دانیال فرخ نیا

آقای دانیال فرخ نیا

کد ملی 4569577253
2
شرکت‌ها
2
آگهی‌ها

شرکت های دانیال فرخ نیا

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13302742
آگهی تغییرات شرکت پایه گستر پارس قومس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۰۹۳۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید وحید موسوی دوزهیری به شماره ملی ۴۵۶۹۵۷۵۸۷۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سید علی ایزد پناه به شماره ملی ۴۵۶۹۵۵۷۶۳۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای دانیال فرخ نیا به شماره ملی ۴۵۶۹۵۷۷۲۵۳ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و اوراق عادی و مراسلات با امضای رئیس هیئت مدیره (سید وحید موسوی دوزهیری) به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13336506
آگهی تغییرات شرکت شکر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمدرضا خاتمی با کد ملی ۰۰۶۶۶۲۶۶۷۶ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آقای مهرداد برادران نصیری با کدملی ۲۶۷۷۵۷۳۵۵۵ به نمایندگی از شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۲۵۲۹ بعنوان عضو هیات مدیره آقای حمید بخشی پور پورمقدم با کد ملی ۲۵۹۵۵۱۱۹۳۹ به نمایندگی از شرکت پاکسان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای حسین مرشدزاده با کد ملی ۱۲۴۹۵۴۲۷۵۸ به نمایندگی از شرکت قندنیشابور شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸ بعنوان عضو هیات مدیره آقای دانیال فرخ نیا با کد ملی ۴۵۶۹۵۷۷۲۵۳ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه صنایع بهشهر شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. هیات مدیره اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت و همچنین اخذ تسهیلات از بانک‌ها به جز موارد ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: الف: تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل. ب: تصویب ساختارسازمانی. ج: تصویب بودجه سالانه شرکت. د: افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر ﻫ: ظهرنویسی اوراق تجارتی و: اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره ز: تصویب صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره ط: دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستورجلسه آنها ل: پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده م: به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار. تمامی اوراق بهادار تعهدآورمالی و تجاری از جمله چک‌ها، سفته‌ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری و رسمی شرکت با امضاء مدیرعامل یا قائم مقام وی معتبر است. پ۹۵۱۲۱۴۴۵۴۵۱۲۵۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک