همایون فرزانه

آقای همایون فرزانه

کد ملی 0045783373
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 584738
آگهی تغییرات شرکت پالایش دارو سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۰۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۱۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای همایون فرزانه به شماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای عنایت اله فقیهی به شماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۰/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۶۴۴۹۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 969498
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب پخش آریا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۷۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۷۴۱۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای سید رضا شفیعی بشماره ملی ۰۰۶۸۱۶۵۲۸۵ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۳۹ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال افزایش داد. آقای محمد بشری بشماره ملی ۰۰۵۳۹۸۶۷۰۹ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۸۹۵ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰ ریال افزایش داد. آقای سید محمد حسینی بشماره ملی ۰۳۸۱۹۴۰۴۰۳ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۹۹ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال افزایش داد. آقای حمیدرضا محمدی بشماره ملی ۰۰۶۸۶۵۴۳۹۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۵۹ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال افزایش داد. آقای همایون فرزانه بشماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۸۹۵ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد بشری بشماره ملی ۰۰۵۳۹۸۶۷۰۹ و آقای همایون فرزانه بشماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ و آقای سید رضا شفیعی بشماره ملی ۰۰۶۸۱۶۵۲۸۵ و آقای سید محمد حسینی بشماره ملی ۰۳۸۱۹۴۰۴۰۳ و آقای حمیدرضا محمدی بشماره ملی ۰۰۶۸۶۵۴۳۹۱ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد بشری بشماره ملی ۰۰۵۳۹۸۶۷۰۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای همایون فرزانه بشماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید رضا شفیعی بشماره ملی ۰۰۶۸۱۶۵۲۸۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد حسینی بشماره ملی ۰۳۸۱۹۴۰۴۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا محمدی بشماره ملی ۰۰۶۸۶۵۴۳۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد حسینی بشماره ملی ۰۳۸۱۹۴۰۴۰۳ بسمت مدیرعامل. ۵ کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره یا در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت رییس هیئت مدیره یا نایب رییس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۵۰۷۶۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1055740
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب سلامت پویا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۴۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۷۶۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیدرضا شفیعی به شماره ملی ۰۰۶۸۱۶۵۲۸۵ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۶۰ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰ ریال افزایش داد. آقای محمد بشری به شماره ملی ۰۰۵۳۹۸۶۷۰۹ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۲۰/۳ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۴ ریال افزایش داد. آقای پیام دین دوست به شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۱۰/۱ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۲ ریال افزایش داد. آقای همایون فرزانه به شماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۱۰/۱ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۲ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۵۷۶۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1219699
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۲۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد بشری کدملی ۰۰۵۳۹۸۶۷۰۹ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای همایون فرزانه کدملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره آقای سید محمد حسینی کدملی ۰۳۸۹۱۴۰۴۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی بشری (خارج از اعضا) ۰۰۳۳۹۱۳۷۹۱ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک‌ها با امضای محمد بشری و آقای همایون فرزانه هر یک به تنهایی و در غیاب ایشان با امضای مشترک آقای سید محمد حسینی و آقای پیام دین دوست (خارج از اعضا) ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۲۵۵۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236640
آگهی تغییرات شرکت بهستان تولید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای همایون فرزانه به شماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ آقای محمود نجفی عرب به شماره ملی ۳۵۸۹۶۸۶۲۹۷ آقای پیام دین دوست به شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸ با نمایندگی آقای قادر صمدنژاد ایوریقی به شماره ملی ۱۹۵۰۳۹۵۷۱۵ پ۱۷۳۲۲۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9842258
آگهی تغییرات شرکت ژنیان فارمد سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۲۴۶۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۲۵۶۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای پیام دین دوست به شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدصادق احمدیانی به شماره ملی ۰۰۷۴۶۸۰۹۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای همایون فرزانه به شماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری بهفار گروه سهامی خاص با نمایندگی آقای قادر صمدنژاد ایوریقی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن شکوهی به شماره ملی ۲۵۶۰۳۲۴۹۶۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۲ ۲ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره شرکت متفقا هکراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری شرکت با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با یکی از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۲۱/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10817486
آگهی تغییرات شرکت بهستان دام با مسئولیت محدود بشماره ثبت ۲۳۷۱۳۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۸۰۲۷۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱/۸/۹۰ احمد آتش هوش به کدملی۰۰۳۲۸۷۰۲۶۴ با دریافت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۹۰ ریال کلیه سهم الشرکه خود و حمیدرضا محمدی به کدملی۰۰۶۸۶۵۴۳۹۱ و علیرضا آبائی به کدملی۰۰۵۶۳۸۴۶۷۱ و منی غفاریان معقول به کدملی۰۹۴۳۳۶۱۹۴۱ هریک با دریافت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شدند. ناصر ریاحی به کدملی۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ با دریافت مبلغ۰۰۰/۹۹۰/۴۶۴ ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۴۶۵ ریال به مبلغ۰۰۰/۱۰ ریال کاهش داد و پیام دیندوست به کدملی۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ با دریافت مبلغ۰۰۰/۹۹۰/۲۶۹ ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۷۰ ریال به مبلغ۰۰۰/۱۰ ریال کاهش داد و حسین کاشف حقیقی به کدملی۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ با دریافت مبلغ۰۰۰/۹۹۰/۲۳۹ ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۴۰ ریال به مبلغ۰۰۰/۱۰ ریال کاهش داد. محمد بشری با دریافت مبلغ۰۰۰/۹۹۰/۲۲۴ ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۲۵ ریال به مبلغ۰۰۰/۱۰ ریال کاهش داد و همایون فرزانه به کدملی۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ با دریافت مبلغ۰۰۰/۹۹۰/۲۰۹ ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۰ ریال به مبلغ۰۰۰/۱۰ ریال کاهش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۹۴۰/۲ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۵۰/۲۶۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10942454
آگهی تغییرات فناوری پزشکی باتیس پرتو با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۴۳۰۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۸۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۱۶/۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای پیام دین دوست به شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ به شماره شناسنامه ۱۱۳۸ تاریخ تولد ۱۲/۳/۱۳۵۱ فرزند جمشید با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمد حجت پناه به شماره ملی ۰۰۳۴۹۳۴۳۱۶ به شماره شناسنامه ۶۷۷۴ تاریخ تولد ۱۰/۱۱/۱۳۳۶ فرزند اسداله با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای همایون فرزانه به شماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ به شماره شناسنامه ۴۲۴۰ تاریخ تولد ۲۶/۱۱/۱۳۴۲ فرزند ولی اله با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمد شهرامی به شماره ملی ۶۹۰ تاریخ تولد ۲۶/۳/۱۳۴۰ فرزند اکبر با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۳ اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بابک مؤمن مهربانی و آقای اشکبوس بنی مصطفی عرب و آقای حسین همائی و آقای محمد حجت پناه و آقای محمد شهرامی. در تاریخ ۱/۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12886364
آگهی تغییرات شرکت درمان یار آنی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۶۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۱۰۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد بشری کدملی ۰۰۵۳۹۸۶۷۰۹ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای سید محمد حسینی کدملی ۰۳۸۱۹۴۰۴۰۳ به سمت نایب رییس هیأت مدیره آقای همایون فرزانه کدملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ به سمت عضو هیأت مدیره وآقای هادی همایون کدملی ۰۴۹۰۳۲۸۵۹۸ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا رییس هیأت مدیره همراه با آقای همایون فرزانه به عنوان عضو هیأت مدیره , یا آقای محمد بشری به عنوان رییس هیأت مدیره همراه با آقای سیدمحمد حسینی به عنوان نایب رییس هیأت مدیره , یا آقای محمد بشری به عنوان رییس هیأت مدیره همراه با آقای هادی همایون به عنوان مدیرعامل , یا آقای هادی همایون به عنوان مدیرعامل همراه با آقای سیدمحمد حسینی به عنوان نایب رییس هیأت مدیره و یا آقای هادی همایون به عنوان مدیرعامل همراه با آقای همایون فرزانه به عنوان عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۵۰۴۱۲۳۰۵۹۲۲۹۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13061283
آگهی تغییرات شرکت بهستان دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸ با نمایندگی قادر صمدنژاد ایوریقی به شماره ملی ۱۹۵۰۳۹۵۷۱۵ شرکت بهستان بهداشت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۳۵ با نمایندگی ناصر ریاحی به شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ شرکت بهستان تولید با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴ با نمایندگی حسین کاشف حقیقی به شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ شرکت بهستان پخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۵۳۱ با نمایندگی همایون فرزانه به شماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ شرکت داروپلاسما ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸ با نمایندگی پیام دین دوست به شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ پ۹۵۰۷۱۷۲۵۴۶۹۴۷۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13175742
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان ناصر ریاحی با شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ و حسین کاشف حقیقی با شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ و پیام دیندوست با شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ و همایون فرزانه با شماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ و محمود نجفی عرب با شماره ملی ۳۵۸۹۶۸۶۲۹۷. پ۹۵۰۹۱۷۹۷۸۸۱۹۴۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13715579
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ناصر ریاحی با شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۵۳۰۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای همایون فرزانه با شماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ به نمایندگی از شرکت دارو پلاسما ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن عبداله زاده با شماره ملی ۳۱۱۰۹۷۴۷۹۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) تا پایان دوره مدیریت هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۵۳۰۸ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا، یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت می‌باشد. پ۹۶۰۸۲۴۵۰۵۳۶۷۲۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13715586
آگهی تغییرات شرکت دارو پلاسما ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر ریاحی به شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین کاشف حقیقی به شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمود نجفی عرب به شماره ملی ۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۳۵ به عنوان مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و همایون فرزانه به شماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱ به عنوان عضوء هیئت مدیره و پیام دین دوست به شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸ به عنوان عضوء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء هر یک از آقایان سیدحسین سیدشفیعی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۵۳۰۸ و عبدالمطلب مرادی به شماره ملی ۰۰۶۹۱۹۱۵۸۱ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضوء هیئت مدیره متفقا یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی یا آقای عبد المطلب مرادی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت می‌باشد. پ۹۶۰۸۲۴۱۲۴۹۷۷۶۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13718016
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های ساختمانی عمران البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۶۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان ناصر ریاحی با شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به عنوان رئیس هیات مدیره، حسین کاشف حقیقی با شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای مجید مهرجوی مژدهی با شماره ملی ۲۵۹۰۳۹۴۲۳۳ خارج از هیات مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت و آقای همایون فرزانه با شماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار سهامی خاص با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸ به عنوان عضو هیات مدیره تا پایان دوره مدیریت هیات مدیره شرکت انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضائ یکی از اعضاء هیات مدیره یا باتفاق امضاء آقای علیرضا آموزگار با شماره ملی ۰۰۴۱۷۵۷۱۸۱ همراه با مهر و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره متفقا یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای علیرضا آموزگار همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد. پ۹۶۰۸۲۷۶۶۲۵۰۲۸۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13816884
آگهی تغییرات شرکت ولیان دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۷۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۹۸۲۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی با شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸ به ریاست هیئت مدیره، آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای امین بلاغی با شماره ملی ۰۰۶۴۲۱۳۰۷۲ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت و آقایان: همایون فرزانه با شماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱ امیراحمد سالاریان با شماره ملی ۲۲۲۹۷۹۱۸۳۴ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۳۵ و پیام دین دوست با شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۵۳۰۸ همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره یا با امضاء هر عضو هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد پ۹۶۱۰۲۴۸۵۲۶۷۲۱۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13999162
آگهی تغییرات شرکت بهبد دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۵۵۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی با شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین کاشف با شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای همایون فرزانه با شماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸ و آقای محمود نجفی عرب با شماره ملی ۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱ و آقای امیراحمد سالاریان با شماره ملی ۲۲۲۹۷۹۱۸۳۴ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۳۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره و خانم رقیه زارع کمالی مسلک با شماره ملی ۲۷۲۱۸۵۲۹۳۰ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۵۳۰۸ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا، یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت می‌باشد پ۹۷۰۲۰۵۶۳۶۲۱۵۷۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14013258
آگهی تغییرات شرکت آرین پلاسما طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۴۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود نجفی عرب با شماره ملی ۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۳۵به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر ریاحی با شماره ملی۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای پیام دین دوست با شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸به سمت عضو هیئت مدیره و آقای همایون فرزانه با شماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای پژمان پورنخعی به شماره ملی ۰۰۷۰۹۷۴۹۸۵ (خارج از هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضا یکی از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء هر یک ازآقایان سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۵۳۰۸ و عبدالمطلب مرادی با شماره ملی ۰۰۶۹۱۹۱۵۸۱ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا و یا با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره به اتفاق امضا آقای سیدحسین سیدشفیعی و یا امضا آقای عبدالمطلب مرادی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یا هر یک از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت می‌باشد. پ۹۷۰۲۱۶۶۵۲۹۲۲۶۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14246543
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص درمان یاب پخش مهر آریا درتاریخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۲۲۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۷۵۲۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی اعم از تهیه و تولید بسته بندی پخش و توزیع سراسری انواع محصولات و فرآورده های دارویی، غذایی، تجهیزاتی، تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، مکمل های دارویی و غذایی، بهداشتی و آرایشی، پروتئینی، ویتامینی، انجام فعالیتهای بازاریابی کالا، خدمات انبارداری و هم چنین خرید و فروش واردات و صادرات به طور مستقیم و یا غیرمستقیم و یا از طریق عقد قرارداهای داخلی و یا بین الملی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ امیرآباد ـ بلوار آزادگان ـ خیابان بیست و پنجم غربی ـ پلاک ۶۵ ـ ساختمان غدیر شماذه ۲درمان یاب ـ طبقه دوم ـ واحد ۴ ـ کدپستی ۱۴۳۷۷۱۳۴۹۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۵۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۵۰۰۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۸۳۴۱۹۰ مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۶ نزد بانک ملت شعبه آذرنوش با کد ۶۸۳۴۶ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای همایون فرزانه به شماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد بشری به شماره ملی ۰۰۵۳۹۸۶۷۰۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای پیام دین دوست به شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حامد عربیان به شماره ملی ۰۰۶۹۹۵۲۱۸۳و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سید محمد حسینی به شماره ملی ۰۳۸۱۹۴۰۴۰۳و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا مشترک مدیرعامل به همراه رییس یا نایب رییس هیات مدیره، ویا مدیرعامل به همراه دو نفر از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا ثابت رییس هیات مدیره یا نایب رییس هیات مدیره به همراه یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مرتضی محمدی به شماره ملی ۰۰۶۴۴۲۱۷۵۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۷۱۴۳۹۵۶۷۹۷۱۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14309401
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نویان فارمد درتاریخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۳۷۷۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۴۱۴۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام امور انفورماتیکی و فناوری اطلاعات آی تی، تجارت الکترونیک، خرید و فروش از طریق اینترنت، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای طراحی نرم افزارهای کاربردی رایانه ای غیرفرهنگی و غیرهنری، مشاوره و نظارت فنی بر اجرای طرحهای انفورماتیکی، ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی صفحات وب، تهیه تولید توزیع و بسته بندی و خرید و فروش و پخش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی علی الخصوص کلیه تجهیزات وماشین آلات و قطعات و ملزومات پزشکی ، دندانپزشکی آزمایشگاهی و بیمارستانی به صورت مستقیم و آنلاین، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، برپائی غرفه و شرکت درکلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و یا خارج از کشور و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انجام فعالیتهای مرتبط با کسب و کارهای سلامت محور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، امیرآباد ، بلوار آزادگان ، خیابان بیست و پنجم غربی ، پلاک ۶۵ ، ساختمان غدیر شماره ۲درمان یاب ، طبقه چهارم ، واحد ۷ کدپستی ۱۴۳۷۷۱۳۴۹۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۹۹ مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۷ نزد بانک ملت شعبه آذرنوش با کد ۶۸۳۴۶ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای همایون فرزانه به شماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد بشری به شماره ملی ۰۰۵۳۹۸۶۷۰۹و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدمحمد حسینی به شماره ملی ۰۳۸۱۹۴۰۴۰۳و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد رضا نجاتیان پور به شماره ملی ۰۷۰۰۲۸۶۰۰۴و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می‏باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای امین قوام به شماره ملی ۰۰۶۲۰۵۳۷۵۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم پری ناز حیدرلی به شماره ملی ۰۰۸۳۸۶۰۲۸۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۸۲۱۹۱۰۶۴۸۱۶۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14347253
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب پرشیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۴۰۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۶۳۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد حسینی به شماره ملی ۰۳۸۱۹۴۰۴۰۳با پرداخت ۱۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا در آمد. آقای پیام دین دوست به شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ با پرداخت ۲۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا در آمد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲۶۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه‌ها بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: آقای محمد بشری به شماره ملی ۰۰۵۳۹۸۶۷۰۹ دارای ۴۹۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای همایون فرزانه به شماره ملی۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ دارای ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای پیام دین دوست به شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ دارای ۲۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سیدمحمد حسینی به شماره ملی ۰۳۸۱۹۴۰۴۰۳ دارای ۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علی بشری به شماره ملی ۰۰۳۳۹۱۳۷۹۱ دارای ۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۷۰۹۱۷۴۲۹۱۹۸۶۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک