ابراهیم موسوی

آقای ابراهیم موسوی

کد ملی 4569139371
44
شرکت‌ها
44
آگهی‌ها

شرکت های ابراهیم موسوی

سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران
سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران
1
مدیریت توسعه سپهر تهران
مدیریت توسعه سپهر تهران
1
مهندسی توسعه شهری فراز
مهندسی توسعه شهری فراز
1
آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران
آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران
1
خدمات ارزی و صرافی دی
خدمات ارزی و صرافی دی
1
صنایع تولیدی آرتام درخشان ماندگار
صنایع تولیدی آرتام درخشان ماندگار
1
مجتمع تحقیقات و توسعه صنعتی شریف
مجتمع تحقیقات و توسعه صنعتی شریف
1
سرمایه گذاری ساختمان نوین
سرمایه گذاری ساختمان نوین
1
نو آوران دارویی البرز
نو آوران دارویی البرز
1
1
1
1
نوسازان منطقه هشت شهر تهران
نوسازان منطقه هشت شهر تهران
1
توسعه برق شمال افشان گستر
توسعه برق شمال افشان گستر
1
نوسازان منطقه نوزده شهر تهران
نوسازان منطقه نوزده شهر تهران
1
اوین دارو
اوین دارو
1
آب و فاضلاب منطقه سه شهر تهران
آب و فاضلاب منطقه سه شهر تهران
1
طرح توسعه کوثر امین
طرح توسعه کوثر امین
1
نو آور
نو آور
1
آب و فاضلاب تربت حیدریه
آب و فاضلاب تربت حیدریه
1
حسابرسی وخدمات مدیریت اصول پایه فراگیر
حسابرسی وخدمات مدیریت اصول پایه فراگیر
1
موج نیرو
موج نیرو
1
توسعه سپهر الهیه
توسعه سپهر الهیه
1
نوسازان منطقه شانزده شهر تهران
نوسازان منطقه شانزده شهر تهران
1
نوسازان منطقه هیجده شهر تهران
نوسازان منطقه هیجده شهر تهران
1
تجارت گستر فرداد
تجارت گستر فرداد
1
تجارت انرژی فردا
تجارت انرژی فردا
1
دارویی البرز فارمد
دارویی البرز فارمد
1
زمین و ساختمان نسیم
زمین و ساختمان نسیم
1
توسعه چارسو ایرانیان
توسعه چارسو ایرانیان
1
تهیه و کالا انبارهای برق تهران
تهیه و کالا انبارهای برق تهران
1
مشاوره و اجرای مشارکت سازه های مقاوم میهن
مشاوره و اجرای مشارکت سازه های مقاوم میهن
1
نوسازان منطقه چهار شهر تهران
نوسازان منطقه چهار شهر تهران
1
نو سازان منطقه پانزده شهر تهران
نو سازان منطقه پانزده شهر تهران
1
نوسازان منطقه چهارده شهر تهران
نوسازان منطقه چهارده شهر تهران
1
بین المللی خانه سازی ایرانیان
بین المللی خانه سازی ایرانیان
1
صنایع بسته بندی البرز
صنایع بسته بندی البرز
1
مدیریت تولید قطعات توربین تجربه نور
مدیریت تولید قطعات توربین تجربه نور
1
مصالح ساختمانی سپهر ایرانیان
مصالح ساختمانی سپهر ایرانیان
1
تامین مسکن نوین
تامین مسکن نوین
1
عمران و مسکن سازان ایران
عمران و مسکن سازان ایران
1
گروه سرمایه گذاری البرز
گروه سرمایه گذاری البرز
1
عمران و ساخت صیقلان تختی
عمران و ساخت صیقلان تختی
1
کی بی سی
کی بی سی
1
توسعه و عمران خراسان بزرگ
توسعه و عمران خراسان بزرگ
1
اختصاصی بازارگردانی گروه دی
اختصاصی بازارگردانی گروه دی
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 680927
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر تهرانسهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۹۳۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۵۲۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم موسوی به شماره ملی ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۹/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۲۸۱۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680928
آگهی تغییرات شرکت مدیریت توسعه سپهر تهرانسهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۱۴۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۳۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم موسوی به شماره ملی ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۹/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۲۸۰۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681180
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی توسعه شهری فرازسهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۱۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۶۸۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به ش م۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم موسوی به ک م۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۰۵۳۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 704367
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهرانسهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۴۷۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۵۴۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اصول پایه به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم موسوی به شماره ملی ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۱۰۶۰۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710628
آگهی تغییرات شرکت خدمات ارزی و صرافی دی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۷۷۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۶۳۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم موسوی به شماره ملی ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۱۹۷۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730572
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی آرتام درخشان ماندگارسهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۲۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۱۱۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم موسوی به شماره ملی ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۰۶۱۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732498
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع تحقیقات و توسعه صنعتی شریف (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۰۴۳۹۰و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۸۲۸۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم موسوی به کدملی۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: علی محمد رنجبر به کدملی۴۱۳۲۰۱۹۰۱۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و پرویز دوامی به کدملی۰۰۴۳۴۸۷۷۲۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اکبر سیف کردی به کدملی۰۰۳۹۵۰۵۲۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۵۹۵۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 945332
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به ش م ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم موسوی به ک م ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۸۶۸۲۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 974785
آگهی تاسیس شرکت نوآوران دارویی البرز سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۱/۱۱/۱۳۹۱ تحت شماره۴۳۴۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۸۲۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: تاسیس هر قسم کارخانه یا موسسه برای فرآوری و تولید و فروش و بازرگانی هرگونه مواد اولیه داروئی، حلالها و مواد جانبی، محصولات داروئی، غذایی، مکملهای غذایی و داروئی، مواد شیمیایی و آرایشی و بهداشتی، وارد کردن ماشین آلات مربوط به تولید و اصلاح و یا تغییر صنعتی مواد، همچنین وارد کردن مواد اولیه خام داروئی یا نیمه ساخته و لوازم بسته بندی مورد استفاده در محصولات فوق الذکر و تجاری سازی ایده ها در زمینه تولید و بازرگانی مواد اولیه و محصولات داروئی پس از اخذ مجوزهای لازم و انجام عملیات مطالعاتی و معاملات بازرگانی در حدود موضوع شرکت و مشارکت در شرکتهای دیگر و خرید سهام آنها برای شرکت. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران اتوبان یادگار امام خیابان ایثارگران شمالی البرز یکم پلاک ۴ طبقه اول ـ کدپستی ۱۳۹۹۹۳۴۵۶۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده میلیون سهم۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده میلیون سهم با نام می باشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۵۷۴۸۱۰۹ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۱ نزد بانک ملت شعبه مستقل فراز آسمان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام با نمایندگی آقای محمد رضوانی فر به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای عباس کبریائی زاده به شماره ملی ۱۱۸۹۵۲۸۸۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ آقای حمید رضایی فر به شماره ملی ۲۰۹۱۸۸۷۵۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ شرکت دانش کیمیا فارمد بامسئولیت محدود با نمایندگی آقای مصطفی مرادی به سمت عضو هیئت مدیره ۵ـ۵ـ شرکت پخش البرز سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا خسروانی به سمت عضو هیئت مدیره ۶ـ۵ـ آقای مصطفی مرادی به نمایندگی از شرکت دانش کیمیا فارمد بامسئولیت محدود به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا ۲ نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ موسسه اصول پایه فراگیر به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای ابراهیم موسوی به شماره ملی ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۷۹۹۴۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 987802
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۷/۹۱ در شرکت قطعات توربین شهریار (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۹۰۵ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید: ۱ صورت‌های مالی و عملکرد منتهی به اسفند ۱۳۹۰ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بسمت بازرس قانونی و حسابرس اصلی و آقای ابراهیم موسوی کد ملی ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت معرفی گردید. ۴ آقای عین الله صالحی کد ملی ۱۹۷۰۶۳۰۱۵۹ بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. ۵ اختیار ۶ بند ماده ۲۳ اساسنامه به مدیرعامل تفویض اختیار گردید که شامل بندهای ۱ و ۵ و ۸ و ۹ و ۱۱ و ۱۷ می‌باشد. ش۲۲۱۱۵۰۰۰۳۱۱۱۰۰۶۷۸۳۴۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1004778
آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه هشت شهر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۲۲۵۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم موسوی بشماره ملی ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بانک شهر سهامی عام با نمایندگی آقای محمدمهدی شادالوئی و شرکت عمران و مسکن سازان ایران سهامی عام با نمایندگی آقای یوسف غفوری و شرکت نوسازان شهر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۱۰۳ با نمایندگی آقای سید علی اکبر پردستان تا تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۳ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت بانک شهر سهامی عام با نمایندگی آقای محمدمهدی شادالوئی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت نوسازان شهر تهران سهامی خاص با نمایندگی آقای سید علی اکبر پردستان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت عمران و مسکن سازان ایران سهامی عام با نمایندگی آقای یوسف غفوری به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی خورشیدی بشماره ملی ۰۰۵۲۰۶۲۶۸۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۳ ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۰۷۷۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015733
آگهی تصمیمات شرکت توسعه برق شمال افشان گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۷۷۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۱۷۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بسمت بازرس اصلی و ابراهیم موسوی به کدملی ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۲۵۶۹۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1045847
آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه نوزده شهر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۷۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۳۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم موسوی به شماره ملی ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۵/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۱۴۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1155613
آگهی تغییرات شرکت اوین دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۵۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۸۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم موسوی به شماره ملی ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. حسین سبحانی به ش ملی ۰۰۶۴۸۲۴۵۰۰ و مهرانگیز رضاقلیان به ش ملی ۴۸۹۹۵۷۴۹۹۱ و زهرا سبحانی به ش ملی ۰۰۴۵۰۴۲۹۱۸ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۹۳۷۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1210089
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب منطقه سه شهر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۹۲۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر ش م ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم موسوی ک م ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. پ۱۷۲۰۳۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249248
آگهی تغییرات شرکت طرح توسعه کوثر امین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۳۶۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان مربوط به عملکرد دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ شرکت به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم موسوی ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شد. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۳۸۴۲۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250498
آگهی تغییرات شرکت نو آور سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۱۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه۱۳۹۱ شرکت به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم موسوی به شماره ملی ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۳۹۲۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381102
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب تربت حیدریه (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۹۲۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۳۷۹۵۴
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخه ۲۵/۴/۹۲ منضم به نامه شماره ۷۹۷۱/۴۸ ۲۴/۱۰/۹۲شرکت فوق تصمیمات فوق اتخاذ گردید: ۱ مجمع عمومی صورتهای مالی ۱۳۹۱ شرکت شامل: ترازنامه، صورت سود و زیان بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم موسوی بشماره ملی ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ را بعنوان بازرس علی البدل سال مالی ۱۳۹۲ انتخاب گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی انتخاب گردید. ش۲۶۸۲۸۰۰۰۰۱۱۱۰۲۰۶۲۶۷۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383102
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شماره ثبت ۱۳۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: حسن صالح آبادی بشماره ملی ۱۲۶۱۴۷۵۱۲۷ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و هوشنگ منوچهری به شماره ملی ۰۰۳۸۹۲۱۸۳۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و ابراهیم موسوی به شماره ملی ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات و سایر اوراق تجاری و عادی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر میباشد. پ۱۷۹۳۶۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400280
آگهی تغییرات شرکت موج نیرو سهامی خاص شماره ثبت ۹۰۸۱۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۱۵۳۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بسمت بازرس اصلی آقای ابراهیم موسوی بشماره ملی ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ را بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۰۲۰۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424639
آگهی تغییرات شرکت توسعه سپهر الهیه سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۰۴۷۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۵۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ تصویب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم موسوی به کد ملی ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۱۲۵۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1450863
آگهی تغییرات شرکت نو سازان منطقه شانزده شهر تهران سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۵۲۳۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۲۲۳۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس اصلی و ابراهیم موسوی بشماره ملی ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت بانک شهر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱ شرکت عمران و مسکن سازان ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹ شرکت نو سازان شهر تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۲۴۴۶ پ۱۸۲۳۷۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1461956
آگهی تغییرات شرکت نو سازان منطقه هیجده شهر تهران سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۱۵۱۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۱۵۲۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم موسوی دارای کد ملی ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین شدند. روزنامه همشهری بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت بانک شهر دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱ شرکت عمران و مسکن سازان ایران دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹ شرکت نو سازان شهر تهران دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۲۴۴۶ پ۱۸۲۷۹۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519594
آگهی تغییرات شرکت تجارت گستر فرد اد سهامی خاص شماره ثبت ۸۰۵۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۸۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شماره شناسنامه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم موسوی به شماره کدملی ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۴۷۸۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561702
آگهی تغییرات شرکت تجارت انرژی فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۸۸۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۶۵۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شماره ثبت ۱۳۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم موسوی به شماره ملی ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد پ۹۳۰۵۱۸۵۵۱۳۴۶۷۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569615
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی وداروئی صالحان شیمی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۵۰۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم موسوی با کد ملی ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ بعنوان بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸، شرکت پخش البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳، شرکت دانش کیمیا فارمد (با مسئولیت محدود) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۴۰۱۹، آقای عباس کبریایی زاده با کد ملی ۱۱۸۹۵۲۸۸۲۷ و آقای حمید رضایی فر با کد ملی ۲۰۹۱۸۸۷۵۴۴، بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. پ۹۳۰۵۲۱۳۸۲۴۲۵۶۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575269
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم در تاریخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۳۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۷۲۶۷ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: جمع آوری وجوه از متقاضیان سرمایه گذاری در صندوق و ساخت پروژه ساختمانی مندرج در امیدنامه صندوق از محل وجوه یاد شده و سپس فروش واحدهای ساختمانی یاد شده و در نهایت تقسیم عواید ناشی از این فعالیت بین سرمایه گذاران صندوق است. مشخصات مراحل زمان بندی و هزینه های اجرای پروژه در امیدنامه و پیوست آن مندرج است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی صندوق: تهران خیابان آفریقا بالاتر از چهارراه جهان کودک برج نگین واحد ۹۰۸ کد پ۱۹۶۹۷۳۴۷۷۳ سرمایه صندوق : ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال در زمان تاسیس میباشد ارکان صندوق سرمایه گذاری: شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین به ش م ۱۰۱۰۲۷۳۰۸۳۷ به نمایندگی نصراله برزنی به شماره ملی ۲۵۹۳۶۱۳۹۷۱ به سمت متولی و شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به ش م ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳ به نمایندگی مصطفی ازگلی به شماره ملی ۰۴۵۲۳۱۰۶۷۹ به سمت متعهد پذیره نویس و شرکت توسعه بازار سرمایه تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰ به نمایندگی فرید فیوضاتی حق به شماره ملی۱۸۱۶۹۳۷۸۶۱ به سمت مدیر صندوق و شرکت عمرانی مسکن گستر به ش ملی ۱۰۱۰۰۳۰۹۰۶۰ به نمایندگی سید امیرحسین رضوی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۹۱۲۸۰ بسمت مدیر ساخت و شرکت پردیس ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۷۹۸۲ به نمایندگی حسام الدین راقی به شماره ملی ۱۸۲۸۹۶۸۴۵۵ بسمت ناظر و شرکت کارگزاری بانک مسکن به ش م ۱۰۱۰۱۴۰۲۷۹۰ به نمایندگی محمد کفاش پنجه شاهی به ش ملی ۰۰۶۹۸۳۵۷۱۳ بسمت بازارگردان و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به نمایندگی ابراهیم موسوی به شماره ملی ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ بسمت حسابرس بمدت ۲ سال تعیین گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک، سفته برات با امضای مشترک آقایان نصراله برزنی و فرید فیوضاتی حق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای فرید فیوضاتی حق و با مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار صندوق: روزنامه دنیای اقتصاد می باشد بموجب مجوز شماره ۲۷۳۷۶۶,۱۲۱ مورخ ۸/۴/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ۹۳۰۵۲۶۸۹۶۵۶۲۸۶۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614585
آگهی تغییرات شرکت توسعه چارسو ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۲۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس اصلی وآقای ابراهیم موسوی کد ملی ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکت امید نیک کیش شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۲۰۱۱ آقای پوریا طیب نژاد کد ملی ۲۶۵۸۹۱۰۸۴۳ خانم ریحانه اردستانی کد ملی ۰۰۶۹۹۷۲۵۷۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۲۳۳۹۳۹۳۸۱۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624319
آگهی تغییرات شرکت تهیه کالا و انبارهای برق تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۹۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نیرو سرمایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹ شرکت خدماتی احداث خطوط و پستها پیما برق به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۵۹۷ حبیب راوندی به شماره ملی ۱۱۵۱۸۱۲۵۰۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت توسعه و تعمیرات شبکه‌های برق نیرو توسعه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۲۲۶۴ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم موسوی به شماره ملی ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۶۲۹۵۱۸۴۲۹۲۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1690412
آگهی تغییرات شرکت مشاوره و اجرای مشارکت سازه‌های مقاوم میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۷۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند شرکت عمران و مسکن سازان ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹ - شرکت عمران و مسکن سازان گیلان با شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۷۹۵۵۱ - شرکت عمران و مسکن سازان اصفهان با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۷۳۷۰ - شرکت عمران و مسکن سازان یزد با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۰۵۲۴ - شرکت عمران و مسکن سازان شرق با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۵۷۴۷۱۸ موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم موسوی با کدملی ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۸۱۸۷۲۵۱۴۳۸۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1724413
آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه چهار شهر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۵۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم موسوی به کدملی ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدندروزنامه همشهری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. شرکت بانک شهر (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۴۲۴۴۶ و شرکت عمران و مسکن سازان ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ و شرکت نوسازان شهر تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۳۱۱۰۳ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۹۱۶۴۷۷۲۲۲۹۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9410611
آگهی تغییرات شرکت نو سازان منطقه پانزده شهر تهران سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۰۱۳۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۶۵۲۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ شرکت به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶به عنوان بازرس اصلی و ابراهیم موسوی با کد ملی ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت بانک شهر به شماره ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱ شرکت عمران و مسکن سازان ایران به شماره ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹ شرکت نوسازان شهر تهران به شماره ملی ۱۰۱۰۳۶۸۲۴۴۶ پ۹۳۱۱۰۷۱۸۷۶۶۵۶۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9410625
آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه چهارده شهر تهران سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۱۹۲۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۴۶۲۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ به تصویب رسید.. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم موسوی با کد ملی ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بانک شهر ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱ شرکت عمران و مسکن سازان ایران ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹ شرکت نوسازان شهر تهران ۱۰۱۰۳۶۸۲۴۴۶ پ۹۳۱۱۰۷۳۹۹۵۹۷۹۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9795226
آگهی تغییرات شرکت بین المللی خانه سازی ارکید سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۴۴۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۲۸۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم موسوی به شماره ملی ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9890682
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی البرز سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۰۰۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۰۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۴/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۴/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بسمت بازرس اصلی و ابراهیم موسوی به کدملی۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای تولی پرس به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۹۵۸۰۱ گروه داروئی سبحان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ شرکت پخش البرز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳ شرکت تولید دارو به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10065448
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت تولید قطعات توریبن تجربه نور سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۲۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۵۹۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم موسوی به کدملی ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10389803
آگهی تغییرات شرکت مصالح ساختمانی سپهر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۸۲۸۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۸۳۳۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۹/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم موسوی به شماره ملی ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10501437
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن نوین سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم موسوی کدملی ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ و شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۵۹ و شرکت تامین مسکن جوانان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ و شرکت نوسازی ساختمان تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10564346
آگهی تصمیمات شرکت عمران و مسکن سازان ایران (سهامی عام) بشماره ثبت۱۳۹۶۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۶/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بسمت بازرس اصلی و ابراهیم موسوی به کدملی۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11003421
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام بشماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور سرید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بسمت بازرس اصلی و ابراهیم موسوی به کدملی ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11048650
آگهی تغییرات شرکت عمران و ساخت صیقلان تختی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۷۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۱۴۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۳/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم موسوی به شماره ملی ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۴/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11055568
آگهی تصمیمات شرکت کی بی سی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بسمت بازرس اصلی و ابراهیم موسوی به کد ملی ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12669658
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران خراسان بزرگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۴۰۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۳ و نامه شماره ۳۰۱۳۵۰ , ۱۲۱ مورخ ۱۴/۱۱/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - مؤسسه حسابرسی اصول پایه «فراگیر» به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم موسوی به شماره کد ملی۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ۲ - روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی ۳۱/۶/۹۴ تعیین شد. ۳ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - شرکت توسعه بازار سرمایه تهران (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰ - شرکت سرمایه گذاری مهرآسا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۶۴۵۶ - شرکت سرمایه گذاری بین المللی مدیریت ساخت وتوسعه آیسان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۶۴۶۰ - شرکت توان ساخت (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۳۹۸۰ - شرکت عمران ومسکن قدس رضوی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۶۱۸۸ ۴ - صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ به تصویب رسید. ش۹۴۱۲۰۲۶۳۷۵۱۴۹۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918789
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی درتاریخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۹۱۷۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۲۳۵۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در امیدنامه با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی با شرایط مندرج در امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپردة بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است.موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است. مدت فعالیت صندوق: از تارخ ثبت به مدت ۳ سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، نبش خیابان چهاردهم، پلاک ۵۸، ساختمان دیبا، طبقه دوم کدپستی ۱۵۱۱۷۶۷۶۱۱ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیراست و در زمان تاسیس ۳۵ میلیارد ریال میباشد مشتمل بر ۳۵۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز بانام ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی میباشد ارکان صندوق: شرکت کارگزاری بانک دی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲ به نمایندگی حامد فلاح جوشقانی به کدملی ۱۲۶۳۲۷۴۵۶۰ به عنوان مدیر صندوق شرکت سبدگردان آسمان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴ به نمایندگی حمزه کاظمی محسن آبادی به کدملی ۰۳۲۱۷۶۹۶۰۰ به عنوان متولی صندوق مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر صندوق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به نمایندگی ابراهیم موسوی کدملی ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ به عنوان حسابرس انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک، سفته برات با امضای ۲ نفر از آقایان شاپور زارعی، عظیم نوید تهرانی، حامد فلاح جوشقانی، فرهاد ذاکری، سیدعلی پور قره سیدبه همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای حامد فلاح جوشقانی و با مهر صندوق معتبر است. روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه دنیای اقتصاد می باشد طبق مجوز شماره ۹۰۸۲,۱۲۲ مورخه ۱۹/۴/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ۹۵۰۴۲۹۶۳۵۳۹۴۹۱۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک