محمد کاشانی

آقای محمد کاشانی

کد ملی 0045694257
22
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 592220
آگهی تصمیمات شرکت تاید واتر خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ساحل آبی درنا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۹۰۹۳ شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر کیش بامسئولیت محدود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۴۱۳۳۸ شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹ شرکت رهیاب رایانه گستر سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۷۹۵ شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸ به موجب صورتجلسههیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ یوسف الهی شکیب به کدملی ۰۰۵۰۹۱۹۱۲۱ به نمایندگی از شرکت ساحل آبی درنا به سمت عضو هیئت مدیره و سید محمد قافله باشی به کدملی ۰۰۴۲۶۸۹۴۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد کاشانی به کدملی ۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷ به نمایندگی از شرکت رهیاب رایانه گستر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علی اصغر بهرامیان به کدملی ۴۵۷۸۶۵۶۱۰ به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر به سمت عضو هیئت مدیره و محمدابراهیم پورزرندی به کدملی ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر کیش بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۳۱۵۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747176
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل و خدمات کانتینری بیکران قشم (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۳۹۱و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۵۰۲۱
برابر صورتجلسه هیاتمدیره مورخ ۶/۶/۱۳۹۱ شرکت مزبور: ۱ شرکت تاید واتر خاورمیانه (سهامی عام) با نمایندگی آقای محمد کاشانی به شماره ملی ۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷ به سمت رئیس هیاتمدیره، شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص) با نمایندگی آقای جمال میرشکرائی به شماره ملی ۰۰۴۶۱۱۴۹۰۴ بسمت نایب رئیس هیاتمدیره و شرکت سرمایهگذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علیرضا چشمجهان بشماره ملی ۰۰۵۶۴۱۴۵۹۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیاتمدیره برای مابقی دوره تصدی هیاتمدیره مزبور انتخاب گردیدند. ۲ اختیارات مدیرعامل برابر صورتجلسه مورخ ۳۱/۲/۹۰ میباشد. ۳ مکاتبات، اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور تجاری و بانکی و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیاتمدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیاتمدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیاتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. د۱۴۲۱۱۷۴ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1238400
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد کاشانی به شماره ملی ۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷ نماینده شرکت رهاب رایانه گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۷۹۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، حمیدرضا امیرشریفی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۹۰۵۶۰ نماینده شرکت تایدواتر خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳ بعنوان عضو هیات مدیره، علی افشین به شماره ملی ۲۶۹۱۱۰۴۵۰۸ نماینده شرکت خط دریا بندر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹ بعنوان نایب رئیس، علی اصغر بهرامیان به شماره ملی ۴۵۷۸۶۵۶۱۰۱ نماینده شرکت راهنما ترابر به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۱۵۸۵ به عنوان عضو هیات مدیره، سعید ذولفقاری به شماره ملی ۰۰۶۳۹۱۵۵۷۱ به نمایندگی از شرکت دریا گستر کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۴۱۳۳۲۸ بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره کلیه اوراق بهادار اسناد تعهدآور از جمله چک سفته و غیره با دو امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو تن از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل به امضای یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۳۱۵۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418650
آگهی تغییرات شرکت تحقیق و تولید وسایل الکترونیک تکتا سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۷۸۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۹۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: به سازمان صدا و سیما به نمایندگی آقای رضا قدیمی به شماره ملی ۰۰۳۵۲۲۳۴۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمد کاشانی به شماره ملی ۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا زنگانه به شماره ملی ۲۶۶۹۰۲۳۳۱۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره پ۱۸۰۸۸۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425635
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات جامع مبین شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۵۳۲۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای آرش دارابی طجر بنمایندگی جدید شرکت فناوران مبین خاور به عنوان عضو هیئت مدیره بجای آقای حسن حاج قاسم صابون پز تعیین گردیدند. در نتیجه آقای آرش دارابی طجر به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محسن سجادی نیا با کدملی ۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲ به نمایندگی از شرکت تجارت الماس مبین بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مجید هوشمندی ماهر با کدملی ۳۸۷۵۱۰۰۸۸۳ به نمایندگی از شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای آرش دارابی طجر با کدملی۰۰۶۴۵۳۹۴۵۸ به نمایندگی از شرکت فناوران مبین خاور بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای جعفر ربیعی با کدملی۰۷۹۳۳۴۷۶۱۰ به نمایندگی از شرکت توسعه مخابراتی آریاسل بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد کاشانی با کدملی ۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷ به نمایندگی از شرکت افق افروز ایماء بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مشترک آقایان محسن سجادی نیا و آرش دارابی طجر با دو امضا و در صورت غیاب آقای محسن سجادی نیا با امضا آقای محمد کاشانی و در غیاب آقای آرش دارابی با امضا یک نفر از آقایان مجید هوشمند یا جعفر ربیعی با دو امضا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۱۳۴۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527637
آگهی تغییرات شرکت آرا مبین آسیا سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۴۷۴۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۱۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن سجادی نیا کدملی ۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲ (به نمایندگی از تجارت الماس مبین) به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاشانی کدملی ۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷ (به نمایندگی از رایا ن تصویر پردیس) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای عطا اله ملکی تبار کدملی ۰۰۵۶۱۸۲۱۷۱ (به نمایندگی از افق افروز ایما ء) به سمت عضو هیئت مدیره آقای سعید فرخ منش کدملی ۱۸۹۰۳۱۴۹۷ (به نمایندگی از صنایع انرژی شهیر) به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید محمد صادق بهشتیا ن کدملی ۰۰۶۸۳۳۸۱۳۹ (به نمایندگی از گروه خدماتی نگاه پایتخت) به سمت عضو و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره یا با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۴۹۹۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10084052
آگهی تصمیمات شرکت خدماتی کالای شهروند سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۰۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۷۲۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۹/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین کلخورانی به کد ملی ۰۰۳۰۷۵۰۷۳۳ به نمایندگی از شهرداری تهران و محمود احمدپورداریانی به کد ملی ۰۰۳۴۷۹۹۵۹۱ به نمایندگی از سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده‌های کشاورزی و قدرت گودرزی به کد ملی ۵۵۷۹۲۹۳۹۳۳ به نمایندگی از سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران و میثم امرودی به کد ملی ۰۰۴۲۹۳۲۶۸۸ به نمایندگی از سازمان زیباسازی و محمد کاشانی به کد ملی ۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷ به نمایندگی از سازمان بهشت زهرا بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۸/۹۰ حسین کلخورانی بسمت رئیس هیئت مدیره، محمود احمدپورداریانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، قدرت گودرزی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10195979
آگهی تصمیمات شرکت رهیاب رایانه گستر سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۴۸۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۷۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیا ت مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۷/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۴۶۹به سمت بازرس اصلی و محمود صدر به کدملی ۳۰۷۱۳۱۲۳۲۶به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تاید واتر خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳ به نمایندگی محمد کاشانی به کدملی ۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷ شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹ به نمایندگی محمدصادق گودرزی به کدملی ۰۴۵۱۰۴۰۷۱۶ شرکت بین المللی توسعه دریا گستر کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۴۱۳۳۲۸ به نمایندگی کورش جلالی فراهانی به کدملی ۰۰۵۷۰۰۹۳۴۱انتخاب گردیدند. محمد کاشانی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدصادق گودرزی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کورش جلالی فراهانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10250612
آگهی تصمیمات شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر سهامی عام ثبت شده به شماره۱۷۱۱۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۳/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۱/۸/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بهزاد اتابکی کد ملی۰۰۳۹۳۲۰۳۵۹ به نمایندگی از شرکت خلیج فارس خط کیش بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۶۱۱۳ رضا حیدری کد ملی۰۰۴۹۵۰۹۶۴۰ به نمایندگی از شرکت تاید واتر خاورمیانه بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳ محمد شفیعی رودسری کد ملی۰۰۴۳۶۲۱۲۶۰ به نمایندگی از شرکت افتخار سهام بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰ محمدحسین آژنگ کد ملی ۲۰۰۰۵۴۷۴۳۵ به نمایندگی شرکت دریا گستر کیش بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۷۹۵ محمد کاشانی کد ملی ۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷ به نمایندگی شرکت رهیاب رایانه گستر بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۷۹۵. بهزاد اتابکی به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا حیدری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین صاحبی (خارج از اعضاء) کد ملی۰۰۵۲۸۴۲۸۴ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13036720
آگهی تغییرات شرکت گسترش سامانه‌های هوشمند آسمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۷۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: شرکت توسعه اعتماد مبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۸۴۱۰ به نمایندگی مهدی صفری به شماره ملی ۰۰۴۹۳۸۵۰۵۴ به سمت رییس هیات مدیره و شرکت توسعه بازار صنایع خلاق برهان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۷۵۱۹ به نمایندگی همایون رمضانی به شماره ملی ۰۰۵۳۲۳۶۹۴۷ به سمت نایب رییس هیات مدیره و شرکت مدیریت توسعه برهان مبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۲۲۸۵ به نمایندگی امیرحسین اسدی به شماره ملی ۱۲۶۱۹۱۰۰۶۰ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت توسعه ارتباطات تابا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۶۱۶ به نمایندگی محمد کاشانی به شماره ملی ۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۲۱۷۰ به نمایندگی علیرضا شاه میرزایی به شماره ملی ۱۲۸۶۹۶۶۱۷۵ به سمت عضو هیات مدیره و محسن احمدی باشماره ملی ۱۵۳۲۷۶۰۳۲۹ را به عنوان مدیرعامل (خارج از شرکاء و خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا «همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و نایب رئیس هیات مدیره متفقا» و یا همراه با یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۷۰۴۱۴۲۵۰۴۵۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13102522
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات تابا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۶۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای مسعود مهردادی به شماره ملی ۰۰۴۸۷۰۰۴۲۸ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی یاس با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۶۱۵۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا مدرس خیابانی به شماره ملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ به نمایندگی از شرکت ارتباطات هدی ارقام با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۰۰۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاشانی به شماره ملی ۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷ به نمایندگی از شرکت ارتباطاتی ضحی کیش با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۹۰۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها، و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر برجسته شرکت و نیز مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۱۰۷۰۸۶۹۳۷۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13167176
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آسیا گستر قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۹۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۷۸۹۹۷
برابر صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/۹۵ شرکت مزبور به واصله مورخ ۰۳/۰۹/۹۵ که در تاریخ ۱۳/۰۹/۹۵ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ - شرکتهای جی پورنر پارس (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد ابراهیمی به شماره ملی ۰۴۲۰۱۶۷۴۳۹ به سمت رئیس هیأت مدیره (سهامدار گروه الف)، ارمغان کالای البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای حمیدرضا رضائی هنجنی به شماره ملی ۰۰۴۴۴۶۵۱۸۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره (سهامدار گروه ب)، همیار جی یزد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای فرشید امینی به شماره ملی ۰۰۴۹۳۹۸۶۸۷ به سمت عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل (سهامدار گروه الف)، سرمایه گذاری راستین نوین کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای سعید کاظم نیا به شماره ملی ۲۷۵۴۵۸۰۲۰۴ به سمت عضو هیأت مدیره (سهامدار گروه ب)، پالایش نفت جی (سهامی عام) با نمایندگی آقای محمد کاشانی به شماره ملی ۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷ به سمت عضو هیأت مدیره (سهامدار گروه الف)، مدیریت کشتیرانی راموز گستر قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مجید تاجیک جلایری به شماره ملی ۳۲۵۷۱۱۹۸۷۹ به سمت عضو هیأت مدیره (سهامدار گروه ب) برای مابقی دوره تصدی هیأت مدیره مزبور انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه قراردادها و اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای گروه الف و در غیاب مدیرعامل توسط رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای گروه ب تأئید و امضاء گردد. یعنی اعضاء و اشخاص هیأت مدیره از یک گروه نباید قراردادها و اوراق و اسناد تعهدآور، چک‌ها، بروات و سفته، اوراق تجارتی را امضاء کنند. همچنین کلیه مکاتبات آتی جاری شرکت با امضاء مدیرعامل و به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ - اختیارات مدیرعامل به شرح مفاد مندرج در بند‌های ۱ الی ۱۸ صورتجلسه فوق الذکر به تصویب رسید. ش۹۵۰۹۱۴۵۴۲۱۷۴۲۳۷ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13458932
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ و بموجب مجوز شماره ۲۱۱۰۵ , ۱۲۲ مورخه ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید باقرزاده چچکلوی منصور با کدملی ۲۷۵۱۷۵۲۳۱۴ بجای محمد کاشانی با کدملی ۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷ بنمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک دی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۶۴۹ برای باقیمانده دوره تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۳۱۶۵۷۷۴۷۳۵۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13489934
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص به پرداز همراه سامانه اول در تاریخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۱۵۴۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۷۰۳۵۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام امور انفورماتیکی شامل طراحی و تولید و ارایه و پشتیبانی نرم افزار های رایانه ای اعم از سفارش مشتری و بسته های نرم افزاری و واردات و پشتیبانی نر م افزارهای رایانه ای خارجی و فعالیت در زمینه سیستم های ویژه رایانه ای نظیر اتوماسیون صنعتی و کارت های هوشمند و مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های انفورماتیکی و فعالیت در زمینه شبکه های رایانه ای و شبکه های رایانه ای اطلاع رسانی نظیر اینترنت و تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیک و ارایه خدمات ارز ش افزوده و خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات رایانه ای و دستگاه های جانبی رایانه و قطعات و ملزومات رایانه و ارایه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری رایانه و ارایه خدمات پشتیبانی نرم افزاری رایانه ای و آموزش و پژوهش در زمینه موضوع فعالیت شرکت و اخذ وام و تسهیلات و اعتبار از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی و ایجاد شعب در سراسر کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز در حوزه فعالیت شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ باغ فیض ـ خیابان شهید حسن نیک زارع (پیروزی) ـ خیابان شهید محمدرضا زمانی ـ پلاک ـ ۴۵ ـ طبقه پنجم ـ واحد غربی ـ کدپستی ۱۴۷۳۱۸۵۵۳۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال آن بموجب گواهی بانکی شماره۱۱۷/۳۶۷/۳۵ مورخ ۲۸/۳/۹۶ بانک تجارت شعبه قلهک پرداخت گردید. و الباقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: شرکت کامپیوتر و روشهای مکانیزه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۰۱۳۰ به نمایندگی مهران محسن زاده به شماره ملی ۴۷۲۳۱۵۶۱۶۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بهپرداز جهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۵۴۹۸ به نمایندگی امیررضا جلیلی به شماره ملی ۰۰۴۱۳۶۴۸۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه نور دنا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۱۸۵۰ به نمایندگی سیدعلی فیروزآبادی به شماره ملی ۴۷۲۳۶۶۲۳۷۵ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت نقش اول کیفیت به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۶۲۳۰ به نمایندگی محمد کاشانی به شماره ملی ۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات رفاهی کارکنان همراه اول به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۵۹۵۸۰ به نمایندگی محمدمهدی عطوفی به شماره ملی ۰۰۳۵۴۴۶۰۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محسن آذری به شماره ملی ۰۰۵۸۹۳۶۶۵۳ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضا) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا شخصی که از طرف هیئت مدیره معرفی می شود همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شماره ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ به سمت بازرس اصلی و آقای جاوید پرغم دریاسری به شماره ملی ۲۷۰۹۵۹۸۶۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۴۱۰۵۴۶۶۰۴۷۳۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13594271
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات سیار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۵ و بموجب مجوز شماره ۱۱۱۶۸/۴۱ مورخه ۲۱/۰۵/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد کاشانی به شماره ملی ۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷ به جای محمد رضا مدرس خیابانی به شماره ملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ به نمایندگی از طرف شرکت مخابرات استان تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۰۱۹ به سمت عضو هیات مدیره برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۶۱۳۴۰۹۲۳۹۴۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13608866
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۵۵۰۶/۴۱ مورخه ۱۳/۳/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم خوش گفتار دارای کدملی ۰۳۸۴۴۳۲۴۷۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۰۵۳۸ بعنوان رئیس هیات مدیره علی محمد نظرپور کاشانی دارای کدملی۱۲۶۲۲۱۳۰۲۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره محمد کاشانی دارای کدملی ۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۵۵۴۲ بعنوان عضو هیات مدیره سروش سالم دارای کدملی ۱۸۴۱۶۷۷۴۷۷ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳ بعنوان عضو هیات مدیره مجید دبیریان دارای کدملی ۰۰۶۴۲۱۰۲۷۸ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱ بعنوان عضو هیات مدیره محمود احمدیان مزرعه دارای کدملی ۰۰۴۹۲۸۷۰۲۸ بعنوان مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۶۲۲۱۶۶۶۸۴۹۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13635643
آگهی تغییرات شرکت حمل نقل گنجینه پردیس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۰۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۶۵۸۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵ به نمایندگی آقای محمد کاشانی به شماره ملی۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۴۵۴۰ به نمایندگی آقای داریوش احمدی به شماره ملی ۱۸۴۱۳۹۱۰۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت ایده پردازان صنعت فولاد (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۷۷۸۵۵به نمایندگی آقای جواد صادقی مجد به شماره ملی ۱۳۷۸۹۴۳۷۴۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴ به نمایندگی آقای کامران بهمنی به شماره ملی ۱۷۵۱۱۱۴۴۳۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تجارت کالای آتیه (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۱۷۳۲ به نمایندگی آقای مهران شاه نشینی به شماره ملی ۱۸۱۹۰۹۱۵۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بانکی از جمله چک‌ها، سفته‌ها و بروات با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای نایب رئیس هیات مدیره نیز انجام خواهد گرفت و متفقا همراه با مهر شرکت و سایر مراسلات و مکاتبات اداری و اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۷۱۰۸۶۵۲۸۳۱۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13646298
آگهی تغییرات خدمات رفاهی کارکنان همراه اول موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۶۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۵۹۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۱/۱۳۹۶ و تأییدیه شماره ۹۴۴۴ مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۶ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی خدمات پشتیبانی و فنی مهندسی فرهیختگان پیام همراه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۹۸۰۹ به نمایندگی سید عباس نوربخش به شماره ملی ۱۷۵۰۵۲۰۳۱۱ با دریافت مبلغ ۱۰۰۰ ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق مؤسسه از موسسه خارج گردید. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: شرکت ارتباطات سیار ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳ به نمایندگی وحید صدوقی به شماره ملی ۱۱۸۹۳۰۷۵۷۱ میزان سهم الشرکه ۲۹۹۹۹۹۹۹۶۰۰۰ ریال شرکت نقش اول کیفیت به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۶۲۳۰ به نمایندگی بهزاد خان سفید به شماره ملی ۰۴۵۱۹۴۵۳۷۹ میزان سهم الشرکه ۱۰۰۰ ریال شرکت سرمایه گذاری توسعه نور دنا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۱۸۵ به نمایندگی محمد کاشانی به شماره ملی ۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷ میزان سهم الشرکه ۱۰۰۰ ریال شرکت ستاره درخشان همراه کیش به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۱۳۴۴۰ به نمایندگی عزیز محمد اکبری به شماره ملی ۲۵۷۲۲۸۸۲۲۲ ۱۰۰۰ ریال شرکت توسعه تجاری مجازی سارینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۱۶۹۰ به نمایندگی محمد روح الهی به شماره ملی ۰۰۴۲۹۶۱۶۱۰ ۱۰۰۰ ریال عبارات ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: ایجاد مجتمع‌ها و شهرک‌های مسکونی و گردشگری با کلیه ابنیه و تاسیسات جانبی از قبیل مجموعه‌های ورزشی، پذیرایی و تالارهای مراسم فرهنگی و همایشها و ایجاد واحد‌های تجاری، طراحی، مشاوره، اجرا، نظارت فنی و احداث تاسیسات و ابنیه انواع هتل و مراکز گردشگری و توریستی و اماکن تفریحی. طراحی و راه اندازی و مشاوره واجرای تاسیسات و تجهیزات مراکز مخابراتی طراحی و مشاوره و محاسبه و اجرای پروژه‌های عمرانی اعم از ابنیه مسکونی و اداری و انجام کلیه خدمات انفورماتیکی شبکه داده‌ها (ارائه و اجرا و پشتیبانی) انجام کلیه فعالیت‌های فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم انجام خواهد شد. تعداد اعضای هیئت مدیره از ۶ نفر به ۵ نفر کاهش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۶۰۷۱۶۶۲۹۷۹۱۷۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13646956
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه کسب و کار توسکا درتاریخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۶۵۸۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۱۵۹۰۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ایجاد و نگهداری پایگاه داده های الکترونیکی ، مدیریت و نظارت بر اجرای پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات. خدمات شبکه های اطلاع رسانی ، فعالیت در حوزه تجارت الکترونیک ، انتشار نشریه و یا انجام فعالیتهای مطبوعاتی ، تصدی به فعالیت در خصوص سرویسهای رادیویی، خدمات مربوط به تجهیزات رادیویی ، خدمات مخابراتی و ارتباطات همراه. اخذ نمایندگی از شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی ، ایجاد شعب و یا اعطای نمایندگی ، شرکت در مزایده های داخلی و خارجی ، شرکت در نمایشگهای داخلی داخلی و خارجی و برگزاری همایشها ، مراسم ، جشن ها کنفرانس و تبادل اطلاعات در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات ، انجام فعالیت های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد و نگهداری پایگاه های داده ، توسعه ، فروش، مشاوره ، تجزیه و تحلیل ، نظارت فنی ، پیاده سازی ، پشتیبانی و نگهداری فنی و عرضه خدمات مربوط به سامانه های یکپارچه سازمانی ، سامانه های پرداخت خرد روی بستر تلفن همراه و دیتا (اینترنت) ، سامانه های مدیریت ارتباطات با مشتریان ، اتوماسیون سازمانی و توزیع کالا، کسب و ارائه خدمات ، تجهیزات ، ماشین الات و نرم افزارهای مخصوص فعالیتهای فوق ، انجام فعالیتهای مجاز تجاری ، بازرگانی و اقتصادی و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاها و خدمات مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران ـ ولیعصر ـ خیابان شهید سرلشگر غلامعباس سلطانی ـ خیابان ولیعصر ـ پلاک ۲۶۰۹ ـ برج سایه ـ طبقه چهارم ـ واحد ۳ ـ کدپستی ۱۹۶۷۷۱۳۶۵۹ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ به موجب گواهی با نکی شماره ۰۲۱۱/۰۲۱۷/۹۶ مورخ ۲۵/۶/۹۶ نزد بانک آینده شعبه امانیه توسط سهامداران پرداخت گردید. و الباقی مانده از سرمایه اولیه در تعهد پرداخت سهامداران می باشد اولین مدیران: شرکت ارتباطات سیار ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۴۵۳ با نمایندگی محمد کاشانی به شماره ملی ۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷ به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت سرمایه گذاری توسعه نور دنا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۱۸۵۰ با نمایندگی محمدمهدی عطوفی به شماره ملی ۰۰۳۵۴۴۶۰۷۲ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت نقش اول کیفیت به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۶۲۳۰ با نمایندگی سعید عسکری به شماره ملی ۵۷۹۹۷۴۴۷۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق و اسنادبهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه مالی آرمان آروین پارس به شماره ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به سمت بازرس اصلی موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شماره ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۱۶۵۷۴۲۶۲۲۷۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14096177
آگهی تصمیمات شرکت دریابان جنوب ایران کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۴۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۲۹۳۱
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۶٫۰۹٫۰۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۱۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۱۳۹۶٫۰۶٫۳۱ به تصویب رسید. ۲. آقای علیرضا سمنانی پور با کدملی ۰۰۴۳۷۷۹۷۶۱ به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمد کاشانی با کدملی ۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷ به نمایندگی از شرکت نگین بنادر ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۱۹۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مقدمی فرد با کدملی ۰۴۹۲۸۲۱۸۲۸ به نمایندگی از شرکت توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش با شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۷۱۱۳۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. کلیه قراردادها، اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری و سایر موارد با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴. مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بعنوان حسابرس قانونی و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهراد مشار با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۵. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۶. هیئت مدیره حدود اختیارات خود را مطابق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۱۱ به مدیرعامل تفویض نمود. ش۹۷۰۴۰۶۳۲۷۶۳۷۸۶۴ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14178765
آگهی تغییرات شرکت گنجینه پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۵۱۶۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ایده پردازان صنعت فولاد به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۷۷۸۵۵ به نمایندگی جواد صادقی مجدکدملی ۱۳۷۸۹۴۳۷۴۰، توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵ به نمایندگی محمد کاشانی کدملی ۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷، فولاد خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴ به نمایندگی کامران بهمنی کدملی ۱۷۵۱۱۱۴۴۳۰، سرمایه گذاری وتوسعه فولاد جنوب به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۴۵۴۰ به نمایندگی داریوش احمدی کدملی ۱۸۴۱۳۹۱۰۵۰، تجارت کالای آتیه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۱۷۳۲ به نمایندگی سید حسن موسوی کدملی ۴۸۹۸۸۶۸۲۷۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به نمایندگی خسرو واشقانی فراهانی کدملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ بعنوان بازرس اصلی و محمد حسناء کدملی ۱۷۵۶۸۱۸۷۸۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۷۰۵۲۹۸۱۰۶۳۸۵۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14227368
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران رهاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۱۹۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید محمد کدملی ۰۰۴۱۸۸۳۰۱۲ به سمت رییس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت حامی سرمایه اقتصادو آقای سعید پورزادی کدملی ۰۴۳۹۰۲۴۵۴۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصادی آساره و آقای محمد کاشانی کدملی ۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷ به سمت نائب رییس هیات مدیره؛ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه بامداد انتخاب گردیدند هیات مدیره بخشی از اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی، نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها (بر اساس آئین نامه مصوب شرکت) مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات تعهد، ظهرنویسی، قبولی و واخواست اوراق تجارتی اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه ادارات و دوائر ثبت اسناد، تعیین میزان استهلاک‌ها تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. ۳ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق رییس هیات مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از دو نفر مزبور، با امضاء ثابت یکی از دو نفر مدیرعامل یا رییس هیات مدیره، به همراه امضاء عضو دیگری از هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی، با امضاء رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۷۰۱۶۶۷۲۷۸۳۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک