حسین صلواتی

آقای حسین صلواتی

کد ملی 4569707424
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 993939
آگهی تصمیمات شرکت چهارده ساحل نور و نسیم سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۲۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۶۷۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۱۱/۹۱ واصل گردید: حسین صلواتی به ک. م ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ به سمت بازرس اصلی و محسن کشاورزی به ک. م ۱۲۱۹۳۶۵۰۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه علمی فرهنگی و هنری ثامن الحجج (ع) به ش. م ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی احمد اثنی عشران به ش. م ۱۲۹۱۰۵۰۳۹۶ موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به ش. م ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ بنمایندگی نادر قاسمی تودشکی به ش. م ۰۴۵۲۱۳۴۵۰۱ موسسه قرض الحسنه و پس انداز المهدی صاحب الزمان (عج) به ش. م ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ بنمایندگی سید حسن روضاتی به ک. م ۱۲۸۵۹۵۳۳۰۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ نادر قاسمی تودشکی به سمت رئیس هیئت مدیره، سید حسن روضاتی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، احمد اثنی عشران به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از جمله چک، سفته، برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۴۹۴۲۹۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1490516
آگهی تغییرات شرکت پویا تجارت بنداد سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۱۷۷۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۸۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان بهزاد اشتود به شماره ملی ۰۰۷۷۷۵۳۷۹۷ به عنوان بازرس اصلی محسن رسولی به شماره ملی ۳۸۰۱۷۸۴۵۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقایان مصطفی رضایی شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره حسین امیر آقایی شماره ملی ۰۰۵۱۰۷۵۸۵۷ به سمت نائب رئیس و عضو حسین صلواتی شماره ملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) رضا قاسمی شماره ملی ۵۲۰۹۷۴۸۱۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۱۸۳۸۹۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9677592
آگهی تغییرات شرکت میقات یاران قائم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۸۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۱۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسین صلواتی به شماره ملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید ابوالقاسم رجب خیلی به شماره ملی ۰۰۶۹۱۰۹۰۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۲/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت ۹۴۲۵ با نمایندگی آقای عباسعلی ذاکری و موسسه صندوق قرض الحسنه پس انداز المهدی صاحب الزمان به شماره ثبت ۹۲۹۲ با نمایندگی آقای حسین مظاهری و موسسه فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت ۹۵۲۴ با نمایندگی آقای حسن مظاهری تا تاریخ ۱۹/۲/۱۳۹۲. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: موسسه فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) با نمایندگی آقای حسن مظاهری به سمت رئیس هیئت مدیره و موسسه صندوق قرض الحسنه پس انداز المهدی صاحب الزمان با نمایندگی آقای حسین مظاهری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) با نمایندگی آقای عباسعلی ذاکری به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم بکان به شماره ملی ۴۸۹۹۷۱۸۰۲۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ ۱۹/۲/۱۳۹۲. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۳/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10233247
آگهی تغییرات شرکت دام و کشت سبزینه آفتاب برکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۰۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین صلواتی به شماره ملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۳/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مصطفی رضائی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ و آقای جعفر بزازان به شماره ملی ۰۰۴۲۶۷۹۴۷۸ و آقای امید محمدحسینی به شماره ملی ۴۶۰۹۸۹۷۹۰۳ تا تاریخ ۱۶/۳/۹۳. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مصطفی رضائی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر بزازان به شماره ملی ۰۰۴۲۶۷۹۴۷۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای امید محمدحسینی به شماره ملی ۴۶۰۹۸۹۷۹۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای امید محمدحسینی به شماره ملی ۴۶۰۹۸۹۷۹۰۳ بسمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۷/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10284745
آگهی تغییرات شرکت دام راهیان جمکران قم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۹۹۹ و به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۱۷۲۹۸
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۱۵/۵/۸۹ که در تاریخ ۲۰/۷/۸۹ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام ائمه (س) با نمایندگی آقای مجید رهبر به شماره ملی ۲۶۷۷۸۱۸۷۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، موسسه صندوق قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) با نمایندگی آقای رضا قاسمی به شماره ملی ۵۲۰۹۷۴۸۱۸۹ نائب رئیس هیئت مدیره، موسسه علمی فرهنگی هنری ثامن الحجج (ع) با نمایندگی آقایان قاسم دهقانی ورنا مخواستی به شماره ملی ۱۱۷۰۹۲۶۸۴۳ و محمد سلیمیان ریزی به شماره ملی ۰۴۹۰۱۷۵۹۱۰ اعضای هیئت مدیره و آقای مهدی موذنی ریزی به شماره ملی ۱۱۷۰۱۰۱۱۳۵ (خارج از هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند. امضای اوراق و اسناد تعهدآور با مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و آقای رضا قاسمی یا آقای قاسم دهقانی ورنا مخواستی یا آقای محمد سلیمیان ریزی و مهر شرکت می‌باشد. ۲ آقایان حسین صلواتی به شماره ملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ و مهدی اوسطی به شماره ملی ۰۰۶۰۳۸۵۷۴۱ به ترتیب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10722526
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تلاشگران فلق سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۶۷۴۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۷۹۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۴/۸/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۵/۸/۸۹ واصل گردید: سید بهشاد یاسینی به کد ملی ۰۰۶۷۰۳۹۵۷۱ بسمت بازرس اصلی و حسین صلواتی به کد ملی۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه خدمات درمانی فاطمه‌ام الائمه به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۹۷۴۱۲۵ به نمایندگی حسین امیرآقایی به کدملی ۰۰۵۱۰۷۵۸۵۷ موسسه قرض الحسنه و پس انداز المهدی صاحب الزمان (عج) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی مصطفی رضایی به کد ملی۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ و موسسه خدمات فرهنگی و هنری ثامن الاعج (ع) به شناسه ملی۱۰۱۰۷۴۱۱۹۷۴ به نمایندگی وجیه اله قنبری به کد ملی۳۸۰۱۱۸۵۵۷۵ به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۸/۸۹ حسن امیرآقایی به سمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی رضایی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و وحید جامعی به کدملی۴۵۹۱۲۳۳۰۹۱ خارج از اعضا هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد عادی بهادار و تعهدآور و قراردادها و اسناد رسمی با امضاء رئیس هیئت مدیره و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13256532
آگهی تغییرات خدمات فرهنگی علمی هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج ع موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۵۵۴/۲۵۷۵/۱۳۰۲/۵۳/۱۴ مورخ ۰۹/۰۹/۹۵ رییس پلیس محترم اطلاعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد اثنی عشران به شماره ملی۱۲۹۱۰۵۰۳۹۶ عضو اصلی هیئت مدیره حسین خرسند موقر به شماره ملی۰۰۴۵۶۲۰۸۲۲ عضو اصلی هیئت مدیره مصطفی رضایی به شماره ملی۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ عضو اصلی هیئت مدیره حسینعلی نقده دوزان به شماره ملی۱۲۹۱۰۶۷۵۳۱ عضو اصلی هیئت مدیره حسین صلواتی به شماره ملی۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ عضو اصلی هیئت مدیره سیدحسین سعادت آگاه به شماره ملی۰۰۴۹۱۲۰۷۵۱ عضو علی البدل هیئت مدیره احمد نظری به شماره ملی۰۰۸۳۱۹۲۲۴۷ عضو علی البدل هیئت مدیر سیدحسن روضاتی به کد ملی۱۲۸۵۹۵۳۳۰۴ به سمت بازرس اصلی و وحید شریفی به کد ملی۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با دو امضاء از سه امضاء، مدیرعامل، رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر موسسه معتبر خواهد بود و اوراق عادی، مراسلات و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر است. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های موسسه انتخاب گردید. پ۹۵۱۰۲۶۴۶۲۷۹۸۸۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13735395
آگهی تغییرات فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۰۴۳۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: قای احمد اثنی عشران به شماره ملی۱۲۹۱۰۵۰۳۹۶به نمایندگی از موسسه خدمات علمی فرهنگی هنری ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ آقای مصطفی رضایی به شماره ملی۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ به نمایندگی ازمؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی صاحب الزمان (عج) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ آقای حسین صلواتی به شماره ملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ به نمایندگی از مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ آقای جواد جلالیان به شماره ملی ۰۰۵۳۹۹۰۴۱۲ آقای سیدحسن روضاتی به شماره ملی ۱۲۸۵۹۵۳۳۰۴ (خارج از شرکاء) روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های موسسه انتخاب گردید. پ۹۶۰۹۰۸۴۸۷۲۴۲۵۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13818488
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری فجر دربند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای حسین صلواتی به شماره ملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای سعید مظاهری طهرانی به شماره ملی ۰۰۷۵۳۸۸۴۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدابوالقاسم رجب خیلی به شماره ملی ۰۰۶۹۱۰۹۰۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۱۰۲۶۵۷۰۸۰۵۶۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13818524
آگهی تغییرات شرکت دامداری و دامپروری مزرعه رودخانه شور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۷۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی صاحب الزمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای حسین صلواتی به شماره ملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ و مؤسسه خدمات درمانی وبهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه به شناسه ملی به ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج ع به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای سعید مظاهری طهرانی به شماره ملی ۰۰۷۵۳۸۸۴۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدابوالقاسم رجب خیلی به شماره ملی ۰۰۶۹۱۰۹۰۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۱۰۲۶۹۹۵۲۶۳۹۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13828276
آگهی تغییرات شرکت پرواربندان سوز الدین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۲۶۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای حسین صلواتی به شماره ملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۱۰۱۱۳۷۵۲۸۱۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13831868
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری فجر دریوک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۴۸۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای وحید شریفی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۳۴۵۱۷ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای حسین صلواتی به شماره ملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۱۰۲۸۸۰۸۲۶۲۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13846658
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی مکانیزه ودامداری دیمه مهدی شهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۰۰۲۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت ۹۲۹۲ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت ۹۴۲۵ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ و مؤسسه مطالعاتی و انتشاراتی صادق آل محمد (ع) به شماره ثبت ۱۳۲۰۸ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۴۱۰۹ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت ۹۵۲۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ و مؤسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه به شماره ثبت ۶۹۸۲ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۹۰۴۳۳۸ به نمایندگی آقای حسین صلواتی به شماره ملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای سیدابوالقاسم رجب خیلی به شماره ملی ۰۰۶۹۱۰۹۰۰۱ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید مظاهری طهرانی به شماره ملی ۰۰۷۵۳۸۸۴۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۱۱۱۰۳۲۰۳۸۳۱۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13851489
آگهی تغییرات شرکت دامپروری و کشاورزی پروار سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۳۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه به شماره ثبت۶۹۸۲ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۹۰۴۳۳۸ به نمایندگی آقای حسن بهاریان به شماره ملی ۴۵۶۹۸۵۳۷۹۱ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شماره ثبت۹۴۲۵ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت۹۵۲۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ و مؤسسه فرهنگی ورزشی کوثر ورزش به شماره ثبت۱۰۱۸۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۵۱۱۲ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ و مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شماره ثبت ۹۲۹۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای حسین صلواتی به شماره ملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ برای مدت دو سال بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت۲سال انتخاب گردیدند. خانم ناهید زارعی به شماره ملی ۳۸۰۱۰۲۳۴۲۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی ۰۰۷۲۹۵۸۶۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۱۱۱۲۶۰۳۲۹۲۷۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13954009
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مزرعه دام دوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۰۸۴۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فیروزدام به شماره ثبت ۳۶۹ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۴۲۲۸۶۳ به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ و شرکت دام راهیان جمکران قم به شماره ثبت ۵۰۵۷۲۰ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۰۱۷۲۹۸ به نمایندگی آقای مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۲۳۴۳ و شرکت کشاورزی و دامپروری فردوس دام گرمسار به شماره ثبت ۱۱۷۰ وشناسه ملی۱۰۴۸۰۰۵۹۷۹۰ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ و شرکت کشاورزی مکانیزه و دامداری دیمه مهدیشهر به شماره ثبت ۷۵۱۳ وشناسه ملی۱۰۴۸۰۰۰۰۲۱۶ به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ و شرکت مزرعه ده نمک به شماره ثبت شماره ثبت ۲۱۲۷ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۴۸۷۷ به نمایندگی آقای حسین صلواتی به شماره ملی۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای رضا عزپور به شماره ملی۰۰۷۲۹۵۸۶۲۶به سمت بازرس اصلی و خانم ناهید زارعی به شماره ملی ۳۸۰۱۰۲۳۴۲۷به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۱۲۲۷۶۲۶۱۷۴۱۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13962592
آگهی تغییرات فرهنگی وورزشی کوثر ورزش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۱۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد اثنی عشران به شماره ملی۱۲۹۱۰۵۰۳۹۶ به نمایندگی ازموسسه خدمات فرهنگی علمی هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵و آقای جواد جلالیان به شماره ملی۰۰۵۳۹۹۰۴۱۲ به نمایندگی از مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی صاحب الزمان (عج) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰و آقای حسین صلواتی به شماره ملی۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴به نمایندگی از مؤسسه خدمات درمانی وبهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ و آقای سیدحسین سعادت اگاه به شماره ملی ۰۰۴۹۱۲۰۷۵۱ وآقای سیدحسن روضاتی به شماره ملی ۱۲۸۵۹۵۳۳۰۴ (خارج از موسسین) به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۹۷۰۱۱۸۱۷۴۸۱۰۹۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13964261
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروی فردوس دام گرمسار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۵۹۷۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به نمایندگی آقای سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی ۰۷۳۱۸۵۷۱۰۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به نمایندگی آقای مهدی آقا حاجی علیان به شماره ملی ۵۳۰۹۹۱۹۹۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین صلواتی به شماره ملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۱۱۸۷۵۷۱۶۱۴۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14102503
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی سفیر نامی گستران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۹۱۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی مصطفی رضایی به شماره ملی ۰۰۸۲۲۰۶۳۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی محمد سلیمیان به شماره ملی ۰۴۹۰۱۷۵۹۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی حسین صلواتی به شماره ملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره، شهریار ورمقانی به شماره ملی ۳۸۳۹۰۹۷۷۲۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۴۱۱۷۳۰۸۴۵۵۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14337743
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی عصر اندیشه پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۷۶۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی (عج) صاحب الزمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۸۷۰۰ به نمایندگی آقای حسین صلواتی به شماره ملی ۴۵۶۹۷۰۷۴۲۴ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۵۴۵ به نمایندگی آقای علی جلال به شماره ملی ۴۵۶۰۰۶۰۰۹۶ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۶۲۰ به نمایندگی آقای ولی اله فراهانی مقدم به شماره ملی ۰۰۴۷۳۷۶۵۴۶ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم ناهید زارعی به شماره ملی ۳۸۰۱۰۲۳۴۲۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عزپور به شماره ملی ۰۰۷۲۹۵۸۶۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۷۰۹۱۱۷۰۵۵۸۶۶۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک