محمدحسین محمدخانی

آقای محمدحسین محمدخانی

کد ملی 4569288383
21
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 706045
آگهی تغییرات شرکت پایش سبز کاوهسهامی خاص به شماره ثبت۳۰۴۱۵۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۱۵۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۴/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۲۳۱۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535491
آگهی تغییرات شرکت شیشه فلوت کاویان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۲ بتصویب رسید. آقایان رحمت اله توکلی اژیه به کدملی۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ و آقای محمدحسین محمدخانی به کدملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی وعلی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و محمد رضاعسگریان دماوندی به کد ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ و خانم صدیقه مشهدی حسین حداد به کد ملی ۰۰۴۳۲۴۶۴۶۱ و آقای محمود عسگریان دماوندی به کد ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به کد ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۴۳۰۸۹۸۵۶۸۹۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9643164
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی کاوند کاویان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۶۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۷۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید عبداله علوی به شماره ملی ۰۶۵۲۱۴۱۹۸۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۵/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11153126
آگهی تغییرات شرکت اوره کاوه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۲۵۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی ۰۰۵۸۲۳۳۲۱۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۳/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ تا تاریخ ۲۲/۳/۱۳۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ به سمت مدیر عامل. ۶ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12662532
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه پترو کاوه افق در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۷۴۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۴۳۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: احداث خرید مشارکت تاسیس تکمیل و یا بهره برداری از کارخانجات تولیدی در کلیه زمینه صنعت کشور ـ تهیه تولید و توزیع انواع و اقسام مواد اولیه و تولیدات مورد نیاز کشور ـ نصب و راه اندازی تاسیسات صنعتی ـ خدمات مشاوره در زمینه تجهیزات کارخانه صنعتی ـ خدمات راهبری سیستم های ایمنی و آتش نشانی و محیط زیست در حوزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ـ تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور ـ فعالیتهای تعمیرو نگهداری تاسیسات صنعتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور ـ خرید و فروش و مشارکت در انواع حامل های دریایی و سرمایه گذاری و احداث اسکله های تجاری وارداتی و صادراتی برای انواع کالاهای تولید داخل و خارج ـ تهیه توزیع بسته بندی و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی مورد نیاز کشورو کلیه ماشین آلات و مواد اولیه ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی ـ اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر جهان ـ افتتاح حساب و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی مورد نیاز شرکت ـ انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی ـ انجام کلیه موضوعات در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خ ولیعصر بالاتر از م ونک ک خلیل زاده پ ۵۷ کدپستی ۱۹۶۹۷۴۳۴۳۴ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۳۶۰ سهم بانام و ۶۴۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمار۴۴۳۱۰۸ مورخ ۱۰/۱۱/۹۴ نزد بانک سپه شعبه میرداماد غربی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند. محمدرضا عسگریان دماوندی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ابراهیم عسکریان دماوندی با کدملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. مسعود عسگریان دماوندی با کدملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محمدرضا کربلای قدیری با کدملی ۰۰۴۲۸۴۲۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ محمود عسکریان دماوندی با کدملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته برات و قرار دادها با امضا دو نفر از ۵ نفر اعضا هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی. آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۴۱۱۲۷۳۰۷۴۸۸۱۰۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12889621
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی شیشه کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۷۲۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۸۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی: ۰۰۶۴۲۸۴۲۷۱ همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جمشید رحیمی به شماره ملی:۰۰۴۵۱۷۸۲۴۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شماره ثبت ۲۳۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی: ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۴۱۳۳۹۷۷۹۹۶۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12907237
آگهی تغییرات شرکت بلند آسمان دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۳۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۰۶۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. محمدحسین محمدخانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی و رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۴۲۲۹۳۸۲۵۰۴۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918698
آگهی تغییرات شرکت فرا دریا کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۴۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۴۵۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی:۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی:۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۴۲۹۳۴۱۷۹۵۷۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12932875
آگهی تغییرات شرکت کاوه سودا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۷۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی: ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۵۰۵۸۶۸۱۶۹۹۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12932920
آگهی تغییرات شرکت شیشه آسا فلوت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۵۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۵۰۵۳۳۰۱۶۱۳۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13126724
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ مراغه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۹۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شماره ثبت ۲۳۷۹۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ به نمایندگی رضا ارزیتون به شماره ملی ۰۰۶۷۶۸۰۳۵۶ به عنوان بازرس اصلی و محمدحسین محمدخانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۵ انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار رصد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۸۲۴۷۹۴۷۴۹۹۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13507219
آگهی تغییرات شرکت بلور شیشه دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۳۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۲۷۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا قربانی به شماره ملی: ۰۰۶۴۵۲۳۹۹۳ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی:۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی: ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۴۲۰۵۶۴۲۲۴۸۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13540154
آگهی تغییرات شرکت پلیمر سپهر کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۳۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۴۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، محمدرضاعسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ و مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم متینه عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۴۴۰۳۹۵۲۲۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد عادی و اداری و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. محمدحسین محمدخانی به شماره ملی۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب مجمع رسید. پ۹۶۰۵۱۰۳۶۵۲۴۵۷۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13547213
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شیشه فلوت هرمز در تاریخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۳۳۷۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۶۵۹۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تهیه تولید و توزیع انواع شیشه های رفلکس آئینه ـ خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مربوطه و همچنین کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ افتتاح حساب و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و داخلی و خارجی ـ انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ اراج ـ خیابان ۲۲ بهمن ـ خیابان شهید مسعود تیموری ـ پلاک ۱۰ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۱۶۹۴۶۱۹۵۴۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۸۵۵ سهم آن بی نام عادی تعداد ۱۴۵ سهم آن بانام عادی می باشد گواهی شماره ۶۲/۹۶/۱۸ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۶ از بانک تجارت شعبه نادری به مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ پرداخت گردید و بقیه آن در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای مهیار یساری به شماره ملی ۰۰۱۲۲۰۰۲۱۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد حسین محمد خانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به سمت بازرس اصلی آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۱۵۴۶۵۵۵۷۶۴۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13632677
آگهی تغییرات شرکت بلور کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۲۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و آقای سید محمد سیدباقری به شماره ملی: ۰۰۵۴۱۰۴۹۱۲ نماینده شرکت پلیمر سپهر کاوه به شماره ثبت ۴۸۷۳۹۶ و آقای محمد حسین محمدخانی به شماره ملی: ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ نماینده شرکت گروه پترو کاوه افق به شماره ثبت ۴۸۷۴۰۰ همگی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد بنی اسد به شماره ملی: ۰۰۵۵۳۳۵۶۴۰ نماینده شرکت بلور شیشه دماوند به شماره ثبت ۴۷۴۳۹۸ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۰۵۱۰۰۵۹۵۶۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13701868
آگهی تغییرات شرکت طراحی و مهندسی پترو کاوه افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۸۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. جعفر عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۲۳۵۲۳۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی ۰۰۶۴۲۸۴۲۷۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ و مهرداد رجبی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۹۳۴۷۲ بسمت عضو هیئت مدیره و علیرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۱۵۴۶۱۹۶۳ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک؛ سفته؛ برات و قراردادها و اوراق عادی و مراسلات با امضاء دو نفر از سه نفر (رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به عنوان بازرس اصلی و محمدحسین محمدخانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۸۱۷۸۴۴۸۶۴۱۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13782942
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه بلور کاوه درتاریخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۰۵۹۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۲۶۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:تهیه تولید و توزیع انواع بلورجات و شیشه-خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی-انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی-افتتاح حساب و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و داخلی و خارجی-مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها از طریق تأمین و یا تعهد شرکتهای جدید و یا خرید سهام شرکتهای موجود -شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی-اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران-شهرک پرواز-خیابان مسیل رودخانه-بلوار شهید حمیدرضا مژدی-پلاک ۲-طبقه همکف ـ کدپستی ۱۹۵۶۹۸۳۱۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۸۱۵ سهم آن بی نام عادی تعداد ۱۸۵ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۳۸۰ مورخ ۰۳/ ۰۸/ ۱۳۹۶ از بانک ملی ایران شعبه دارآباد به مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ پرداخت گردید. و مابقی در تعهد سهامداران میباشد. اولین مدیران:آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت و آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ایمان ترکیان ولاشانی به شماره ملی ۱۸۱۷۲۶۷۹۰۶ و به سمت مدیرعامل( خارج از اعضا) به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا :امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به سمت بازرس علی البدل و آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۰۰۴۳۶۵۸۸۰۳۳۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186279
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص حمل و نقل ترابر سهند ایرانیان درتاریخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۳۸۲۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۰۱۷۱۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام امور حمل و نقل کشوری از مبداء شهرستان مراغه به سایر نقاط کشور طبق اصلاحیه ضوابط عمومی تاسیس و بهره برداری از شرکتهای حمل و نقل به شماره ۱۴۴۷۷/۲۶ مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۷ به شکل شرکت سراسری (بخشنامه معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری کل کشور) ایجاد هرگونه شعب و نمایندگی با کسب موافقت قبلی و کتبی از سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور قابل انجام می باشد. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آذربایجان شرقی - شهرستان مراغه - بخش مرکزی - دهستان قره ناز - روستا ورجوی-خیابان شهیدان ذاکری-کوچه ((باغات))-پلاک ۰-طبقه همکف-- کدپستی ۵۵۳۳۱۱۸۸۹۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۸۹۷۳۸ مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۷ نزد بانک تجارت شعبه نادری با کد۱۹۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره کاوه سودا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۴۶ و به نمایندگی احمد رنجبری به شماره ملی ۵۰۶۹۶۵۸۴۴۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال شیشه آسا فلوت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۴۱۰۵ و به نمایندگی سعید یساری به شماره ملی ۰۰۸۲۳۲۲۷۸۳و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال بلور شیشه کاوه به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۱۵۱ و به نمایندگی سید محسن سیدشاکری به شماره ملی ۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای امین تقی بنیاد به شماره ملی ۱۲۸۹۲۰۴۳۷۳و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب مجوز شماره ۱۴۴۷۷/۲۶ مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۷ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای تاسیس گردید. ش۹۷۰۶۰۴۱۳۶۱۳۱۸۱۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14187635
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل فیروز ترابر فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۸۳۷۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۷ بموجب مجوز شماره ۳۳۹۴۴/۴۱ ۲۴/۵/۹۷ اداره حمل و نقل تصمیمات ذیل اتخاذ شد: انتخاب بازرسان: آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ترازنام و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۶ تصویب گردید ش۹۷۰۶۰۵۶۷۵۵۵۱۵۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فیروز آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14221337
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دریا موج دیر درتاریخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۱۵۷۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۴۴۰۳۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:ساخت تعمیر و خرید شناورهای خدماتی و تجاری–نصب و راه اندازی تاسیسات دریائی و ساحلی ؛ مالکیت شناور و اجاره دادن و اجاره گرفتن شناور – خرید و فروش و مشارکت در انواع شناورهای دریایی موتوردار و بدون موتور و سرمایه گذاری و احداث اسکله ها ی تجاری وارداتی و صادراتی برای انواع کالاهای تولید داخل و خارج –- نصب و راه اندازی تاسیسات صنعتی و خدمات راهبری سیستم های ایمنی و آتش نشانی و محیط زیست در حوزه صنایع نفت گاز پتروشیمی –تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور-انجام خدمات بندری و نمایندگی کشتیرانی و خدمات یدک کشی و پهلو دهی کشتی و خدمات راهنمایی کشتی ها-فعالیتهای تعمیر و نگهداری تاسیسات صنعتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور- خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی مورد نیاز کشور و کلیه ماشین آلات و مواد اولیه-شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی-اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر جهان-افتتاح حساب و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی مورد نیاز شرکت-انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی-انجام کلیه موضوعات در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-اراج-خیابان ۲۲بهمن-خیابان شهید مسعود تیموری-پلاک ۱۰-طبقه اول-- کدپستی ۱۶۹۴۶۱۹۵۴۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۶۸۵ سهم آن بی نام عادی تعداد ۳۱۵ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۹/۹۶/۱۸ مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۶ نزد بانک تجارت شعبه نادری با کد۱۹۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای غلامرضا ساسانی به شماره ملی ۱۳۷۵۵۶۲۶۰۶و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر آقایان محمدرضا عسگریان دماوندی و مسعود عسگریان دماوندی و محمود عسگریان دماوندی و غلامرضا ساساسانی متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یک نفر از چهار نفر به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۶۲۶۴۰۴۹۸۲۳۶۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14278093
آگهی تغییرات شرکت تولیدی معدنی شیورین شرکت تعاونی به شماره ثبت ۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۲۳۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۷ وباستنادنامه شماره ۵۰۳/۵۰۱۰۳ مورخ۱۰/۰۷/۹۷ اداره تعاون کارورفاه اجتماعی ابهرتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۶ به تصویب رسید. رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به سمت بازرس اصلی ومحمدحسین محمدخانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یک سال مالی (۱۳۹۷) انتخاب شدند. ش۹۷۰۸۰۲۷۸۵۳۴۴۳۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک