محمدتقی شیرخوانی

محمدتقی شیرخوانی

کد ملی 4569245021
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 661915
آگهی تصمیمات شرکت گسترش بازرگانی داروپخشسهامی خاص به شماره ثبت۱۵۷۱۶۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۹۸۸۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۲۶۵۸ به سمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به کدملی ۴۵۶۹۲۴۵۰۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷ شرکت توزیع داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ کارخانجات داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷ شرکت تولید مواد اولیه داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳ شرکت شیمی داروئی داروپخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۲۲۸۴۰۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734072
آگهی تصمیمات شرکت تهران گشت ارغوانیسهامی خاص به شماره ثبت۱۸۸۸۱۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۰۸۲۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آئین ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۲۶۵۸ به سمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به کدملی ۴۵۶۹۲۴۵۰۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۳۱۵۰۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 858143
آگهی تصمیمات موسسه آموزشی و پژوهشی ساختمان و شهرسازی به شماره ثبت ۷۳۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۲۵۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۲۶۵۸ به سمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به کدملی ۴۵۶۹۲۴۵۰۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۱۵۹۴۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 987273
آگهی تغییرات شرکت ققنوس سپید پارسی (سهامی خاص) بشماره ثبت۴۲۸۷۹۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۴۱۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۷/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدتقی شیرخوانی به شماره ملی۴۵۶۹۲۴۵۰۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۷/۱۱/۱۳۹۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای کیارش پویان فر به شماره ملی۴۰۷۲۸۱۶۹۶۵ و آقای علی کاظمی کردخلی به شماره ملی۰۰۷۶۵۹۲۴۳۱ و آقای محمد کاظمی کردخیلی به شماره ملی۲۵۹۴۸۷۹۵۵۱ و آقای رضا نصرالهی به شماره ملی۰۰۸۳۱۴۷۱۶۰ تا تاریخ۷/۱۱/۱۳۹۳. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای کیارش پویان فر به شماره ملی۴۰۷۲۸۱۶۹۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی کاظمی کردخلی به شماره ملی۰۰۷۶۵۹۲۴۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کاظمی کردخیلی به شماره ملی۲۵۹۴۸۷۹۵۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا نصرالهی به شماره ملی۰۰۸۳۱۴۷۱۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد کاظمی کردخیلی به شماره ملی۲۵۹۴۸۷۹۵۵۱ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس و یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبراست. در تاریخ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۹۸۵۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1138995
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۵۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به ش. م ۱۰۳۲۰۱۹۲۶۵۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدتقی شیرخوانی به ش. م ۴۵۶۹۲۴۵۰۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۸۴۳۸۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190574
آگهی تغییرات شرکت طب آریا نیکان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خدمات مالی آئین ارقام بسمت بازرس اصلی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۲۶۵۸ و آقای محمدتقی شیرخوانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۴۵۰۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۰۹۸۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267237
آگهی تغییرات شرکت رزان مهر سهامی عام به شماره ثبت۹۹۳۶۸ و شناسه م۱۰۱۰۱۴۳۳۵۸۶
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۴/۱۳۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به تاریخ۳۰/۱۲/۱۳۹۱به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان محمود صهائیان بوستانی کدملی۰۰۳۹۷۲۰۶۱۶و علی محمدی تربتی کدملی۰۴۵۲۴۵۱۳۷۱و علیرضا فریور کدملی۱۲۶۱۵۴۲۸۸۶و علی اصغر پورمهابادیان کدملی۰۰۴۳۵۷۰۷۸۱و احسان پورمهابادیان کدملی۰۴۵۱۳۷۴۸۶۱به عنوان اعضای اصلی وآقای کیومرث علی پور کدملی۳۳۷۹۷۸۴۷۵۳به عنوان عضو علی البدل. موسسه حسابرسی وخدمات مالی ائین ارقام با شناسه ملی۱۰۲۲۰۱۹۲۶۵۸به سمت بازرس اصلی وآقای محمد تقی شیرخوانی با کدملی۴۵۶۹۲۴۵۰۲۱به سمت بازرس علی البدل برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی انتخاب گردید. پ۱۷۴۵۹۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1393971
آگهی تغییرات شرکت صندوق پنبه ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۱۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۷۱۴۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۲۶۵۸ بعنوان بازرس اصلی، آقای محمدتقی شیرخوانی با شماره ملی ۴۵۶۹۲۴۵۰۲۱ بعنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. اعضاء هیات‎مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی ابقاء گردیدند: آقای محمدحسین کاویانی به ک. م ۲۱۲۱۲۲۳۹۰۸ بعنوان مدیرعامل و آقای اسداله پاک‎سرشت به ک. م ۱۸۶۰۸۹۶۴۲۱ بعنوان رئیس هیات‎مدیره اسناد شرکت را امضاء خواهند کرد و آقای محسن بنی‎جمالی به ک. م ۰۵۳۲۷۴۱۱۰۲ نایب رئیس هیات‎مدیره در غیاب رئیس هیات‎مدیره اسناد شرکت را امضاء خواهند کرد. پ۱۷۹۵۸۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1393992
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع روغن نباتی گل بهار پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۰۲۹۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۲۶۵۸ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۴۵۰۲۱ بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۷۹۵۴۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1401829
آگهی تغییرات موسسه جامعه حسابداران رسمی ایران شماره ثبت ۱۳۷۰۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۸۳۱
باستناد صورت جلسه شورای عالی مورخ ۲۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره بمدت سه سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمد تقی شیر خوانی بشماره ملی ۴۵۶۹۲۴۵۰۲۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و دبیر کل، مهدی کرباسیان بسمت رئیس شورایعالی، سعید جمشیدی فرد بشماره ملی ۰۵۶۹۳۷۱۵۷۰ بسمت نایب رئیس شورایعالی، سید محمد علوی بشماره ملی ۱۶۵۲۳۷۸۷۳۱ و ناصر محامی بشماره ملی ۲۷۵۳۴۶۷۳۷۴ بسمت عضو هیئت مدیره. پ۱۸۰۲۷۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512219
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام شماره ثبت ۲۵۳۸۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۲۶۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۹/۹۲ و مجوز شماره ۶۹۲۱۸/۹۲ مورخ ۳/۱۲/۹۲ جامعه حسابدران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدتقی شیرخوانی به کدملی ۴۵۶۹۲۴۵۰۲۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره مرکب از ۲ نفر می‌باشد که ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء بشرح زیر می‌باشد: علی علیمردانی به کدملی ۰۰۵۲۳۶۴۷۸۱ دارنده ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال سهم الشرکه محمد ترامشلو به کدملی ۰۴۹۱۲۸۰۷۸۵ دارنده ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال سهم الشرکه پ۱۸۴۶۵۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9814595
آگهی تصمیمات شرکت مخازن ساحل سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۲۱۷۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۶۱۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۵/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۵/۹۰ واصل گردید و موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به کد ملی ۴۵۶۹۲۴۵۰۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9830195
آگهی تصمیمات شرکت ذخیره شاهد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۴۸۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به ش م ۱۰۳۲۰۱۹۲۶۵۸ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به ک م ۴۵۶۹۲۴۵۰۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۵/۹۱ محسن سهل آبادی به ک م ۰۵۳۰۷۶۳۶۰۵ به نمایندگی مؤسسه اندوخته شاهد به ش م ۱۰۱۰۰۵۶۷۴۰۰ به جای محمدرضا پورحاج رضایی بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردید. در نتیجه ترکیب اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر می‌باشد: باقر میلانی به ک م ۰۸۲۹۳۰۸۵۳۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین عامریان به ک م ۴۵۹۱۲۳۴۹۳۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرهود فلاحت پیشه به ک م ۰۰۶۱۴۸۵۳۴۹ و محسن سهل آبادی به ک م ۰۵۳۰۷۶۳۶۰۵ بسمت عضو هیئت مدیره و محمدحسن آزما به ک م ۴۱۳۲۴۴۴۴۷۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9984551
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز تهران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۷۹۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۱۰/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۳/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به کد ملی ۴۵۶۹۲۴۵۰۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10110870
آگهی تصمیمات شرکت جهان کوثر سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۰۰۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی محمدتقی شیرخانی به کدملی۴۵۶۹۲۴۵۰۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10454588
آگهی تصمیمات شرکت گچ تهران سهامی عام به شماره ثبت۱۲۸۴۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۲۶۵۸ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به کدملی ۴۵۶۹۲۴۵۰۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10478767
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاران رازان مهر سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۳۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۳۵۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۹/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آئین ارقام به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۹۲۶۵۸ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به کدملی ۴۵۶۹۲۴۵۰۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. علیرضا فریور به کدملی ۱۲۶۱۵۴۲۸۸۶ و علی‎اصغر پورمهابادیان به کدملی ۰۰۴۳۵۷۰۷۸۱ و محمود صهائیان‎بوستانی به کدملی ۰۰۳۹۷۲۰۶۱۶ و علی محمدی‎تربتی به کدملی ۰۴۵۲۴۵۱۳۷۱ و احسان پورمهابادیان به کدملی ۰۴۵۱۳۷۴۸۶۱ بسمت اعضاء اصلی و کیومرث علی‎پور به کدملی ۳۳۷۹۷۸۴۷۵۳ بسمت عضو علی‎البدل هیئت‎مدیره‎ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۸/۹۰ محمود صهائیان‎بوستانی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علیرضا فریور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10625927
آگهی تصمیمات موسسه غیرانتفاعی آموزش و پژوهش ساختمان و شهرسازی به شماره ثبت ۷۳۹۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به کدملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به کدملی ۴۵۶۹۲۴۵۰۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک