳۷۸۲۰۷۹۸۷۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید غلامحسین هاشمی باباحیدری به شماره ملی ۴۶۷۹۷۰۷۰۴۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد علیمحمدی به شماره ملی ۴۵۷۹۵۶۳۸۹۱ و آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۹۲۴۳۴ و آقای محمدحسین دهقانی تفتی به شماره ملی ۴۴۵۹۳۲۲۳۸۲ تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد علیمحمدی به شماره ملی ۴۵۷۹۵۶۳۸۹۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۹۲۴۳۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین دهقانی تفتی به شماره ملی ۴۴۵۹۳۲۲۳۸۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدحسین دهقانی تفتی به شماره ملی ۴۴۵۹۳۲۲۳۸۲ بسمت مدیرعامل. ۶ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره امضای نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۹۵۱۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743483
آگهی تغییرات شرکت فرو آلیاژهای فاریابسهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۰۶۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۷۴۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد علیمحمدی به شماره ملی ۴۵۷۹۵۶۳۸۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۹۲۴۳۴به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت پیمان امیر سهامی خاص با نماینگی آقای مسعود شمیمی نوری و آقای یوسف محمدی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود شمیمی نوری به نمانیدگی از شرکت پیمان امیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۶۸۱ به سمت مدیرعامل. در تاریخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۹۰۲۱۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1174373
آگهی تغییرات شرکت تامین و بازیافت فلز پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۴۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. محمد علیمحمدی به شماره ملی ۴۵۷۹۵۶۳۸۹۱ و محمود علیمحمدی به شماره ملی ۴۵۷۹۵۶۵۹۱۶ و حمید علیمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۰۲۴۲۴۵۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آرمین پیله رودی به شماره ملی ۰۰۴۰۲۹۰۳۸۷ بسمت بازرس اصلی و محمد نیک پور به شماره ملی ۱۴۶۲۰۹۸۶۷۳ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۰۲۸۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705323
آگهی تغییرات شرکت معادن فاریاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۴۶۶۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علیمحمدی به شماره ملی ۴۵۷۹۵۶۳۸۹۱ بعنوان رئیس هیأت مدیره و آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۹۲۴۳۴ به نمایندگی شرکت نوین آلیاژ سمنان (سهامی خاص) بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای مسعود شمیمی نوری به شماره ملی ۰۰۴۱۰۳۰۵۹۱ به نمایندگی شرکت پیمان امیر (سهامی خاص) بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و قرار دادهای تعهدآور شرکت با امضا رئیس هیئت مدیره به تنهایی و در غیاب نامبرده با امضا نایب رئیس هیئت مدیره وهمراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۳۰۹۰۱۱۳۴۲۴۶۸۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9622985
آگهی تصمیمات در شرکت کانسار صفه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۴۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۴۵۴۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۰ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ آقایان محمد علی محمدی به کد ملی ۴۵۷۹۵۶۳۸۹۱ و کدپستی ۱۹۶۴۸۱۵۴۳۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی هراتیان به کد ملی ۱۲۸۲۲۶۳۳۲۳ و کدپستی ۸۱۷۳۶۵۴۳۳۷ به نمایندگی شرکت تدبیر پرداز آسیا بشناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۹۷۴۱۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا فشارکی به کد ملی ۱۲۸۲۲۷۸۲۶۶ و کدپستی ۸۱۷۹۹۵۴۴۵۱ بسمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و یا مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا باستناد بند ۸ ماده ۲۲ اساسنامه در خصوص اجاره تفویض اختیار، اختیارات بشرح صورت جلسه به مدیر عامل تفویض گردید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام (حسابداران رسمی) بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ بعنوان بازرس اصلی و حسابرسی و آقای مهرداد شریعت زاده بشماره ملی ۵۴۹۹۰۲۱۸۵۶ و کدپستی ۱۵۸۶۸۶۵۶۱۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است و تراز مالی سال ۱۳۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9740911
آگهی تصمیمات در شرکت نوید منگنز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۸۴۷۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۰ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ شرکت گروه صنعتی الکترونیک تاتونگ بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۲۶۱۰ بنمایندگی محمد علی محمدی به کد ملی ۴۵۷۹۵۶۳۸۹۱ و کدپستی ۱۹۶۴۸۱۵۴۳۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تدبیر پرداز آسیا بشناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۹۷۴۱۳ بنمایندگی مهدی هراتیان کد ملی ۱۲۸۲۲۶۳۳۲۳ و کدپستی ۸۱۷۳۶۵۴۳۳۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت صنایع چوب کلاته رودبار بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۲۶۴۷ بنمایندگی اکبر تفضیلی به کد ملی ۵۶۵۹۱۶۸۱۹۱ و کدپستی ۱۹۵۷۸۵۴۳۳۳ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای رئیس هیئت مدیره بتنهایی و یا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا باستناد بند ۲۲ ماده ۲۰ اساسنامه در خصوص اجازه تفویض اختیار هیئت مدیره بشرح صورت جلسه اختیارات را به مدیرعامل تفویض نمود. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام (حسابداران رسمی) بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای مهرداد شریعت زاده بشماره ملی ۵۴۹۹۰۲۱۸۵۶ و کدپستی ۱۵۸۶۸۶۵۶۱۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۱۳۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9905623
آگهی تصمیمات شرکت فرو آلیاژ گنو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۶۹۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۲۸۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۲۵۲۹ بسمت بازرس اصلی و رضا معظمی به کد ملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد علیمحمدی به کد ملی ۴۵۷۹۵۶۳۸۹۱ و طاهره محمدخانی به کد ملی ۰۰۴۴۵۰۲۹۵۸ و مهدی محمدخانی به کد ملی ۰۰۵۴۰۹۲۴۳۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۰ محمد علیمحمدی بسمت رئیس هیئت مدیره، طاهر محمدخانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آرمین پیله رودی خارج از اعضا به کد ملی ۰۰۴۰۲۹۰۳۸۷ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و به طور کامل هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا رئیس هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت و در غیاب وی با امضا دو تن از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10012255
آگهی تغییرات شرکت رویال پلاست پود سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۹۷۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد علیمحمدی به شماره ملی ۴۵۷۹۵۶۳۸۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم طاهره محمدخانی به شماره ملی ۰۰۴۴۵۰۲۹۵۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مینا علی محمدی به شماره ملی ۰۰۸۰۰۳۰۴۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد جعفری به شماره ملی ۰۹۳۱۳۳۶۵۳۸ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۸/۱۳۹۳. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10518674
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی الکترونیک تاتونگ (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۷۷۹۴۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۰۲۶۱۰
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۴/۹۱ محمد علی محمدی به کدملی۴۵۷۹۵۶۳۸۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود شمیمی نوری به کدملی۰۰۴۱۰۳۰۵۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهرام امینی به کدملی۰۰۳۹۰۹۷۷۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت تصدی تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و درغیاب رئیس هیئت مدیره متفقا با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12738993
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب کلاته رودبار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۹۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۲۶۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی ۲۹ر۱۲ر۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. آقای محمد نیکپور به کدملی۱۴۶۲۰۹۸۶۷۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای آرمین پیله رودی به کدملی ۰۰۴۰۲۹۰۳۸۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. اعضاء هییت مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: - محمد علیمحمدی به کدملی ۴۵۷۹۵۶۳۸۹۱به سمت رئیس هیئت مدیره - محمودعلیمحمدی به کدملی۴۵۷۹۵۶۵۹۱۶به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - علی اصغرعلیمحمدی به کدملی۴۶۰۹۳۷۲۸۱۹به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۱۲۲۲۰۵۵۹۲۸۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990818
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازیافت منگنز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۲۷۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی وخدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰، به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۰۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. محمد علی محمدی به کدملی ۴۵۷۹۵۶۳۸۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره مهدی محمدخانی کدملی۰۰۵۴۰۹۲۴۳۴نماینده شرکت فاریاب کرم به شناسه ملی۱۰۸۰۰۰۷۵۸۷۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره امیرسعید منزوی کدملی۰۰۵۶۶۰۵۳۲۳ نماینده شرکت معادن فاریاب به شناسه ملی۱۰۸۰۰۰۴۶۶۲۹ به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و در غیاب ایشان با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت واسناد عادی با امضاء مدیرعامل و بامهر شرکت معتبر می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردد. پ۹۵۰۶۰۷۱۶۸۲۴۸۲۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032042
آگهی تغییرات شرکت معادن بافق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴
آگهی تغییرات شرکت معادن بافق سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت خدماتی بازرگانی پیمان امیر بنمایندگی آقای محمد علیمحمدی کدملی ۴۵۷۹۵۶۳۸۹۱به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای مهدی محمدخانی کدملی۰۰۵۴۰۹۲۴۳۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت صنعتی الکترونیک تاتونگ بنمایندگی آقای مسعود شمیمی نوری به کدملی ۰۰۴۱۰۳۰۵۹۱به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت صنایع چوب کلاته رودبار به نمایندگی آقای غلامرضا میرابی کدملی ۶۳۰۹۸۴۳۶۴۸به سمت عضو هیات مدیره - شرکت نوین آلیاژسمنان بنمایندگی آقای محمود علی محمدی کدملی ۴۵۷۹۵۶۵۹۱۶به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهد آور با دو امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13036574
آگهی تغییرات شرکت نوین آلیاژ سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۸۵۸۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد علی محمدی به شماره ملی ۴۵۷۹۵۶۳۸۹۱ آقای محمود علی محمدی به شماره ملی ۴۵۷۹۵۶۵۹۱۶ خانم طاهره محمدخانی به شماره ملی ۰۰۴۴۵۰۲۹۵۸ ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت ۳ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۳۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۷۰۴۹۱۷۴۰۲۹۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13438126
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی میلاد نور هرمز گان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۱۳۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای محمد علی محمدی به کدملی ۴۵۷۹۵۶۳۸۹۱ نماینده شرکت نوین آلیاژ سمنان به ش. م ۱۰۸۶۰۲۸۵۸۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره.. آقای محمود علی محمدی به کدملی ۴۵۷۹۵۶۵۹۱۶ نماینده شرکت صنایع چوب کلاته رودبار به ش. م ۱۰۱۰۱۳۵۲۶۴۷ به سمت نایب رییس هیئت مدیره. خانم طاهره محمدخانی به کدملی ۰۰۴۴۵۰۲۹۵۸ نماینده شرکت گروه صنعتی الکترونیک تاتنگ به ش. م ۱۰۱۰۲۲۰۲۶۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سعیدمحمدزارعی منوجان به کدملی ۶۰۸۹۷۲۶۶۴۸ خارج ازاعضاءهیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و بطور کامل هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رییس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء دوتن از اعضاء متفقا" همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۶۰۲۳۱۱۰۳۲۰۲۵۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587768
آگهی تغییرات شرکت رهپویان مسیر توسعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۹۳۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضا هئیت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: - شرکت نوین آلیاژسمنان به شماره ثبت ۲۲۹۱ وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۸۵۸۸۴به نمایندگی آقای محمد علی محمدی به شماره ملی ۴۵۷۹۵۶۳۸۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای پرویزضیائی به شماره ملی ۴۶۹۹۰۶۷۰۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای منوچهر ضیائی دهبارزبه شماره ملی ۴۶۹۹۰۶۴۲۹۹ به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا متفق رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل و با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۶۰۶۰۹۷۲۹۴۱۴۳۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13733366
آگهی تغییرات شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۵۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۶۸۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد علی محمدی به کدملی ۴۵۷۹۵۶۳۸۹۱ به نمایندگی شرکت فرو آلیاژ گنو به سمت رئیس هیئت مدیره منا علی محمدی به کدملی ۰۰۷۴۴۶۹۳۸۱ به نمایندگی شرکت معادن بافق به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مهدی محمدخانی به کدملی ۰۰۵۴۰۹۲۴۳۴ به نمایندگی شرکت توسعه معادن جنوب به سمت عضوهیئت مدیره محمدعلی ریاضی به کدملی ۰۰۴۰۳۶۸۲۹۷ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای مشترک مدیرعامل وهریک از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت واسناد عادی واداری با امضای مدیرعامل ویا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد. پ۹۶۰۹۰۷۹۸۵۴۰۶۹۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک